Biochemia1 poprawka 1ad, materiały medycyna SUM, biochemia, EGZAMIN, teoretyczny

Pobierz dokument
biochemia1.poprawka.1ad.materialy.medycyna.doc
Rozmiar 63 KB

Biochemia, test 2007, termin I

1. Sacharopina powstaje w metabolizmie:

-lizyny

2. Czynnik krzepnięcia XIIa nie bierze udziału w:

-aktywacji układu dopełniacza(wg wykładu - aczkolwiek znalazłam w internecie artykuł z którego wynika, że

bierze, a nie bierze w zewnątrzpochodnej drodze krzepnięcia)

3. Zespół Zellwegera:

-wrodzony brak peroksysomów we wszystkich tkankach

4. Środki farmakologiczne w leczeniu osteoporozy nie wypływające na osteoklasty:

-bisfosfoniany (wg osteoforum.org: „W czasie syntezy hydroksyapatytu in vitro pirofosforany, a także bisfosfoniany

blokują transformację amorficznych fosforanów wapniowych w krystaliczny hydroksyapatyt, hamują też wzrost,

agregację i rozpuszczanie już wykształconych kryształów. (..) Powinowactwo bisfosfonianów do minerału nowo

powstającej tkanki kostnej sprawia, że są one deponowane w miejscach aktywnej przebudowy kości, gdzie hamują ich

nadmierną resorpcję wywołaną przez osteoklasty.” - ale chyba na nie bezpośrednio nie wpływają)

druga propozycja:

-PTH - bo PTH receptor na osteoblascie ktory pod jego wplywem wytwarza IL-6 ktora oddzialuje na osteoklast
czyli de facto bezposredniego dzialania na osteoklast nie ma.

5. Induktor gratisowy - związek strukturalnie przypominający substrat dla danego enzymu i będący induktorem tego enzymu

6. Który czynnik jest proteazą?

-X

7. Co nie produkuje PAI-1?

-makrofagi

8. Wzór:

-kwas hialuronowy

0x01 graphic

9. Wzór:

-porfobilinogen

inne odp.:

-ALA

-pirol

-bilirubina

10. Wzór:

-SAM

Inne odp.:

-PAPS

-FAD

-B15

11. Wzór:

-fruktozo-1-fosforan

Inne odp.:

-fruktozo-6fosforan

-glukozo-1-fpsforan

-glukozo-6fosforan

12. Do aktywacji tPA jest potrzebna:

-fibryna

13. Czynnik III (TF) nie jest produkowany przez:

-trombocyty

14. Struktura kadaweryny:

-1,5-diaminopentan

15. Aminokwasy metabolizowane do pirogronianu:

-Cys, Gly, Tre, Ser

16. Hiperamonemia typu II:

-defekt transkarbamoilazy ornitynowej

17. Substancja najbardziej swoista w wykrywaniu zawalu m. sercowego (nieenzymatyczna):

-troponiny I i T

-jeśli w pytaniu było sformułowanie „enzymatyczna”:kinaza kreatynowa

18. Najkrótszy czas potrwania ma czynnik:

-VII

19. Lizozym (wybrać poprawne):

- niszczy ściany bakterii Gram(+)

- zbudowany z 1 podjednostki

- hydrolizuje wiązanie z kwasem acetylomurmamidowym

20. Efektorem NFkappaB nie jest:

-eNOS

A efektorami są:

-COX-2

-5-LOX

-PLA-2

21. Wzór:

-1,3-distearynopalmityna

22. Wzór (nie pamiętam ile miał podwójnych wiązań, ale):

-kw. linolowy - H3C(CH2)3(CH2-CH=CH)2(CH2)7COOH
pozostałe odp.:

-kw. olejowy

-kw. alfa-linolenowy

-kw. arachidonowy

23. Kwasy timnodonowy i klupanodowy to:

-kwasy pentaenowe z serii omega3

24. Markery kościotworzenia (wybrać):

-BAP

-osteokalcyna

-P1CP

-P1NP

(fibronektyna,pirydynolina,NTx,CTx,ICTP - to markery kościoresorpcji)

25. Fenobarbital nie wpływa na tworzenie glukuronidów bilirubiny u osób:

-z zespolem Crigler-Najjara typu I

26. Urobilinogen:

-jest produkowany w jelicie dzięki enzymom bakteryjnym

27. Efektory allosteryczne klasy `V':

Vmax -zmneijsza się, Km bez zmian

Klasy `K'- Km - rośnie, Vmax - bez zmian

Więcej o … -Harper str 154

28. Inhibitory kompetycyjne:

-małe stężenie i zmiana Ki i Vmax (Ki rośnie, Vmax const.?)

29. FAD jest kofaktorem:

-dehydrogenazy bursztynianowej

30. Wzór:

-PGG

31. HRE to:

-miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie genów regulowanych przez hormon

-nie są częścią promotoru

-wiążą się o kilkaset par zasad powyżej miejsca startu transkrypcji

-mogą znaleźć się w nici kodującej i niekodującej

32.W enzymach kobamidowych atom metalu pełni funkcję:

-nukleofilu

33. Bezpośrednim sygnałem do rozpoczęcia quellingu nie są:

-glikokortykoidy

A są:

- transpozony,

-abRNA,

-wirusy roślinne

34. Dicer nie posiada domeny:

-wiążącej dsDNA

35. Wzór:

-sedoheptulozo-1-fosforan - w postaci pierścienia

Inne odp.:

-PRPP

-rybulozo-3-fosforan

-gulonolakton

36. Dorosły mężczyzna o masie 70kg w fazie postresorpcyjnej ma:

-70-80g glikogenu w wątrobie i 200-300g w mięśniach

37. Enzym katalizujący przejście urokanianu w 4-imidazolo-5-propionian to:

-hydrataza urokanianowa

38. Dioksygenaza 4-hydroksyfenylopirogronianowa to:

-miedzioenzym

39. Wybierz prawidłową sekwencję zdarzeń:

-noradrenalina powstaje z dopaminy pod wpływem beta-oksydazy dopaminowej

40. Pytanie o karnozynę i anserynę:

-z beta-alaniny i histydyny powstaje karnozyna, a pod wpływem metylacji karnozyny - anseryna

41. Za powstanie glicyny i aldehydu octowego z treoniny odpowiada:

-aldolaza treoninowa

42. Jakie stężenie hsCRP sugeruje umiarkowane ryzyko zachorowania na choroby serca?

-1.0 - 3.0 mg/L

43. Aminokwasy, które nie są wbudowywane do białek w procesie translacji:

-hydroksyprolina, hydroksylizyna i kw. gamma-karboksyglutaminowy

44. Która modyfikacja posttranslacyjna jest niemożliwa?

-gamma-karboksylacja czynnika VIII

45. Łańcuch L i H immunoglobulin połączone są:

-mostkami dwusiarczkowymi

46. Max. ilość węgli , którą może mieć kwas tłuszczowy by wejść do mitochondrium bez udziału

przenośnika:

-10

47. Stan równowagi:

-97% fosfodihydroksyaceton

-3% aldehyd-3-fosfoglicerolowy

48. Aktywatorem PLC-gamma jest:

-kinaza tyrozynoswoista

49. Wiązanie tioestrowe występuje:

-między siarką CoA i grupą karbonylową kw. organicznego

50. Hiperglikemizujące działanie hydrokortyzonu:

-swoiście(wolno)- ^ glukoneogenezy

-nieswoiście(szybko) ^ stęż cAMP-^ glikogenolizy

51. Pod wpływem fosfolipazy D z fosfatydyloseryny powstaje

-kw. fosfatydowy,seryna

52. Różnice międzygatunkowe insuliny:

- 3-4%

53. Metaloproteinazy(MMP)

-zawierają w swoich centrach at. Zn(nie Cu)

