Ochrona powietrza 2, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony środowiska

Pobierz dokument
ochrona.powietrza.2.studia.mgr.rok.2.semestr.ii.doc
Rozmiar 28 KB

Ochrona powietrza

W latach 90-tych emisja pyłów w Polsce zmniejszyła się o 58 procent, związków siarki o 46 %, a związków azotu o 25%. Z ponad 2,3 ton pyłów i gazów wyemitowanych w roku 2000 neutralizowane było ok. 99 % pyłów i blisko 38 % gazów. W czasie ostatniej dekady nastapiła znaczna redukcja emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza, takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla i pyły.

Jakość powietrza atmosferycznego w Polsce jest dobra. Rośnie natomiast natężenie hałasem, zwłaszcza pochodzenia komunikacyjnego na terenach zurbanizowanych.

Ruchliwość powietrza atmosferycznego (podobnie jak obieg wód) sprawia, że nawet pełną jego krajowa ochrona nie jest równoznaczna z brakiem zanieczyszczeń. Z kolei część zanieczyszczeń. Atmosferycznych w Polsce dotyka obszarów innych państw. Głównymi substancjami zanieczyszczeń są dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, dwutlenek węgla, niemetalowe lotne związki organiczne, amoniak i pyły.

W ciągu roku łączną emisja tych związków przekracza w ostatnimi czasie 370 milionów ton.

Strefy oceny powietrza pokrywających łącznie cały kraj to:

  1. aglomeracje miejskie powyżej 250 tysięcy mieszkańców

  2. obszary powiatów.

Do opisanych wyżej sfer w razie przekroczenia poziomu dopuszczalnego choćby jednej substancji, wojewodowie do dnia 30 czerwca 2003r., mieli określić programy ochrony powietrza w drodze rozporządzenia.

Podstawy prawne form ochrony powietrza atmosferycznego mieszczą się w różnych miejscach porządku prawnego; zarówno w tej jego części, która jest pomyślana dla potrzeb ochrony, jak i tej, która ma znaczenie generalne, ( co do odpowiedzialności cywilnej regulowanej kodeksem cywilnym).

Wyróżnienie podstawowych prawnych form ochrony powietrza obejmuje:

Ad.1. należy tu zaliczyć zarówno akty normatywne naczelnych, jak i terenowych rządowych i samorządowych organów administracji publicznej. Ich postanowienia obowiązują bezpośrednio (z mocy prawa) bądź są konkretyzowane w drodze decyzji administracyjnych.

Ad. 2. w aktach planowania, do których zaliczyć trzeba w szczególności programy ochrony powietrza, których wartość normatywna będzie równa normom prawa miejscowego ponieważ będą one podejmowane w drodze rozporządzeń.

Ad. 3. decyzje administracyjne wydawane w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego mają treść zróżnicowaną. Czołowe miejsce zajmuje tu decyzją zwana pozwoleniem na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. Spośród innych decyzji przede wszystkim wymienić trzeba: decyzje o wstrzymaniu działalności, decyzje ustalające na czas oznaczony ograniczenie lub zakaz wprowadzenia do powietrza określonych zanieczyszczeń, decyzje o wymierzeniu opłaty, decyzje o nałożeniu kary administracyjnej.

Ad. 4. Głównym rodzajem czynności materialnotechnicznych są pomiary zanieczyszczeń. Niezależnie od tego pomiary stężeń substancji zanieczyszczających prowadzą organy administracji publicznej Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska i inne podmioty monitoringu.

Pomiary zanieczyszczeń są nierzadko przedmiotem decyzji administracyjnej nakładających szczególny obowiązek ich przeprowadzenia lub zwalniających okresowo od obowiązku pomiarów.


Pobierz dokument
ochrona.powietrza.2.studia.mgr.rok.2.semestr.ii.doc
Rozmiar 28 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zagadnienia egzaminacyjne z prawa ochrony środowiska, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony śr
referat na POŚ ćwiczenia, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony środowiska
PO referat1, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony środowiska
wyklady do kolokwium od wykladwowcy 2, studia mgr rok 2, semestr I, Publiczne prawo konkurencji
referat na Administracja wobec praw człowieka, studia mgr rok 2, semestr II, Administracja wobec pra
Moje doświadczenie z Systemem bolońskim, studia mgr rok 2, semestr II, system bolonski
Zagadnienia ogólne1, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności Intelektualnej
patenty wyciąg, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności Intelektualnej
Dodatkowe przepisy z kodeksu cywilnego, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności
autorskie-plan, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności Intelektualnej
pr.aut.ustawa, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności Intelektualnej
Ogólna metodologia nauk, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki badań społeczny
PREZYDENT, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁAD, Konstytucy
zagadnienia na zaliczenie 1- prawo konstytucyjne, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II,
Notatki z E. Babbiego, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki badań społecznych
TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁA
E. Babbie - Opracowanie - Paradygmaty, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki b

więcej podobnych podstron