OPISY do Projektu!!!!, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Urządzanie, Wykłady, PROJEKTY sem 8 Rok Akademicki 2000 2001

Pobierz dokument
opisy.do.projektu.lesnictwo.sggw.materialy.doc
Rozmiar 29 KB

ZAKŁAD URZĄDZANIA LASU

SGGW w Warszawie

PROJEKT ORGANIZACJI GOSPODARSTWA LEŚNEGO

Wykonał:

HUBERT NORMAN

Gr. VI

Nr alb. 82109

Rok akademicki 2000/2001

Na podstawie występujących w danym obiekcie siedliskowych typów lasu oraz gatunków panujących określam krainę i dzielnicę przyrodniczo-leśną:

Kraina przyrodniczoleśna:

VI- Kraina Małopolska

Dzielnica 10- Niziny Sandomierskiej.

Opis warunków przyrodniczych występujących w przyjętym regionie kraju:

Kraina Małopolska położona jest w południowo- wschodniej części Polski. Lesistość krainy przeciętna- 24%, nieco niższa niż przeciętnie w kraju.

Klimat Krainy Małopolskiej różnicuje się na trzy typy klimatyczne (wg Romera). Północna część krainy należy do regionu klimatów Krainy Wielkich dolin. Wyżyna Małopolska tworzy region klimatów wyżyn środkowych. Kotlina Sandomierska i Oświęcimska leżą w obrębie regionu klimatów podgórskich nizin i kotlin. Opady w krainie są dość wysokie i wahają się do 600 do 700 mm rocznie. Pokry­wa śnieżna zalega w nizinnym pasie wzdłuż Wisły oraz północnym zachodzie krainy 50-60 dni, na pozostałych terenach - powyżej 60 dni w roku, a w Górach Świętokrzyskich - nawet do 100 dni. Zima trwa w krainie na najwyższych wzniesieniach 100-110 dni, na obszarach położonych niżej 90-100 dni, a między Krakowem a Rzeszowem 80-90 dni. Długość okresu wegetacyjnego wynosi przeważnie około 210 dni.

Kraina leży na obszarze dwóch starszych zlodo­waceń, środkowopolskiego i krakowskiego. Gleby powstały z różnych utworów geologicznych. Prócz utworów polodowcowych na północy, w części wy­żynnej występują skały paleozoiczne i mezozoicz­ne, a na południu krainy kotliny podgórskie są wy­pełnione piaskami rzecznych tarasów. Gleby po­wstałe z tak różnych materiałów są bardzo urozma­icone. Spotyka się tu żyzne piaski gliniaste, rędziny i lessy, jak również gleby górskie.

W krainie tej występuje pełna siatka nizinnych ty­pów siedliskowych lasu. Na terenach wyżynnych, wzniesionych powyżej 300 m n.p.m. wykształcają się warianty wyżynne. Przy wysokości ponad 400-500 m w dzielnicy Gór Świętokrzyskich - tak­że górskie typy siedliskowe lasu. Rozmieszczenie typów siedlisk na terenie krainy jest nierównomier­ne. Wśród siedlisk leśnych najliczniej występuje tu bór świeży - 29,6%, bór mieszany świeży - 21,1 %, las mieszany świeży - 14,3%, las świeży - 9,3%.

Lasy charakteryzują się występowaniem oprócz drzewostanów sosnowych (77,4%) również drze­wostanów dębowych (5,6%), jodłowych (3,8%) i bukowych (1,9%). Udział drzewostanów świerko­wych w powierzchni lasów jest bardzo mały. Lasy tworzą kilka wielkich, aczkolwiek silnie już roz­członkowanych, oraz szereg mniejszych komple­ksów leśnych, a ponadto porozrzucane są w licz­nych, drobnych fragmentach. Kraina Małopolska leży w zasięgu gromadnego występowania jodły i buka, a więc charakteryzuje się występowaniem drzewostanów jodłowych i bukowych na żyznych siedliskach nizinnych i wyżynnych.

Potencjalna produkcyjność siedlisk średnia (6,86 m3/ha rocznie), zbliżona do przeciętnej w kra­ju. Zasobność drzewostanów średnia - 140 m3/ha.

W granicach krainy wyróżnia się 11 dzielnic przyrodniczo-leśnych:

10. Dzielnica Niziny Sandomierskiej - lesistość ogólnie wyższa niż przeciętna w krainie; potencjal­na produkcyjność siedlisk i zasobność drzewosta­nów zbliżone do przeciętnych w krainie. Lasy skła­dają się z drzewostanów sosnowych, rosnących na siedliskach boru świeżego. Z naturalnych zespołów zachowały się resztki Puszczy Sandomierskiej. W Puszczy panuje sosna z domieszką dębu, świer­ka, jodły, buka na siedliskach boru świeżego i boru mieszanego świeżego. Drugim kompleksem lasów jest Puszcza Solska, na glebach lessowych i pia­szczystych. Gatunkiem dominującym jest sosna, zwłaszcza na siedliskach borowych w dolinie Tan­wi. Na Roztoczu w drzewostanach jest znacznie większy udział buka i jodły.

HUBERT NORMAN

Nr alb. 82109

Rok akademicki 2000/2001


Pobierz dokument
opisy.do.projektu.lesnictwo.sggw.materialy.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Opisy do wieków dojrzałości, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Urządzanie, Wykłady, PROJEKTY
VI- Małopolska, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Urządzanie, Wykłady, PROJEKTY sem 8 Rok Ak
GTD, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Urządzanie, Wykłady, PROJEKTY sem 8 Rok Akademicki 20
krzyś, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Urządzanie, skany, PROJEKTY sem 7 Rok Akademicki 20
Typologia leśna, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Urządzanie, skany, PROJEKTY sem 7 Rok Aka
Opis do tabel klas wieku, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Urządzanie, Wykłady, PROJEKTY se
Opisy do wskaźników produkcyjności i użytkowania, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Urządzan
ćw z 24 kwietnia 2001, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Urządzanie, Wykłady, Urządzanie- op
Całość na 2 kolokwium (3 ćwiczenia)bez tabel- sciąga, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Urzą
tematy do projektu, AGH, ROK II, AGH, PKM, PROJEKT, szpanersworze
Wzor opisu do projektu - sem 6 a, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspomagan
DROGA KB opis techniczny do projektu, II rok +
Wzor opisu do projektu - sem 5, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, KWP (Komputerowe wspomag
Wzor opisu do projektu - sem 6, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspomaganie
Wzor opisu do projektu - sem 6 pw mw, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspom
Wzor opisu do projektu - sem mgr KJZ MS 2013, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, III semestr magister, IKWP
tematy do projektu, AGH, ROK II, AGH, PKM, PROJEKT, szpanersworze
Charakterystyka gospodarstwa, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Urządzanie, Projekt 2 semest

więcej podobnych podstron