-są wydzielane poza komórkę w postaci proenzymów

-są wiązane przez składniki macierzy pozakomórkowej

-są endopeptydazami

54. Degradacja ciał ketonowych:

-mięśnie,nerka,serce,OUN

55. Inhibitory hamujące przeniesienie at. z FMN > CoQ

-amytal,rotenon

56. Charakterystyka reduktazy metylenoTHF:

- z metylenoTHF robi metyloTHF: N5,N10-metylenoTHF=>N5-metyloTHF

-mutacja C6775

-rasa kaukaska 10-13% ma ten defekt

-zwiększenie ryzyka zawału serca

57. Syntaza PRPP hamowana przez:

- AMP,GMP

58. Cel b-oksydacji w peroksysomach:

-skrócenie kw. o bardzo długim łańcuchu węglowym w celu dalszego utleniania w mitochondrium

59. Kwas tłuszczowy uległ najpierw omega-oksydacji do kwasu dwukarboksylowego a potem

beta-oksydacji. Powstały:

-kw. adypinowy C6 i kw. korkowy C8

60. Kolejność lipoprotein wg szybkości wędrowania od najszybszych do najwolniejszych:

-HDL(alfa)>VLDL(pre-beta)>LDL(beta)>chylomikrony

61. Homozygota E2/E2:

-spadek powinowactwa do receptora apo B/E

-hiperlipoproteinemia typu III

62. Małe gęste LDL:

-podtyp B

-zwiększają ryzyko zawału

-mniejsze powinowactwo do receptora

-powstają w sinusoidach

-mniej cholesterolu niż frakcja A

-obniżony stosunek cholesterol/białko

-białka tyle ile wcześniej 1ch. apoB100

63. Żółtaczka cholestatyczna niepowikłana:

-urobilinogen nieobecny

-Fe v(spadek)

-protrombina v

64. Katabolizm pirymidyn:

-b-alanina,NH3,CO2, b-aminoizomaślan

-w wątrobie

65. Pierwszy enzym "małego CK":

- CPS I

66. Kalmodulina:

-wiąże jony Ca2+

-zapobiega jego uwalnianiu z magazynów (?)- aktywuje CaATPazę żeby wypompowywała Ca z komórki

-podobna do kinaz białkowych (?) pewne jest to że jest identyczna z podjednostką delta kinazy fosforylazy

-wyst. w każdej komórce

-podobna do troponiny C

67. Część nieoksydacyjna cyklu pentozowego:

-enz. nie podlegają regulacji

-substr. do syntezy stanowią ograniczenie reakcji

-pirofosforan tiaminy

68. Ile węgli mają produkty cyklu mewalonianowego:

-dimetyloallil: 5C

-geranyl: 10C

-farnezyl:15C

69. Miejsce działania enzymów syntezy hemu:

-synteza ALA -> mitochondrium

-synteza PBG -> cytozol

70. Transport:

-aktywny:glukoza,galaktoza

-bierny:fruktoza,mannoza

71. Ograniczoną proteolizą nie jest:

-preprotrombina->protrombina

72. Fumaraza należy do:

-Liaz

73. Jeśli ciśn. parcjalne O2=20 mmHg:

-to mioglobina jest wysycona > 90%

74. Aminokwasy wchodzące do CK na etapie sukcynylo~CoA:

-Ile,Met,Wal,Thr

75. Małoenergetyczne substraty:

-fosfocholina

-glukozo-6-fosforan

-glicerolo-3-fosforan

-estry fosforanowe glicerolu, inozytolu, aminoalkoholi, cukrów prostych,

nukleotydynomonofosforanowe

76. PAF to:

-plazmalogen

77. Inhibitory replikacji degradujące matryce:

-streptozotocyna,bleomycyna,prokazbazyna

78. Neuropeptyd Y:

-hamuje oś podwzgórze->przys. mózgowa->tarczyca

-hamuje oś podwzgórze->przys. mózgowa->gonady

-aktywuje oś podwzgórze->przys. mózgowa->nadnercza

79. Konwertaza nie rozkłada:

angiotensyny II

80. Kortyzol:

-erytrocyty ^

-neutrofile ^

- ^ rozpad limfocytów

-LT4 v, PG v

81. Rozdział elektroforetyczny białek osocza:

-transferyna- b

-CRP- gamma

-ceruloplazmina- a2

-protrombina- a1

-fibrynogen- b

82. Co dzieje się z glicerolem po rozłożeniu w adipocycie?

-glicerol przenika do krwi i transportowany jest do wątroby i tam przetwarzany

83. Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej zawiera:

-dekarboksylaza pirogronianowa

-transacetylaza dihydroliponianowa

-dehydrogenaza dihydroliponianowa

84. Enzymy, które są źródłem wolnych rodników:

-oksydaza ksantynowa i NADPH

85. Efektorami pośrednimi białek G nie są:

-kanały jonowe,translokazy

86. Syntaza karbamoilofosforanowa I: 1) jej aktywatorem jest N-acetyloglutaminian, 2) powstający pod wpływem deacetylazy glutaminianowej, 3) której aktywatorem jest arginina, 4) z substratów glutaminy i acetyloCoA, 5) degradowany w reakcji transaminacji
opd. Tylko 1, bo:
-powstaje z glutaminianu i acetyloCoA pod wpływem syntetazy N-acetyloglutaminianowej i rozpada się pod wpływem deacetylazy (hydrolityczna descetylacja, hydrolaza)

87. Izoenzymy dehydrogenazy alkoholowej:

-3 =>b(beta)1,b2,b3

88. Progesteron - działanie:

-^ temp. ciała

-immunosupresja

-^ VLDL

89. Homocysteinemie najskuteczniej obniża:

-Kw. foliowy

90. 3-fosfoglicerynian jest przekształcany w 2-fosfoglicerynian przez:

-mutazę glicerofosforanową

91. Gromadzenie się homocysteiny NIE jest spowodowane:

-gromadzeniem się reduktazy metenylotetrahydrofolianowej

92. Ciała ketonowe:

-nie są metabolizowane w wątrobie

93. Podwyższenie TBG jest spowodowane:

-ciążą

-doustną antykoncepcją

94. Substancja, która wpływa na przepływ elektronów przez błonę mitochondrium (rozprzęgająca

łańcuch oddechowy):

-2,4-dinitrofenol

95. Efekt Wolfa-Chaikoffa:

-czasowe hamowanie wychwytu jodu, odwracalne

96. Wzrost FFA powodują:

-adrenalina

-kofeina

-glukagon

97. cGMP powoduje:

-rozkurcz, spadek Ca2+

98. W metabolizmie układu cyklopentanoperhydrofenantrenowego bierze udział:

- nie jest metabolizowany

6


Pobierz dokument
biochemia1.poprawka.1ad.materialy.medycyna.doc
Rozmiar 63 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin 2007, materiały medycyna SUM, patofizjologia, egzamin
I termin 2010, materiały medycyna SUM, patofizjologia, egzamin
PATOFIZJOLOGIA 2008, materiały medycyna SUM, patofizjologia, egzamin
patomorfa 2008, materiały medycyna SUM, patomorfologia, egzamin
Zaliczenia cząstkowe 2009-2010 i 2010-2011, materiały medycyna SUM, patomorfologia, egzamin
TEST PATOFIZJOLOGIA 2011, materiały medycyna SUM, patofizjologia, egzamin
patofizjo 2006, materiały medycyna SUM, patofizjologia, egzamin
Egzamin 2007, materiały medycyna SUM, patofizjologia, egzamin
Biochemia1 poprawka 1, materiały medycyna SUM, biochemia, EGZAMIN, teoretyczny
Biochemia 2006 2007, materiały medycyna SUM, biochemia, EGZAMIN, teoretyczny
BIOCHEMIAjuy, materiały medycyna SUM, biochemia, EGZAMIN, teoretyczny, testy 2
Węglowodany zagadnienia seminaryjne i egzaminacyjne seminaria 10 i 11, materiały medycyna SUM, bioch
kolokwia biochemia, materiały medycyna SUM, biochemia, EGZAMIN, teoretyczny
biochemia 2006, materiały medycyna SUM, biochemia, EGZAMIN, teoretyczny
Pytania test 2008 - Biochemia, materiały medycyna SUM, biochemia, EGZAMIN, teoretyczny
Ile ATP powstaje ze spalenia 2 czast, materiały medycyna SUM, biochemia, EGZAMIN, teoretyczny

więcej podobnych podstron