Pytania - test - filozofia od Anity, WSPOL, I rok semestr II, Podstawy filozofii, Testy filozofia, filozofia testy

Pobierz dokument
pytania.test.filozofia.od.anity.wspol.i.rok.doc
Rozmiar 36 KB

Grupa A
ZAMKNIĘTE:
1. Dopasować filozofów do żywiołów:
Tales- woda
Heraklit- ogień
Anakymenes- Powietrze
2. Anaksydoros- bezkres(jako element bezpostaciowy, wieczny, niewidzialny i niezniszczalny), (ale chyba jest błąd, bo powinien być Anaksymander)
3. Pitagoras- liczba (twórca symboliki liczbowej)
OTWARTE:
1. Scharakteryzuj system rozwoju filozofii zachodnioeuropejskiej
·    Okres starożytny VI w p.n.e- I w n.e. ( w tym okres kosmologiczny V w p.n.e. okres humanistyczny V-IV w p.n.e. okres hellenistyczny?)
·    Okres średniowiecza XIV w n.e.( ??)
·    Okres nowożytny XV w n.e.( okres odrodzenia XV-XVI ?????)
·    Filozofia współczesna połowa XIX (filozofia systemu XIX, filozofia systemu XX w)
2. Teoria idei Platona:
Rozszerzenie poglądu Sokratesa o zawartości wiedzy pewnej w pojęciach z pojęć etycznych na wszelkie pojęcia, co spowodowało pytanie o naturę rzeczywistości, którą poznajemy za pomocą pojęć
Rzeczy są zmienne i różnorodne, nie mogą być, zatem przedmiotami pojęć
Przedmiotami pojęć są byty, niezmienne idee, których jest wiele i które tworzą odrębny świat pozamaterialną, hierarchiczny z ideą dobra na czele.
Istnieją niejako dwa rodzaje bytu a) poznawany przez zmysły(rzeczy), b) poznawany przez pojęcia (idee)
Idee istnieją i są wzorami rzeczy, które stają się i ulegają zniszczeniu
Świat postrzegany przez człowieka jest odwzorowany światem idei
Platon nie określił do końca natury idei, pojmując je zarówno sensie logicznym ( istniejącym dla umysłu) jak i religijnym (realność Boska niedostępna dla człowieka)
3. Fenomenalizm- filozofia, która unika pojęcie bytu obiektywnego wprowadza w to miejsce pojęcie FENOMENU, czyli zbioru odczuć zmysłowych i/lub psychicznych odbieranych przez podmiot, (czyli w praktyce przez człowieka) i składających się na wrażenie „latnienia”(?) określonych zjawisk.
 
Grupa B
ZAMKNIĘTE:
1. Otologia- nauka o tym, co istnieje; teoria bytu, badająca ogólną istotę bytów materialnych i idealnych. Dzieli się na kosmologię, psychologię i teologię.
2. Idealizm etyczny- (?) ma być odp. C
3. Kto miał wyższość przyjemności nad rzeczami materialnymi? Odp. D cyrenaicy
OTWARTE
1. Dowody na istnienie Boga Tomasza z Akwenu
·    Droga „z ruchu” nawiązująca do Arystotelesa i ujmująca Boga jako Czysty Akt- Pierwszego Pruszyciela
·    Droga „z przyczynowości sprawczej” wnosząca z niesamowitości świata, w którym każdy byt ma jakąś przyczynę, o istnieniu Istoty Samoistnej, będącej ostateczną przyczyną wszystkiego
·    Droga „z przygodności i konieczności” wskazująca, że niekonieczny związek istoty i istnienia w bytach przygodnych implikuje uznanie Bytu Koniecznego, będącego przyczyną wszelkiej konieczności
·    Droga „ze stopni doskonałości”wg, której analiza gradacji różnych bytów pod tym właśnie względem prowadzi do przyjęcia Bytu Najdoskonalszego, uosabiającego pełnię prawdy, dobra i piękna.
·    Droga „z celowości rzeczy” gdzie na podstawie uporządkowanego i celowego sposobu istnienia bytów nierozumnych wnosi się o obecności kierującego wszystkim Boskiego Intelektu.(nie wiem czy to o to chodzi znalazłam to
w necie)
2. Aktywizm- filozofia nieuznająca w ogóle bytów jako takich. Wg aktywizmu wszystko się tylko „dzieje” i nie ma żadnego istnienia obiektywnego.
3. Estetyka- jest to nauka o pięknie i twórczości.
 
Grupa C
ZAMKNIĘTE:
1. Aksjologia- ogólna nauka o wartościach określająca sens ludzkiego istnienia i działania
2. Scholastyka- metoda rozumowania charakterystyczna dla filozofii średniowiecza, polegająca na dokładnym stosowaniu ustalonej procedury składającej się z komentowania tekstu, związanej z nim dyskusji oraz formułowania wniosków (najważniejszy problem to rozumowe uzasadnienie prawd religijnych)
3. Jaką teorię miał Demokryt z Abdery? Odp. atomizm
OTWARTE:
1. Koncepcje Teodycei (3 teorie) ( tego nie mam ;p )
2. Idea państwa Platona
·    Skonstruowana wg idei dobra i sprawiedliwości
·    Państwo powinno być·     zbudowane na podobieństwo organizmu, którego części są zależne od całości a nie odwrotnie, całość·     od części i posiadać·     jeden cel
·    Państwo musi być·     oparte na wiedzy- rządzić·     powinni filozofowie
·    Do państwa powinni należeć·     ludzie tylko mu potrzebni, czyli: filozofowie, strażnicy i rzemieślnicy
·    Państwo musi być·     hierarchiczne i ascetyczne (wyrzeczenie się posiadania na rzecz państwa)
·    Z państwa idealnego należy usunąć·     artystów, bowiem sztuka jest naśladownictwem rzeczy realnych i wpływa ujemnie na kondycję państwa jako całości
3. Empiryzm- doktryna filozoficzna głosząca, że źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelkie

Grupa D

ZAMKNIETE:
1. Co to jest gnoseologia? GNOSEOLOGIA- obejmuję problematykę natury poznawania, jego źródeł, wartości, rezultatów i ich zasięgu. Ogólna nauka o poznaniu.
2. Analityczna (historyczna koncepcja)- koncepcja skupiająca badania na języku nauki, bądź lingwistyce (języki natury). Stanowi logiczną analizę pojęć i formalne struktury pojęć. Jest to metoda uwalniania od nieporozumień powstających wyniku nadużywania pojęć.
3. Eudajmonia- jest to stan pełnego zadowolenia i satysfakcji z własnego życia, którego osiągnięcie było podstawowym celem każdego rozsądnego człowieka.
OTWARTE:
1. Idealizm- filozofia uznająca pierwszeństwo idei nad rzeczywistością materialną. Uznaje ona obiektywne istnienie idei jako bytów samodzielnych i uważa byt materialny za wtórny w stosunku do świata idei. W skrajnej postaci odrzuca istnienie rzeczywistości materialnej i uznaje ją za złudzenia ( idealizm subiektywny)
2. Historiozofia- dziedzina poszukująca sensu dziejów, ich celu i sposobów dokonywania się. Traktująca przyszłość jako dopełnienie przeszłości.
3. Opisać funkcje filozofii.
·    Poznawczo- uzupełniająca- uogólnienie wyników badań nauk szczegółowych oraz wypełnienie „Białych plam” między zakresami poszczególnych nauk.
·    Światopoglądowa- kształtowanie światopoglądu w zakresie (?) świata Boga i człowieka, a także celu, sensu i charakterystyki ich istnienie.
·    Ideologiczna- wykorzystywanie filozofii jako instrumentu do kształtowania (?) i poglądów w celu pozyskiwania szerokiego grona zwolenników..
 


Pobierz dokument
pytania.test.filozofia.od.anity.wspol.i.rok.doc
Rozmiar 36 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TESTY OD DZIUDZI, WSPOL, I rok semestr II, Kryminologia, TESTY
FILOZOFIA wykłady2 dobre, WSPOL, I rok semestr II, Podstawy filozofii
Pytania.egzaminacyjne Psychologia 2010, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANA
Prawo Gospodarcze- test temat 3, WSPOL, I rok semestr II, Publiczne prawo gospodarcze
Rozwój integracji europejskiej, WSPOL, I rok semestr II, UE
pytania z neuro, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANAI I ETOLOGII, pytania
INSTYTUCJE UE, WSPOL, I rok semestr II, UE
Przesłanki społeczne ochrony środowiska, WSPOL, I rok semestr II, Ochrona środowiska, Ochrona środow
pytania [zbiór], III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
zarzadzenie nr 1041 28.09.2007, WSPOL, I rok semestr II, Prawo policyjne
Przestępczość nieletnich, WSPOL, I rok semestr II, Kryminologia, REFERATY
kryminologia testy 1-5, WSPOL, I rok semestr II, Kryminologia, TESTY
KONSTYTUCYJNY T 6-14, WSPOL, I rok semestr II, Konstytucyjny system organów państwowych
EUTANAZJA, WSPOL, I rok semestr II, Kryminologia, REFERATY
rozporządzenie 16.08.2007 szczegółowy zakres zad i org policji sądowej, WSPOL, I rok semestr II, Pra
ściaga konstyt, WSPOL, I rok semestr II, UE
temat 1 i 2, WSPOL, I rok semestr II, Publiczne prawo gospodarcze

więcej podobnych podstron