Finanse zerowka 2012 Pytania gr.AiC, FiR UG LSN, 4 semestr, Finanse przedsiębiorstwa - wykłady

Pobierz dokument
finanse.zerowka.2012.pytania.gr.aic.fir.ug.lsn.4.doc
Rozmiar 38 KB

Pytania gr.A i C

 1. Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzany dwoma metodami. Różnice w budowie zauważymy w:

- dział. inwestycyjnej

- dział. Operacyjnej

- dział. Finansowej

- dział. handlowej

 1. Teoria Moodigilianiego i Millera (MM) mówi, że wypłata dywidendy wpływa na wartość przedsiębiorstwa:

- pozytywnie

- negatywnie

- neutralnie

- nie dotyczy dywidendy

 1. Majątkową metodą wyceny przedsiębiorstwa nie jest metoda:

- księgowej

- emisyjnej

- odtworzeniowej

- likwidacyjna

 1. Jeżeli spółka akcyjna potrzebuje kapitału na sfinansowanie projektu to teoria hierarchii źródeł finansowania wykorzysta:

- emisję akcji

- bieżący zysk

- zysk z lat poprzednich

- instrumenty dłużne

 1. Na saldo gotówki negatywnie wpłynie:

- emisja akcji

- wzrost po stronie aktywów trwałych

- wzrost zobowiązań

- spadek zapasów

 1. Wskaż nieprawdziwe zdanie. Próg rentowności to:

 2. Koszt pozyskania kapitału z emisji akcji wyrażony w % będzie tym niższy im:

- niższa oczekiwana inwestycja (minimalny akceptowana stopa zwrotu)

- niższa wartość emisji

- wyższa wartość współczynnika Beta

- wyższa częstotliwość emisji

 1. Spółka podała do wiadomości, że wypłaci za rok 2011 dywidendy 12zł na akcję. W reakcji na informację cena akcji:

- spadnie wysokość wypłaconej dywidendy

- wzrośnie bo inwestorzy pozytywnie ocenią dywidendę

- spadnie o mniej niż 12zł

- bez zmian, gdy taką dywidendę ocenił rynek

 1. Wskaż zdanie nie prawdziwe:

- Dotacje wykorzystywane na wstępnym etapie finansowania cyklu zycia firmy

- Zobowiązanie handlowe jest najtańszym źródłem finansowania w fazie zasięgu SIT

- Futer Venture capital są zainteresowani firmami w fazie ekspansji i dojrzałości

- Anioły biznesu zainwestują kapitał na bardzo wstępnym etapie rozwoju firmy.

 1. Wewnętrzna stopa zwrotu firmy X wynosi 0,17 co oznacza, że:

- opłacalność inwestycji jest większa niż 17%

- wzrost sprzedaży o ponad 17% wymaga dodatkowego kapitału z zewnątrz

- opłacalność inwestycji w firmie wynosi 17%

- wycenie metodą DCF należy przyjąć 17% to stopa dyskontowa

 1. Do podjęcia decyzji o realizacji 1 lub kilku alternatywnych projektów inwestycyjnych o różnych nakładach optymalną miarą jest:

- NPV

- IRR

- PI

- takich projektów nie porównuje się

 1. Obligacje przedsiębiorstwa od bonów komercyjnych odróżnia :

- Termin na jakie są emitowane

- podstawa prawna dokonania emisji

- sposób oprocentowania

- wymóg ustanawiania agenta emisji

 1. Wskaźnik dźwigni operacyjnej = 1,2 oznacza to,że :

- zysk operacyjny mało wrażliwy na zmianę poziomu sprzedaży

- każda zmiana przychodów ze sprzedaży o 1% spowoduje zmianę zysku brutto o 120%.

- spadek przychodów ze sprzedaży spowoduje wzrost zysku operacyjnego o 1,2%.

- koszty stałe stanowiły 1/5 marży brutto

 1. Przykładem mechanizmu typu poison pill nie jest:

- wyprzedaż najcenniejszych aktywów

- odejście kluczowych pracowników

- rozwodnienie akcji w celu spadku akcji akcjonariusza

- odkupienie przez spółkę CEL swoich akcji od spółki AGRESOR

 1. Firma rozważa kredyt 10%, dodatni efekt dźwigni finansowej oznacza:

- zysk operacyjny przekracza 10% przychodów ze sprzedaży

- zysk operacyjny przekracza 10% sumy aktywów

- koszty finansowe stanowią nie więcej niż 10% zysku operacyjnego

- koszty zmienne stanowią nie więcej niż 10% zysku brutto

 1. Wskaż zdanie nie prawdziwe:

- Im mniejszy okres dostawy do nas tym mniej zapasów można utrzymać

- Im dłuższy cykl techniczny tym więcej zapasów w firmie

- im większy asortyment produktów tym więcej zapasów

- im większa konkurencja na naszym rynku tym mniej zapasów można utrzymać

 1. Jeżeli dostawy materiałów do produkcji wydłużą okres odroczenia płatności to:

- cykl konwersji gotówkowej skróci się

- cykl konwersji należności skróci się

- cykl konwersji zapasow wydłuży się

- cykl operacyjny wydłuży się

 1. Pewna firma może spłacić zobowiązania miesiąc przed terminem (rabat) koszt nie skorzystania wynosi 10% nominalnie, efektywnie 10,5% (efektywnie z tarczą podatkową 8,5%). Jeżeli kredyt na spłatę kosztuje 10% rocznie nominalnie i ma miesięczną kapitalizację to:

- korzystna jest spłata przed terminem

- nie korzystna jest spłata przed terminem

- korzyści ze spłaty takie same jak utrzymanie zobowiązań w bilansie

- nie można wiedzieć na podstawie zawartych informacji

 1. Przedsiębiorstwo korzystające z factoringu to:

- fakter

- faktor

- faktorant

- fakturant

 1. Uchwała o połaczeniu spółek niepublicznych głosowana była przy obecności reprezentujących 50% kapitału. 68% obecnych głosowało za połączeniem. Uchwała:

- jest ważna i dojdzie do połączenia

- jest ważna, jeżeli statut przewidywał progi

- nie jest ważna, ze względu na frekwencję

- nie jest ważna, bo nie uzyskano wymaganej większości

 1. Wymień 3 powody mogące być motywem do połączenia przedsiębiorstw:

-

-

-

 1. Uzupełnij zdanie:
  Cykl konwersji zobowiązań wraz z cyklem ……………………………….. tworzą cykl operacyjny przedsiębiorstwa.

 2. Wymień 3 elementy kształtujące politykę udzielania kredytu kupieckiego
  -
  -
  -

 3. Podaj 1 przykład wpływu nie będącego przychodem.
  -


Pobierz dokument
finanse.zerowka.2012.pytania.gr.aic.fir.ug.lsn.4.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Finanse - wykład, FiR UG LSN, 5 semestr, Finanse samorządu terytorialnego, Finanse samorządu terytor
JST2, FiR UG LSN, 5 semestr, Finanse samorządu terytorialnego, FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIA
przykladowe pytania PNOP zaoczne FIR, UG, UG3, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Dycyplina Finansów Publicznych Dz.U.Nr14.poz.114, FiR UG LSN, 5 semestr, Finanse samorządu terytoria
Badania operacyjne, FiR UG LSN, 2 semestr, Ekonometria
pytania otwarte- pyka, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Rynki finansowe
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW WYKŁAD 1(07 10 2012)
FINANSE PRZEDSIEBIORSTW WYKŁAD 3 (17 11 2012)
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW WYKŁAD 5 (09 12 2012)
Finanse Przedsiębiortsw wykład 22 09 2012 materiały od wykładowcy
www.wsb2.pl egzamin-finanse-pytania odpowiedz, Finanse przedsiębiorstwa wykłady
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW WYKŁAD 4 (25 11 2012)
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW WYKŁAD 2 (21 10 2012)
OPRACOWANE PYTANIA NA FINANSE PRZEDSIEBIORSTW- WYKLADY, finanse przedsiebiorstwa
www.wsb2.pl zfp pytania egz krzemi, Finanse przedsiębiorstwa wykłady
Wzory na 1 kolosa, UE ROND - UE KATOWICE, Rok 2 2011-2012, semestr 4, Finanse przedsiębiorstwa, Wykł

więcej podobnych podstron