Przykładowe pytania na egzamin w ekonomii, administracja semestr I, ekonomia

Pobierz dokument
przykladowe.pytania.na.egzamin.w.ekonomii.doc
Rozmiar 43 KB

Przykładowe pytania na egzamin w ekonomii

test jednokrotnego wyboru

1. Problem rzadkości w ekonomii polega na tym, że:

a) rynek rzadko sam ustala cenę równowagi

b) decyzje konsumenta co do alokacji posiadanych zasobów rzadko są poprawne

c) zasoby, którymi dysponują ludzie są ograniczone, natomiast ludzie potrzeby znacznie je przewyższają

d) w gospodarce występują następujące zasoby: ludzkie, naturalne i kapitałowe

2. Do zasobów kapitałowych nie zaliczymy:

a) hali produkcyjnej

b) wiedzy pracownika

c) maszyny

d) środków finansowych firmy na koncie bankowych

3. Ekonomia pozytywna:

a) opisuje rzeczywistość gospodarczą używając faktów i w sposób bezstronny wyjaśnia zjawiska

b) formułuje sądy wartościujące i opisuje, jak powinno być

c) opisuje i wyjaśnia zdarzenia gospodarcze o pozytywnych skutkach

d) wyjaśnia, w jaki sposób powinno się prowadzić politykę gospodarczą

4. Ogólna zasad optymalizacji mówi, że optimum osiąga się w sytuacji:

a) uzyskania maksymalnej wartości przychodu

b) uzyskania maksymalnej wielkości sprzedaży

c) zrównania się korzyści marginalnych i kosztu marginalnego

d) gdy koszt marginalny równy jest zero

5. Do głównych elementów rynku nie zaliczymy:

a) popytu

b) ceny

c) podaży

d) reklamy

6. Punkt równowagi rynkowej, to punkt, w którym:

a) cena na rynku jest najwyższa

b) konsumenci i producenci są zadowoleni

c) wielkość popytu i wielkość podaży są sobie równe

d) wielkość popytu i podaży są maksymalne

7. Wzrost dochodu:

a) przesunie krzywą popytu w prawo

b) przesunie krzywą popytu w lewo

c) przesunie krzywą popytu w dół

d) przesunie krzywą popytu w górę

8. Współczynnik elastyczności mieszanej przyjmuje dla dóbr komplementarnych wartość:

a) dodatnią

b) ujemną

c) zero

d) nie można określić bez dodatkowych informacji

9. System preferencji konsumenta cechuje przechodniość, nienasyconość oraz:

a) komplementarność

b) kompletność

c) konkurencja

d) korelacja

10. Krzywe obojętności:

a) są dwie

b) są wypukłe

c) przecinają się

d) mają nachylenie pozytywne

11. Krzyw Engla (ukazująca zależność pomiędzy dochodem a wielkością popytu) dla dobra normalnego jest nachylona:

a) pozytywnie

b) negatywnie

c) jest płaska

d) jest pionowa

12. Do spółek prawa handlowego nie należy spółka:

a) z o.o.

b) akcyjna

c) cywilna

d) komandytowa

13. Okres krótki w teorii producenta oznacza, że:

a) trwa on krócej niż jeden rok

b) trwa on krócej niż jeden miesiąc

c) przynajmniej jeden z czynników produkcji jest stały

d) technologia ulega zmianie

14. Koszt stały w przedsiębiorstwie:

a) to koszt materiałów i surowców

b) nigdy nie ulega zmianie

c) nie zależy od bieżącego poziomu produkcji

d) występuje w długim okresie

15. Koszt marginalny zrównuje się z kosztem przeciętnym, gdy:

a) koszt marginalny osiąga maksimum

b) koszt przeciętny osiąga minimum

c) koszt całkowity jest maksymalny

d) koszt przeciętny jest rosnący

16. Dobra, którymi handluje się w warunkach konkurencji doskonałej to dobra:

a) zróżnicowane

b) homogeniczne

c) unikatowe

d) komplementarne

17. Produkcja globalna to

a) produkcja pośrednia

b) produkcja finalna

c) produkcja pośrednia + finalna

d) produkcja końcowa + finalna

18. PKB w cenach czynników wytwórczych różni się od PKB w cenach rynkowych o wartość:

a) podatków pośrednich

b) podatków bezpośrednich

c) amortyzacji

d) inwestycji zagranicznych

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
19. Wzrost gospodarczy ma miejsce gdy:

a) b) c)

0x08 graphic

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

20. Bezrobocie naturalne:

a) występuje bardzo rzadko

b) to suma bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego

c) to bezrobocie przymusowe

d) pojawia się w warunkach recesji gospodarczej

21. Do instrumentów banku centralnego zaliczamy:

a) operacje otartego rynku

b) kontrakty futures

c) administracyjne ustalanie cen

d) podatki

22. Krzywa IS w modelu IS-LM

a) jest nachylona pozytywnie

b) załamuje się

c) jest pionowa

d) jest nachylona negatywnie

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
przykladowe.pytania.na.egzamin.w.ekonomii.doc
Rozmiar 43 KB

Wyszukiwarka