Cwiczenie 40 (6), Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka

Pobierz dokument
cwiczenie.40.6.towaroznawstwo.sggw.rok.i.doc
Rozmiar 25 KB

Szymon Godlewski 15.X.2003

Bud.

Rok 1 gr. 2

SPRAWOZDANIE

Temat: Wyznaczanie przewodności właściwej elektrolitów.

Pomiar oporu elektrolitu.

Opór elektrolitu R możemy wyznaczyć posługując się mostkiem Wheatstone'a. Układ mostkowy złożony jest z 4 oporów połączonych wg schematu na rys. l. Elektrolit znajduje się w naczyniu NE, Ra i Rb są to opory pomocnicze o stałej wartości, RD oznacza opór regulowany (opornica dekado­wa), służący do zrównoważenia mostka.

Pomiar oporu R polega na dobraniu takie go oporu RD, aby prąd płynący przez galwanometr G miał wartość

minimalną. Wówczas potencjały punktów O i S są w przybliżeniu takie same i mostek jest zrównoważony.

Wykonanie pomiarów

I. Wyznaczanie pojemności naczynia elektrolitycznego C.

1. Do naczynia elektrolitycznego nalewamy elektrolit wzorcowy, 5% roztwór Nad, w takiej ilości, aby elektrody były mniej więcej w połowie zanurzone w roztworze. Łączymy obwód wg sche­matu na rys. l. Obwód zasilamy napięciem zmiennym o wartości kilku woltów.

2. Mierzymy temperaturę początkową elektrolitu —tp

3. Ustawiamy na opornicy dekadowej wartość 10 H i włączamy zasilacz do sieci.

4. Wyszukujemy taką wartość oporu RD na opornicy dekadowej, przy której natężenie prądu w ga­łęzi SO jest najmniejsze. Wartość tego oporu wpisujemy w środku tabelki, łącznie z odpowiadającym jej wskazaniem miliamperomierza (minimalna wartość natężenia prądu wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu mA).

5. Zmieniamy wartość oporu na opornicy dekadowej w zakresie ± kilku omów, licząc od oporu, przy którym natężenie prądu jest minimalne i odczytujemy kolejne wskazania miliamperomierza. Ze względu na pewną niestabilność natężenia prądu w gałęzi SO, zmiany oporu nie powinny być mniejsze niż 0,5 Ω.

6. Po wyłączeniu zasilacza mierzymy temperaturę końcową elektrolitu i obliczamy wartość średnią:t1=(tp + tk)/2.

7. Na podstawie uzyskanych wyników sporządzamy wykres I = f (R) i w sposób graficzny określamy opór R1 przy którym mostek jest zrównoważony.

8. Posługując się wzorem C = R101 + γ1(t1 - 18)] obliczamy pojemność oporową naczynia elektrolitycznego C.

II. Wyznaczanie przewodności właściwej elektrolitu σ02.

1. Wyznaczamy opór R2 badanego elektrolitu (jest to np. 15% roztwór wodny CuS04), postępując jak w punktach 1-7 w cz. I.

2. Korzystając ze wzorów σ2 = C/r2 i σ02 = σ2 - γ2(t2 - 18) obliczamy σ2 i σ02 , przewodność właściwą badanego elek­trolitu w temperaturze odpowiednio t1 i 18°C.

Dane tablicowe: Roztwór 5% Nad: γ1 = 0,15 S/(m • ° C), σ1 = 6,7 S/m;

Roztwór 15% CuS04: γ2 = 0,10 S/(m -°C).

Rachunek błędów


Pobierz dokument
cwiczenie.40.6.towaroznawstwo.sggw.rok.i.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka