Pojęcia w formacie ściągi, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium

Pobierz dokument
pojecia.w.formacie.sciagi.biotechnologia.doc
Rozmiar 61 KB

ADRES DOKUMENTU - lokalizacja dokumentu, umowne oznaczenie wskazujące na miejsce dokumentu w określonym zbiorze dokumentów.

AKTUALIZACJA BAZY DANYCH - czynność zapewniająca w każdej chwili właściwy zbiór danych, w bazie danych polega na dodawaniu, usuwaniu dokumentów z bazy danych oraz dokonywaniu zmian w opisach dokumentów. Aktualizacja może również dotyczyć programów w banku danych.

ALGORYTM - zbiór reguł określających sposob rozwiązywania postawionego problemu w skończonej liczbie kroków.

ATRYBUT - cecha, która jest wybrana do opisu obiektu.

BANK DANYCH - baza danych + oprogramowanie umożliwiające jej wykorzystanie w określonych systemach przetwarzania danych

BAZA DANYCH - zbiór danych lub powiązane ze sobą zbiory danych, których struktura wewnętrzna zapewnia szybkie i selektywne przetwarzanie danych.

CZAS WYSZUKIWANIA - czas upływający od momentu skierowania pytania do systemu, do momentu, gdy system za odpowiedź w swojej strukturze wewnętrznej.

DANA - informacja przedstawiona w sposób dogodny w danym systemie informacyjnym do przechowywania, przesyłania lub przetwarzania.

DESKRYPTOR - para atrybut-wartość lub jednostka składniowa używana jako podstawowy element (słowo kluczowe) języka informacyjno- wyszukiwawczego w systemie informatycznej analizy treści dokumentu lub automatycznego wyszukiwania dokumentów.

DOKŁADNOŚĆ (D) - określa zdolność systemu do niewyznaczania dokumentów nierelewantnych względem danego pytania; prawdopodobieństwo, że dokument realtywny zostanie wyszukany.

DOKUMENT - utrwalony sposób opisu obiektu.

DOKUMENT RELEWANTNY - dokument a jest relewantny względem pytania q, jeżeli w opisie dokumentu a występują wszystkie deskryptory niezaprzeczone pytania q i w opisie tym nie występuje żaden z deskryptorów zaprzeczonych pytania q (o ile q zawiera deskryptory zaprzeczone).

DOKUMENT WTÓRNY - dokument opracowany na podstawie dokumentu źródłowego przystosowany do konkretnego systemu informatycznego; dokument gdzie wszystkie informacje z dokumentu źródłowego są kodowane; są to informacje skrócone.

DOKUMENT WYSZUKIWAWCZY - jest to dokument opracowany na podstawie dokumentu wtórnego; przystosowany do konkretnej metody wyszukiwania informacji.

DOKUMENT ŻRÓDŁOWY - opis obiektu w postaci źródłowej (język naturalny); dokument na wejściu systemu (np. ankiety)

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA - miara oceny systemu wyszukiwania informacji uwzględniająca parametry: czas, redundancja, zajętość.

EKEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW WYSZUKIWANIA INFORMACJI

Parametry oceny systemów: czas wyznaczania odpowiedzi, redundacja opisów dokumentów. Przyczyny niedostatecznej efektywności sysytemów: nieadekwatność opisów dokumentów w języku informacyjnym do dokumentów źródłowych; nieadekwatność pytań użytkownika do pytań w języku informacyjnym:

gdzie: K - kompletność; D - dokładność; F - pełność; G - szumy; a - ilość dokumentów wyszukanych relewantnych, b - ilość dokumentów wyszukanych nierelewantnych; c - ilość dokumentów niewyszukanych relewantnych; d - ilość dokumentów niewyszukanych nierelewantnych.

Duża dokładność jest otrzymywana kosztem małej kompletności o odwrotnie. Pełność opisu dokumentu polega na wyczerpującym uwzględnieniu w nim tematyki danego dokumentu. Szczegółowść deskryptorów tzn. występowanie w opisach dokumentów terminów specyficznych dla danej dziedziny zwiększa dokładność odpowiedzi.

EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA - miara zdolności systemu do wyznaczania poprawnych odpowiedzi.

FUNKCJA INFORMACJI - odwzorowanie zbioru obiektów w zbiór atrybutów na zbiór wartości; daje nam całkowity opis obiektu; funkcja nie będzie poprawna, jeśli nie będzie w pełni określona (nie wszystkie pary (x,a) będą miały wartość); daje nam opis deskryptorowy obiektu; ρi : X→Y , ρ(X,Y); przyporządkowuje każdemu obiektowi i atrybutowi odpowiednią wartość.

FUNKCJA ODPOWIEDZI - funkcja nadająca znaczenia termom pytania σ:T→P(x)

HIERARCHIA - zależność, w którym dana klasa jest podklasą innej klasy; zależność ta może być wielostopniowa;

INFORMACJA RELEWANTNA - informacja uzyskana z systemu dokładnie odpowiadająca zapytaniu informacyjnemu

JĘZYKIEM DESKRYPTOROWYM LS nazywamy język systemowy, który jest językiem opisu w kartotece wyszukiwawczej, równocześnie język pytań i odpowiedzi w systemie; jest szcególnym przypadkiem języka informacyjnego; jest definiowany jako para: LS = <A, G> gdzie A - alfabet; G - gramatyka dwustopniowa (składa się z symantyki i syntaktyki). Definicja języka jest adaptowana do zadanego systemu informacyjnego.

ALFABET - określa wszystkie symbole, które występują w języku

 1. 0,1 ∈ A - wartości typu logicznego służą do oznaczania zbioru pełnego i pustego;

 1. A , V ∈ A gdzie A - zbiór wartości nazw atrybutów; V - zbiór wartości;

 1. ( , ) ∈ A

 1. +, ⋅ , ~ ∈ A gdzie ~ - negacja (NEG)

GRAMATYKA jest definiowana dwustopniowo:

SYNTAKTYKA - określa zasady tworzenia słów w danym języku (TERMY - słowa w języku deskryptorowym, T - zbiór termów - zbiór słów w języku deskryptorowym)

 1. 0,1 ∈ T

 1. (a , v) ∈ T - deskryptor jest słowem w tym języku

 1. t , t' ∈ T - jeżeli należą do języka to słowami języka są również: ~ t ∈ T ; t + t' ∈ T ; t ⋅ t' ∈ T + - „lub” ⋅ - „i”

 1. Pytanie do systemu jest również termem

(Wydawnictwo, PWN) ∈ T - Słowo w języku deskryptorowym (Rok Wydania, 1990) + (Dziedzina, Informatyka) ∈ T (Rok Wydania, 1990) ⋅ (Wydawnictwo, PWN) ∈ T ~ (Wydawnictwo, PWN) + (Rok Wydania, 1990) ⋅ (Dziedzina, Informatyka) + (Dziedzina, Elektronika) ∈ T

SEMANTYKA - określa znaczenie słów (znaczeniem słów są obiekty). Semantyka w języku deskryptorowym je określona jako: σ : T → X σ - odwzorowuje zbiór term w zbiór obiektów. Jeżeli obiekty będą opisane termami to pytanie kierowane do systemu jest termem, a znalezienie odpowiedzi na pytanie jest nadaniem znaczenia termom tego pytania.

 1. σ (0) = ∅ σ (1) = X (pełny zbiór obiektów);

 1. σ (a, v) = { x ∈ X , ρX (a) = V }

 1. σ (~t) = X \ σ (t) ; σ (t + t') = σ (t) ∪ σ (t') ; σ (t ⋅ t') = σ (t) ∩ σ (t')

JĘZYK INFORMACYJNY - specjalistyczny język sztuczny, przeznaczony do opisania podstawowych treści dokumentów i formuowania kwerend; jest językiem ogólnym, który jest interpretowany dopiero w zaprojektowanym systemie; język powinien być kompletny, zupełny, prosty i powinien spełniać oczekiwania użytkownika; ta sama informacja o obiekcie może być różnie zapisana w zależności od przyjętego języka.

KARTOTEKA - grupa zapisów dotyczących określonego problemu, traktowania w procesie przetwarzania informacji jaka odręba całość.

KARTOTEKA WTÓRNA -zbiór dokumentów wtórnych.

KARTOTEKA WYSZUKIWAWCZA - zbiór dokuemntów w postaci wyszukiwawczej wraz z niezbędnymi dodatkowymi informcjami (np. tablice, listy inwersyjne) potrzebnymi do wyszukiwania określoną metodą.

