KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZIMA dla klasy 2 szkoly podstawowej, PEDAGOGIKA MATERIAŁY

Pobierz dokument
konspekt.lekcji.wychowania.fizycznego.zima.doc
Rozmiar 46 KB

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zajęć ruchowych)

Klasa: druga

Miejsce ćwiczeń: zaśnieżone podwórko szkolne.

Liczba ćwiczących: 8

Cel zajęć (cyklu): Rozwijanie u dzieci celności skoczności oraz umiejętności słuchania.

Temat zajęć: Zajęcia w terenie. Zabawy na śniegu.

1. Zadania szczegółowe lekcji: Rzut do celu ruchomego, przeskoki obunóż .

2. Motoryczność: Celność i siła mięśni podczas przeskoków.

3. Umiejętności: Uczeń rzuca w cel, celuje jak najdalej potrafi oraz przeskakuje obunóż na śniegu, reaguje na gwizdek nauczyciela

4. Wiadomości: Bezpieczeństwo na śniegu, umiejętność słuchania.

Przybory i przyrządy: Chorągiewki.

Tok zajęć

(zadania)

Opis zadania

Metoda realizacji zadania

Czas i liczba powtu- rzeń

Uwagi organiza-

cyjne i metodyczne

I. Część wstępna

1) Czynności organizacyjno-

porządkowe

2) Rozgrzewka

Zabawa ożywiająca

(„Berek myśliwy”)

3)Rozgrzewka ogólnorozwojowa - ćwiczenia ramion,
tułowia, nóg

II. Część główna

1. Zabawa rzutna

2. Zabawa bieżna

3. Zabawa skoczna

4. Zabawa skoczna

1) Zbiórka w szatni, powitanie, sprawdzenie
obecności, sprawdzenie ubrań i obuwia. Wmarsz na boisko szkolne.

2) Jedno dziecko wybrane na berka lepi trzy kule i goni uciekających rzucając w nich śnieżkami. Trafione dziecko staje się myśliwym. Jeżeli berek rzucający nie trafi trzy razy, musi ponownie ulepić kule i próbować swoich sił powtórnie.


*rozcieranie dłoni i palców- bez rękawic,
*rozcieranie dłoni i palców ale ze śniegiem,

* podrzuconą śnieżkę kopiemy nogą prawą, lewą do góry,
*podskoki pajaca - odbicie w postawie, odbicie w rozkroku, ramiona w bok.

Kto dalej rzuci? Dzieci stają w rozsypce i lepią po cztery śnieżki, po czym ustawiają się na linii wyznaczonej chorągiewkami i wykonują rzuty - dwa razy prawą ręką i dwa razy lewą ręką. prowadzący obserwuje zabawę i wyróżnia dzieci, których rzuty były najdłuższe.

Dzieci stoją ustawione w szeregu zwrócone twarzą do siebie w odległości około 3-5 kroków. Na sygnał jeden z rzędów odwraca się i ucieka do linii mety oznaczonej chorągiewkami. Dzieci z drugiego rzędu starają się złapać uciekających przed metą. Na sygnał wszyscy wracają na swoje miejsce. Potem szeregi zamieniają się miejscami i zabawę powtarzamy.

Dzieci lepią bryły śniegowe średniej wielkości i przeskakują je z miejsca obunóż. Za przeskok bez dotknięcia bryły stopami każdy otrzymuje punkt. Wygrywa ten kto w określonym czasie zdobędzie największą ilość punktów za udane skoki.

Dzieci usypują jeden nie za duży kopiec. Każde dziecko skacze przez kopiec kolejno, jeden za drugim. Po kilku skokach prowadzący zbiera dzieci.

pogadanka

zabawowa klasyczna

zadaniowa ścisła

zadaniowa ścisła

zadaniowa ścisła

Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo podczas poruszania się na śniegu

*Nauczyciel wyjaśnia na czym polegają zabawy

*Nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczeństwo.

III. Część końcowa

* Zabawa uspokajająca

* Czynności organizacyjno - porządkowe

Dzieci zamykają oczy. Prowadzący cicho gwiżdże, a dzieci obracają się w kierunku sygnału. Prowadzący zmienia miejsce i powtarza sygnał.

Zebranie pomocy i przejście do szkoły. Oczyszczenie ubrania i obuwia. W szatni (korytarz) omówienie zabaw na śniegu.

zabawowa klasyczna

pogadanka


Pobierz dokument
konspekt.lekcji.wychowania.fizycznego.zima.doc
Rozmiar 46 KB

Wyszukiwarka