KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU Kierowca-operator dźwigu samojezdnego , oceny ryzyka zawodowego


KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU Kierowca-operator dźwigu samojezdnego WEDŁUG PN-N-18002/2000

M-małe; S-średnie; D-duże

L.p

ZAGROŻENIA

ŻRÓDŁA ZAGROŻEŃ

MOŻLIWE SKUTKI ZAGROŻEŃ

PRZED OCENĄ

ŚRODKI PROFILAKTYCZNE

PO REALIZACJI ZADAŃ

UWAGI O RELIZACJI ZADAŃ

CIĘŻKOŚĆ(C)

PRAWDOPODOBIE-ŃSTWO (P)

RYZYKO (R)

CIĘŻKOŚĆ(C)

PRAWDOPODOBIE-ŃSTWO (P)

RYZYKO (R)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Upadek na

tym samym

poziomie.

Śliskie i nierówne po­wierzchnie na terenie

dojścia do pojazdu oraz w miejscu wyko­nywania prac.

Potłuczenia, złamania koń­czyn, zwich­nięcia, urazy wewnętrzne.

S

S

S

Stosowanie przez pracownika

właściwego obuwia. Zapewnienie

porządku na stanowisku pracy

i w przejściach. Omawianie zagrożeń

w czasie odpraw codziennych

S

M

M

2.

Upadek na niższy poziom

Nieostrożne wchodzenie i schodzenie z dżwigu -

upadek na ziemię.

Śmierć, kalectwo,

złamania

kończyn,

potłuczenie, urazy

wewnętrzne

D

S

D

Stosowanie przez pracowników

właściwego obuwia. Zwrócenie

uwagi pracownikom, by nie

wykonywali swych czynności

w sposób rutynowy i zachowali

szczególną ostrożność

D

M

S

3.

Przygniecenie

operatora przez

dżwig

Przewrócenie się dźwigu.

Śmierć, kalectwo, zranienie.

D

S

D

Stabilność dźwigu zależy od jakości

gleby. Operator nie powinien przekraczać dopuszczalnego obciążenia unoszonego ciężaru. Operator w czasie pracy

dźwigu powinien mieć zapięte

pasy bezpieczeństwa

D

M

S

4.

Hałas

Dźwięki wywołane przez

Pracujący dżwig.

Dźwięki dochodzące

z terenu budowy

Uszczerbek słuchu

S

s

S

Kontrola wyciszenia kabiny

i systematyczny pomiar natężenia

dźwięku w jej wnętrzu podczas

pracy. W razie potrzeby

stosowanie przez operatora

ochronników słuchu

S

M

M

5.

Zmienne

warunki

atmosferyczne

i siły przyrody

Upały (lato) i mrozy (zima). Mgła, burza, opady śniegu, opady deszczu, wiatr, zmrok

Udary cieplne,

odmrożenia,

przeziębienia,

urazy ciała

D

S

D

Stosowanie właściwej odzieży

i obuwia. Zachowanie wymogów

bezpiecznej pracy - zgodnie

z instrukcją stanowiskową

D

M

S

6.

Przeciąże­nie układu mięśniowo-kostnego.

Zbyt duży wysiłek

fizyczny. Niewygodna

pozycja podczas jazdy

Dźwigiem.

Przepuklina. Choroby na­rządu ruchu.

S

S

S

Przestrzeganie norm transportu in­dywidualnego. Zapewnienie ergono­micznych i bezpiecznych warunków pracy w kabinie kierowcy.

S

M

M

7.

Pochwycenie lub uderzenie przez

elementy będące w ruchu.

Ruchome elementy

dżwigu lub sprzętu

pomocniczego

Śmierć, kalectwo

D

S

D

Nie wykonywać zbędnych prac

w czasie działania urządzenia.

Stosować się do instrukcji

Stanowiskowej.

D

M

S

8.

Wypadek

drogowy.

Nieostrożne

przemieszczanie

się po drogach

publicznych oraz

nieostrożne

przejeżdżanie

przez tory

kolejowe

i tramwajowe

Inne pojazdy i przedmioty

znajdujące się na drodze

lub obok drogi

Śmierć, kalectwo

D

S

D

Zachowanie szczególnej

ostrożności. Zachowanie

ograniczonego zaufania do

innych użytkowników jezdni.

Przeprowadzanie okresowych

przeglądów sprzętu

D

M

S

9.

Stres.

Zbyt duże wymaga­nia w stosunku do możliwości pracow­nika. Praca w nocy i w godzinach nad­liczbowych. Konflikty. Mobbing.

Choroby ogól-noustrojowe. Nerwice.

S

S

S

Dostosowanie wymagań do możli­wości psychofizycznych pracownika. Przestrzeganie norm dotyczących czasu pracy. Doskonalenie metod instruktażu i szkoleń. Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych. Częste rozmowy kierownictwa zakła­du z pracownikami.

S

M

M

10.

Wibracje

Przenoszenie drgań z pracującego dźwigu.

Uszkodzenie układu kostno-

stawowego. Choroba

wibracyjna

S

S

S

Stała kontrola układu amortyzu­jącego w kabinie operatora

S

M

M

We wszystkich przypadkach ryzyko zawodowe jest dopuszczalne.

Przyjąłem/am do wiadomości:………………………………………………………….dn……200.….r.

( czytelny podpis, nr ewid. pracownika)

…………………………………………… ………………………………………………

(służba Bhp) (podpis pracodawcy)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU Kierowca operator dźwigu samojezdnego
Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym, PDF, nauka, ●● PSYCHOLOGIA
Indywidualny pakiet w umowie o pracę z osobą zatrudnioną na stanowisku kierowniczym
ORZ na stanowisku kierowcy wózka widłowego
instrukcja bhp na stanowisku kierowca samochodu sluzbowego osobowego i osobowo bagazowego
o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym, PDF, nauka, ●● PSYCHOLOGIA
Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym na przykładzie Prezesa Agencji K
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU operator żurawia wieżowego WEDŁUG PN, Dokumenty(1)
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU operator żurawia wieżowego WEDŁUG PN
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY, Ocena ryzyka zawodowego(2)

więcej podobnych podstron