KARTOTEKA ŻRÓDŁOWA - zbiór dokuemtów żródłowych.

KLASA RÓWNOWAŻNOŚCI nazywamy najmniejszy zbiór atrybutów opisywalny w systemie, także która da się opisać przez atrybuty sytemu (zbiór obiektów nierozróżnialnych w systemie); może być ze względu na wybrane atrybuty lub ze względu na wszystkie atrybuty. Każdy atrybut w systemie ywznacza klasę równoważności.

KOMPLETNOŚĆ (K) - zdolność systemu do wyszukiwania wszystkich dokumentów, któr mogą okazać się relewantnymi; prawdopodopieństwo, że dokument relewantny zostanie wyszukany;

KWERENDA - zapytanie do systemu, określa jaką informację należy wyszukać lub podaje kryteria w/g których ta informacja winna być wyszukana.

MODYFIKACJA METODY WYSZUKIWANIA - zmiana podstawowych zasad i mechanizamów działań w klasycznej metodzie wyszukiwania informacji prowadząca do polepszenia właściwości tej metody.

NORMALIZACJA TERMÓW PYTANIA - dla każdego termu składowefo t istnieje taki term t', że odpowiedź na t jest równa odpowiedzi na t' a t' jest w postaci termu notmalnego (dla każdego termu różnego od termu elementarnego t∉tE istnieje taki term t', że σ(t)=σ(t'), t'∈TN

OBCIĘCIE - - prawdopodobieństwo, że dokument w ogóle został wyszukany

OBIEKTY - obiektami w sytemie są np. ludzie, ksiątki itp. Obiektami nie będzie coś, co nie ma swojego opisu np. sam rok wydania ma tylko wartość.

ODPOWIEDŹ - podzbiór obiektów, które spełniają warunek zawierania w pytaniu.

OGÓLNOŚĆ ODOWIEDZI (G) - prawdopodobieństwo, że dokument jest relewantny.

OPIS OBIEKTU - zbiór deskryptorów wyznaczonych przez informację o obiekcie x, inna nazwa to deskrypcja; przedstawia treść dokumentu.

PEŁNOŚĆ - zdolność systemu do wyszukania wszystkich dokumentów, które są nierelewntne.

PERTYNENCJA - odpowiedniość między dokuementami a informacją potrzebną użytkownikowi.

PYTANIA OGÓLNE - w postaci pojedynczego deskryptora (lub dwóch deskryptorów); pytanie o zbiór termów.

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE - pytanie wielodeskryptorowe; pytanie o term elementrany.

REDUNDACJA - nadmiar informacji zawartej w opisach obiektów, w stosunku do uzasadnionego minimum.

REKORD - grupa znaków lub słów odpowiadająca najczęściej zawartości jednego dokumentu żródłowego lub jego części.

RELACJA - podzbiór iloczynu kartezjańskiego p ⊂ X2 lub p ⊂ X × Y

RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI - relacja, która spełnia następujące zależności:

- relacj jest zwrotna - X → X, ∨ x X, że ρ(X,X)

- relacja jest symetrczna - X → Y ⇒ Y → X ; ∨ xX yY, że ρ(X,Y) ⇔ ρ(Y,X)

- relacja jest przechodnia - X → Y ∧ Y → Z ⇒ X → Z ρ(X,Y) ∧ ρ(Y,Z) ⇒ ρ(X,Z)

RELEWANCJA - odpowiedniość między dokumentami a pytaniem użytkownia. Dokumenty uznane przez eksperta za adekwatne do pytania nazywamy relewantnymi, natomiast dokumenty wyznaczone za adekwatne przez system nazywamy wyszukanymi.

REORGANIZACJA BAZY DANYCH - jest to aktualizacja polegająca na całościowej zmianie bazy danych spowodwana głównie zmianą zbioru deskryptorów.

