spólki osobowe - charakterystyka, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE

Pobierz dokument
spolki.osobowe.charakterystyka.studia.doc
Rozmiar 86 KB

Lp.

Wyszczególnienie

Treść

1

Osobowość prawna

Nie ma osobowości prawnej. (Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art.8))

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. (art. 25­1)

2

Odpowiedzialność za skutki prawne działalności podmiotu

Spółka odpowiada jako niezależny podmiot.

Z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. (art.82)

Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a w ich braku, w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie. W przypadku niewypłacalności jednego ze wspólników, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych

wspólników w takim samym stosunku. (art.83)

W przypadku ogłoszenia upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po ukończeniu postępowania upadłościowego; wniosek o wykreślenie spółki z rejestru składa syndyk. (art.85)

3

Reprezentacja podmiotu

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.

Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. (art. 29)

Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. (art. 30)

Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest

uprzednia uchwała wspólników. (art.32)

Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom… (art.40)

4

Kapitał spółki

Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28)

5

Forma prawna umowy spółki

Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. (art. 23)

6

Odpowiedzialność wspólników

Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. (art. 22)

Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. (art. 32)

7

Rejestracja

Krajowy Rejestr Sądowy

Spółka jawna.

Spółka partnerska

Lp.

Wyszczególnienie

Treść

1

Osobowość prawna

pozbawioną osobowości prawnej

2

Odpowiedzialność za skutki prawne działalności podmiotu

Przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń; jest to tzw. general partner, natomiast odpowiedzialność pozostałych wspólników, zwanych limited partner, jest ograniczona.

3

Reprezentacja podmiotu

Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie,

4

Kapitał spółki

nie są określone wymagania kapitałowe,

5

Forma prawna umowy spółki

umowa spółki partnerskiej wymagała formy aktu notarialnego

6

Odpowiedzialność wspólników

odpowiedzialność wspólników jest ograniczona tzn. partner nie odpowiada za zobowiązania spółki wynikające z działalności innych partnerów,

7

Rejestracja

powstaje z chwilą wpisu do KRS

Spółka komandytowa

Lp.

Wyszczególnienie

Treść

1

Osobowość prawna

pozbawioną osobowości prawnej

2

Odpowiedzialność za skutki prawne działalności podmiotu

Przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń; jest to tzw. general partner, natomiast odpowiedzialność pozostałych wspólników, zwanych limited partner, jest ograniczona.

3

Reprezentacja podmiotu

Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie,

4

Kapitał spółki

nie są określone wymagania kapitałowe,

5

Forma prawna umowy spółki

umowa spółki partnerskiej wymagała formy aktu notarialnego

6

Odpowiedzialność wspólników

odpowiedzialność wspólników jest ograniczona tzn. partner nie odpowiada za zobowiązania spółki wynikające z działalności innych partnerów,

7

Rejestracja

powstaje z chwilą wpisu do KRS

Lp.

Wyszczególnienie

Treść

1

Osobowość prawna

pozbawioną osobowości prawnej

2

Odpowiedzialność za skutki prawne działalności podmiotu

Przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń; jest to tzw. general partner, natomiast odpowiedzialność pozostałych wspólników, zwanych limited partner, jest ograniczona.

3

Reprezentacja podmiotu

Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie,

4

Kapitał spółki

nie są określone wymagania kapitałowe,

5

Forma prawna umowy spółki

umowa spółki partnerskiej wymagała formy aktu notarialnego

6

Odpowiedzialność wspólników

odpowiedzialność wspólników jest ograniczona tzn. partner nie odpowiada za zobowiązania spółki wynikające z działalności innych partnerów,

7

Rejestracja

powstaje z chwilą wpisu do KRS

Lp.

Wyszczególnienie

Treść

1

Osobowość prawna

Spółka ta nie ma osobowości prawnej

2

Odpowiedzialność za skutki prawne działalności podmiotu

Wspólnik zwany komplementariuszem ponosi nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki, natomiast odpowiedzialność komandytariuszy ogranicza się do wysokości sumy komandytowej , ustalonej w umowie spółki

Osoby, które działały w imieniu spółki po jej związaniu a przed jej wpisem do rejestru odpowiadają solidarnie. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, a jest wolny od odpowiedzialności do wysokości wkładu wniesionego do spółki.

Gdy komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia, podobnie jest także w przypadku reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

Jeśli dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy spółką komandytową a przedsiębiorcą prowadzącym zakład we własnym imieniu i na własny rachunek, za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa odpowiada również komandytariusz

3

Reprezentacja podmiotu

Spółkę reprezentują komplementariusze, a komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik.

4

Kapitał spółki

kapitał założycielski musi on wynosić co najmniej 50.000zł.

5

Forma prawna umowy spółki

założenia takiej spółki potrzebny jest akt notarialny.

6

Odpowiedzialność wspólników

wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz),a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona

7

Rejestracja

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru (KRS)

spółka komandytowo - akcyjna

Lp.

Wyszczególnienie

Treść

1

Osobowość prawna

Brak osobowości prwanej

2

Odpowiedzialność za skutki prawne działalności podmiotu

Wspólnikami w tej spółce są komplementariusze, którzy odpowiadają za zobowiązania jak w spółkach komandytowych( Wspólnik zwany komplementariuszem ponosi nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki, natomiast odpowiedzialność komandytariuszy ogranicza się do wysokości sumy komandytowej , ustalonej w umowie spółki)

, oraz akcjonariusze, którzy są właścicielami akcji spółki

3

Reprezentacja podmiotu

Spółkę reprezentują komplementariusze,
Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik

4

Kapitał spółki

minimalny kapitał założycielski musi on wynosić co najmniej 50.000zł.

5

Forma prawna umowy spółki

do założenia takiej spółki potrzebny jest akt notarialny,+ ilość i wartość akcji

6

Odpowiedzialność wspólników

7

Rejestracja

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru (KRS), uznaje ją sąd administracyjny


Pobierz dokument
spolki.osobowe.charakterystyka.studia.doc
Rozmiar 86 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Układy Bezpieczeństwa Biernego W Samochodach Osobowych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATE
Charakterystyki stanu jałowego - wykresy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOW
referat Charakterystyka cyklu płciowego kobiety, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Procedura Dopuszczenia Do Obrotu, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
mimika twarzy - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
przenoszenie ręczne, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
referat RODZAJE POŁĄCZEŃ W KONSTRUKCJACH MASZYN, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
referat - Mechanizm planowania ruchu i mechanizm kontroli ruchów dowolnych, STUDIA - Kierunek Transp
Referat - Techniki czytania, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Podstawowe parametry kontenerów 20 i 40 stopowych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY
wspólnotowy obszar celny, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
ocena ryzyka zawodowego kierowcy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
cites - konwencja wszyngtońska, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
tektura wykozystywana na kartony - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Projekt własnej firmy i źródła jej finansowania, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Referat Móżdżek i jego znaczenie w koordynacji ruchowej- Fizjoterapia, STUDIA - Kierunek Transport,
Ocena Stanowiska Pracy Elektryk, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Instrukcja Intouch, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Układ mnożący wartości skuteczne sygnałów elektrycznych - referat, STUDIA - Kierunek Transport, STOP

więcej podobnych podstron