umowa o prace(3), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

Pobierz dokument
umowa.o.prace.3.dokumenty.rozne.pisma.wzory.pism.doc
Rozmiar 33 KB

   ……………………………….. ……….., dnia ……………..

………………………………..

………………………………..

( oznaczenie pracodawcy )

                    

Umowa o pracę

Zawarta w dniu ……( data )……… w  ….. ( miejscowość ) …..                                 

pomiędzy …… ( nazwa pracodawcy ) ……

zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez Pana(nią) ( imię nazwisko, stanowisko służbowe ) a ……( imię nazwisko, adres zamieszkania )

zwanym dalej Pracownikiem.

Pracodawca zatrudnia Pana(nią) na stanowisko …. ( nazwa stanowiska ) ….

na czas ( podać rodzaj umowy o pracę : na czas określony; nieokreślony itp. )

w wymiarze ( pełen etat lub jeżeli ułamkowa część to podać )

i powierzam obowiązki ( wymienić zakres obowiązków )

Pracownik obowiązany jest wykonywać powierzoną pracę w ( miejsce wykonywania pracy ) od dnia ( data rozpoczęcia pracy )

W czasie trwania umowy o pracę pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne w sposób i na warunkach przewidzianych. ( podać podstawę )

                            

składające się z:

1) wynagrodzenie zasadnicze:

kategoria: ……..

…… zł

2) dodatek funkcyjny:

grupa: …….

…… zł

3) dodatek służbowy: 

…… zł

4) dodatek za wysługę lat:

……. % wynagrodzenia zasadniczego

…… zł

RAZEM BRUTTO: ………….

słownie: ………………………………………………

Inne warunki umowy: ………………………………..

..........................................                                                       ........................................

( pieczęć i podpis pracodawcy )                                                      ( podpis pracownika )

Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy otrzymałem(am) i po zapoznaniu się z jej treścią zaproponowane warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję. Równocześnie przyjmuję do wiadomości treść obowiązującego u pracodawcy regulaminu pracy i oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy. Ponadto oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące naruszenia tajemnicy państwowej i służbowej zawarte w art. 265 i 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz. U. 1997 r. Nr 88 poz. 553) oraz w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 1999 r. Nr 11 poz. 95).

.......................................... ........................................

1 października 2009 ( podpis osoby przyjmującej oświadczenie ) ( data i podpis pracownika )

                                   


Pobierz dokument
umowa.o.prace.3.dokumenty.rozne.pisma.wzory.pism.doc
Rozmiar 33 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
cofniecie wypowiedzenia umowy o prace, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa zlecenie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
popdanie o prace w banku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa zbycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
popdanie o prace slusarz pracownik fizyczny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
podanie o prace list motywacyjny sekretarka, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa pozyczki wz, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa dzierzawy wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Oferta pracownika dotyczaca rozwiazania umowy o prace na mocy porozumienia stron, Dokumenty, różne p
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron