Formy i możliwości wsparcia (1), psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojtyna, kolokwium 2

Pobierz dokument
formy.i.mozliwosci.wsparcia.1.psychologia.us.ii.doc
Rozmiar 35 KB

Natalia Śleziona

Katarzyna Sroczyńska

M2Re gr. II

Formy i możliwości społecznego wsparcia osób niepełnosprawnych

W działaniu na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością szczególne znaczenie ma zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz stwarzanie warunków do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Obecność i pomoc innych ludzi sprzyja dobremu samopoczuciu i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. W procesie adaptacji życiowej osoby niepełnosprawnej ogromną rolę odgrywa system wsparcia społecznego. Wsparcie określane jest jako szczególny sposób i rodzaj pomocy udzielanej poszczególnym osobom i grupom głównie w celu mobilizowania ich sił potencjału i zasobów aby mogli sami sobie radzić w trudnych sytuacjach. W strukturalnym ujęciu wsparcie społeczne definiowane jest jako „ obiektywnie istniejące i dostępne sieci społeczne, które (…) pełnią funkcję pomocną wobec osób, znajdujących się w trudnej sytuacji” Te obiektywnie istniejące sieci, ujmowane jako źródła wsparcia, określane są również mianem zasobów wsparcia społecznego. W zależności od tego co jest treścią wymiany społecznej wsparcie dzielimy na:

Współczesny model pomocy należy rozpatrywać jako uzupełniające się systemy, funkcjonujące w obszarze działań pomocowych. Do systemów tych zalicza się:

Rodzaje wsparcia, udzielanego osobom niepełnosprawnym zakładają stosowanie takich form pomocy, aby przez wykorzystanie istniejących i zachowanych sprawności wykazać optymalną możliwość samodzielnego, aktywnego i twórczego życia.

Wsparcie informacyjne dla osób niepełnosprawnych obejmuje udzielanie rad, porad prawnych i medycznych, informacji o możliwościach i sposobach leczenia, o uprawnieniach i grupach samopomocowych.

Wsparcie materialne oparte jest na tradycyjnych formach udzielania pomocy, czyli dostarczaniu środków materialnych i finansowych, różnego rodzaju darów ( odzież, wyposażenie mieszkania, sprzęt gospodarczy), ułatwiających codzienną aktywność osoby z ograniczoną sprawnością. Przekazywane są także dary w formie sprzętu ortopedycznego, wózków inwalidzkich, sprzętu rehabilitacyjnego.

Wsparcie instrumentalne, zwane także wsparciem przez świadczenie usług, polega na udzielaniu pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności takich jak: prace domowe, robienie zakupów, transport do ośrodków rehabilitacji. Pomoc ta świadczona jest w formie płatnych lub bezpłatnych usług.

W zakresie pomocy osobom z ograniczoną sprawnością funkcjonuje szczególny rodzaj wsparcia, określany jako wsparcie rozwoju np. wyrównywanie szans związanych z nauką. Może to być pomoc kolegów, czy nauczycieli dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się w szkole lub pobierającej naukę indywidualnie w domu. Ważną rolę w zakresie rozwoju społecznego spełniają także grupy samopomocowe.

Szczególnym rodzajem wsparcia jest wsparcie emocjonalne. Udzielane wsparcia wiąże się głównie z niwelowaniem silnych przeżyć emocjonalnych, jakie zawsze towarzyszą utracie sprawności. Poza koniecznością dostosowania się do nowej sytuacji u osoby takiej powstaje niezgodność dotychczasowego obrazu siebie w sensie fizycznym, psychicznym i społecznym z zaistniałym stanem rzeczy. Człowiek niepełnosprawny w takim samym stopniu jak osoby sprawne odczuwa pragnienie kontaktów z innymi ludźmi, zaś z drugiej strony budzi się w nim lęk o to jak zostanie przyjęty przez innych. W efekcie taki człowiek staje się zamknięty w sobie, formuje negatywny obraz własnej osoby.

Osoba niepełnosprawna lub członkowie jej rodziny przeżywają więc kryzysy psychiczne, z którymi nie zawsze są w stanie sobie poradzić, wymagają więc działania podtrzymującego, obecności innych osób, wysłuchania i życzliwego zrozumienia, wzbudzenia poczucia przynależności i akceptacji. Korzyści płynące ze wsparcia emocjonalnego są o wiele większe niż z niejednej terapii medycznej czy psychologicznej.

H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, w: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, PWN, Warszawa 2004, s.14

Tamże, s.18


Pobierz dokument
formy.i.mozliwosci.wsparcia.1.psychologia.us.ii.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zaj3 schwartz, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora,
02.Psychologia Zdrowia opracowanie(1), psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia
zaj2 Nettle, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wo
psychologia zdrowia, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Si
zaj3 trzebińska, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora
zaj 11, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojtyna
zaj2 czapiński, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora,
ćw. 8, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojtyna,
zdrowie 5, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojt
H. Sęk - Promocja zdrowia i prewencja z perspektywy psychologii, psychologia UŚ, II rok, I semestr,
syndrom pollyanny czy zakątek kłapouchego, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdro
Motywacja szyta na miarę przyszłych pokoleń 7 luty 2009 (Naprawiony), psychologia UŚ, II rok, I seme
PROPEDEUTYKA PSYCHOLOGII ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA wyklad, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. ps
roznice strelau 2008, psychologia UŚ, II rok, I semestr, RI Skorupa, Grabowski
turska kolos, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Osobowość
Zdrowie kolo II, UŚ Psychologia, Psychologia zdrowia i jakości życia

więcej podobnych podstron