fiele19, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Laboratorium Podstaw Fizyki, sprawka

Pobierz dokument
fiele19.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.doc
Rozmiar 51 KB

POLITECHNIKA WROC£AWSKA

INSTYTUT FIZYKI

Sprowozdanie z æwiczenia nr 1.

Temat:Wyznaczanie gêstoœci za pomoc¹ piknometru.

Wydzia³ Elektroniki Rok I

Data:

Ocena:

1. Wstêp.

0x01 graphic

Celem æwiczenia by³ pomiar gêstoœci cieczy za pomoc¹ piknometru. Gêstoœæ danej substancji okreœla siê jako stosunek jej masy do objêtoœci. Jedn¹ z metod wyznaczania gêstoœci jest metoda piknometryczna. Piknometr (rysunek obok) jest to naczynie pozwalaj¹ce no dok³adne ustalenie objêtosci cieczy w nim zawartej. Mierz¹c kolejno masê pustego piknometru, masê piknometru z badanym cia³em, z badanym cia³em oraz wype³niaj¹c¹ piknometr wod¹ i masê piknometru z badan¹ ciecz¹, oraz znaj¹c gêstoœæ wody destylowanej mo¿na wyznaczyæ gêstoœæ badanej cieczy lub cia³a sta³ego ze wzoru:0x01 graphic
lub ze wzoru: 0x01 graphic
.

2. Przebieg pomiarów.

2.1. Pomiar masy pustego piknometru.

m1=21.29720.0002×10-3kg

2.2. Pomiar masy piknometru z badanym cia³em sta³ym.

m4=55.15180.0002×10-3kg

2.3. Pomiar masy piknometru z badanym cia³em nape³nionego wod¹ detylowan¹.

m5=73.02980.0002×10-3kg

2.4. Pomiar masy piknometru nape³nionego wod¹ destylowan¹.

m3=42.30420.0002×10-3kg

2.5. Pomiar masy piknometru nape³nionego denaturatem.

m2=38.63300.0002×10-3kg

3. Wyznaczanie gêstoœci cia³a sta³ego.

3.1. Obliczenia gêstoœci cia³a sta³ego.

0x01 graphic

3.2. Obliczenia b³êdu wyznaczenia gêstoœci cia³a sta³ego.

0x01 graphic

3.3. Wynik: =108003 kg×m-3

4. Wyznaczanie gêstoœci cieczy.

4.1. Obliczenia gêstoœci cieczy.

0x01 graphic

4.2. Obliczenia b³êdu wyznaczenia gêstoœci cieczy.

0x01 graphic

4.3. Wynik: c=823.580.02 kg×m-3

5. Dyskusja b³êdów.

B³êdy obliczenia gêstoœci cia³a sta³ego i cieczy uzale¿nione by³y od dok³adnoœci stosowanej wagi. W tym doœwiadczeniu zastosowano pó³automatyczn¹ wagê analityczn¹ o doœæ du¿ej dok³adnoœci (0.2 mg). W obliczeniach nie wziêto pod uwagê nidok³adnoœci gêstoœci wody destylowanej, gdy¿ zmienia siê ona w zale¿noœci od temperatury i gdy nie znamy temperatury zastosowanej wody destylowanej nie da siê wyznaczyæ b³êdu jej gêstoœci.

Jak widaæ z powy¿czych obliczeñ b³¹d wyznaczenia gêstoœci cia³a sta³ego jest wiêkszy od b³êdu wyznaczenia gêstoœci cieczy. Wynikæ to mo¿e z faktu, ¿e b³¹d wyznaczenia masy badanego cia³a jest dwókrotnie wiêkszy od b³êdu wyznaczenia pozosta³ych mas, gdy sama masa mierzonej substancji jest niewielka.


Pobierz dokument
fiele19.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.doc
Rozmiar 51 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
fiele13, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd

więcej podobnych podstron