Umowa darowizny, Dokumenty, różne pisma, Własność

Pobierz dokument
umowa.darowizny.dokumenty.rozne.pisma.doc
Rozmiar 56 KB

UMOWA DAROWIZNY

Zawarta w dniu

w

pomiędzy

, legitymującym się dowodem osobistym seria

nr

wydanym przez

, zamieszkałym w

przy ul.

, zwanym w treści umowy „Darczyńcą”:,

a

legitymującym się dowodem osobistym

seria

nr

wydanym przez

zamieszkałym w

przy ul.

zwanym w treści umowy „Obdarowanym”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem darowizny jest

§ 2

1. Darczyńca przekazuje darowiznę z przeznaczeniem na następujący cel:

2. Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje zgodnie z ww. celem.

§ 3

Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny, który jest opisany w § 1 umowy.

§ 4

1. Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność bezpłatnie opisany w § 1 przedmiot
darowizny i oświadcza, że jest on wolny od obciążeń i praw osób trzecich.

2. Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje.

3. Wydanie przedmiotu darowizny nastąpiło w dniu podpisania umowy.

§ 5

Strony oświadczają, że jest to pierwsza darowizna między nimi od 5 lat.

§ 6

Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę

zł (słownie

§ 7

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Spory wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby


§ 9

Koszty umowy ponosi

§ 10

Umowę sporządzono w

jednobrzmiących egzemplarzach po

dla każdej ze stron.

(Darczyńca)

(Obdarowany)

POKWITOWANIE

Niniejszym potwierdzam odbiór kwoty

zł (słownie

otrzymanej od

zam.

z tytułu umowy darowizny, zawartej w

w dniu

(miejscowość data)

(podpis obdarowanego)


Pobierz dokument
umowa.darowizny.dokumenty.rozne.pisma.doc
Rozmiar 56 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umowa użyczenia, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa zamiany, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa przedwstępna zamiany mieszkania, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa kupna-sprzedaży samochodu, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa sprzedaży na raty, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa poręczenia spłaty pożyczki, Dokumenty, różne pisma, Własność
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa zlecenie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Wniosek o przydział lokalu, Dokumenty, różne pisma, Własność
umowa o prace(3), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
oswiadczenie o odwolaniu darowizny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Wniosek o przksztalcenie prawa do lokalu, Dokumenty, różne pisma, Własność
pozew o odwolanie darowizny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Wypowiedzenie umowy najmu, Dokumenty, różne pisma, Własność

więcej podobnych podstron