Wrześniewski, Psychologia UŚ, Semestr III, Propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia

Pobierz dokument
wrzesniewski.psychologia.us.semestr.iii.doc
Rozmiar 85 KB

Wrześniewski, K. (2000). Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, T 3, (s. 493-512). Gdańsk: GWP.

Badania epidemiologiczne wskazują, że w ostatnim półwieczu nastąpiła zasadnicza zmiana w strukturze najczęstszych chorób i przyczyn zgonów. W miejsce chorób zakaźnych naczelnym problemem stały się choroby przewlekłe: układu krążenia i nowotworowe. Wykazano, że istotną rolę wśród czynników sprzyjającym zachorowaniu, mogą odgrywać czynniki psychologiczne.

Badania nad uwarunkowaniami:

-sytuacyjnymi

-osobowościowymi

-dotyczącymi tzw. wzoru zachowania.

+Badania Holsta, Fuchsa, Stöhra: wiewiórki zarówno na wolności jak i w warunkach laboratoryjnych silnie strzegą swego terytorium przed osobnikami tej samej płci. Jeżeli do klatki wpuści się intruza, zostaje on szybko pokonany przez `gospodarza'. Pokonane zwierzę zajmuje miejsce w rogu klatki i spędza tak 90% dziennej aktywności i w okresie 2-20 dni ginie, przy czym śmierć nie jest związana z obrażeniami fizycznymi. U tych zwierząt następowała utrata wagi, dramatyczny wzrost aktywności adrenokortykalnej, obniżenie poziomu hormonów wydzielanych przez tarczycę, wzrost cholesterolu.

1. Uwarunkowania sytuacyjne:

1)Badania nad stresem eksperymentalnym prowadzone z udziałem zwierząt i ludzi. Schemat badań: pomiar wskaźników wegetatywno-somatycznych w sytuacji neutralnej, a następnie manipulując sytuacją stwarza się zagrożenie i ponownie mierzy owe wskaźniki.

Cannon: w sytuacji zagrożenia występuje mobilizacja do walki lub ucieczki.

2)Badania w warunkach stresu naturalnego. Również eksperymenty w warunkach naturalnych wskazują na zmiany w poziomie wskaźników wegetatywno-somatycznych. Osobną grupę stanowią badania dotyczące wydarzeń życiowych, prowadzone z użyciem Skali Ponownego Przystosowania Społecznego (SRRS).

przed trzyletnią służbą; osoby, które na początku badań uzyskały wyższą liczbę punktów na skali SRRS, częściej zgłaszały się do lekarzy z różnymi dolegliwościami; 85 % osób z wysokimi wynikami zgłosiło się do lekarzy z pierwszymi dolegliwościami w okresie pierwszych trzech miesięcy.

Największa wartość predyktywna SRRS dotyczy dwóch lat od chwili wystąpienia zdarzeń.

Mimo pewnych kontrowersji w sposobie obliczania wyników SRRS większość uzyskanych danych jednoznacznie wskazuje, że osoby, u których występuje więcej wydarzeń życiowych (wymagających wysiłku adaptacyjnego) w porównaniu z ludźmi o mniejszej liczbie takich zdarzeń, w większym stopniu narażone są na zachorowanie.

Istnieją dane empiryczne wskazujące, ze przeżycia traumatyczne obok skutków psychopatologicznych, pociągają za sobą również konsekwencje somatyczne.

3)Badania socjodemograficzne: Stwierdzono, że częstość zachorowań i śmiertelność związana z chorobami układu krążenia i chorobami nowotworowymi wysoko pozytywne korelują ze stopniem urbanizacji, uprzemysłowienia i z gęstością zaludnienia.

Występujące od wielu lat w krajach Europy Zachodniej tendencje do obniżania się wskaźników zachorowań i śmiertelności związane są ze skutecznością programów profilaktycznych i promujących zdrowie.

W Polsce utrzymuje się silna korelacja pomiędzy częstością chorób układu krążenia a stopniem urbanizacji, uprzemysłowienia i gęstością zaludnienia regionu.

2. Uwarunkowania osobowościowe: Badania nad uwarunkowaniami osobowościowymi nawiązują do twierdzeń klasyków medycyny psychosomatycznej.

Dunbar: określenie profilów osobowości, charakterystycznych dla osób z różnymi schorzeniami somatycznymi. Osobowość wieńcowa: skłonność do choroby wieńcowej, potrzeba dominacji i osiągnięć, samodyscyplina, cechy kompulsywne. Przedstawiono również profile osobowościowe chorych na nadciśnienie, chorobę wrzodową itp.

1) Istniejące dane skłaniają do odrzucenia twierdzenia o istnieniu profilów osobowościowych decydujących o powstaniu i rozwoju chorób.

2) Mogą istnieć pewne cechy osobowości, które przy występowaniu innych czynników, zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby.

3) Bardzo wątpliwa jest teza, że cechy osobowości miałyby wywierać wpływ specyficzny-predysponować do wywołania danej choroby. Zwiększają one raczej niebezpieczeństwo zachorowania.

3. Wzór zachowania A: Zachowanie jest wynikiem interakcji pomiędzy zmiennymi sytuacyjnymi i osobowościowymi. Jednostka o określonej osobowości, będąc w określonej sytuacji, spostrzega ją w określony sposób. Rodzaj percepcji i klasyfikacja danych rzutuje na zachowanie się.

Koncepcja wzoru A dotyczy behawioralnych uwarunkowań choroby wieńcowej i zawału serca. Została sformułowana przez Friedmana i Rosenmana. Ludzie zapadający na zawał serca wyróżniają się w okresie przedchorobowym określonym modelem zachowania. Polega ono na zaangażowaniu jednostki w permanentną walkę o zdobycie jak największej liczby celów (często niejasno sprecyzowanych) w jak najkrótszym czasie.

Cechy formalne zachowania:

Formy regulacji stosunków z otoczeniem osób z wzorem zachowania A, mają swoje uwarunkowania osobowościowe, ujawniają się w określonych sytuacjach, które jednostka spostrzega jako wyzwanie lub zagrożenie. Od strony formalnej charakteryzują się dużą dynamiką zachowań, energią, pośpiechem i niecierpliwością.

Wzór zachowania A, lub pewne jego elementy rzeczywiście zwiększają ryzyko wystąpienia choroby niedokrwieniowej serca, jak również innych chorób układu krążenia i układu trawiennego.

4. Integracja danych empirycznych-modele wyjaśniające. Interpretując dane empiryczne sięgano do twierdzenia Cannona. W sytuacji zagrożenia zwierzę ratuje życie poprzez atak lub ucieczkę, mobilizacja pełni zatem funkcję adaptacyjną. W obecnych czasach człowiek napotyka głównie zagrożenia psychospołeczne, więc atak lub ucieczka byłby nieadekwatne. Sytuacje stresowe i towarzyszące im zmiany fizjologiczne, które nie zostają wykorzystane, mogą mieć działanie autodestrukcyjne.

0x01 graphic

Z osobowościowo-temperamentalnych uwarunkowań wyodrębniono wzory percepcyjne i wzory reagowania emocjonalnego.

„Zwiastun choroby”-pewne zaburzenia w organizmie, które nie są jeszcze patologiczne, ale osiągają górną granicę normy.

5. Nowe kierunki badań-psychoneuroimmunoligia.

1)Podstawowe informacje o układzie immunologicznym i jego funkcjach: podstawowy system chroniący organizm przed zaburzeniem równowagi. Obrona ta jest możliwa dzięki rozpoznawaniu przez komórki ciał obcych.

2)Powiązanie ukł. immunologicznego z ukł. nerwowym i dokrewnym.

3)Stres, funkcje ukł. immunologicznego, choroba: sytuacje stresowe prowadzą do obniżenia odporności organizmu.

6. Podsumowanie: W ciągu ostatnich lat zgromadzono wiele danych empirycznych potwierdzających związek czynników psychologicznych z powstawaniem i rozwojem chorób somatycznych. Organizm człowieka reaguje mobilizacją zarówno na zagrożenie fizyczne jak i psychospołeczne. Niektóre cechy osobowości w powiązaniu z innymi czynnikami mogą zwiększać ryzyko zapadania na pewne choroby.


Pobierz dokument
wrzesniewski.psychologia.us.semestr.iii.doc
Rozmiar 85 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wokół początków życia ludzkiego rozdz. 2-4 ZDROWIE, Psychologia UŚ, Semestr III, Propedeutyka psycho
Zdrowie-Pojecie szczescia-Seligman, Psychologia UŚ, Semestr III, Propedeutyka psychologii zdrowia i
PROPEDEUTYKA PSYCHOLOGII ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA wyklad, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. ps
zaj3 schwartz, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora,
H. Sęk - Promocja zdrowia i prewencja z perspektywy psychologii, psychologia UŚ, II rok, I semestr,
02.Psychologia Zdrowia opracowanie(1), psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia
zaj2 Nettle, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wo
syndrom pollyanny czy zakątek kłapouchego, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdro
R. 19, Psychologia, Psychologia III semestr, Psychologia zdrowia i jakości życia
psychologia zdrowia, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Si
R. 11, Psychologia, Psychologia III semestr, Psychologia zdrowia i jakości życia
zaj3 trzebińska, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora
Formy i możliwości wsparcia (1), psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jako
zaj 11, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojtyna

więcej podobnych podstron