RÓWNOWAŻNOŚĆ DWÓCH ATRYBUTÓW W SYSTEMIE - dwa obiekty są równoważne w systemie S jeżeli dla każdego atrybutu A zachodzi zależność x ~S y ⇔ ∧aA ρX (a) = ρY (a) (relacja równoważności wprowadzona przez a1 jest równa relacji równoważności wprowadzonej przez a2);

RÓWNOWAŻNOŚĆ DWÓCH SYSTEMÓW - dwa systemy są równoważne ⇔ w systemie ma miejsce równoważność dla wszystkich atrybutów systemu i te atrybuty wnoszą identyczny podział na klasy równoważności

RÓWNOWAŻNOŚĆ TERMÓW dwa termy t i t' są równoważne w systemie S, gdy znaczenia tych termów są identyczne t=t'⇔ρ(t)=ρ(t')

RÓWNOWAŻNOŚĆ W SYSTEMIE - dwa obiekty x1 i x2 są równoważne systemie S ze względu naatrybut a, gdy funkcja informacji na atrybucie a jest taka sama x ~S y ⇔ ∧aA ρX (a) = ρY (a), więc jeśli podane są klasy, to obiekty są równoważne ze względu na klasę.

SYSTEM - całokształt elementow, przedmiotów lub pojęć wzajemnie powiązanych między sobą i rozpatrywanych jako jedność strukturalna (systemy różnią się kartoteką wyszukiwawczą).

SYSTEM INFORMACYJNY jest określany jako S = < X, A, V, ρ > gdzie:

Funkcja ρ parze obiekt element - atrybut przyporządkowuje nazwę i nosi nazwę FUNKCJI INFORMACJI. Funkcja informacji pozwala opisać każdy obiekt poprzez ciąg przyjętych atrybutów - podaje pełną informację o obiekcie. Informacja jest pełna jeżeli dla każdego atrybutu możemy przypisać wartość

SYSTEM KOMPLETNY (ZUPEŁNY) - system, w którym każda informacja jest niepusta.

SYSTEM SELEKTYWNY - system, w którym każdej informacji odpowiada co najwyżej 1 obiekt.

SZUM (ODRZUT) (F) - prawdopodobieństwo, że dokument nie relewantny jest wyszukany.

Term elementarny jest pytaniem zawierającym iloczyn deskryptorów po wszystkich atrybutach systemu t = (a1 , V1) ⋅ (a2 , V2) ⋅ . . . ⋅ (an , Vn)

tE = d1 ⋅ d2 ⋅ . . . ⋅ dn d - deskryptory

Własności termów elementarnych:

1. Wartości termów elementrnych są rozłączne (zbiór termów elementarnych w systemie są zbiorami elementarnymi).

σ(t1) ∩ σ(t2) = φ t1 , t2 ∈ TE σ - z semantyki - znaczenie termu → wartość termu.

2. Suma logiczna sumy wartości termów odpowiadająca wszystkim termom elementarnym daje pełny zbiór obiektów w systemie.

Term normalny - suma termów elementarnych. t = t1 + t2 + . . . + tn t1 , t2 , . . . , tn ∈ TE

Term składowy - iloczyn deskryptorów nie po wszystkich atrybutach systemu. t = (a1 , V1) ⋅ (a2 , V2) ⋅ . . . ⋅ (ak , Vk) k<n

tE = d1 ⋅ d2 ⋅ . . . ⋅ dk k<n d - deskryptory

TRYB PRACY KONWERSACYJNEJ - wymiana pytań i odpowiedzi pomiędzy użytkownikiem i komputerem.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI (PROCES WYSZUKIWANIA) - wybieranie ze zbioru informacyjnego tych dokumentów i/lub dokumentów pierwotnych, których charakterystyki wyszukiwawcze są relewantne do pytania.

- metoda wyszukiwania decyduje o sposobie projektowania systemu,

- istnieje wiele metod wyszukiwania informacji, różnią się one zasadą tworzenia baz danych i sposobem wyszukiwania.

ZAWIERANIE SIĘ TERMÓW - term t1 jest zawarty w termie t2 w systemie S wtedy i tylko wtedy gdy zbiór wartości obiektów odpowiadających termowi t2 jest zbiorem węższym niż zbiór odpowiadający termowi t1. t1 ≤ t2 ⇔ σ(t1) ⊆ σ(t2)


Pobierz dokument
pojecia.w.formacie.sciagi.biotechnologia.doc
Rozmiar 61 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
LABORKA2, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
LEPKOŚĆmm, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Fizyka - Ćw 60, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Fizyka - sprawozdanie 49, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
neonówka, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Elektronika, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
szeregowy rezonans napiŕciowy, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
LAB110, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
ĆWICZENIE NR 2A, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
2a, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Fizyka - sprawozdanie 50, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
drg, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium

więcej podobnych podstron