Pekanie, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały

Pobierz dokument
pekanie.pkm.pkm.pkm.podstawy.konstrukcji.doc
Rozmiar 97 KB

Nagłe pękanie.

Jeśli wyobrazimy sobie gumowy balonik (guma w napompowanym baloniku jest rozciągana w 2 kierunkach), w którym jest małą dziurka, to w zależności od stopnia napompowania będziemy mieli:

a/ balonik, który jest napompowany niewielkim ciśnieniem, z którego uchodzi przez nieszczelność powietrze, ale balonik jest cały;

b/ przy zwiększaniu stopnia napompowania (czyli ciśnienia wewnętrznego) powłoka balonu w pewnym momencie gwałtownie pęka.

Nagłe pękanie.

Jak wspominano w rozdziale o naprężeniach w zbiornikach ciśnieniowych, w powłoce zbiornika kulistego i w części walcowej walcowego zbiornika ciśnieniowego panują naprężenia błonowe (rozciąganie dwukierunkowe) - jeśli zbiornik obciążony jest głownie nadciśnieniem od strony wklęsłej.

Modelem naprężeń błonowych w powłoce jest powłoka balonika gumowego napełnionego np. gazem pod pewnym nadciśnieniem. Jej grubość jest dużo mniejsza od innych wymiarów. Jeśli taki zbiornik będziemy powoli napełniać np. gazem, i obserwować jego wielkość, to dojdziemy do takiego stanu napełnienia ( ciśnienia wewnętrznego) że dalsze jego zwiększanie spowoduje pęknięcie balonika. Będzie to świadczyło Jeśli w takim zbiorniku przed jego napełnieniem wykonamy szpilką otwór, to balonik nasz będzie podczas napełniania gazem “syczał” , sygnalizując stan nieszczelności , a przy pewnej wielkości nadciśnienia balonik nagle pęknie, pomimo że naprężenia w powłoce były dużo niższe niż w powłoce bez “dziurki”.

Nagłe pękanie występuje czasem w konstrukcjach rzeczywistych, pomimo że zostały one zaprojektowane poprawnie pod względem tak wielkości naprężeń jak i odkształceń. Zjawisko nagłego pękania występuje najczęściej w konstrukcjach spawanych jak kadłuby statków, mosty, zbiorniki ciśnieniowe czy rurociągi. W konstrukcjach tych, na skutek nieuniknionych błędów w spawaniu, występują pęknięcia. Wzrost tych pęknięć, z szybkością równą szybkości dźwięku w materiale, to właśnie nagłe pękanie.

Nagłe pękanie zwiazane jest z uwalnianiem energii: jeśli praca wykonana przez ciśnienie wewnętrzne i energia sprężysta wyzwolona podczas pękania są mniejsze od energii “rozdarcia powłoki” - “rozdarcie” nie nastąpi, czyli pękniecie powłoki jest stabilne. Dopiero przekroczenie tej energii powoduje powstanie niestabilności i rozdarcie powłoki zbiornika.

Można napisać równanie energii, jakie musi być spełnione, aby nastąpiło nagłe pękanie:

0x01 graphic

gdzie:

Gc - stała materiałowa tzw. wiązkość materiału [J/m2];

t - grubość materiału [m];

0x01 graphic
- przyrost wielkości pęknięcia [m];

a - początkowa wielkość pęknięcia [m];

0x01 graphic
- zmiana energii sprężystej [J];

0x01 graphic
- praca obciążenia [J].

Po odpowiednich przekształceniach warunek można zapisać w postaci:

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
naprężenia w materiale w momencie nagłego pękania;

a - początkowa wielkość pęknięcia [m];

E - moduł Younga dla materiału [J/m2];

Gc - wiazkość materiału [J/m2] (N/m).

Bardzo często powyższa zależność jest zapisywana w postaci :

K = Kc

Gdzie:

K =0x01 graphic
- współczynnik intensywności naprężeń [MN/m-3/2];

Kc=0x01 graphic
- krytyczny współczynnik intensywności naprężeń [MN/m-3/2]; zwany też współczynnikiem Kc (po angielski : fracture tonghness).

Gdy grubość płyty i jej długość oraz szerokośc są dużo większe od wielkości pęknięcia 0x01 graphic
a , wtedy należy zastosować zależność:

K=0x01 graphic

Uwaga : w przypadku dokładnej analizy zjawiska pękania w innym przypadku niż płyta o wspomnianych wymiarach, należy w literaturze poszukiwać dokładniejszych zależności.

Tab. 1. Wiązkość Gc i krytyczny współczynnik intensywności naprężeń Kc.

Lp.

