forma czynności prawnych-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza

Pobierz dokument
forma.czynnosci.prawnych.sciaga.prawo.doc
Rozmiar 34 KB

Forma czynności prawnych Podstawową zasadą jest zasada swobody wyboru czynności prawnej przez strony. Pod pojęciem formy rozumie się przede wszystkim sposób przejawienia na zewnątrz woli podmiotu np. ustnie, pisemnie.

1. Najczęściej spotykanym w przepisach wymogiem dokonania czynności prawnych jest zwykła forma pisemna. Do jej zachowania wymaga się jedynie złożenia przez podmiot własnoręcznego podpisu na dokumencie oświadczenia woli. Osoba nie mogąca pisać czyni na dokumencie tuszowy odcisk palca lub drugi sposób polega na podpisaniu dokumentu przez osobę trzecią, z poświadczeniem tego p[odpisu przez notariusza albo przewodniczącego gminy

2. Druga forma to kwalifikowana postać pisemna wymaga sporządzenia aktu notarialnego.

3. Oświadczenie składane przed właściwym organem nie ograniczają się wyłącznie do formy pisemnej. Ustawodawca nakazuje niekiedy dokonania czynności prawnej ustnie, lecz przed właściwym organem np. oświadczenie o odrzucenie spadku lub ugoda sadowa, powinna być przed notariuszem lub sądem. Fakt oraz treść oświadczenia odnotowuje się z reguły w protokóle. Brak takiej formy szczególnej powoduje zawsze nieważność czynności prawnej.

Umowy stanowią najczęstsze i najważniejsze źródło stosunków zobowiązaniowych. Poprzez umowy rozumiemy dwu lub wielostronne porozumienie się co do istotnych elementów czynności prawnej mającej cel gospodarczy. W systemie prawa polskiego istnieje swoboda, zawierania umów. Swoboda ta dotyczy zarówno treści samych umów jak i doboru stron, które te umowy zawierają. Ograniczenia treści umów mogą mieć swoje źródło w ustawach, w zasadach współżycia społecznego czy normach moralnych. Nie można się zobowiązać do rzeczy nie zgodnej z prawem. Umowa wymaga złożenia zgodnych swej treści oświadczeń woli wszystkich jej stron.

Sposoby zawierania umów j. t. oferta, aukcja, przetarg, negocjacje.

Oferta ma zawsze dwie strony. Jest oferent, który składa ofertę i jest oblat, który przystępuje do tej oferty. Z ofertą mamy do czynienia wówczas, gdy zawiera ona wszystkie istotne elementy umowy. Zatem za ofertę nie traktuje się reklamy, cenników, zwykłą, informację o produkcie czy też zaproszenie do rokowań. Każda oferta może być ograniczona przedmiotowa albo czasowo. Musi istnieć ograniczenie oferty. Ograniczenie przedmiotowe polega na tym, że oferent proponuje towar do wyczerpania się jakiś zapasów. Oferta może być ograniczona czasowo np. na okres świąteczny. Przy ofercie ważne jest aby oblat przyjmujący ofertę odpowiedział oferentowi na jego ofertę, zaproszenie. Oferta może być złożona bezpośrednio lub przez wykorzystanie środków technicznych tj. telefonu, faksu lub drogą elektroniczną przy pomocy Internetu. Forma elektroniczna wymaga informacji od oferenta dla oblata o czynnościach techniczny składających się procedurę zawierania umowy. Istotne jest aby oferent zapoznał oblata z czynnościami technicznymi, skutkami prawnymi.

Aukcja i przetarg Umowa może być zawarta w formie aukcji i przetargu. Rozpoczęcie aukcji i przetargu dokonuje się poprzez ogłoszenie czasu, miejsca przedmiotu oraz warunków aukcji i przetargu. Raz ogłoszone warunki aukcji i przetargu mogą być zmienione wtedy i tylko wtedy, gdy zostało to zastrzeżone w ich treści. Jeżeli w treści nie mam mowy o zmianie treści, nie można tego dokonać.

Aukcja polega na tym, że oferenci składają oferty ustne, a zawarte umowy dokonuje się z tym, który w drodze przebicia zaproponował najlepsze warunki.

Przetarg Oferenci składają oferty w formie pisemnej. Przetarg rozstrzyga nie jedna osoba lecz komisja przetargowa. Ten, kto organizuje przetarg winien powiadomić wszystkich biorących udział w przetargu o wynikach, kto wygrał. Przystąpienie do aukcji i przetargu połączone jest zabezpieczeniem zwanym vadium. Jest to bariera ekonomiczna zapewniająca wiarygodność złożonych ofert. Służy ona na wypadek gdyby osoba która wygrała przetarg chciała się wycofać. Istnieje możliwość unieważnienia przetargu jeżeli druga strona działa sprzecznie z prawem lub zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów co miało by wpływ na wynik przetargu.

Negocjacje są etapem poprzedzającym zawarcie umowy i służą one zawarciu tej umowy ostatecznej. Strony dopracowują treść przyszłej umowy. Negocjacje stosuje się przy zawieraniu poważnych umów gospodarczych, które wymagają przemyśleń i rozmów obu stron, które zawierają umowę.

Warunki art. 89 jest to zdarzenie przyszłe niepewne od której uzależnia się skutki zawartej czynności prawnej. Jak widać, warunek uzależnia skuteczność czynności prawnej od zdarzenia, którego zaistnienie nie jest pewne w momencie dokonywania takiego zastrzeżenia.

Podział warunków:

1. zawieszający

2. rozwiązujący

Warunek rozwiązujący polega na tym, że skutki czynności prawnych występują natychmiast, ale w przypadku uiszczenie się warunków czynność prawna jest bezskuteczna. Warunek zawieszający to taka czynność, która ma wywołać skutki dopiero po zaistnieniu zdarzenia przyszłego niepewnego np. umowy ubezpieczenia od ognia. Jeżeli od takiego zdarzenia uzależniono powstanie skutków prawnych mówimy o warunku rozwiązującym. Każdy warunek wyklucza wszelkie celowe działanie do jego ziszczenia lub nieziszczenia.

Zastrzeżenie warunków wprowadza w stosunkach prawnych w stan niepewności w związku z czym dopuszcza się wykonywanie przez podmioty uprawnione warunkowe wszelkich czynności, które zmierzają do zachowania ich praw. Kryterium oceny stanowią w tym wypadku zasady współżycia społecznego.

Termin Art. 110 jest to ograniczenie czynności prawnej w czasie. Różni się od warunku brakiem elementu niepewności. Terminy można dzielić na początkowe i końcowe. Termin można oznaczyć wdł. daty kalendarzowej albo w inny sposób np. miesiąc, rok.

Przedstawicielstwo art. 95 jest cywilnoprawna instytucją służącą dokonywaniu czynności prawnych w imieniu innego podmiotu, gdy ten nie może lub nie chce działać sam. Przedstawicielstwo polega na tym, że czynność prawna dokonana zostaje przez osobę zwaną przedstawicielem, w imieniu innej osoby, zwanej reprezentowanym, oraz, że czynność prawna dokonana przez przedstawiciela pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Działanie przedstawiciela charakteryzuje się dwiema cechami:

1. Przedstawiciel podejmuje je nie w swoim lecz cudzym imieniu

2. Z czynności prawnej przedstawiciela wynikają skutki prawne nie dla niego, lecz dla osoby reprezentowanej.

Przedstwicielstwo ustawowe wynika z przepisu ustawy.

1. Przedstawicielstwami ustawowymi są rodzice wobec dzieci, podlegających ich władzy rodzicielskiej.

2. Kapitan morskiego statku handlowego jest przedstawicielem ustawowym armatora poza portem macierzystym.

Przedawnienie roszczeń art. 117 Przedawnienie to upływ zastrzeżonego przez ustawodawcę terminu wraz z powiązanym do tego skutkiem w postaci możliwości uchylenia się od zaspokojenia roszczenia. W przypadku prawa cywilnego mówimy o przedawnieniach o charakterze majątkowym. Termin przedawnienia wynosi 10 lat, ale przepisy wprowadzają też inne terminy. Dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3lata. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia może ulec zawieszeniu albo przerwaniu. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu wówczas gdy chodzi o roszczenia, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom na czas trwania opieki rodzicielskiej. Podobnie jest z osobami nie mającymi pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę. Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu jednemu z małżonków przeciwko drugiemu, gdy są w związku małżeńskim. A także siła wyższa nie pozwala uprawnionemu dochodzić wszelkich roszczeń np. wojna, kataklizm. Po ustąpieniu przeszkody przedawnieni biegnie dalej z uwzględnieniem terminu jak upłynął przed zawieszeniem.


Pobierz dokument
forma.czynnosci.prawnych.sciaga.prawo.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka