Wybrane problemy patologii społecznej - ćwiczenia, Studia, Przedmioty, Patologia społeczna

Pobierz dokument
wybrane.problemy.patologii.spolecznej.doc
Rozmiar 45 KB

WYBRANE PROBLEMY PATOLOGII SPOŁECZNEJ - ĆWICZENIA

Mgr. Małgorzata Gwizdalska

Etiologia uzależnień

Etiologia - zespół przyczyn , nauka zajmująca się badaniem przyczyn zjawisk społecznych

Patologia społeczna - anormalne stosunki społeczne w instytucji, środowisku, systemach, wytwarzające, ułatwiające lub podtrzymujące patologiczne reakcje u jednostek żyjących w tych warunkach.

Kategorie czynników etiologicznych:

 1. czynniki endogenne -związane z predyspozycją genetyczną determinującą zaburzenie czynności OUN w różnych okresach życia

 2. czynniki somatogenne - znane czynniki patogenne i procesy chorobowe doprowadzające do zaburzeń OUN

 3. czynniki psychogenne - związane z nieprawidłowym rozwojem psychicznym, społecznym uczeniem się oraz sytuacjami i wydarzeniami powodującymi stres psychiczny

Ad 1. dziedziczenioe czynnika podłoża biochemicznego. Np. podatności na alkoholizm

Ad 2. Teratogen - czynnik pozagenetyczny uszkadzający płód np. alkohol, morfina, ból

Ad 3. Czynniki przyczyniające się do powstania uzależnień np., alkoholizm rodzinny, uzależnienie od zakupów, stres

Czynniki wielopodłożowe - grupy czynników są zbierzne z podejściem systemowym

UZALEŻNIENIE OD ZAKUPÓW.

Kompulsywne kupowanie - uzależnienie od zakupów

Kompulsja - czynność natrętna, kilkukrotne powtarzanie tej samej czynności

 1. Chroniczne powtarzające się zakupy, będące reakcją jednostki na negatywna zdarzenia lub emocje

 2. Zachowanie związane z nabywaniem, które nie poddaje się kontroli jednostki, jest znacznie dolegliwe, pochłaniające czas i/lub stanowi przyczynę problemów rodzinnych, społecznych, zawodowych i/lub finansowych

Próbuje się powiązać tą chorobę do następujących grup chorób:

Formalnie to zaburzenie nie istnieje w klasyfikacji jednostek chorobowych

Rozpowszechnienie zaburzenia

W USA pod koniec lat 90tych 0k. 5,9 % społeczeństwa dorosłej populacji

Udział madiów jest spory

Symptomy uzależnienia:

Zmienne wpływające na kompusywne robienie zakupów:

ZAKUPY IMPULSYWNE powstają pod wpływem bodźca np. obniżka, promocja

Produkty kupowane kompulsywnie:

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU

Zespół uzależnienia od Internetu.

Typy uzależnienia wg. Young

 1. erotomania internetowa

  1. cybercex /klawiatura, kamera, mikrofon/

  2. cyberporzestępczość /pedofilia, zoofilia/

 2. internetowe kontakty społeczne /chat, GG, email/

 3. uzależnienie od sieci internetowej bez specyfikacji

 4. uzależnienie od komputera

 5. Przeciążenie informacyjne /przymus pobierania informacji/

definicja zespołu uzależnienia od Internetu wraz z kryteriami diagnostycznymi zaburzenia wg klasyfikacji OSM - IV

ZUI - nieprawidłowy sposób korzystania z sieci prowadzący do istotnego zakłócenia czynności psychicznych j zaburzenia zachowania się, przejawiających się w okresie minionych 12 miesięcy co najmniej trzema spośród następujących objawów:

1. tolerancja rozumiana przez:

2. objawy odstawienia manifestujące się:

zespołem abstynencyjnym wyrażającym się w formie co najmniej dwóch z następujących objawów. występujących w okresie od kilku dni do 1 miesiąca po zaprzestaniu lub ograniczeniu korzystania z Internetu:

korzystaniem z sieci celem uniknięcia przykrych objawów abstynencyjnych po "odstawieniu" Internetu

3. częste przekraczanie planowanego wcześniej czasu korzystania z Internetu

4. utrwalona potrzeba lub nieudane próby ograniczania albo zaprzestania korzystania z Internetu

5. poświęcanie dużej ilości czasu na wykonywanie czynności związanych z Internetem (np. kupowanie książek na temat sieci, testowanie nowych przeglądarek stron www, porządkowanie ściągniętych z Internetu materiałów, plików, programów itp.)

6. zmniejszanie lub rezygnowanie z aktywności społecznej, zawodowej lub rekreacyjnej na rzecz Internetu

7. korzystanie z Internetu pomimo świadomości doświadczania trwałych bądź narastających problemów somatycznych (fizycznych). psychologicznych lub społecznych. spowodowanych lub nasilających się w związku z korzystaniem z sieci (np. ograniczenie czasu snu, występowanie problemów rodzinnych, spóźnianie się do pracy i na spotkania, zaniedbywanie obowiązków, rezygnacja z innych istotnych działań)

Jakubik (http://WVV.W.ipz.edu. p'/index. php?dz=czytelnia&op=opis&id= 148)

przemoc - zachowanie jednostki lub grupy, w wyniku którego inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji psychicznych Fromm, 1991; za: Kmiecik - Baran, 1999, s. 20.

wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające

się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnej relacji Pospiszyl, 1994; za: Kmiecik - Baran, s. 20.

środowisko rodzinne: każde działanie lub zaniedbanie jednego z członków rodziny, które zagrażają życiu, cielesnej i psychiczne integralności lub wolności innego członka teJ samej rodziny bądź poważnie szkodzą rozwojowi jego osobowości Bourne, Lewis, 2000; za: Gajowy, Simon, 2002, s. 913.

przemoc w bliskich związkach: zespół atakujących, nadzorujących i kontrolujących zachowań o charakterze zamierzonym i instrumentalnym, których celem jest zniewolenie ofiary, wyeliminowanie jej suwerennych myśli i działań, podporządkowanie jej żądaniom j potrzebom sprawcy Lipowska- Teutsch, 1997; za: Gajowy, Simon, 2002, s. 913.

1


Pobierz dokument
wybrane.problemy.patologii.spolecznej.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wybrane problemy patologii społecznej - zestawienie, Studia, Przedmioty, Patologia społeczna
WYBRANE PROBLEMY PATOLOGII SPOLECZNEJ, Studia, Przedmioty, Patologia społeczna
Wybrane problemy patologii z okresu noworodkowego, studia pielęgniarstwo
Wybrane problemy patologii z okresu noworodkowego, studia pielęgniarstwo
Wybrane problemy patologii i dezorganizacji społecznej 2
Wybrane problemy patologii okresu noworodkowego, Ratownicto Medyczne, PEDIATRIA
Uzaleznienie od alkoholu, Pedagogika studia magisterskie, wybrane problemy polityki społecznej
uzależnienia alkoholizm, Pedagogika studia magisterskie, wybrane problemy polityki społecznej
Modele polityki społecznej, Pedagogika studia magisterskie, wybrane problemy polityki społecznej
Narkomania w kontekście społecznym, Pedagogika studia magisterskie, wybrane problemy polityki społec
Wybrane problemy polityki społecznej, Pedagogika studia magisterskie, wybrane problemy polityki społ
opracowanie polityka społeczna, Pedagogika studia magisterskie, wybrane problemy polityki społecznej
wybrane problemy ekologii, Pomoce naukowe, studia, geografia ekonomiczna
Fizjologia - ćwiczenia, Studia, Przedmioty, Fizjologia
Wybrane problemy i wyzwania spoleczne Filozofia Psychologia Socjologia Demografia Ekonomia spoleczna
specyfika dorastania, Studia, Przedmioty, Patologia społeczna
Narkomania, Studia, Przedmioty, Patologia społeczna

więcej podobnych podstron