Materiał

Gc

Kc

[kJ/m2]

[MN m-3/2]

Czyste , plastyczne metale jak Al,Cu, Ag

100-1000

100-350

Stale o wysokiej wytrzymałości

15-118

50-154

Miękkie stale węglowe (niskowęglowe)

100

140

Żywice epoksydowe wzmacniane włóknem szklanym

40-100

42-60

Stopy aluminium

8-30

23-45

Drewno, pękanie prostopadłe do włókien

8-20

11-13

Stale o średniej zawartości węgla

13

51

PP

8

3

LDPE

6-7

1

HDPE

6-7

2

ABS

5

4

nylon

2-4

3

Beton wzmacniany stalą (żelbet)

0,2-4

10-15

żeliwo

0,2-3

6-20

Polistyren (PS)

2

2

Węglik krzemu SiC

0,05

3

Beton niezbrojony

0,03

0,2

marmur

0,02

0,9

Szkło sodowe

0,01

0,7-0,8

Porcelany elektrotechniczne

0,01

1

lód

0,003

0,2

Pękanie zbiornika ciśnieniowego.

1.Zbiornik kulisty.

Jak pokazano w części dotyczącej naprężeń w ściankach zbiornika, naprężenia w zbiorniku kulistym w obu kierunkach są równe i wynoszą:

0x01 graphic

a naprężenia zastępcze (błonowe - zgodnie z teorią Hubera):

Maksymalne naprężenia, jakie można dopuścić to

0x01 graphic

Natomiast przy nagłym pękaniu

0x01 graphic

stąd

0x01 graphic

i można określić krytyczną wielkość pęknięcia przy naprężeniach równych granicy plastyczności Re:

0x01 graphic

dla miękkiej stali węglowej niskiej jakości Re=200 [MN/m2]; Kc=140[MN m-3/2]

i otrzymamy a=155,9 mm

dla stali kotłowej Re=275 [MN/m2]; Kc=140[MN m-3/2] otrzymamy:

a=82.4 mm

dla jakościowej stali na zbiorniki ciśnieniowe Re=1000 [MN/m2];

Kc=170 [MNm-3/2] otrzymamy a =9,1mm

Dla zbiornika ze stopu aluminium Re=400 [MN/m2]; Kc=25[MN m-3/2]

a =1 mm

Tab.2 wielkość szczeliny a[mm] wywołującej naprężenia równe granicy plastyczności

Lp

Materiał

Re [MN/m2]

Kc [MN m-3/2]

a [mm]

1.

Miękka stal węglowa

200

80

50,9

2.

Stal St3 normalizowana

240

25

3,4

3.

Stal kotłowa

275

100

42

4.

Stal jakościowa na zbiorniki

1000

170

9

5.

Stal A533 na zbiorniki ciśnieniowe

350

120

37

4.

Stal o wysokiej wytrzymałości

1000

80

2

4.

Stop aluminium AlCuMg

450

27

1,1

5.

Miedź

60

150

1990

6.

LDPE (PE małej gęstości)

20

1

0,8

7.

HDPE (PE wysokiej gęstości)

30

2

1,4

8.

Żywica epoksydowa wzmocniona włóknem szklanym (GFRP) (dane przybliżone)

100

45

65

9.

Szkło sodowe

3600

0.8

1,5*10-5

Z obliczeń widać, że miękka i plastyczna miedź jest praktycznie odporna na pękanie. To samo dotyczy stali niskowęglowych (stal miękka i kotłowa). Już jakościowa stal na zbiorniki ma graniczny wymiar szczeliny wielkości 9 mm a stal o wysokiej wytrzymałości - 2 mm. Nieciągłość o wymiarze 2 mm może zostać dość łatwo niezauważona w czasie badań (zdjęcia RTG czy badania ultradźwiękowe). Podobnie jest ze stopem aluminium , dla którego graniczna wielkość szczeliny wynosi 1 mm. Podobnie małe nieciągłości są niebezpieczne dla polietylenu, przy czym PE dużej gęstości (HDPE) jest bardziej odporny (a=1,4 mm) niż LDPE (a=0,8 mm). Szkło sodowe, mimo bardzo wysokiej wartości granicy plastyczności ma bardzo niską wartość Kc i krytyczna wielkość szczeliny a =1,5*10-5 mm!

Aby zapewnić bezpieczeństwo zbiornika należy tak dobrać materiał, aby przed pęknięciem zbiornik uległ rozszczelnieniu, czyli pękniecie o wielkości równej grubości ścianki zbiornika było bezpieczne ze względu na pękanie.

Przykładowe obliczenia wielkości a =g podano w tab2..

Wyznaczona w tabeli 2 wielkość pęknięcia a jest wielkością krytyczna - pękniecie większe niż a przy działaniu odpowiednio dużych naprężeń staje się niestabilne i z bardzo dużą szybkością (zbliżoną do prędkości dźwięku w materiale) powiększa się, powodując gwałtowne zniszczenie elementu (katastrofę). Patrząc w dane zawarte w tabeli 1 można zauważyć, że są materiały charakteryzujące się dużymi wartościami Kc i Gc są bardzo odporne na zjawisko nagłego pękania, inne - posiadające niższe parametry Kc i Gc są mniej odporne.

Mechanizmy rozwoju pęknięć.

W elemencie z materiału plastycznego, zawierającym pęknięcie, wywołanie nagłego pęknięcia jest bardzo trudne. Jeśli doprowadzimy do tego i obejrzymy przekrój pęknięci, da się łatwo zauważyć dużą chropowatość przełomu. Świadczy to o znacznych odkształceniach plastycznych w przekroju pęknięcia. Te znaczne odkształcenia plastyczne materiału ( płyniecie materiału) w strefie pękania powoduje ”stępienie ostrza pękania”, czyli zwiększenie promienia strefy o podwyższonych naprężeniach, przy jednoczesnym obniżeniu ich wartości. W strefie tej jest pochłaniana duża ilość energii związana z plastycznym odkształceniem materiału. Pochłanianie dużej ilości energii jest równoznaczne z wysokimi wartościami Kc i Gc

W materiałach takich jak ceramika lub twarde stale mechanizm pękania jest inny. Przełom w łupliwym materiale nie jest chropowaty, lecz gładki. Granica plastyczności Re tych materiałów jest wysoka, więc strefa uplastycznienia przed ”ostrzem pękania” jest małą i mała też jest energia odkształcenia plastycznego pochłaniana w strefie pękania. Pękanie następuje gwałtownie. W ten sposób pęka szkło, materiały ceramiczne , wysokowęglowe stale (zwłaszcza w temperaturach poniżej zera)i inne metale o sieciach RPC i HZ ( regularna przestrzennie centrowana i heksagonalna zwarta). Właściwie jedynie metale o sieci RSC (regularna ściennie centrowana) jak miedź, aluminium czy ołów nie stają się kruche w niskich temperaturach.

Ten sposób pękania jest charakterystyczny również dla polimerów. Polimery w temperaturze poniżej tzw. temperatury zeszklenia TG. Poniżej tej temperatury polimer zachowuje się jak ciało stałe.

Kompozyty ( w tym drewno) cechują się większą odpornością na pękanie od polimerów bez wypełnienia. Dodanie do polimeru włókien ( szklanych węglowych czy borowych) znacznie zwiększa odporność na pękanie, pomimo że same włókna też nie wykazują wysokiej odporności na pękanie. Mechanizm tego jest prosty. Gdy pękniecie zbliża się do włókna, powoduje oddzielanie się włókna od polimeru (tzw. delaminację), co chwilowo zwiększa wymiar pęknięcia i tym samym „stępią ostrze” pęknięcia. Dzieje się tak przy każdym włóknie. Jeśli naprężenia i pękanie są skierowane wzdłuż włókien - mechanizm ten nie funkcjonuje ( przykład: pękanie drewna wzdłuż i w poprzek słojów). Również dodatek wypełniaczy do polimerów powoduje wzrost ich odporności na pękanie ( np. ABS - gdzie wypełniaczem są cząsteczki gumy).

1


Pobierz dokument
pekanie.pkm.pkm.pkm.podstawy.konstrukcji.doc
Rozmiar 97 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
stale rury2, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
Przekł zębat algor, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
sprężarka tłokowa, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
spajane nitowe ksztaltowe wciskane ksztaltowe gwintowe, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn,
buum, PWr, PKM, Podstawy konstrukcji maszyn, Pytania
pkm kondrat zagadnienia, PKM-Podstawy Konstrukcji Maszyn
obliczenia- przkładnia, semestr 5, PKM - podstawy konstrukcji maszyn, PKM, Materiały (katalogi, wykł
obliczenia, Politechnika Lubelska, PKM- Podstawy Konstrukcji Maszyn, Projekt Podnośnik
Podstawowe zagadnienia z PKM, Podstawy Konstrukcji Maszyn
teczka, ۞ Płyta Studenta Politechniki Śląskiej, Semestr 4, Pkm - Podstawy konstrukcji maszyn
sprzegla, semestr 5, PKM - podstawy konstrukcji maszyn, PKM
projekt PKM, Podstawy konstrukcji maszyn(1)
osie i wały, Podstawy konstrukcji maszyn zadania, PKM
Badanie efektywnosci pracy hamulca tasmowego1, Mechanika IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn UT
magda pkm zaliczenie leciejewski, Podstawy konstrukcji maszyn zadania, PKM
PKM - opracowania roznych pytan na egzamin 6, Automatyka i Robotyka, Semestr 4, Podstawy konstrukcji
pytania01, Studia, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Podstawy Konstrukcji Maszyn, PKM
ścinanie, Mechanika IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn UTP, laboratorium, PKM sem 4 laborka

więcej podobnych podstron