OC to jest zabieg lub połączenie kilku zabiegów cieplnych, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznastwo

Pobierz dokument
oc.to.jest.zabieg.lub.polaczenie.kilku.zabiegow.doc
Rozmiar 27 KB

OC to jest zabieg lub połączenie kilku zabiegów cieplnych, powodujących zmiany striktury stopu w stanie stałym, a tym samym jego właściwości. OC metali i stopów ma więc na celu zmianę właściwości mech, fiz, chem w stanie w stałym, głównie przez wywołanie zmian strukt bedących funkcją temp i czasu w celu przystosowania ich do zażądanych warunków pracy. OC dzieli się na: cieplną zwykłą, plastyczną, magnetyczną i chemiczną. Podstawowymi parametrami OC są temp i czas. Nagrzewanie i chłodzenie może być stopniowe lub ciągłe. Nagrzewanie przyspieszone z Vn>500C/s określa się jako udarowe, zaś chłodzenie wolne na powietrzu lub w piecu - jako studzenie, a przyspieszone chłodzenie w oleju cz wodzie - jako oziębienie.

Wyżarzanie jest zabieg cieplny polegający na nagrzaniu metalu do wymaganej temp, wygrzaniu w tej temp a następnie studzienie. Stosuje się kilka rodzajów wyżarzania stali. Dzieli się je na ogólnie na dwa rodzaje: zachodzące przekrystalizowaniem i bez przekrystalizowania stopu.

Wy ujednorodniające polega na nagrzaniu stali do temp znacznie po wyżej GSE, często 100-200C poniżej solidusu, wygrzaniu w tej temp i studzeni; praktycznie stosowana temp wynosi 1050-1200C. Celem zabiegu jest zmniejszenie niejednorodności składu chem. W ten sposób zmniejsza się w dużym stopniu segregacja dendrytyczna; likwację strefową usuwa się przez obróbkę plastyczną.

Wy rekrystalizujące polega na nagrzaniu uprzednio zgniecionego na zimno metalu so temp nie co wyżej od temp początku rekrystalizacji, wygrzaniu w tej temp z nastepnym chłodzeniem w celu usunięcia skutków zgiotu i przywrócenia pierwotnych właściwości materiału.

Wy odprężające ma na celu zmniejszenie naprężeń własnych elementów stalowych, powstałych w procesach tech. (przeróbka plastyczna na gorąco, obróbka mechaniczna, spawanie, odlewanie itp.) bez zmian strukturalnych.

Wy stabilizujące prowadzone jest w temp do 150C stosowane jest w celu zapewnienia niezmienności wymiarów i zmiejszenia naprzeżeń własnych, przede wszystkim sprawdzianów, narzędzi pomiarowych oraz często odlewów żeliwnych.

Wy normalizujące polega na nagrzaniu stali od 30-50 powyżej AC3, wygrzaniu w tej temp oraz chłodzeniu w spokojnym powietrzu. Celem normalizowania jest uzyskanie jednolitej drobnoziarnistej struktury.

Wy zupełne polega na nagrzeniu przedmiotu do temp 30-50C powyżej GSE, wygrzaniu w tej temp i następnym powolnym chłodzeniu w zakresie temp krytycznej (GSE i PSK). Procesowi temu poddaje się zwłaszcza stale stopowe.

Wy izotermiczne jest odmianą wy zupełnego i zapewnia otrzymanie struktury wybranej na podstawie wykresu CTP.

Wy sferoidyzujace temp zbiżona do Ac czas nagrzewania stosunkowo długi zależnie od wymiarów i gatunku stali od kilku do kilkudziesięciu godzin. Ma na celu uzyskanie struktury cementytu kulkowego w osnowie ferrytu, co zapewnia optymalną przydatność do obróbki plastycznej.

Hartowność jest to zdolność stali do tworzenia struktury martenzytycznej wskutek schłodzenia do temp wyższej niż krytyczna.

Zależnie od rodzaju stali i sposobu chłodzenia rozróżnia się hartowanie ciągłe polega na hartowaniu z ciągłym oziębieniem z szybkością większą od krytycznej w środowisku o temp niższej od temp początku przemiany martenzytycznej. Stale niestopowe hartuje się na ogół w wodzie w stopowe w oleju. Stale wysokostopowe same chartują się w powietrzu.

Stopniowe polega na nagrzaniu stali do temp. Pow. Ac3 wygrzania w tej temp. Oziębianiu w kąpieli solnej o temp wyższej od Ms az do oziębienia całego przekroju przedmiotu aż do temp kapieli i następnie chłodzenia w powiet. Czas kąpieli solnej nie może być dłuższą niż trwałość.

Z przemianą izotemiczną jest to zabieg cieplny polegający na nagrzaniu pow Acs, wytrzymaniu w tej temp oziębieniu w kąpieli o temp wyższej od Ms wytrzymaniu w tej kąpieli aż zupełnego zakończenia przemiany bainistycznej a następnie dowolnym chłodzeniu do temp otoczenia.

Odpuszczanie po hartowaniu mała plastyczność i duże naprężenia własne zmuszją nas do następnego zabiegu cieplnego odpuszczania które zwiększa plastyczność i ciągliwość a zmniejsza naprężenia własne. Zależnie od temp:

Niskie teimp 150-250C w celu usunięcia naprężeń hartowniczych przy zachdzeniu dużej twardości i odporności na ścieranie.

Średnie temp. 250-500C ma na celu uzyskanie dużej wytrzymałości i sprężystości zmienia się za to trwardość.

Wysokie pow 500C ma na celu uzyskanie najwyższej udarności możliwej dla danej stali.


Pobierz dokument
oc.to.jest.zabieg.lub.polaczenie.kilku.zabiegow.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
POŁĄCZENIA SPAWANE, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznast
25. Co to jest metoda PCR i do czego służy - Kopia, Studia, biologia
Co to jest hartowność stali i krytyczna prędkość chłodzenia, nauka, zdrowie, materiałoznawstwo, Obr
25. Co to jest metoda PCR i do czego służy - Kopia, Studia, biologia
MAT-OB~2 dobre cieplnaa, Obr˙bka cieplna jest zabiegiem technologicznym , umo˙liwiaj˙cym dzi˙ki grza
fizyko, PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGĂ W ZE ĹąWIA TŁEM[1][1].d oc, PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW ZE ŚWI
Ja owe mycie krocza jest zabiegiem wykonywanym u pacjentek po porodzie i zabiegach ginekologicznychx
Kleska zywiolowa jest rozumiana jest sie przez to katastrofe naturalna lub awarie techniczna
EDoc 6 Co to jest podpis elektroniczny slajdy
Co to jest seie
Co to jest teoria względności podstawy geometryczne
Co to jest widmo amplitudowe sygnału, SiMR, Pojazdy
CO TO JEST SORBCJA, Ochrona Środowiska
Co to jest budzet panstwa, prawo, Finanse
CO TO JEST TEORIA, POLONISTYKA, 1

więcej podobnych podstron