pytania do egzaminu(1), finanse publiczne

Pobierz dokument
pytania.do.egzaminu.1.finanse.publiczne.doc
Rozmiar 78 KB

1. Czy następująca formuła:

liczba mieszkańców gminy x 75% ( 92% x Gg - G)

gdzie: G - poziom dochodów podatkowych w przeliczeniu ..... UZUPEŁNIĆ!

G - poziom dochodów podatkowych w przeliczeniu ….. UZUPEŁNIĆ!

Oznacza:

a) sposób naliczania kwoty podstawowej części wyrównawczej (subwencji ogólnej)

b) kwotę wpłat gmin bogatszych

c) sposób (wymiaru) kwoty uzupełniającej części subwencji ….. UZUPEŁNIĆ!

d) sposób naliczania subwencji drogowej

2. Czy wzrost stopy procentowej w Banku Centralnym ….. UZUPEŁNIĆ!:

a) wzrost bezrobocia

b) spadek popytu na inwestycje

c) pogorszenie warunków handlu zagranicznego

d) wzmocnienie waluty

3. Czy wyrażenie S = Y - ( F + N - T ) - C

gdzie: Y - przychody ze sprzedaży towarów i usług (GNP)

F - transfery sektora publicznego na rzecz sektora prywatnego

N - odsetki płacone przez sektor publiczny sektorowi prywatnemu

T - podatki, opłaty płacone przez sektor prywatny na rzecz ….. UZUPEŁNIĆ!

C - wydatki na konsumpcję

Oznacza:

a) oszczędności sektora prywatnego

b) eksport netto

c) tożsamość dochodowo - wydatkową

d) oszczędności sektora publicznego

4. Czy dźwignia finansowa polega na :

a) wyższej rentowności kapitałów własnych w porównaniu z rentownością całego majątku

b) skorygowaniu rentowności majątku

c) obliczenie rentowności majątku

d) produktywności środków trwałych

5. Co oznacza wzór:

( K / 100 ) *d *t

gdzie: K - kapitał

d - stopa procentowa

t - czas korzystania (deponowania) z kapitału

a) naliczanie odsetek prostych

b) naliczanie odsetek ustawowych

c) naliczanie stopy inkasa

d) naliczanie stopy dyskonta

6. Czy formuła:

S = K ( 1 + d / 100 )

SK = K ( 1 + d / 100)

a) naliczenie odsetek złożonych

b) naliczenie odsetek prostych

c) naliczenie dźwigni finansowej

d) naliczenie stopy dyskonta

7. Czy inkaso oznacza:

a) pobieranie odsetek z dołu

b) pobieranie odsetek z góry

c) kapitał

d) odsetki proste

8. Czy następujące założenia dotyczące budowy finansów publicznych to teoria:

a) fizjokratów

b) liberalna

c) merkantylistów

d) interwencyjna

9. Czy świadczenie: pieniężne, powszechne, przymusowe, odpłatne, nakładane jednostronnie przez związek publiczno-prawny, oznacza:

a) podatek

b) składki na ubezpieczenie społeczne

c) opłatę

d) rentę

10. Które rodzaje strumieni pieniężnych zaliczamy do transferów:

a) płace w sektorze prywatnym

b) renty

c) emerytury

d) składki na ubezpieczenie społeczne

11. Czy wskaźnik: aktywa bieżące / zobowiązania bieżące oznacza:

a) ocenę płynności bieżącej

b) ocenę zadłużenia

c) ocenę rentowności

d) wskaźnik środków pieniężnych

12. Czy wyrażenie:

( ds * 100 ) / ( 100 - ds )

gdzie: d - stopa dyskonta

d - stopa inkasa

a) sposób zmiany dyskonta na stopę procentową

b) ustalenie procentu składowego

c) kapitalizacja odsetek

d) stopę redyskonta

13. Czy system podatków lokalnych tworzą:

a) podatek rolny

b) podatek leśny

c) PIT

d) cło

14. Czy władztwo podatkowe polega na:

a) ustaleniu stawek podatków lokalnych

b) ustaleniu w ich ramach ulg i zwolnień

c) nakładaniu podatków lokalnych

d) poborze wpływów z podatków lokalnych

15. Czy wyrażenie:

Sc = Y + ( F + N - T ) - C

Gdzie: Y - przychody ze sprzedaży towarów i usług (GNP)

F - transfery sektora publicznego

N - odsetki płacone przez sektor publiczny

T - podatki, opłaty płacone przez sektor prywatny

Oznacza:

a) oszczędność sektora prywatnego A. Smitha

b) tożsamość oszczędności inwestycji Ricardo

c) funkcję konsumpcji J. M. Keynesa

d) tożsamość dowodowo - wydatkową J. R. Hicksa

16. Czy formuła:

C = b1 x Yd + b2A

Gdzie: Yd - dochód dyspozycyjny

A - zasoby pieniężne

b1 - współczynniki skłonności do konsumpcji w zależności od dochodu

dyspozycyjnego Yd

b2 - współczynnik skłonności do konsumpcji w zależności od nagromadzonych

oszczędności

Oznacza:

a) funkcję konsumpcji

b) funkcję konsumpcji J. M. Keynesa

c) funkcję konsumpcji A. Ando, F. Mogligianiego

d) oszczędności dochodu dyspozycyjnego

17. Czy następujące założenia dotyczące budowy finansów publicznych tj.:

Reprezentują doktrynę:

a) fizjokratów

b) liberalną

c) ortodoksyjną

d) interwencjonizmu fiskalnego

18. Które ze strumieni pieniężnych zaliczamy do transferów - strumieni redystrybucyjnych:

a) podatki

b) opłaty

c) składki na ubezpieczenie społeczne

d) renty i emerytury

19. Czy formuła:

Liczba mieszkańców x ( B - 1,10 ) x 10% Pp

Oznacza:

a) zasady naliczania kwoty podstawowej subwencji ogólnej dla powiatów

b) zasady naliczania kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla

powiatów

c) kwoty wpłat powiatów bogatszych

d) zasady naliczania subwencji oświatowej dla powiatów

20. Czy wzrost stopy procentowej ustalonej przez Bank Centralny powoduje:

a) wzrost popytu na inwestycje

b) wzrost bezrobocia

c) ograniczenie inflacji

d) pogorszenie bilansu handlu zagranicznego

21. Czy system finansów publicznych w ujęciu instrumentalnym tworzą:

a) finanse publiczne

b) opłaty

c) składki na ubezpieczenie społeczne

d) podatki

22. Czy władztwo podatkowe powiatów polega na:

a) ustaleniu stawek podatków centralnych

b) ustaleniu stawek podatków lokalnych w granicach podanych przez Ministra finansów

c) nakładaniu podatków lokalnych

d) poborze wpływów z podatków lokalnych

23. Które z podatków należą do podatków centralnych:

a) podatek VAT

b) podatek od spadków i darowizn

c) podatek od dochodów od osób fizycznych

d) podatek rolny od gruntów

24. W stosunku do których podatków powiaty mają tzw. władztwo podatkowe:

a) podatek leśny

b) podatek od dochodów od osób prawnych

c) podatek akcyzowy

d) podatek od środków transportowych

25. Czy dochody własne powiatów ziemskich w 2004 roku wynasiły:

a) 59%

b) 69%

c) 49%

d) 79%

26. Czy dochody budżetu państwa z podatków 2004 roku stanowiły:

a) 87%

b) 77%

c) 67%

d) 82%

27. Czy wydatki z budżetu państwa na obsługę długu w 2004 roku wynosiły:

a) 31,4 mld zł

b) 22,7 mld zł

c) 11,5 mld zł

d) 41, 8 mld zł

28. W 2004 roku wydatki majątkowe gminy wynosiły % ogółu wydatków:

a) 18%

b) 19%

c) 20%

d) 21%

29. Czy gminy mogą pobierać opłatę adjacencką z tytułu:

a) wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej działalnością gminy

b) prowadzenia działalności wydobywczej

c) walorów turystycznych gminy

d) wydania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych

30. Zadania gminy:

a) ład przestrzenny

b) finansowanie szkół średnich

c) przeciwdziałanie bezrobociu

d) gminne drogi

31. Dochody z CIT dla województw:

a) 39, 34%

b) 27,60%

c) 1,60%

d) 15,90%

32. Władztwo podatkowe powiatów w zakresie:

a) VAT

b) akcyza

c) podatek od spadków i darowizn

d) podatek katastralny

33. Dochody własne gminy:

a) karta podatkowa

b) podatek od spadków i darowizn

c) zaciągnięte kredyty

d)

34. Jednostkami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego:

a) urzędy gminy

b) urzędy powiatu

c) publiczne zakłady opieki zdrowotnej

d) przedszkola

35. W 2004 roku dochody gmin w ogólnych dochodach wynoszą:

a) 49%

b) 59%

c) 69%

d) 79%

36. Wydatki majątkowe gmin w 2004 roku wynosiły:

a) 18%

b) 27%

c) 32%

d) 12%

37. Obniżenie stopy procentowej spowoduje:

a) obniżenie inflacji

b) wzrost bezrobocia

c) spadek zainteresowania kredytami

38. Władztwo podatkowe polega na:

a) nakładaniu podatków

b) poborze podatków

c) ustalaniu podatków

39. Jaką metodą rozlicza się zakład budżetowy z jednostką budżetową:

a) netto

b) brutto

c) netto zmodyfikowane

40. Co wchodzi w skład sektora finansów publicznych?

a) PAN

b) szkoły wyższe

c)

41. Czy wpływy do budżetu gmin z CIT od osób prawnych mających siedziby na terenie gmin w 2007 roku wynosiły:

a) 38,34

b) 6,71

c) 1,49

42. Czy wydatki tzw. sztywne budżetu państwa w ostatnich latach wynosiły w stosunku do ogółu wydatków budżetowych:

a) 66%

b) 55%

c) 77%

43. Czy wydatki na obsługę długu publicznego w ostatnich latach stanowiły w stosunku do ogółu wydatków budżetowych:

a) 12%

b) 20%

c) 5%

44. Czy gminy mogą pobierać opłatę adjacencką z tytułu:

a) wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej ich podziałem przez gminę

b) wzrostu wartości nieruchomości w związku z wykonaniem infrastruktury technicznej przez

gminę

c) wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich scalaniem przeprowadzonym przez gminę

45. Czy podstawą wymiary podatku rolnego jest:

a) suma hektarów fizycznych osób

b) wartość współczynników przeliczeniowych

c) suma hektarów przeliczeniowych podatkowych gospodarstw

46. Które z grup podatków należą do systemu podatków lokalnych:

a) cło, VAT, od czynności cywilnoprawnych

b) rolny, leśny, od spadków i darowizn

c) nieruchomości, karta podatkowa, od środków transportu

47. Czy zgodnie z ustawą o finansach publicznych deficyt budżetu państwa może być finansowany przychodami:

a) kredytów zaciągniętych w NBP

b) pożyczek

c) kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych

48. Jakie zadania zaliczamy do zadań własnych powiatu:

a) pomoc uchodźcom

b) inwentaryzacja leśna

c) rejestracja bezrobotnych

d) edukacja publiczna na szczeblu średnim

49. Czy podstawą wymiaru podatku od budowli jest:

a) wartość przeliczeniowa

b) wartość szacunkowa

c) kubatura

d) wartość bieżąca

50. Czy władztwo podatkowe powiatów polega na:

a) ustaleniu stawek podatków lokalnych

b) ustaleniu ulg i zwolnień od podatków lokalnych

c) poborze wpływów z podatków lokalnych

d) poborze wpływów z podatków centralnych

51. Który z przedmiotów opodatkowania opodatkowuje się podatkiem od nieruchomości:

a) budynki

b) lasy

c) jeziora

d) sady

52. Jaki fundusz zaliczamy do gminy, powiatu, województwa:

a) FOŚiGW

b) Fundusz zarządzania zasobami kartograficznymi

c) alimentacyjny

d) Ochrony gruntów rolnych

53. Co jest organem wykonawczym w gminie:

a) wójt

b) burmistrz

c) prezydent

d) zarząd

54. Czy w 2007 roku udział województw we wpływach z podatku CIT wyniósł:

a) 39,34%

b) 1,60%

c) 15,90%

d) 10,25%

55. Który z Publicznych Funduszy Celowych ma strukturę gminną:

a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

b) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

c) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

d) Fundusz Alimentacyjny

56. Czy wydatki gmin na jednego mieszkańca w 2005 roku:

a) 2257, 60 PLN

b) 2056,70 PLN

c) 2157,60 PLN

d) 2572,60 PLN

57. Czy dochody własne w strukturze dochodów powiatów w 2005 roku wyniosły:

a) 29,70%

b) 27,90%

c) 72,90%

d) 92,70%

58. Czy podstawą wymiaru podatku rolnego od gruntów jest:

a) ….. szacunkowa dochodu

b) powierzchnia gospodarstwa

c) wartość użytkowa ziemi

d) dochód rolniczy

59. Jeżeli dług publiczny państwa wynosi mniej niż 50% PKB to wydatki bieżące gmin z tytułu zadłużenia nie mogą przekroczyć:

a) 15% dochodów bieżących

b) 14% wydatków bieżących

c) 15% wydatków bieżących

d) 6,71% dochodów bieżących

60. Czy władztwo podatkowe powiatów polega na:

a) ustaleniu stawek podatków lokalnych

b) ustaleniu ulg i zwolnień z podatków lokalnych

c) poborze wpływów z podatków lokalnych

d) poborze wpływów z podatków centralnych

61. Czy algorytm:

Liczba mieszkańców x [ 90% ( 40% Gg - G) - 40,75% Gg ]

Gdzie: Gg - dochody podstawowe wszystkich gmin

G - dochody podatkowe gminy

Używany jest do wymiaru:

a) kwoty podstawowej subwencji ogólnej

b) kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej

c) kwoty części równoważącej

d) kwoty subwencji oświatowej

62. Władztwo podatkowe gmin odnosi się do:

a) podatek rolny

b) podatek od osób fizycznych

c) podatek od nieruchomości

d) podatek od darowizny i spadku

63. Opłata adjacencka:

a) dział gospodarczy

b) podniesienie wartości

c) koncesje na alkohol

d) podział działki

64. Bezzwrotne, powszechne, jednostronne, pieniężne, przymusowe na związek publicznoprawny:

a) podatek

b) opłata

c) cło

d) składka społeczna

65. Za co się pobiera opłatę skarbową:

a) składanie podań

b) wydawanie zezwoleń

c) czynności egzekucyjne

d) ….. alimentacyjne

66. Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym:

a) klasa bonitacyjna

b) przychód z ha

c) wartość użytkowa ziemi

d) waloryzacja rolniczej przestrzeni

67. Władztwo podatkowe powiatów:

a) VAT

b) akcyza

c) karta podatkowa

d) podatek od środków transportu

68. Ile stanowią dochody własne powiatów:

a) 105

b) 40%

c) 15%

d) 11%

69. Strumienie pieniężne ekwiwalentne:

a) podatek

b) cena

c) składki na ubezpieczenia społeczne

d) płace pracowników…...

70. Zadania własne gminy:

a) ład przestrzenny

b) szkolnictwo średnie

c) szkolnictwo podstawowe

d) kataster

71. Zadania własne powiatu:

a) kartografia, geodezja

b) pomoc społeczna

c) działalność przeciwpożarowa

d) przeciwdziałanie bezrobociu

72. Zadania własne województwa:

a) obronność

b) opieka społeczna

c) szkolnictwo wyższe

d) drogi publiczne

73.

1. Czy następujące założenia dotyczące budowy finansów publicznych:

Reprezentują doktrynę:

a) liberalną

b) ortodoksyjną

c) interwencyjną

2. Czy następujące strumienie pieniężne:

Zaliczane są do:

a) strumieni pieniężnych redystrybucyjnych

b) strumieni transferowych

c) strumieni ekwiwalentnych

3. Czy obniżenie przez Bank Centralny stopy bazowej powoduje:

a) wzrost bezrobocia

b) obniżenie inflacji

c) obniżenie popytu na kredyty

4. Czy system finansów publicznych w ujęciu instrumentalnym tworzą:

a) budżet państwa

b) fundusze ubezpieczeń społecznych

c) aparat skarbowy

5. Czy do sektora finansów publicznych według przepisów ustawy z 30Vi2005 roku zalicza się:

a) PAN

b) publiczne zakłady opieki zdrowotnej

c) państwowe szkoły wyższe

6. Jaką metodą rozliczają się zakłady budżetowe z jednostką budżetową:

a) netto

b) brutto

c) netto zmodyfikowane

7. Czy władztwo podatkowe powiatów polega na:

a) ustalenie stawek podatków

b) nakładanie podatków

c) pobieranie wpływów z podatków

8. Czy formuła:

Liczba mieszkańców x [ 80% ( 75% Gg - G ) + 12,75% Gg]

Oznacza:

a) sposób naliczania kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin

b) sposób ustalania kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej dla gmin

c) sposób ustalania wpłat gmin bogatszych

9. Czy wpływy do budżetów do gmin z CIT od osób prawnych mających siedziby na ….. w 2007 roku wynosiły:

a) 39,34%

b) 6.71%

c) 1,40%

10. Czy wydatki tzw. sztywne budżetu państwa w ostatnich latach wynosiły w stosunku do ogółu wydatków budżetowych:

a) ok. 66%

b) ok. 55%

c) ok. 77%

11. Czy wydatki na obsługę długu publicznego w ostatnich latach stanowiły w stosunku do ogółu wydatków bużetowych:

a) ok. 12%

b) ok. 20%

c) ok. 5%

12. Czy gminy mogą pobierać opłatę adjacencką z tytułu:

a) wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej ich podziałem przez gminę

b) wzrostu wartości nieruchomości w związku z wykonywaniem infrastruktury technicznej

c) wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich scalaniem przeprowadzanym przez gminę

13. Czy podstawą podatku rolnego jest:

a) suma hektarów fizycznych gospodarstwa

b) wartość współczynników przeliczeniowych

c) suma hektarów przeliczeniowych podatkowych gospodarstwa

14. Które z grup podatków należą do systemu podatków lokalnych:

a) akcyza, cło, VAT, od czynności cywilno-prawnych

b) rolny, leśny, od spadków i darowizn

c) nieruchomości, karta podatkowa, od środków transportowych

15. Czy zgodnie z ustawą o finansach publicznych deficyt budżetu państwa może być finansowany przychodami z:

a) kredytów zaciągniętych z NBP

b) pożyczek

c) kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych

5


Pobierz dokument
pytania.do.egzaminu.1.finanse.publiczne.doc
Rozmiar 78 KB

Wyszukiwarka