pytania na egzaminie msg, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE ZAGADNIENIA

Pobierz dokument
pytania.na.egzaminie.msg.iv.semestr.doc
Rozmiar 37 KB

Pytania otwarte: 
1. Rozwiń skrót CEFTA 
2. Znak hossy na rynku 
3. Kiedy wyprowadzono bezgotówkowy... 
4. Kiedy powstało WTO 
5. Siedziba Europejskiego Banku Centralnego 
6. Czynniki przyciągające i odpychające BIZ. 

Pytania zamknięte: 
- Teoria zasobności 
- teoria przewag absolutnych (nazwiska) 
- indeks giełdy londyńskiej 
- kiedy był I kryzys naftowy 
- kto ma najwięcej węgla, 
- jakie cła należą do polityki dyskryminującej 
- coś tam z rzeką w Chinach. 

Egzamin pisany przez politologię w zeszłym roku. 
- DOW JONES - 30 firm 
- indeks niemiecki - DAX 
- Teoria przewag absolutnych - Smith 
- Paradoks zaprzeczeniem teorii Elli Hecksegher i Bertil Ohlin 
- Klub londyński - komercyjni (prywatni) 
- nie pamiętam pytania ale - UE i EFTA 
- Polska eksporter - meble (?) 
- jak nazywała się ostatnia runda - Runda Urugwajska 
- podażowa teoria dostępności - Krause (czy costam na K) 
- Strategia lizbońska - 3% PKB 
- II kryzys naftowy - 79/80 
- Terms of Trade - coś ze wzrostem było ze jak jest exportowany 
- giełda - NASDAQ 
- W teorii Smitha - Praca 

- w świetle teorii przewag absolutnych Adama Smitha korzyści osiągają ... 
- merkantyliści uważali za dobro ... złoto 
- rozwinięcie teorii przewag absolutnych to ... 

- czym jest wskaznik terms of trade 
1. dlaczego jest zagrożone bezpieczeństwo energetyczne (pyt. opisowe) 
2. WTO, cele i sposób działania (-II-) 
3. korzyści i wady BIZ (-II-) 
4. najbardziej znaczące wydarzenie w ostatnich 4 mies. (z wiadomości gosp.) 
5. Bank USA 
6. Kiedy euro weszło do obiegu (2002) 
7. Jaka instytucja zajmuje się w Polsce bilansem płatniczym 
8. Giełda Londyńska - wskaźnik 
9. wymienić 3 branże samochodowe 
10. wyjaśnić skrót: NAFTA 

tamte były opisowe, a teraz postaram się wymienić pytania na A,B,C 

1. siedziba OPEC 
2. II szok naftowy 
3. najw. zasoby ropy (3 państwa) 
4. wydobycie węgla (3 p.) 
5. A. Smith zajmował się jednym czynnikiem 
6. teorią przewag względnych zajmował się... 
7. Leontief zaprzeczał teorii... 
8. podażowa teoria dostępności to teoria...(nazwisko) 
9. najwięksi importerzy towarów 
10. wytłumaczyć wskaźnik terms of trade 
11. bardzo szczegółowo i mnóstwo pytań z ceł, subwencji itp. (chodzi o rodzaje, co czego się tyczy) 
12. kontyngenty 
13. to odp. 15 bln$ w 2008r. Smile nie pamiętam dokładnie pytania, chodziło o gosp. świat. 
14. jak się podaje eksport - FOB, import - CIF (spr. sobie bo mogłam się pomylić...ale chodziło o FOB i CIF) 
15. protekcjonizm 
16. interwencjonizm 
17. efekt BIZ dla tygrysów azjatyckich w latach '90 (pobudzania czy wypierania) 
18. wskaźnik giełdy niemieckiej 
19. Polska eksportuje przede wszystkim: 
a) meble...itp 
b) samochody i części do nich 
c) oleje, rozpuszczalniki...i inne substancje mineralne 
20. jedna z największych korporacji technologicznych 
21. gdy eksport wzrośnie
, to terms of trade... 
a) nie zmieni się, 
b) wzrośnie, 
c) zmniejszy się 
1. Usługi turystyczne wymagają: 
a) Migracji usługodawcy 
b) Migracji usługobiorcy 
c) Nie wymagają migracji ani usługodawcy ani usługobiorcy 
2. VERy w polityce handlowej to: 
a) Porozumienia w których eksporter zobowiązuje się ograniczyć eksport 
b) Zezwolenie wydawane przez władze państwowe na przywóz określonych towarów 
c) Zakazy eksportu określonych towarów wydawane przez rząd 
3. Trzy pierwsze miejsca wśród największych importerów towarów w 2008 r. zajmowały kolejno: 
a) USA, RFN, Chiny 
b) RFN, USA, Francja 
c) USA, RFN, Wielka Brytania 
4. Jeżeli ceny towarów eksportowanych przez kraj A wzrosną, to przy pozostałych niezmienionych warunkach wskaźnik terms of trade: 
a) Polepszy się 
b) Pogorszy się 
c) Pozostanie bez zmian 
5. Globalny handel towarami osiągnął w 2008 r. wysokość ok.: 
a) 15 bln USD 
b) 20 bln USD 
c) 25 bln USD 
6. Paradoks Leontiefa negował: 
a) Teorię obfitości zasobów 
b) Teorię przewag względnych 
c) Teorię przewag absolutnych 
7. Przykładem inwestycji bezpośredniej jest: 
a) Budowa nowej fabryki we Wrocławiu przez Koreańczyków 
b) Wykup kilku akcji PKN Orlen przez inwestorów rosyjskich 
c) Wykup obligacji Skarbu Państwa przez cudzoziemców 
8. Kto był twórcą przewag względnych w handlu międzynarodowym: 
a) Ricardo 
b) Smith 
c) Ohlin 
9. Kiedy powstała Warszawska Giełda Papierów Wartościowych: 
a) 1990 
b) 1991 
c) 1992 
10. Tocząca się obecnie runda WTO nosi nazwę: 
a) Doha 
b) Urugwajska 
c) Tokijska 
11. Kto był twórcą podażowej teorii dostępności absolutnej i względnej: 
a) Kravis 
b) Posner 
c) Leontief 

Rok wprowadzenia Euro gotówkowego i bezgotówkowego. 
Bank centralny USA 
Wskaźnik giełdy nowojorskiej. 
Rozwinąć skrót NAFTA. 
Kto sporządza w Polsce bilans płatniczy. 
Najważniejsze wydarzenie w gospodarce światowej wg Ciebie w przeciągu semestru 
Wymień 3 korporacje naftowe

było jeszcze charakterystyka gospodarki chin i usa
2011-02-22 20:59:14
cele główne WTO
2011-02-22 20:59:23
znak bessy i hossy

indeksy giełd -  ale o giełdach będziecie mieli na koniec
2011-02-22 21:00:09
zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego
2011-02-22 21:00:51
najwięksi 3 importerzy i eksporterzy usług, towarów itd., itp.

co to jest opec, kiedy i gdzie powstała ta organizacja

3 największe państwa wydobywające węgiel, ropę, gaz

tam tez było jak się nazwa dokument WTO regulujący wymianę usług
2011-02-22 21:07:33
hmmm co tam jeszcze było....
2011-02-22 21:08:00
co to jest terms of trade i podać wzór

podać 3 największe korporacje samochodowe, naftowe, medialne i od jedzonka


Pobierz dokument
pytania.na.egzaminie.msg.iv.semestr.doc
Rozmiar 37 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
41-50 msg, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE ZAGADNIENIA
pytania 61-70, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE ZAGADNIENIA
msg 1-10, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE ZAGADNIENIA
Ćw 6 - opracowanie, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE ZAGADNIENIA
międzynarodowe przepływy siły roboczej, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE
71-77, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE ZAGADNIENIA
Temat 12 i 13 korporacje transnarodowe, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE
Opracowanie - pyt 51 - 60, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE ZAGADNIENIA
21-30, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE ZAGADNIENIA
ćwiczenia temat 2, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE ZAGADNIENIA
11 - 20, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, OPRACOWANE ZAGADNIENIA
zagadnienie MSG, IV semestr, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
odpowiedzi na pyt.z MSG, Turystyka i Rekreacja UW im. MSC, IV Semestr, Międzynarodowe Stosunki Gospo
odpowiedzi do egzaminu z MSG UW DZIENNE, Turystyka i Rekreacja UW im. MSC, IV Semestr, Międzynarodow
VIII KRYZYS ZADŁUŻENIOWY LAT 80 - 2012 - dla stud, IV semestr, miedzynarodowe stosunki gospodarcze
I Podmioty gosp światowej 2011 - slajdy, IV semestr, miedzynarodowe stosunki gospodarcze
IV - Bariery Zagr Polit handlowej - slajdy, IV semestr, miedzynarodowe stosunki gospodarcze
mn przeplyw sily roboczej, IV semestr, miedzynarodowe stosunki gospodarcze
mn handel towarami, IV semestr, miedzynarodowe stosunki gospodarcze

więcej podobnych podstron