utworzenie spółki akcyjnej-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza

Pobierz dokument
utworzenie.spolki.akcyjnej.sciaga.prawo.doc
Rozmiar 26 KB

Nadzór nad przedsiębiorstwem.

Organ założycielski sprawuje nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym. Wyraża się to w prawie tego organu do dokonywania kontroli i działalności przedsiębiorstw oraz pracy dyrektora. Organ założycielski nie może ingerować w działalność przedsiębiorstwa, wydawać

.............. ............

poleceń, podejmować decyzji dotyczących przedsiębiorstwa . Ma prawo nałożyć na przedsiębiorstwo obowiązek wprowadzenia do planu zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem, jeżeli jest niezbędne ze względu na potrzeby kraju (obrona,klęska ). Organ założy- cielski wstrzymuje decyzje dyrektora, gdy sprzeczne są z prawem. Może go zawiesić.

­­­­­­­­­­­­­­­

Pojęcie i funkcje spółdzielni .

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób , o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym , które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność

gospodarczą ( społeczną, oświatowo-kulturalną ).

............. ..................

Majątek spółdzielni stanowi

prywatną własność jej członków

Każdy członek dysponuje jednym głosem

Założenie spółdzielni .

Spółdzielnia należy do osób prywatnych, do której założenia potrzebny jest wyraz woli zrzeszających się członków

1.Członkowie- założyciele uchwalają i podpisują statut

...................................................

(nazwa spółdzielni, siedziba, adres, przedmiot działalności itp.). W nazwie powinno wystąpić słowo określający jej spółdzielczy charakter.

2.Walne zgromadzenie wybiera organy. 3. Zarząd występuje

do sądu o wpisanie spółdzielni

do rejestru (sąd dokona wpisu

jeśli statut jest zgodny

z prawem).

...................................................

Organy spółdzielni

1.Walne zgromadzenie - najniższy organ tworzą wszyscy członkowie, jest organem

uchwałodawczym decydującym o kluczowych sprawach spółdzielni, uchwały zapadające zwykłą większością głosów,

zmiana statutu 2/3 głosów .

Walne zgromadzenie zwołuje zarząd raz w roku, w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

2.Rada nadzorcza- to organ do sprawowania kontroli i nadzorowania działalności spółdzielni, szczególnie kontroluje i nadzoruje bieżące prace zarządu i jednostek organizacyjnych spółdzielni.

Uchwala plany gospodarcze, programy działalności. W skład muszą wchodzić min. 3 osoby, członkowie wybierani przez walne zgromadzenie( tylko członkowie spółdzielni).

3.Zarząd- organ kierujący działalnością spółdzielni i reprezentujący ja na zewnątrz.

Członków (wieloosobowy lub jednoosobowy-prezes ) wybiera

i odwołuje walne zgromadzenie lub rada nadzorcza. Do zadań zarządu należy zawieranie umów i dokonywanie innych czynności prawnych w imieniu spółdzielni. Członkowie zarządu nie mogą być członkami rady nadzorczej i odwrotnie.

4.Zebrania grup członkowskich -wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebrania

.Pełni funkcję opiniodawczą i inicjującą w sprawach spółdzielni.

...................................................


Pobierz dokument
utworzenie.spolki.akcyjnej.sciaga.prawo.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka