Inżynieria oprogramowania Przykładowe pytania na egzamin 4 semestr, edukacja i nauka, Informatyka

Pobierz dokument
inzynieria.oprogramowania.przykladowe.doc
Rozmiar 34 KB

Inżynieria oprogramowania

Przykładowe pytania na egzamin 4 semestr

1. Pojęcia wyjaśnić: system informacyjny i system informatyczny (różnica)
2. Struktury SI - jakie są i ich charakterystyka
3. Model spiralny SI
4. Do czego służy diagram kontekstowy SI
5. przykłady przekształceń związków pomiędzy encjami: M:N, 1:N

Przykładowe odpowiedzi
Zadanie
Zaprojektuj strukturę BD w postaci diagramów związków encji dla systemu ewidencji rezultatów zawodów sportowych na uczelni. Nazwa konkurencji sportowej (może być wiele), dane osoby prowadzącej zajęcia z danej konkurencji (jedna dla danej konkurencji), i wyniki dla studentów.
Podać atrybuty wszystkich encji i niezbędne klucze.

1. Pojęcia wyjaśnić: system informacyjny i system informatyczny (różnica)
System informacyjny jest ważny dla organizacji: dla menedżerów, użytkowników i dla informatyków. Oznacza skuteczne wspomaganie informacyjne procesów (funkcji) organizacji. Powinien on odpowiadać potrzebom i wymaganiom zarządzania organizacją. Musi ona oczywiście potrafić sformułować i przekazać swoje potrzeby twórcom systemu a ci muszą to zrozumieć. Inną oczywistością jest to, że bez techniki informacyjnej nie można dziś stworzyć odpowiednio sprawnego systemu informacyjnego. Jego sprawność wszelako nie zależy od samych komputerów i programów. Zależy od wiedzy umiejętności ludzi (użytkowników i informatyków), od ich zdolności posługiwania się informacją.
System informatyczny to pojęcie nie zawierające żadnej informacji poza określeniem technologii. A ta wcale dla przydatności i sprawności systemu informacyjnego nie musi być istotna. Przeciwnie, w organizacji do tego nieprzygotowanej może mieć zgubny wpływ. Nie będę już przypominał znanych przykładów bezsensownych i kosztownych wdroże¨˝. Nie przyniosły one strat jedynie dlatego, że ich użytkownicy nie mają w zwyczaju liczyć kosztów i efektów. Czasami nie potrafią a czasami są to pieniądze publiczne czyli niczyje.

2. Struktury SI - jakie są i ich charakterystyka
Struktura Czynniki i obiekty/ zewnętrze Czynniki subiektywne / wewnętrzne
Funkcjonalna Cele systemuZakres działalności
Informacyjna dostępne informacje wej.potrzeby w informacji wyj. struktura funkcjonalnapodział systemuwew. zbiory danych
Techniczna możliwości tech. sprzętumożliwości zakupuzałożenia technicz. - organiz. natężenie informacji we/wyorganizacja i obojętn. danychsposoby realizacji systemu
Przestrzenna lokalizacja przestrzenna SImożliwości tech. - organiz. rozmieszczenia sprzętumiejsce wprowadzania lub wykorzystywania informacji struktura funkcjonalnastruktura techniczna
Oprogramowania oprogramowanie narzędziowe (istnienie i dostępnośćdoświadczenie projektantów programu wszystkie struktury SI

3. Model spiralny SI
Model spiralny

Model kaskadowy
Określenie wymagań
Projektowanie
Implementacja
Testowanie
Konserwacja
4. Do czego służy diagram kontekstowy SI
Diagram kontekstowy
Najmniejszy stopień szczegółowości - pokazuje powiązania systemu z otoczeniem:
zakres i granice systemu; źródła i odbiorcy informacji;
główne wejścia i wyjścia systemu (tzn. informacje płynące między światem zewn. a systemem).
5. przykłady przekształceń związków pomiędzy encjami: M:N, 1:N
opiekun zwierze racja żyw pożywienie dostawca dostawa
Inny zestaw pytań


1. Opisać i scharakteryzować model kaskadowy SI.
Model kaskadowy (liniowy, klasyczny, waterfall):
- Założenia: stabilny zestaw potrzeb i ich niezmienność w trakcie budowy SI, modelowa praca zespołów (top - down)
(+) Upraszcza zarządzanie u ułatwia planowanie
(-) Narzucenie ścisłej kolejności prac, wysoki koszt błędów popełnionych na początku, długa przerwa w kontaktach z klientem


MODEL KASKADOWY

2. Opisać i scharakteryzować model z prototypem SI.
Model z prototypem:
- Protot
yp - model SI, działający lub demonstrujący działanie SI
(+) Zaangażowanie użytkownika, wczesne wykrycie różnic w rozumieniu SI (funkcji, specyfikacji), możliwości szkoleń na prototypie
(-) Dodatkowy koszt, uproszczenia, niebezpieczeństwo poprzestania na prototypie, przekonanie użytkownika o łatwości tworzenia SI

Prototypowanie - techniki:

- Szybkie sprawdzanie koncepcji systemu (proof -of - concept prototyping)
- Projektowanie przez prototypowanie (design prototyping)
- Budowa systemu poprzez prototypowanie (development prototyping)
- Niewielki zakres

Prototypowanie - zastosowanie:
- Niewielki zakres przedsięwzięcia
- Krótki czas realizacji SI
- Ograniczone fundusze na realizację SI
- Niezdecydowany i trudny użytkownik
- Dynamiczność sytuacji gospodarczej, opisywanej w SI

Prototypowanie - narzędzia:
- Generatory interfejsu i oprogramowania
- Programowanie wizualne
- Wykorzystanie gotowych komponentów
- Języki wysokiego poziomu (4GL, SQL)
- Szybkie oprogramowanie
- Papier, tablica, mazaki
- Programowanie odkrywczeMODEL Z PROTOTYPEM


Metody prototypowania:
3. Co to jest selekcja?

Selekcja - wybór i wyświetlanie wierszy tabel, spełniających zadany warunek.

Selekcja - operacja na bazie danych odwzorowująca relację w ten sposób, że relacja wynikowa zawiera tylko te wiersze relacji wejściowej, które spełniają zadany warunek.

4. Co to jest projekcja?

Projekcja - wybór, wyszukiwanie kolumn z tabeli.

5. Scharakteryzować ERD i DFD.

ERD - diagram związków encji - sposób modelowania danych za pomocą encji, związków i atrybutów.

- Diagram prezentujący dane i związki logiczne pomiędzy nimi
- Na diagramie występują:
o encje o określonych właściwościach (atrybutach),
o związki (relacje, odniesienia).
- Różne notacje i nazwy (ale te same zasady)

DFD - diagram przepływu danych - służy do prezentowania w jaki sposób dane przepływają oraz są przetwarzane w systemie.

Diagramy przepływu danych - (Data Flow Diagrams - DFD - można również spotkać oznaczenie DPD) wykorzystuje się do modelowania funkcji pod kątem przekazywania danych między procesami i innymi obiektami. Pozwalają zaznaczyć w modelu, na wielu poziomach szczegółowości, obecność rozpoznanych funkcji użytkowych oraz z jakich danych korzysta każda z wprowadzonych na diagram funcji.

Diagramy przepływu danych to narzędzie analizy i projektowania systemów, zwłaszcza w odniesieniu do systemów transakcyjnych. W tej klasie systemów podstawową rolę odgrywają uporządkowane funkcje o określonym stopniu złożoności. DFD znajdują również zastosowanie w modelowaniu procesów gospodarczych organizacj, w planowaniu gospodarczym i strategicznym.

DFD - służy do prezentowania w jaki sposób dane przepływają oraz są przetwarzane w systemie. Opisuje również procesy przetwarzające dane. Paradoksalnie, technika o najdłuższym okresie użytkownia, zachowująca od końca lat sześćdziesiątych aktualność, co w dziedzinie informatyki należy do rzadkości.

6. Jakie cechy powinien posiadać prawidłowo zaprojektowany interfejs SI?

- Spójny (topologia, słownictwo, otoczenie),
- Prosta obsługa, ilość obiektów (5-9 obiektów),
- Grupowanie (opcji, działań, kolejność, częstość),
- Możliwość skrótów w dostępie do funkcji (doświadczony użytkownik),
- Informacja o działaniach (potwierdzenie, aktualność),
- Odwoływanie akcji,
- Poczucie spełnienia (drobne kroki, informacje),
- Wrażenie kontroli nad SI.

7. Co to jest integralność BD i integralność referencyjna?

Integralność referencyjna:
- sprawdzanie jednoznaczności kluczy głównych
- sprawdzanie istnienia kluczy głównych dla wszystkich kluczy obcych
- pożądana możliwość kaskadowego kasowania i modyfikacji klucza

Integralność - poprawność danych (zgodne z rzeczywistością)


Pobierz dokument
inzynieria.oprogramowania.przykladowe.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka