Co to takiego zobowiązanie, Nauka, Administracja

Pobierz dokument
co.to.takiego.zobowiazanie.nauka.doc
Rozmiar 45 KB

 

Co to takiego zobowiązanie?

 

-jest to stosunek prawny, w którym jedna osoba (wierzyciel) może zadać od drugiej (dłużnika) świadczenia, a ta ostatnia powinna to świadczenie spełnić

*podmiotami zobowiązania są wierzyciel oraz dłużnik, wyjątkowo do stosunku zobowiązaniowego może być włączona osoba "3"; muszą oni być w zasadzie w chwili powstania zobowiązania zindywidualizowani (ewentualnie musi być wskazany sposób, który pozwoli określić osobę wierzyciela w przyszłości - najpóźniej w chwili spełnienia świadczenia przez dłużnika)

- wielopodmiotowość - kiedy istnieją dwie strony na które składa się wiele podmiotów

- stosunek wielostronny - charakteryzuje się brakiem możliwości ścisłego rozdzielenia wierzycieli i dłużników istnieje wiele wzajemnych powiązań

*przedmiotem zobowiązania jest świadczenie rozumiane jako zgodne z treścią zobowiązania zachowanie się dłużnika polegające na zadośćuczynieniu godnemu ochrony interesowi wierzyciela

(musi istnieć w czasie, gdy świadczenie jest spełniane; wyjątkowo może mieć charakter niemajątkowy)

*treścią zobowiązania są uprawnienia wierzyciela i będące ich korelatem obowiązki dłużnika

*cel zobowiązania - realizacja z reguły celów ekonomicznych, bezpośrednich lub pośrednich do których zmierzają strony

 

A) uprawnienia wierzyciela (obowiązki dłużnika jako korelat)- stosunek obligacyjny stwarza między jego stronami więź o charakterze względnym, a więc skuteczną tylko między jego stronami (skuteczność inter partes)

-zwiększona ochrona prawna zobowiązania - przeciwko osobie trzeciej stojącej poza stosunkiem zobowiązaniowym:

1) w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej - osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej (jeżeli strony wiedziały o roszczeniu osoby trzeciej lub umowa była nieodpłatna)

2) jeżeli osoba trzecia względem istniejącego stosunku zobowiązaniowego ze swojej winy wyrządzi szkodę wierzycielowi, przez to że uniemożliwi wykonanie zobowiązania dłużnikowi - na mocy przepisów o czynach niedozwolonych

3) gdy osoba trzecia względem stosunku zobowiązaniowego zawiera z dłużnikiem czynność prawną, zmniejszającą jego majątek w taki sposób, że wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo powiększa stopień swojej niewypłacalności - wierzycielowi służy roszczenie o uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do niego (dłużnik musiał działać ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela i osoba trzecia była tego świadoma)

4) poprzez wpisanie do księgi wieczystej

*wierzytelność - zobowiązanie ze strony wierzyciela:

a) uprawnienie do uzyskania świadczenia - uprawnienie zasadnicze

b)uprawnienie do uzyskania odszkodowania zamiast lub oprócz świadczenia (konieczne warunki)

-uprawnienie pomocnicze - obok zasadniczych, uzupełniają je - np. do zabezpieczenia roszczeń (nie mogą powstać bez zasadniczych)

-wierzyciel może dochodzić swych uprawnień przed odpowiednią władzą państwową - środkiem przymusu jest m.in. egzekucja sądowa lub administracyjna

-jeżeli dłużnik był zobowiązany do złożenia odpowiedniego oświadczenia woli to prawomocne orzeczenie sądu zastępuje to oświadczenie (Art. 1047&1 KPC)

 

B) obowiązki dłużnika

*dług - zobowiązanie ze strony dłużnika, wyraz powinności

*odpowiedzialność - odnosi się do kwestii pokrycia długu, która jest związana z przymusową realizacją świadczenia - może więc istnieć dług bez odpowiedzialności i teoretycznie odpowiedzialność bez długu (np. poręczenie, przy nieruchomości z hipoteką)

*odpowiedzialność osobista - we współczesnym systemie prawa polskiego jest to wyłącznie odpowiedzialność majątkowa w zasadzie nieograniczona, w związki z tym:

1) wierzycielowi służy pomiędzy przedmiotami majątkowymi należącymi do dłużnika, z których chce uzyskać zaspokojenie, oraz wybór przymusowego zaspokojenia (Art. 797 i 799 KPC)

2)w razie zbiegi wierzycieli następuje zaspokojenie z długu proporcjonalne do wartości poszczególnych wierzytelności

-ograniczenie odpowiedzialności osobistej:

1) do wyodrębnionej masy majątkowej traktowanej w majątku dłużnika jako osobnej całości

2) do pewnej ograniczonej liczbowo wysokości z całego majątku dłużnika

-jest niedopuszczalne umowne ograniczenie odpowiedzialności dłużnika do oznaczonego przedmiotu majątkowego

-odpowiedzialność rzeczowa nie należy do zakresu prawa zobowiązań jako dziedzina prawa rzeczowego, która jest konsekwencją pewnych czynności prawnych normowanych przez to prawo

 

*zobowiązania niezupełne (naturalne) obligationes naturales - są to zobowiązania, w których ustawodawca pozbawił wierzyciela możliwości przymusowego dochodzenia świadczenia

-cechy charakterystyczne: niezaskarżalność i przyznanie mocy prawnej spełnieniu tego zobowiązania przez dłużnika (wierzyciel może zatrzymać świadczenie)

-przykłady zobowiązań niezupełnych:

1) zobowiązania z przedawnionym roszczeniem wierzyciela, a nie wygasłe

2) zobowiązanie pochodzące z gry lub zakładu (poza pewnymi zatwierdzonymi przez państwo - Art. 413 KC)

3) zobowiązanie, w którym obowiązek świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego - Art. 411 pkt 2 KC)

 

*zobowiązania przemienne - wykonanie ich może nastąpić przez spełnienie jednego z dwóch lub kilku świadczeń, zależnie od wyboru osoby uprawnionej (Art. 365 &1KC); świadczenie musi być określone jako różne

 

*kolizja umowy z ustawą:

-z normami ius cogenis - powoduj nieważność umowy w całości lub części

-z normami ius dispositivi - wiążąca jest umowa

 

Pojęcie świadczenia (jako przedmiotu zobowiązania)

 

-jest to zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i polegające na zadośćuczynieniu godnemu ochrony interesowi wierzyciela - może polegać na działaniu lub zaniechaniu

-treść świadczenia - składają się na nią postanowienia zawarte w zobowiązaniu, oraz skutki wyrażone w ustawach oraz wynikające z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów (Art. 56 KC)

-interpretacja oświadczeń woli stron powinna uwzględniać okoliczności, w których zostały one złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje

-świadczenie powinno być ściśle oznaczone lub powinien być oznaczony sposób, który pozwoli je oznaczyć w przyszłości, najpóźniej w chwili wykonywania zobowiązania (oznaczenie świadczenia lub podstawa do jego określenia może wynikać też z przepisów ustawy lub zarządzeń właściwych władz państwowych)

-niemożliwość spełnienia świadczenia - świadczenie musi być możliwe do spełnienia (impossibilium nulla obligatio est), jeżeli nie jest to:

1) w wypadku niemożliwości pierwotnej - zobowiązanie nie powstaje (Art. 387 &1 KC)

2) w wypadku niemożliwości następczej niezależnej od dłużnika - zobowiązanie powstałe wygasa i dłużnik staje się wolny od obowiązku świadczenia

3) w wypadku niemożliwości następczej zależnej od dłużnika - zobowiązanie powstałe nie wygasa i dłużnik jest obowiązany do dania odszkodowania w miejsce świadczenia

-brane jest pod uwagę kryterium obiektywne - kryterium subiektywne (niemożność) nie jest kategorią niemożliwości spełnienia świadczenia

-konieczne jest aby niemożliwość miała charakter stały - nie jest ważne czy jest faktyczna czy prawna

 

Rodzaje świadczeń:

*jednorazowe - wymaga jednorazowego zachowania się dłużnika (możliwe jest wykonaniu kilku czynności faktycznych; może być spełniane częściami gdy jest podzielne)

*ciągłe - wymaga określonego zachowania się dłużnika przez pewien okres czasu i nie może być wykonane jednorazowo ze względu na rodzaj czynności

*zobowiązanie o charakterze ciągłym - charakter tego stosunku jest trwały i mogą z niego wypływać obowiązki ciągłe bądź okresowe

*okresowe - w ramach jednego stosunku obligacyjnego dłużnik musi spełnić wiele świadczeń jednorazowych, które mogą nie składać się na całość z góry określoną; każde ze świadczeń okresowych jest traktowane jako samodzielne

 

*podzielne - może być spełnione częściowo bez zmiany jego przedmiotu lub wartości (Art. 379 &2 KC); strony mogą się umówić że świadczenie jest niepodzielne

*niepodzielne - to co nie jest podzielne

skutki podziału:

1) wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, pomimo wymagalności całego świadczenia, o ile nie narusza to jego uzasadnionego interesu

2) przy wielości stron zobowiązanie uległo podziałowi na tyle niezależnych części ile jest stron (o ile nie jest to zobowiązanie solidarne)

 

*oznaczone indywidualnie - gdy przedmiot jest oznaczony wedle przymiotów tylko jej właściwych i z tego powodu nie można zastąpić jego inną rzeczą

-ryzyko zniszczenia rzeczy ponosi wierzyciel - species perit ei cui debetur - i o ile nie nastąpiło to z winy dłużnika - odszkodowanie; nie jest możliwe wykonanie zastępcze

*oznaczone rodzajowo - co do gatunku, wedle przymiotów rodzajowych (wierzycielowi należy się świadczenie rzeczy średniej jakości w braku bliższych oznaczeń Art. 357 KC, w chwili świadczenia rzeczy oznaczonej gatunkowo należy ją skonkretyzować poprzez dokonania przez dłużnika wyboru - jest to czynność prawno kształtująca - sprzeciw wierzyciela jest usprawiedliwiony w razie naruszenia jego usprawiedliwionego interesu)

- niebezpieczeństwo zniszczenia rzeczy z których dłużnik chce dokonać świadczenia ciąży na nim; z chwilą konkretyzacji dochodzi do przejścia ryzyka utraty rzeczy

 

*świadczenie w zobowiązaniach przemiennych

-przy wykonaniu musi nastąpić koncentracja - przekształcenie w zobowiązanie o jednym, określonym świadczeniu

-uprawnienie do wyboru - wedle wyboru stron - jeżeli brak wybór należy do dłużnika przez stosowne oświadczenie woli (Art. 365 &1 KC)

-przy braku wyboru jedna strona może wyznaczyć termin do jego wykonania i po jego upływie uprawnienie przechodzi na nią; jeżeli uprawnienie przysługuje osobie trzeciej wyznaczenie terminu przysługuje obu stronom zobowiązania

 

 

 

Źródła zobowiązań

 

1) przepisy Kodeksu cywilnego

2) przepisy prawa stanowionego zawarte w ustawach

3) postanowienia umów międzynarodowych

4) prawo zwyczajowe i zwyczaje

 

Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl <<<>>> Zacznij zarabiać http://partner.e-sciagi.pl


Pobierz dokument
co.to.takiego.zobowiazanie.nauka.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nowe swiatło co to takiego, Światkowie Jehowy, Nauka
Ewaluacja – co to takiego
Co to jest zobowiazanie
doktryna a co to takiego, Pedagogika, Doktryny pedagogiczne
Chemtrail co to takiego
04 ROZDZIA 4 ''Zegarek, a co to takiego'', czyli poznawanie i oswajanie si z tym, co nieuniknione
Magia chaosu co to takiego
CO TO JEST RELIGIA, NAUKA, WIEDZA
Ewaluacja – co to takiego
Hałas co to takiego
Mikroprocesor a co to takiego EdW
KAWITACJA co to takiego
Świat zawodów – co to takiego

więcej podobnych podstron