SPRAWOZDANIE, Akademia Morska, I semestr, Materiały i elementy

Pobierz dokument
sprawozdanie.akademia.morska.i.semestr.doc
Rozmiar 77 KB

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRKATOWEGO

 1. Miejsce stażu: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku

 2. Czas trwania stażu: 9 miesięcy

 3. Rozpoczęcie stażu:1 września 2011r.

 4. Zakończenie stażu: 31 maja 2012r.

 5. Opiekun stażu: mgr Halina Kapica

Pracę w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku rozpoczęłam 1 września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski - pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela. Opiekunem mojego stażu została wyznaczona pani mgr Halina Kapica, która służyła mi wszechstronną pomocą w sformułowaniu planu rozwoju zawodowego oraz w czasie jego realizacji w okresie stażu.

Opracowując swój plan rozwoju zawodowego miałam na celu realizację zadań wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a w szczególności:

 1. poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w tym:
  a) sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji,

b) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków

nauki i pracy,

 1. uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej dwóch zajęć w miesiącu i omówienie z prowadzącym obserwowanych zajęć,

 2. prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu,

 3. uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Pracę rozpoczęłam od poznania zasad funkcjonowania i zadań szkoły. Na podstawie WSO opracowałam przedmiotowy system oceniania, którego treść przedstawiłam uczniom.

Realizując plan rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego.

Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.

W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

 1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż (§ 6 ust. 2 pkt 1 )

Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego:

- Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. z późniejszymi zmianami,

- rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r.,

- rozporządzenie MEN z dnia 14.11.2007 r.,

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie opracowanym planie stażu. Wspólnie z panią Haliną Kapicą uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jej obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.

W pierwszym miesiącu stażu poznałam procedury awansu zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. W tym celu dokonałam analizy Karty Nauczyciela w sprawach awansu zawodowego nauczyciela oraz wybranych pozycji z zakresu prawa oświatowego:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz zmian (rozporządzenie MENiS z dn. 29.05.2002 r)

 2. Zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 3. Zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.11.2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia.

Już na początku września w czasie spotkań, opiekun umożliwił mi zapoznanie się z najważniejszymi przepisami i zasadami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji szkoły:

• Statutem Szkoły, regulaminami, Programem Wychowawczym Szkoły, Programem Profilaktycznym, Planem Pracy Szkoły, WSO

Dokładnie przeanalizowałam wewnątrzszkolny system oceniania oraz podstawę programową z wychowania fizycznego. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje obowiązki i prawa.

Zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej, dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów.

Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

W okresie całego stażu aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Pełniłam funkcję Opiekuna SU. Pierwszym zadaniem był wyjazd wraz przedstawicielami SU do Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie na spotkanie z władzami gminnymi, gdzie uczniowie mieli okazję zapoznać się z zakresem działań poszczególnych członków Rady Gminy, następnie przedstawiliśmy nasz plany pracy na najbliższy rok szkolny i formy współdziałania.

Wzięłam aktywny udział w akcji organizowanej przez szkołę pod nazwą: „Sprzątanie świata”. Brałam również udział w Alercie Ekologicznym.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową i program nauczania. Podejmowałam działania z zakresu organizacji własnego warsztatu pracy:

- Opracowałam kryteria ocen, sprawdzianów

- Opracowałam wytyczne dla uczniów odnośnie uzyskiwania i poprawy ocen,

- Opracowałam plan wynikowy dla każdej klasy

- Opiekowałam się salą gimnastyczną i zapleczem sportowym

- Założyłam teczkę, w której gromadziłam opracowane przeze mnie konspekty i

plany wynikowe

- Tworzyłam gazetki tematyczne w ramach SU

Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza szkołą.

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:

14.11.2011 - ,,Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły”

30.11.201 1- ,,Statut podstawowym dokumentem regulującym życie szkoły”

14.12. 20121 - ,,Pierwsza pomoc”

26.04.2012 - ,,Monitorowanie, wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej wraz z dokumentowaniem pracy szkoły”

Zewnątrzszkolne formy doskonalenia:

15.11.2011 - ,,Bezpieczeństwo pracy szkoły”

27.03.2012 - „Szkolenie dla kierowników wycieczek”

24.04.2012- ,,Awans zawodowy nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego”

Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów oraz pomocy do zajęć. Wraz z moim opiekunem stażu, panią Haliną Kapicą przygotowałyśmy w ramach projektu prezentację multimedialną w programie Power Point pt.: „O wartościach fair-play w życiu i sporcie”

Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, z także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:

www.wychowaniefizyczne.pl

www.eduseek.ids.pl

www.pwn.com.pl

www.publikacje.edux.pl

www.scholaris.pl

www.szkolnictwo.pl

www.profesor.pl

www.literka.pl

www.awans.net

www.men.waw.pl

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

Na początku roku szkolnego istotne dla mnie było poznanie sytuacji zdrowotnej uczniów, zapoznanie się z przeciwwskazaniami do uprawiania kultury fizycznej u poszczególnych uczniów, co uczyniłam dzięki kontaktom z wychowawcami poszczególnych klas oraz moim opiekunem, panią Haliną Kapicą, która zapoznała mnie z dokumentacją lekarską pod kątem wad postawy ciała. Kontakty te umożliwiły mi także szerzenie funkcji prozdrowotnej wychowania fizycznego oraz wdrażanie uczniów w zasady BHP.

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z każdą klasą na temat ich zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej.

Prowadziłam na bieżąco obserwację uczniów podczas ich pobytu w szkole. Starałam się utrzymywać dobry i bliski kontakt z nimi poprzez rozmowy indywidualne oraz dyskusje w grupie. Pozwoliło mi to wpływać na ich harmonijny rozwój.

Bezpośredni nadzór i opiekę nad uczniami sprawowałam w czasie zajęć (lekcje, SKS, dyżury na korytarzach) oraz po lekcjach jako opiekun na dyskotece, podczas zbiorowych wyjść uczniów, przy akcjach typu „Sprzątanie świata”, wyjazdach na zawody oraz na Festyn Rodzinny. Poprzez działania wychowawcze w czasie tych kontaktów kształtowałam w nich umiejętność współpracy z nauczycielem i innymi uczniami w myśl zasady szacunku i poszanowania „fair-play”.

W ramach swojej funkcji opiekuna SU byłam współorganizatorem dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejek oraz Choinki. W każdej z tych imprez byłam współodpowiedzialna za dekorację sali, nagłośnienie oraz sprawowanie opieki nad uczniami.

W czasie roku szkolnego prowadziłam raz w tygodniu zajęcia SKS z zakresu zespołowych gier sportowych. Działania te miały przede wszystkim wpłynąć na zagospodarowanie czasu wolnego uczniów mojej szkoły. W zajęciach uczestniczyły równo dzieci o ponadprzeciętnych umiejętnościach sportowych, jak i te, dla których była to jedyna forma pozalekcyjnej, dodatkowej opieki wychowawczej.

Uczniowie pod moją opieką brali udział w zawodach gminnych szkół podstawowych w piłce nożnej i piłce nożnej halowej. Zarówno w jednych, jak i drugich zawodach zajęliśmy II miejsce.

Kolejnym zadaniem, jakiego się podjęłam było napisanie wspólnie z panią Haliną Kapicą projektu pt. „Dzień Dziecka i Dzień bez przemocy”, który realizowany był w dniach od 25 maja 2012 do 1 czerwca 2012 roku.

W czasie projektu dzieci pod opieką naszą i swoich wychowawców wykonały szereg czynności, które miały kształtować w nich poszanowanie zasad fair-play m.in. układały hasła, rymowanki i okrzyki dopingujące, następnie przygotowały transparenty, które zostały wykorzystane na Festynie Rodzinnym, a także scenki oraz plakaty propagujące zachowanie fair-play. Obejrzały prezentację multimedialną i wysłuchały referatów przygotowanych przez chętnych uczniów. Zakończenie projektu, w czasie którego dzieci prezentowały swoje prace zostało połączone z Dniem Dziecka i Sportu. Wspólnie z panią Haliną Kapicą przygotowałyśmy i przeprowadziłyśmy konkurencje sportowe, w których udział wzięli uczniowie oraz rodzice.

Kolejnym działaniem podjętym przez mnie było zaangażowanie jak i przygotowanie uczniów oraz członków rodzin do Festynu Rodzinnego, gdzie rywalizowały między sobą drużyny z całej gminy. Współpraca ta zaowocowała zajęciem przez nas II miejsca.

W ciągu roku szkolnego 2011/2012 starałam się nawiązać bliski kontakt z uczniami w czasie lekcji i poza nimi, tworząc przyjazną atmosferę sprzyjającą dobremu porozumieniu.

Podejmowanie tych zadań pozwoliło mi podnieść umiejętności dzieci, zachęcić je do czynnego udziału w sporcie, a także zaspokoić ich opiekuńczo - wychowawcze potrzeby. Działania te umożliwiły mi również lepsze poznanie środowiska lokalnego.

W czasie trwania stażu poza pracą w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku miałam możliwość:

- prowadzenia zajęć z tenisa stołowego w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie,

- prowadzenia zajęć z siatkówki dla młodzieży starszej w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym

- uczestnictwa w obozie zimowym w charakterze opiekuna

Działania te pozwoliły mi nawiązać kontakt z dziećmi w różnym wieku i pochodzących z różnych środowisk oraz zdobyć cenne doświadczenie.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4 )

Dwa razy w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu lekcji, środków dydaktycznych, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych oraz zasad stosowania WSO na lekcji.

Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Dwie lekcje przeprowadziłam w obecności Dyrektora szkoły.

Każde przeprowadzone przeze mnie lekcje poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowaliśmy i omawialiśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przez mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

Podsumowanie

Dzięki współpracy z dyrektorem i nauczycielami PSP im. Marii Konopnickiej w Mniszku, a także dzięki pomocy mojego opiekuna - roku szkolnym 2011/2012 odbyłam staż na nauczyciela kontraktowego.

Poznanie obowiązujących w oświacie przepisów oraz dokumentacji Szkoły, pozwoliło mi zdobyć wiedzę na temat zasad funkcjonowania szkoły, możliwości awansu zawodowego nauczyciela i umiejętności organizacji pracy.

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.

W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.

W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii grona nauczycieli, ufności i uśmiechu moich uczniów.

Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również gromadzić literaturę przedmiotu oraz wykorzystywać w pracy technologię informacyjną i komputerową.

4


Pobierz dokument
sprawozdanie.akademia.morska.i.semestr.doc
Rozmiar 77 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ciepło topnienia i parowania - Sprawozdanie, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratori
Strona tytułowa do sprawozdań, Akademia Morska, III semestr, technika cyfrowa, Technika Cyfrowa, TC
SprawozdanieTyrystor ppm, Akademia Morska, semestr 5, Półprzewodnikowe przyrządy mocy - LABORATORIUM
SPRAWO~3, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA, ELEKTRA
SPRAWO~2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
Dekrement tłumienia - Sprawozdanie - Bez obrazka, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Labor
bibek spiral nie dla psa kielbasa, Akademia Morska, semestr 3, Projektowanie i konstrukcja Uządzeń (
wahadlo torsyjne, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria
Urządzenia nawigacyjne - Notatka do Kolokwium z wykładów, Akademia Morska, I semestr, urządzenia naw
Sprawozdanie - Spieki i kompozyty, I Semestr - Materialoznawstwo - sprawozdania
Elektrotechnika - Wstęp do wykładów, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wykład
Sprawozdanie nr 2, Budownictwo, Semestr 3, Materialy budowlane
Pytania na zaliczenie BiSS, Akademia Morska, I semestr, BISS, Audytoria
BiS - wykład 1 sem zaliczenie ściąga, Akademia Morska, I semestr
1koło20XI2007, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, egzaminy
przewozy-sprawozdanie, Akademia Morska Szczecin Nawigacja, uczelnia, AM, AM, nie kasować tego!!!!!,
Informacje wstepne dotyczace przedmiotu, Akademia Morska, semestr 3, Elektrodynamika
Sprawozdanie nr 4, Budownictwo, Semestr 3, Materialy budowlane

więcej podobnych podstron