Zakres materialu obowiazujacego do egzaminu ze Wstepu do Matematyki, Matematyka stosowana, Logika

Pobierz dokument
zakres.materialu.obowiazujacego.do.egzaminu.doc
Rozmiar 29 KB

Zakres materiału obowiązującego do egzaminu ze Wstępu do Matematyki

Rachunek zdań:

Język KRZ; podstawowe funktory logiczne; zdanie logiczne; wartościowanie; reguły wnioskowania; tautologia; konsekwencja semantyczna; aksjomaty; konsekwencja syntaktyczna; twierdzenie o pełności; dowód formalny, niewprost, założeniowy;

Rachunek predykatów:

Term; formuła; dziedzina i zbiór rozwiązań formuły; twierdzenia o zbiorach rozwiązań dla koniunkcji, alternatywy itp.; kwantyfikatory o ograniczonym zakresie; reguły wnioskowania dla kwantyfikatorów;

Teoria mnogości:

Działania na zbiorach i ich własności; antynomia Cantora i Russela; zbiór potęgowy; uogólniona suma i przecięcie zbiorów oraz ich podstawowe własności

Relacje:

Relacja; dziedzina i przeciwdziedzina relacji; relacja odwrotna; złożenie relacji.

  1. Relacja równoważności:

warunki równoważne definicji; klasa równoważności; zbiór ilorazowy; podział; zasada abstrakcji; konstrukcja liczb całkowitych i wymiernych; twierdzenia o sumie i złożeniu relacji równoważności; uogólnione przecięcie relacji równoważności; relacja równoważności generowana przez dowolną relację; tranzytywne domknięcie relacji; iloraz relacji równoważności; produkt relacji równoważności

  1. Funkcja:

Obcięcie funkcji; iloczyn kartezjański funkcji; zestawienie funkcji; iniekcja; suriekcja; bijekcja; obraz i przeciwobraz zbioru; twierdzenia o obrazach i przeciwobrazach; twierdzenia o złożeniu funkcji i funkcji odwrotnej; twierdzenia o iniektywności (suriektywności, bijektywności) złożenia, zestawienia, funkcji odwrotnej; odwzorowanie kanoniczne; relacja generowana przez funkcję; twierdzenia o rozkładzie kanonicznym; indeksowane rodziny zbiorów; działania na indeksowanych rodzinach zbiorów i ich własności; zbiory równoliczne; twierdzenia o równoliczności zbiorów

  1. Relacja porządku:

Zbiór częściowo uporządkowany; diagramy relacji częściowego porządku; przedział początkowy; elementy: największy, najmniejszy, maksymalny, minimalny i ich własności; ograniczenie górne i dolne; supremum i infimum; homomorfizm, epimorfizm, monomorfizm i izomorfizm zbiorów częściowo uporządkowanych; zbiory podobne; lemat o punkcie stałym; twierdzenie Cantora-Bernsteina.

Relacja liniowego porządku; łańcuch; izomorfizm zbiorów liniowo uporządkowanych; twierdzenia o skończonych zbiorach liniowo uporządkowanych

Zbiór gęsto uporządkowany; podzbiór gesty zbioru liniowo uporządkowanego; twierdzenie o zbiorze podobnym do zbioru gęsto uporządkowanego; przekrój zbioru liniowo uporządkowanego; twierdzenie o skoku; zbiór uporządkowany w sposób ciągły; twierdzenie o zbiorze podobnym do uporządkowanego w sposób ciągły; zbiór dobrze uporządkowany; twierdzenie o zbiorze podobnym do dobrze uporządkowanego; twierdzenie o endomorfizmie zbioru dobrze uporządkowanego; suma uporządkowana; uporządkowany iloczyn kartezjański

Twierdzenia równoważne aksjomatowi wyboru:

Dwie wersje aksjomatu wyboru; lemat Kuratowskiego-Zorna; twierdzenie Zermelo; twierdzenie Hausdorffa.

Warunki równoważne dobremu uporządkowaniu zbioru; zasada indukcji pozaskończonej (dwie wersje); związek dobrego uporządkowania ze spełnieniem zasady indukcji.

Teoria mocy:

Własności relacji równości i nierówności dla mocy zbiorów; zbiory skończone; twierdzenia o mocy sumy, iloczynu kartezjańskiego, zbioru potęgowego i zbioru funkcji dla zbiorów skończonych; zbiory nieskończone; charakterystyka zbiorów nieskończonych; zbiory co najwyżej przeliczalne; przeliczalność * i *; twierdzenia o zbiorach przeliczalnych i co najwyżej przeliczalnych; nieprzeliczalność *; twierdzenia o zbiorach mocy continuum; twierdzenie Cantora; hipoteza continuum

Arytmetyka Peano jako przykład teorii I-go rzędu:

Dowody wybranych twierdzeń.

Liczy porządkowe:

Definicja i własności liczb porządkowych.


Pobierz dokument
zakres.materialu.obowiazujacego.do.egzaminu.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka