Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo

Pobierz dokument
metodyka.nauczania.lekko.uposledzonych.doc
Rozmiar 60 KB

METODYKA NAUCZANIA LEKKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

Według Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej 2002, upośledzenie umysłowe (niedorozwój umysłowy) to pojęcie zbiorcze dla wszystkich stanów wrodzonego niskiego poziomu inteligencji. Jest to niższa niż przeciętna sprawność intelektualna, która powstała w okresie rozwojowym i jest związana z jednym lub więcej zaburzeniami w okresie: dojrzewania, uczenia się lub społecznego przystosowania. Za przyczynę upośledzenia umysłowego przyjmuje się zakażenia lub zatrucia, urazy okołoporodowe lub mechaniczne, zaburzenia przemiany materii, ciężkie schorzenia mózgu, choroby w okresie życia płodowego czy aberracje chromosomowe ( „MEP 2002” - Enter ).

Upośledzenie umysłowe występuje u około 3% populacji. Wśród dorosłych liczbę osób upośledzonych umysłowo określa się na 1%. Przeciętny poziom inteligencji mieści się pomiędzy 90 - 110 punktami ilorazu inteligencji, pomiędzy 70 a 89 znajduje się „obszar o niższej niż przeciętna inteligencji, a pomiędzy 50 i 69 - upośledzenie w stopniu lekkim. Właśnie o tego typu upośledzeniu u dzieci będzie traktować ta pracy.

Najbardziej typowym objawem upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim jest odchylenie od normy w rozwoju umysłowym, a szczególnie w funkcji spostrzegania, myślenia, pamięci, orientacji społecznej i uczeniu się. Za typowe objawy oligofrenii uważa się szablonowość, a nawet bezwład myślenia, duże trudności w zakresie przyswajania i tworzenia pojęć abstrakcyjnych oraz wszelkich uogólnień. W stosunku do siebie dzieci upośledzone umysłowo są mało krytyczne, oceniają siebie najczęściej jako wyjątkowo zdrowe, zdolne, sprawne, albo też lekceważą swoje braki i specjalną sytuację społeczną („Pedagogika specjalna” - Zofia Sękowska, Warszawa 1985).

Dzieci i młodzież poniżej dwóch odchyleń standardowych w obowiązującej skali IQ mają szczególne potrzeby edukacyjne. Wymagają specjalnych metod pracy i stosowania innych środków dydaktycznych. Nauczanie oligofreników kieruje się innymi zasadami niż zasady nauczania dzieci i młodzieży w normie intelektualnej. Aby w pełni zrozumieć i wdrożyć do swojej pracy takie zasady, trzeba najpierw zapoznać się ze specyfiką procesów poznawczych i właściwościami psychicznymi upośledzonych umysłowo. Należy także poznać charakterystykę ich procesu uczenia się. Dopiero wtedy można pokusić się o zastosowanie specjalnych działań dydaktyczno-wychowawczych zapewniających efektywność edukacji upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Specyfika procesów poznawczych i właściwości psychiczne upośledzonych umysłowo.

Oligofrenicy spostrzegają inaczej niż osoby w normie intelektualnej. Mają inne właściwości psychiczne. Do najważniejszych cech procesów poznawczych u ludzi w ogóle należą: uwaga, która jest warunkiem spostrzegania, spostrzeganie i wnioskowanie.

Uwaga u osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim jest zaburzona przez brak koncentracji. Cechy takiej uwagi są więc następujące:

Cechy spostrzegania u oligofreników są następujące:

Wnioskowanie u dzieci upośledzonych umysłowo również jest inne niż u dzieci z normą intelektualną:

Jak więc widzimy właściwości psychiczne dzieci z oligofrenią są zupełnie inne niż u dzieci z powszechnie przyjętą normą intelektualną. Wolniej się uczą, mniej zapamiętują. Nie mają podzielności uwagi, więcej czynników je rozprasza. Ogromną trudność sprawiają im pojęcia abstrakcyjne i mają znacznie zaburzone uogólnianie konkretnej, nabytej już wiedzy.

Charakterystyka procesu uczenia się upośledzonych umysłowo.

Realizacja celów i zadań kształcenia specjalnego odbywa się przede wszystkim w celowo zorganizowanym procesie nauczania. W działalności dydaktycznej z upośledzonymi umysłowo nauczyciel musi uwzględnić ich możliwości psychofizyczne oraz specyficzne właściwości procesów psychicznych. Efekty działalności dydaktycznej zależne są bowiem od tego, w jakim zakresie i stopniu nauczyciel uwzględnia specyficzne właściwości procesu uczenia się dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ( „Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych” - Halina Borzyszkowska, Warszawa 1983 ).

