umowa pozyczki wz, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

Pobierz dokument
umowa.pozyczki.wz.dokumenty.rozne.pisma.wzory.doc
Rozmiar 29 KB

Umowa pożyczki

Zawarta w dniu data , w miejscowość pomiędzy ........................................,

zam. w ........................................................................... legitymującym się dowodem osobistym nr ................................ wydanym przez ........................................... zwanym dalej Pożyczkodawcą, a

............................................., zam. w ................................................................................

legitymującym się dowodem osobistym nr ............................... wydanym przez ........................................... zwanym dalej Pożyczkobiorcą.

§1

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ....................... zł (słownie złotych ........................................................................ ) na okres od ..................... do...................

Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości .................% w stosunku miesięcznym, łącznie ....... % co stanowi łącznie zł ................. słownie zł ...................................................................

§2

Pożyczkobiorca wyżej wymienioną pożyczkę przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.

§3

Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci ww. kwotę wraz z odsetkami w następnym dniu po upływie terminu określonego w §1.

§4

Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy.

§5

Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą obydwu Stron.

§6

Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości ......... % dziennie.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................. ................................................

Pożyczkodawca Pożyczkobiorca


Pobierz dokument
umowa.pozyczki.wz.dokumenty.rozne.pisma.wzory.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa zbycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa dzierzawy wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa zlecenie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o prace(3), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwesalny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
cofniecie wypowiedzenia umowy o prace, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
uznanie wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron