kilka pytan z patomorfy, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia, giełdy

Pobierz dokument
kilka.pytan.z.patomorfy.lekarsko.dentystyczny.doc
Rozmiar 60 KB

1. Glejak wielopostaciowy:

A.występuje głównie u dzieci i młodzieży

B.jest rzadkim nowotworem ośrodkowego układu nerwowego

C.najczęściej rozwija się w móżdżku

D.może rozwijać się z gwiaździaków o niższym stopniu złośliwości

2. Który z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe?

A.Rak płaskonabłonkowy płuca najczęściej rozwija się przywnękowo

B.Rak przedinwazyjny (in situ) płuca stanowi najwcześniejszą fazę rozwoju gruczolakoraka

C.Ekspozycja na promieniowanie jonizujące może doprowadzić do rozwoju raka drobnokomórkowego płuca

D.Wdychanie włókien azbestu może stanowić przyczynę rozwoju międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej

3. 32-letnia kobieta zauważyła mętną, krwistą wydzielinę sączącą się z brodawki lewej piersi, lecz nie wyczuwa guza. Co może powodować taką dolegliwość?

A.Rak miąższu sutka

B.Gruczolakowłókniak sutka

C.Brodawczak przewodowy sutka

D.Rak Pageta sutka

*4.

Które ze stwierdzeń jest nieprawdziwe:

A.Istotnym czynnikiem niszczącym prątki gruźlicy wewnątrz aktywowanych makrofagów jest tlenek azotu

B.TNF jest cytokiną odpowiedzialną za odpowiedź komórkową w gruźlicy

C.Aktywacja makrofagów w gruźlicy zależy od wydzielania interferonu gamma przez limfocyty Th1

D.Namnażanie prątków gruźlicy ma miejsce głównie w obszarach martwicy serowatej

5. U 25-letniej kobiety po przebyciu niepowikłanej ciąży i porodzie drogami natury dochodzi do duszności, sinicy i wstrząsu. Pomimo leczenia chora umiera. Co stanowiło przyczynę jej zgonu?

A.Wstrząs septyczny

B.Zator gazowy

C.Zator wodami płodowymi

D.Zator tłuszczowy

6. Przyczyną niedokrwiennej choroby serca nie jest:

A.Zapalenie wsierdzia

B.Miażdżyca naczyń

C.Guzkowe zapalenie naczyń

D.Reumatoidalne zapalenie stawów

*7. Istotnym dla patomechanizmu powstawania zmian w chorobie Alzheimera jest aktywność:

A. a-sekretazy

B. b-sekretazy

C. g-sekretazy

D. d-sekretazy

8. Działanie wrzodotwórcze bakterii H. pylori jest efektem:

A.Bezpośredniego ich działania uszkadzającego barierę śluzową żołądka

B.Immunizacji limfocytów B i T

C.Działania trombotycznego wynikającego z aktywacji płytek krwi

D.Wszystkich wyżej wymienionych

9. Atypowy rozrost gruczolakowy płuca jest klonalnym rozrostem często współistnieją-cym z:

A.Międzybłoniakiem

B.Gruczolakorakowiakiem

C.Rakiem pęcherzykowo-oskrzelikowym

D.Rakiem pleomorficznym

10. Angina Printzmetala jest

A.Postacią dusznicy bolesnej spowodowanej nadreaktywnością mięśniówki serca

B.Postacią dusznicy bolesnej spowodowanej miażdżycą naczyń serca

C.Chorobą zakaźną wieku dziecięcego

D.Morfologiczną odmianą zapalenia migdałków

11. Do klinicznego obrazu zespołu von Hippel-Lindau (VHL) należy:

A.Gruczolakorak trzustki

B.Naczyniak zarodkowy móżdżku

C.Mięsak maziówkowy

D.Rak cewek zbiorczych nerki

12. Który z genotypów raka sutka wiąże się z najgorszym rokowaniem dla chorych z tym nowotworem?

A. Typ przewodowy A

B. Typ przewodowy B+C

C. Typ ERBB2+

D. Typ bazalny

13. Do czynników ryzyka rozwoju raka przełyku należy:

A.Zespół Zollinger-Ellisona

B.Zespół Plummer-Vinsona

C.Choroba Crohna

D.Choroba Creutzfelda

14. Krwiak nadtwardówkowy jest wynikiem:

A.miażdżycy naczyń

B.pęknięcia tętniaka naczyń koła Willisa

C.urazu

D.starzenia się organizmu

15. Zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych najczęściej lokalizują się w początkowym odcinku :

A.prawej tętnicy wieńcowej

B.gałęzi międzykomorowej lewej tętnicy wieńcowej

C.gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej

D.z równą częstością w wyżej wymienionych naczyniach

16. Wśród czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy nie wymienia się:

A. wczesnego rozpoczęcia współżycia płciowego

B. wielodzietności

C. otyłości

D. palenia papierosów

17. Rodzinne postaci raka jajnika mogą być uwarunkowane mutacjami genu:

A.HER2

B.BRCA1

C.VHL

D.MET

*18. Badanie mikroskopowe wycinków z wątroby wykazało przebudowę jej miąższu. Tkanka włóknista wytworzyła przegrody, które podzieliły strukturę wątroby na liczne guzki. Jeśli proces ten obejmuje całą wątrobę, najpoważniejszym powikłaniem dla chorego będzie:

A.Pęknięcie śledziony

B.Zanik jąder

C.Zaburzenia trawienia

D.Krwawienie w przewodzie pokarmowym

19. Nowotworem wchodzącym w skład zespołu Peutz-Jeghersa jest:

A.adenoma malignum szyjki macicy

B.mięsak maziówkowy

C.ostra białaczka limfoblastyczna

D.potworniak jajnika

20. 17-letnia dziewczyna jest osłabiona, chudnie i gorączkuje przez ostatnie pół roku. Radiologicz-nie stwierdza się powiększenie cienia śródpiersia, a badanie palpacyjne ujawnia powiększone węzły pachowe lewe. Biopsja węzła wykazała zatarcie jego struktury przez włóknienie i pojedyncze komórki Reed-Sternberga. Która z jednostek chorobowych może tłumaczyć ten stan?

A.Rak sutka

B.Gruźlica płuc

C.Choroba Hodgkina

D.Wada zastawkowa serca

21. 72-letni mężczyzna ma trudności w oddawaniu moczu przez ostatnie 12 lat. Odczuwa parcie na mocz, ma problemy z rozpoczęciem i zakończeniem mikcji. Jego stercz ma 2-krotnie większą objętość niż normalny. Poziom PSA od lat utrzymuje się na poziomie nieznacznie powyżej normy. Która z niżej wymienionych patologii jest odpowiedzialna za ten obraz kliniczny?

A.Rak stercza

B.Rozrost łagodny stercza

C.Zawał stercza

D.Zapalenie pęcherza moczowego

22. Wodonercze stanowi przykład:

A.Zaniku

B.Rozrostu

C.Zapalenia

D.Przerostu

23. Krwiak podtwardówkowy jest wynikiem:

A.miażdżycy naczyń

B.pęknięcia tętniaka naczyń koła Willisa

C.urazu

D.kwasicy metabolicznej

24. Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczynio-we nie jest wywołane przez:

A.Raka śluzotwórczego trzustki

B.Powikłania porodu

C.Wodobrzusze

D.Naczyniaki olbrzymie

25. Przyczyną zwyrodnienia kropelkowo-szklistego komórek cewek nerkowych może być:

A.Niedotlenienie

B.Białkomocz

C.Krwotok

D.Alkoholizm

26. Do morfologicznego obrazu stwardnienia rozsianego należy

A.występowanie obszarów wylewów krwi obok obszarów glejozy

B.zmiany dotyczące głównie ściany naczyń (sklerotyzacja)

C.pojawianie się ogniskowe skupień komórek wielojądrowych tworzące ziarniniaki

D.występowanie obszarów demielinizacji włókien nerwowych

27. Wrzód Cushinga występuje w wyniku:

A.Urazu głowy powodującego podwyższone ciśnienie śródczaszkowe

B.Oparzenia

C.Nadczynności kory nadnerczy

D.Choroby Cushinga

28.

Obecność charakterystycznych uwapnionych ciał piaszczakowatych w utkaniu raka brodawkowego tarczycy stanowi przykład:

A.Zwapnienia dystroficznego

B.Zwapnienia przerzutowego

C.Zwapnienia metaplastycznego

D.Zwyrodnienia

29. Mnogie wrzody trawienne rozwijają się u chorych:

A.z uchyłkowatością jelita

B.z zespołem rakowiaka

C.z zespołem Zollinger-Ellisona

D.z ektopią w uchyłku Meckela

30. Która z wymienionych cech charakteryzuje płyn wysiękowy?

A.Brak detrytu komórkowego

B.Ciężar poniżej 1.012

C.Wysokie stężenie białka

D.Wszystkie wyżej wymienione

31. Krwiawienie podpajęczynówkowe jest wynikiem:

A.zatorowania

B.pęknięcia tętniaka naczyń koła Willisa

C.urazu

D.guza pnia mózgu

32. W procesie modelowania blizny istotną rolę odgrywają:

A.Katalazy

B.Metaloproteinazy

C.Tryptazy

D.Cytokiny

33. Wśród czynników patogenetycznych raka żołądka nie wymienia się:

A.Hypochlorchydrii

B.Grupy krwi O

C.Palenia tytoniu

D.Rodzinnego występowania tego nowotworu

34. Wrzodziejące zapalenie jelita:

A.Zajmuje jelito w sposób odcinkowy, przeplatający się z obszarami niezmienionego jelita

B.Wykazuje najwcześniejsze zmiany w okolicy krętniczo-kątniczej

C.Często manifestuje się jako biegunka i krwawienia z odbytu

D.Często jest powikłana tworzeniem przetok okołojelitowych

*35. 30-letni mężczyzna ma kaszel i gorączkuje przez ostatnie pół roku. Radiologicznie stwierdza się drobne, rozsiane zagęszcze-nia w miąższu płuc. Biopsja wykazała śródmiąższowe nacieki złożone z limfocytów i nabłonkowatych makrofagów. Który z czynników zakaźnych jest odpowiedzalny za te dolegliwości?

A.Klebsiella pneumoniae

B.Candida albicans

C.Mycobacterium tuberculosis

D.Cytomegalowirus

36. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe?

A.Raki sutka typu bazalnego przebiegają w sposób bardziej agresywny niż inne genotypy tego nowotworu

B.Amplifikacja genu HER-2 w raku sutka stanowi wskazanie do leczenia herceptyną

C.Atypowy rozrost przewodowy sutka występujący u kobiet po menopauzie zwiększa ryzyko rozwoju raka tego narządu

D.Rak sutka często występuje w rodzinach z zespołem von Hippel-Lindau

37. Które z wymienionych powikłań występują w przebiegu przewlekłego wrzodu trawiennego żołądka?

A.Krwawienie

B.Perforacja

C.Niedrożność

D.Wszystkie wyżej wymienione

38. Przewlekłe zapalenie oskrzeli jest następstwem:

A.Rozedmy

B.Zapalenia płatowego płuc

C.Palenia tytoniu

D.Raka płuca

39. Przyczyną tworzenia barwnikowych kamieni żółciowych może być:

A.Przesycenie żółci cholesterolem

B.Zakażenie dróg żółciowych bakteriami Escherichia coli

C.Wzmożone wydzielanie śluzu przez pęcherzyk żółciowy

D.Zwiększenie stężenia skonjugowanej bilirubiny

40. Glejakowi wielopostaciowemu przypisuje się:

A.I stopień złośliwości wg WHO

B.II stopień złośliwości wg WHO

C.III stopień złośliwości wg WHO

D.IV stopień złośliwości wg WHO

41. Do czynników etiologicznych raka nerki nie należy:

A.Palenie tytoniu

B.Otyłość

C.Zażywanie fenacetyny

D.Przewlekłe zapalenie nerek

42. Które stwierdzenie jest prawdziwe?

Czerniak akralny:

A.rozwija się zwykle na skórze nasłonecznionej

B.posiada podobny typ zaburzeń molekularnych jak czerniak rozwijający się powierzchownie

C.rokuje gorzej niż czerniak rozwijający się powierzchownie

D.zwykle rozwija się w obrębie znamienia melanocytarnego skóry


Pobierz dokument
kilka.pytan.z.patomorfy.lekarsko.dentystyczny.doc
Rozmiar 60 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pato 1, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia, giełdy
Koło Patomorfologia 2016 stoma (1), LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia
koło 2, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, FIZJOLOGIA, Giełdy, Koło 2
endooooo, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
endodoncja(2), LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
KOLO 2 2010, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, FIZJOLOGIA, Giełdy, Koło 2
endogieldy, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
WEJSCIOWKI Z MIKROBIOLOGII OGOLNEJ, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
(2), Lekarski GUMed, III rok, INTERNA, Giełdy, Egzamin - giełdy
Egzamin MJU 2006 2007 - odpowiedzi, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
pyt z 2 wej mikro, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
ZALICZENIE Z PSYCHOLOGII Elektro 2008, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, PSYCHOLOGIA
mikro - cw 5- notatki, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU

więcej podobnych podstron