Zakładając, że myślenie to psychiczna transformacja informacji, proces świadomy i kontrolowany, nauczyć myślenia to inaczej: nauczyć wyrażania rzeczywistości w pojęciach, prawidłowościach i uogólnieniach oraz nauczyć wykonywania działań umysłowych. Jak wiemy bez prawidłowego myślenia nie może być mowy o prawidłowym uczeniu się.

Uszkodzone mechanizmy fizjologiczne u dzieci z oligofrenią powodują między innymi:

 1. wolny przebieg procesów uwagi,

 2. konieczność dłuższych, wyraźnych przerw pomiędzy oddziaływaniem na różne sfery zmysłów,

 3. trudności w polisensorycznym odbiorze informacji,

 4. duża ilość bodźców zamiast dawać lepszą, pełniejszą informację - wprowadza zamęt i nie pozwala na przyswojenie wiedzy.

Badania nad funkcją i rolą różnych procesów u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim wykazały, że znajdują one rozwiązanie problemu tylko, gdy jednocześnie spełnione są następujące warunki:

  1. uczniowie są odpowiednio zmotywowani,

  2. nie są zmęczeni ani znużeni,

  3. gdy przechodzą najpierw ćwiczenia na podobnym materiale.

Gdy natomiast brak jest motywacji lub przygotowanych ćwiczeń albo, gdy są one niewystarczające, wtedy osoby upośledzone umysłowo nie znajdują rozwiązania. Wyniki badań nad uczeniem się, gdy badani pracowali w warunkach nastawienia na: cel, rywalizację, jak również bez specjalnego nastawienia, wykazały bardzo istotne różnice między poszczególnymi grupami. Najlepsze wyniki osiągnęła grupa nastawiona na konkretny cel, gorsze - nastawiona na rywalizację, a najgorsze - na współpracę. Należy nadmienić, że samo nastawienie na cel nie powoduje jednak istotnego wzrostu poziomu wykonania. Następuje ono dopiero wówczas, gdy towarzyszy mu zachęta i aprobata społeczna ( „Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych” - Halina Borzyszkowska, Warszawa 1983 ).

Uogólniając skrótowe przedstawienie niektórych czynników badań nad uczeniem się osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, stwierdzić można, że:

Kupisiewicz natomiast wyróżnia następujące ogniwa w procesie nauczania i uczenia się: uświadomienie uczniom celów i zadań kształcenia, zaznajomienie ich z nowym materiałem, zrozumienie i uogólnienie tego materiału, przyswojenie i utrwalenie wiedzy, kształtowanie umiejętności nawyków oraz wyrażanie i stosowanie zdobytej wiedzy. Nie należy jednak nigdy zapominać o tym, że aby uzyskać dobre efekty w zakresie kształcenia specjalnego, nauczyciel musi uwzględnić w organizacji procesu nauczania jego trudne, specyficzne właściwości. Inaczej nigdy nie znajdzie metody na nauczenie czegokolwiek uczniów upośledzonych umysłowo.

Specjalne działania dydaktyczno-wychowawcze zapewniające efektywność edukacji upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

W szkolnictwie masowym i pedagogice ogólnej rozróżniamy dwa procesy: proces wychowania i proces nauczania. W szkolnictwie specjalnym występują oba te procesy dostosowane do rodzaju i stopnia odchyleń od normy rozwojowej oraz dodatkowo trzeci proces: rewalidacja, czyli celowe, interwencyjne oddziaływanie na występujące u tych dzieci odchylenia celem doprowadzenia tych uczniów do jak najwyższego dostępnego im rozwoju i przystosowania społecznego.

Oznacza to, że w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo musimy je:

a/ pomniejszać ich upośledzenie umysłowe;

b/ zwalczać inne dodatkowo występujące u nich upośledzenia;

c/ rozwijać występujące u tych dzieci nawet nieznaczne uzdolnienia.

Oznacza to, że zarówno w procesie wychowania i nauczania specjalnego, jak i w drodze specjalnych dodatkowych zajęć (zabaw, gier, ćwiczeń, prac, spacerów) musimy oddziaływać na jego obecny stan i starać się doprowadzać do pożądanych zmian.

Ogólne zasady nauczania oligofreników są następujące:

1. Materiał nauczania dostosować do poziomu rozwoju i zainteresowań dziecka.

2. Pracę oprzeć na treściach znanych uczniowi.

3. Ukierunkować pracę poznawczą tak, aby dziecko z upośledzeniem dostrzegało cechy zasadnicze, a pomijało szczegóły.

4. Uwypuklić najpierw różnice i kontrasty, potem porównanie i podobieństwo.

5. Unikać nadmiaru wrażeń.

6. Stwarzać warunki do poznania wielozmysłowego.

7. Powtarzać i utrwalać.

8. Stosować odtwarzanie zdobytych wiadomości w pracach ręcznych.

Główne zasady pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo to:

 1. Zasada akceptacji i życzliwości w stosunku do wychowanka (szczególne okazywanie troski, bazowanie na mocnych stronach).

 2. Zasada indywidualizacji (dokładne poznanie ucznia, stosowanie odpowiednich metod).

 3. Zasada motywacji działania (stawianie jasnych celów i oczekiwań, kierowanie się zasadą braku przymusu - tak kierować pracą, aby uczeń miał wrażenie, że sam chce).

 4. Zasada dostosowania zadań do jego potrzeb, zainteresowań i możliwości psychofizycznych.

 5. Zasada wszechstronnej aktywizacji (uwzględnianie aktualnie preferowanych zdolności).

 6. Zasada atrakcyjności życia w grupie (obrzędowość, zwyczaje, symbolika).

 7. Zasada stopniowania trudności zadań.

 8. Zasada higieny i bezpieczeństwa społecznego.

 9. Zasada kształtowania pozytywnych stosunków koleżeńskich.

10) Zasada wzmocnień pozytywnych:

a) wzmocnienie pierwotne - jedzenie, picie,

b) wzmocnienie wtórne - np. przyznawanie znaczków,

c) wzmocnienie społeczne - pochwała, uśmiech,

d) wzmocnienie sytuacyjne - np. bajka.

Metody pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo są następujące:

 1. Metody oparte na działalności praktycznej (np.: sprawności manualne).

 2. Metody oglądowe - oparte na obserwacji, pomiarze i pokazie (np.: tablice, filmy, plansze, zdjęcia).

 3. Metody oparte na słowie (opowiadanie, opis, dyskusje, praca z książką i inne).

 4. Metody aktywizujące(np.: burza mózgów, tangramy, gry i zabawy ruchowe i inne).

Wśród form pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo wyróżnia się:

Kończąc ten artykuł, pragnę przypomnieć, że niezależnie od tego, w jaki sposób jest zorganizowany proces nauczania osób upośledzonych umysłowo, niezależnie od wieku uczniów, przedmiotu, miejsca i czasu nauczania, powinny w nim obowiązywać wyżej wymienione zasady i podstawowe dyrektywy nauczania oligofreników. Bez nich cały nasz trud może okazać się daremny, a nieodpowiedni dobór środków i metod może tylko zaszkodzić naszym uczniom. Nie możemy uczniów z niższym ilorazem inteligencji traktować nie poważnie - musimy pamiętać słowa Marii Grzegorzewskiej: „…jeżeli kiedykolwiek chcesz pracować z osobami niepełnosprawnymi najpierw przywróć im godność”.

Literatura:

- „Multimedialna Encyklopedia Powszechna 2002”, miesięcznik ENTER

- „Pedagogika specjalna” - Zofia Sękowska, Warszawa 1985

- „Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych” - Halina Borzyszkowska, Warszawa 1983

- Materiały z kursu kwalifikacyjnego - oligofrenopedagogika, Piła 2004


Pobierz dokument
metodyka.nauczania.lekko.uposledzonych.doc
Rozmiar 60 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
METODYKA NAUCZANIA DZIECI UPOŚLEDZONYCH, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
system klasowo- lekcyjny, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
Klasyfikacja upośledzenia umysłowego według IX rewizji Międzynarodowej, Metodyka pracy z osobami upo
dydaktyka specjalna, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
Metody pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
METODA OŚRODKÓW PRACY, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
Najczęściej stosowane metody pracy z osobami upośledzonymi, przedszkole, obserwacje i analizy
Metody pracy z osobami głęboko upośledzonymi
Metody pracy z osobami słyszącymi głosy
cyberbullying i bullying, Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi spolecznie
METODY WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO, Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi spolecznie
Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie, Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi spol
Diagnoza, Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi spolecznie
METODY PRACY Z OSOBAMI GŁĘBOKO NIEZROZUMIAŁYMI
Metody pracy z osobami słyszącymi głosy
Metodyka pracy z osobami z uszkodzonym słuchem2(1)
Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi społecznie skrypt

więcej podobnych podstron