plan rozwoju zawodowego Kasi. J. cz.2, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

Pobierz dokument
plan.rozwoju.zawodowego.kasi.j.cz.2.awans.doc
Rozmiar 74 KB

ZADANIA WEDŁUG MEN

FORMY REALIZACJI

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA

TERMIN REALIZACJI

OSOBY WSPIERAJĄCE

1. Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola § 6 ust. 2 pkt 1

Zapoznanie się

z procedurą awansu zawodowego nauczycieli

Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;

-Karta Nauczyciela,

-Ustawa o systemie oświaty,

Śledzenie informacji

w internecie

i prasie dotyczcej awansu zawodowego.

- napisanie planu rozwoju zawodowego

- notatki

z analizy przepisów

- wrzesień 2010

Nawiązanie kontaktu

z opiekunem stażu

- opracowanie harmonogramu spotkań

- rozmowa na temat awansu zawodowego

- określenie form współpracy

- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

- scenariusze konspekty zajęć

- wrzesień 2010

i na bieżąco przez okres stażu

- opiekun stażu

Dokumentacja placówki przedszkola:

-plan rozwoju przedszkola,

-statut,

-program autorski przedszkola,

-roczny plan rozwoju przedszkola,

-program wychowawczy.

- zapoznanie 
i analiza dokumentacji

- notatki własne

- wrzesień - listopad 2010

- dyrektor, opiekun stażu

Znajomość sposobu prowadzenia obowiązującej

w przedszkolu dokumentacji :

-karty obserwacji dziecka,

-dziennik zajęć.

- analiza własna,

- zbieranie informacji

- prowadzenie obowiązującej dokumentacji

w grupie:

-dziennik zajęć,

-karty obserwacji

- cały rok

- opiekun stażu

Indywidualna dokumentacja nauczyciela

-miesięczne plany pracy,

-scenariusze zajęć hospitowanych,

-plan współpracy

z rodzicami,

-karty obserwacji dziecka.

- analiza,
- konsultacje,
- zbieranie dokumentów

- notatki własne,

- scenariusze,

- zdjęcia,

- konspekty

- na bieżąco, cały rok

- opiekun stażu

Zapoznanie się

z podstawowymi zasadami BHP

- przypomnienie przepisów BHP 

i zasad z zakresu ochrony przeciwpożarowej

- notatki własne

- wrzesień 2010

- specjalista BHP

-dyrektor

Znajomość struktury organizacji przedszkola:

-zadania dyrektora,

-zadania wicedyrektora,

-zadania Rady Pedagogicznej,

-zadania specjalistów przedszkolnych.

- zapoznanie ze strukturą organizacji przedszkola, rozmowy, konsultacje

- notatki własne

- październik - listopad 2010

Dyrektor, opiekun stażu, specjaliści:

- psycholog,

- logopeda.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola § 6 ust. 2 pkt 2

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

- hospitacja

i omówienie, wspólna ewaluacja

z opiekunem stażu

- harmonogram zajęć, arkusz hospitacji

- według ustalonego harmonogramu zajęć

- opiekun stażu

Umiejętność skutecznego komunikowania się:

-aktywne słuchanie,

-negocjowanie,

-asertywność,

-umiejętne zadawanie pytań,

-rozpoznawanie potrzeb.

- rozmowy,

- czytanie literatury.

- notatki własne,

- wykaz literatury.

- na bieżąco,

cały rok

- opiekun stażu

Umiejętność przygotowania się do prowadzenia własnych zajęć:

-podstawa programowa,

-program przedszkolny,

-plany miesięczne,

-scenariusze.

- wytyczne opiekuna stażu, literatura metodyczna, przygotowanie potrzebnych do zajęć pomocy dydaktycznych

- harmonogram prowadzenia zajęć, własne konspekty

i scenariusze zajęć

-stworzenie harmonogramu hospitowanych i prowadzonych zajęć

- opiekun stażu

Udział we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych

- Święto pieczonego

ziemniaka

- Urodziny Kubusia

Puchatka

- Dzień postaci

z bajek

- Andrzejki

- Mikołajki

- Jasełka

- Dzień Babci

i Dziadka

- Bal karnawałowy

- Kolorowy Tydzień

- Święto powitania

Wiosny

- Międzynarodowy

dzień książki

- Dzień Ziemi

- Dzień Mamy i Taty

- Piknik Rodzinny

- Dzień Dziecka

- Dzień ukochanej

przytulanki

- Basiowy bal

pasiastych

- notatki

- sprawozdania

- zdjęcia okolicznościowe

- na bieżąco,

cały rok

Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej,

wewnętrznych

i zewnętrznych przedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli

- według stworzonego harmonogramu

- analiza ankiety

- notatki własne

- na bieżąco,

cały rok

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej

- korzystanie

z komputerowych programów edukacyjnych, internetu

- plany miesięczne,

- pomoce dydaktyczne,

- karty pracy.

- na bieżąco,

cały rok

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów § 6 ust. 2 pkt 3

Obserwacja i analiza możliwości dziecka

- analiza dokumentów,

- zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi pracy,

- udział

w konkursach międzyprzedszkolnych (plastycznych),

-lektura czasopism pedagogicznych

i psychologicznych.

- notatki własne,

-zaświadczenia,

-podziękowania,

-zdjęcia.

- na bieżąco,

cały rok

-opiekun stażu

Poznanie sytuacji wychowawczej dziecka

- rozmowa,

- wywiad,

- ankieta.

- notatki własne

- na bieżąco,

cały rok

- dyrektor,

-opiekun stażu,

-rodzice

Współpraca ze specjalistami

i placówkami wspierającymi

- konsultacje,

- wywiady,

- obserwacje.

- notatki własne

- na bieżąco,

cały rok

- psycholog

Pogłębianie wiedzy

i umiejętności

w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych

- udział

w szkoleniach, literatura pedagogiczna

i psychologiczna, konsultacje

- notatki, zaświadczenia

- na bieżąco,

cały rok

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć § 6 ust. 2 pkt 4

Umiejętność omawiania prowadzonych

i obserwowanych zajęć

- analiza obserwowanych 

i prowadzonych zajęć, konsultacje

-scenariusze zajęć, własne wnioski i refleksje

- na bieżąco,

cały rok

-opiekun stażu

Analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności

-ewaluacja

-sprawozdanie

-autorefleksja

-opis realizacji planu rozwoju

-dokumentacja efektów własnej pracy

- wyprowadzenie własnych wniosków dotyczących poszczególnych etapów trwania stażu

-raz na pół roku


Pobierz dokument
plan.rozwoju.zawodowego.kasi.j.cz.2.awans.doc
Rozmiar 74 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, Awans zawodowy
plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego poprawiony2, Awans zawodowy
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEN ZAWODOWY, SZKOŁA, AWANS
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mi
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAYCZYCIELA MI
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MI
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego?ukacji wczesnoszkolnej na stopień nauczyciela mian
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, do przedszkola, Plan rozwoju zawodowego nauczycie
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 2
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO(2)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO (2)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

więcej podobnych podstron