12-Wniosek-stażysta (2) , Miejscowość, data

Pobierz dokument
12.wniosek.stazysta.2.miejscowosc.data.doc
Rozmiar 32 KB

Miejscowość, data .......................

Imię i nazwisko nauczyciela

Stanowisko

Adres

Dyrektor

.......................................................

WNIOSEK O POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Wnoszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego.

Odbyłam staż w wymiarze 9 miesięcy i otrzymałam pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Posiadam kwalifikacje: ..................................................................................................

..................................................................................................

Data rozpoczęcia stażu: ..................................................................................................

Data zakończenia stażu: ..................................................................................................

Data dokonania oceny dorobku zawodowego: ...................................................................

W załączeniu:

  1. Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły.

  2. Sprawozdanie za okres stażu.

  3. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

  4. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.

  5. Inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia zawodowe.

Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje zawodowe oraz umowa o pracę znajdują się w mojej teczce osobowej w kancelarii szkoły.

Własnoręczny podpis

......................................


Pobierz dokument
12.wniosek.stazysta.2.miejscowosc.data.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka