download, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, BHP stolarnia

Pobierz dokument
download.bhp.i.ppoz.przygotowanie.do.szkolen.doc
Rozmiar 61 KB

„Urządzenia ochronne stosowane przy obrabiarkach do drewna”

PILARKI TARCZOWE

Kliny

wzdłużne lub piłowanie płyt, powinny być wyposażone w nastawne kliny rozszczepiające rzaz i zabezpieczające przed odrzutem przedmiotu obrabianego albo w inne urządzenia zabezpieczające przed zakleszczeniem piły przez przedmiot obrabiany i przed odrzutem tego przedmiotu.

następujące wymagania:

a) klin powinien być wykonany z blachy stalowej (stal narzędziowa lub

równorzędna) i mieć grubość zawarta pomiędzy grubością tarczy
a rozwarciem zębów,

b) boczne powierzchnie klina powinny być szlifowane (powierzchnie te nie

mogą być malowane), a ich krawędzie od strony skierowanej do zębów piły

powinny być skośne,

c) szerokość klina, mierzona w płaszczyźnie stołu, w zależności od średnicy

pił tarczowych powinna wynosić 50-200 mm i powinna być tak dobrana,

aby zapewniona była dostateczna sztywność klina pod wpływem nacisków

bocznych występujących podczas obróbki,

d) elementy, mocujące klin powinny umożliwiać jego wygodne, szybkie

i bezpieczne przykręcenie, regulację i wymianę oraz zapewniać stałe położenie klina w płaszczyźnie piły i utrudniać lub uniemożliwiać zamocowanie klina w niewłaściwym albo niebezpiecznym położeniu; elementy do regulacji powinny umożliwiać zbliżenie klina na odległość do
2 mm od zębów piły dla całego zakresu średnic pił stosowanych w danej pilarce,

e) klin powinien być zabezpieczony przed niezamierzonym przesunięciem,

przestawieniem lub wyrwaniem i ewentualnym zetknięciem z piłą, w tym

celu zaleca się konstrukcję klina z nieprzelotowym rowkiem do mocowania

albo z prostopadłym zagięciem od dołu,

f) w pilarkach tarczowych z wychylnym stołem albo z wychylnym

wrzecionem piły klin powinien być tak skonstruowany i zamocowany, aby

zajmował stałe położenie w płaszczyźnie pracy piły przy zmiennych

położeniach stołu lub wrzeciona.

UWAGA Każdą pilarkę z posuwem ręcznym, na której wykonuje się piłowanie

wzdłuż włókien lub piłowanie płyt, zaleca się wyposażyć w komplet

klinów rozszczepiających rzaz do całego zakresu średnic pił używanych na tej pilarce.

g) wierzchołek klina powinien znajdować się około 2 mm poniżej najwyższego

zęba tarczy,

h) klin powinien być tak dobrany do piły, aby jego grubość była mniejsza około 0,5 mm od grubości piły z uwzględnieniem rozwarcia zębów (zgrubienia zębów lub nakładek z węglików spiekanych).

Osłony

a) przy prędkości obwodowej piły do 70 m/s grubość obwodowej i bocznej

części osłony powinna wynosić co najmniej 2 mm,

b) przy prędkości obwodowej piły ponad 70 m/s grubości bocznej części osłony

powinna wynosić co najmniej 2 mm, a obwodowej części osłony co

najmniej 5 mm.

c) boczne części osłony, w przypadku wykonania ich z blachy perforowanej,

nie mogą mice otworów większych niż 8 mm.

UWAGA Dopuszcza się stosowanie innego materiału na osłony lab zastosowanie innego rozwiązania konstrukcyjnego osłon (np.
z dwóch cieńszych blach i wypełnienie przestrzeni miedzy nimi materiałem tłumiącym hałas) pod warunkiem zapewnienia co najmniej tej samej wytrzymałości jak wyżej wymienionych osłonach stalowych.

zapewnione było swobodne ich ustawienie w wymaganym położeniu
w zależności od grubości przedmiotu obrabianego oraz aby było utrudnione lub uniemożliwione ustawienie ich w położeniu niewłaściwym, np. nierównoległym do bocznej powierzchni piły.

i poprzeczno-wzdłużne powinny być wyposażone w nastawialną osłonę górnej części piły oraz w osłonę piły pod stołem.

Osłona górnej części piły powinna całkowicie osłaniać cześć piły wystającą ponad przedmiot obrabiany. Na osłonie powinna być zaznaczona linia obrazujące płaszczyznę pracy piły. Osłona ta powinna być tak skonstruowana i wykonana, aby zapewnione było niezawodne i dokładne jej ustawienie oraz, aby uniemożliwione były przypadkowe zmiany jej położenia (opadanie na obwód piły).

Dolna część piły znajdująca się pod stołem pilarki, jeżeli nie jest osłonięta ssawą urządzenia odpylającego, powinna być osłonięta z obu stron płytami ochronnymi wystającymi co najmniej 50 mm poniżej obwodu dolnej części piły, umieszczonymi w odległości umożliwiającej swobodne wypadanie odpadów.

z napędem wrzeciona całkowicie osłaniającą dolną część piły oraz osłonę górnej części piły nastawialna w zależności od grubości kłody.

PILARKI TASMOWE

Urządzenia do hamowania i zabezpieczające

spadaniem piły taśmowej w czasie pracy pilarki.

Osłony

a) górne i dolne kota taśmowe powinny być całkowicie zabezpieczone osłoną,

która jednak powinna umożliwiać swobodną manipulację piłą taśmową oraz

dogodne usuwanie osadzających się na niej odpadów,

b) nierobocza zwrotna strefa piły taśmowej. może mięć osłonę oddzielną, zamocowaną na kadłubie obrabiarki lub tworzącą jedną całość łącznie
z osłoną górnego i dolnego koła taśmowego,

c) nierobocza strefa piły taśmowej pomiędzy stołem lub zespołem posuwowym a dolnym kołem taśmowym powinna być zabezpieczona stałą osłoną zamocowaną na kadłubie obrabiarki lub oddzielną osłoną ochronną,

d) robocza strefa piły taśmowej nad zespołem prowadników powinna być wyposażona w osłonę połączoną ze wspornikiem prowadników tak, aby piła osłonięta była w każdym dowolnym położeniu zespołu,

e) w pilarkach taśmowych stolarskich osłona roboczej strefy piły taśmowej

powinna być tak rozwiązana, aby istniała możliwość przestawienia jej
w zależności od wysokości przedmiotu obrabianego. Przestawienie
w położenie ochronne po skończonym piłowaniu powinno następować samoczynnie. Dopuszcza się ręczne przestawianie osłony ale pod warunkiem, ze będzie istniała możliwość wykonywania tego jednym ruchem,

f) w pilarkach taśmowych do kłód z zespołem posuwowym poniżej podłogi powinna być przewidziana samoczynna osłona zabezpieczająca roboczą strefę piły taśmowej w trakcie nakładania kłody oraz po skończeniu piłowania,

g) w pilarkach taśmowych do kłód z zespołem posuwowym powyżej podłogi, robocza strefa piły taśmowej powinna mięć osłonę, która może być przestawiona w położenie ochronne przez obsługującego,

h) pilarki taśmowe powinny mięć nad górnym kołem taśmowym osłonę, wykonaną z takiego materiału, aby wytrzymywała uderzenie zerwanej piły taśmowej i powinna być o takiej szerokości, aby nie było możliwości przedostawania się piły poza obudowę; osłona ta może być połączona
z osłoną koła taśmowego tworząc z nią jedną całość - po wewnętrznej stronie powinna być na tyle gładka (bez widocznych śladów spawów), aby nie przyczyniała się do dalszego uszkodzenia zerwanej piły.

STRUGARKI (WYROWNIARKI I GRUBIARKI)

Urządzenia i osłony zabezpieczające

a) być tak skonstruowana, aby na roboczej części stołów odkrywała roboczą

cześć wału nożowego pod naciskiem przedmiotu obrabianego nie powodując jednak znacznego oporu dla przesuwania lego przedmiotu lub aby była

nastawialna według kształtu i wielkości przedmiotu obrabianego,

b) efektywnie uniemożliwiać zetkniecie się ręki obsługującego z obracającymi

się nożami,

c) uniemożliwiać zetknięcie się noży z samą osłoną,

d) nie zawężać dróg transportowych i przestrzeni w miejscu obsługi.

związane z normalną pracą obrabiarki. Dopuszcza się stosowanie osłon
z tworzywa sztucznego zbrojonego o odpowiedniej wytrzymałości dla przeciwstawienia się uderzeniom i obciążeniom zachodzącym przy normalniej pracy pod warunkiem, ze nie powinno dawać odłamków przy złamaniu, nie powinno być materiałem wybuchowym i nie powinno być bardziej palne niż drewno.

Urządzenie do hamowania

W celu ograniczenia niebezpiecznego poranienia obracającym się narzędziem po

wyłączeniu napędu obrabiarki oraz strugarki-wyrówniarki powinny być wyposażone w hamulec sterowany nożną dzwignią lub działający samoczynnie po wyłączeniu napędu elementów roboczych (również przy wyliczeniu obrabiarki wyłącznikiem awaryjnym).

FREZARKI I DŁUTARKI

Urządzenia i osłony zabezpieczające

i część narzędzia znajdującą się ponad przedmiotem obrabianym. Konstrukcja osłony powinna umożliwiać obserwacje narzędzia podczas pracy. Osłona powinna być umieszczona w takiej odległości od stołu, aby umożliwiała swobodne przesuwanie przedmiotu obrabianego razem
z szablonem.

napędowe i niepracującą część dłuta łańcuszkowego. Osłona ta powinna mieć odchylną cześć ułatwiającą wymianę narzędzia.

urządzenie mocujące przedmiot obrabiany.

PILARKI RAMOWE (TRAKI) PIONOWE

Urządzenia do hamowania

a) być tak skonstruowane i wykonane, aby zatrzymywało ramę piłową
w dowolnym położeniu i zabezpieczało ją przed samoczynnym opadaniem

w dolne położenie (należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie przed

samoczynnym zwolnieniem się, hamulca),

b) powodować wyłączenie napędu z chwilą rozpoczęcia hamowania,

  1. umożliwiać hamowanie również przy uprzednio wyłączonym napadzie.

Urządzenia i osłony zabezpieczające

piłowej, wymiany pił i przeprowadzania remontów.

W pilarkach ramowych powinny być osłonięte wszystkie poruszające się elementy: napęd, mechanizm posuwowy, mechanizm korbowodowy, łączniki, koła zębate, Kolą łańcuchowe, łańcuchy i inne ruchome elementy, które mogą być źródłem niebezpieczeństwa (nie dotyczy walców posuwowych).

Osłony, których konstrukcja pozwala na ich usunięcie bez użycia narzędzi, należy lak zblokować z napędem, aby w przypadku gdy zostały usunięte, została uniemożliwiona lub przerwana praca pilarki ramowej.

a) ostrzegawcze urządzenia sygnalizacyjne działające po obu stronach pilarki

z chwilą włączenia napędu (w pilarkach dwupoziomowych),

b) urządzenia uniemożliwiające włączenie napadu podczas wykonywania prac

w podpiwniczeniu (np. przy smarowaniu łożysk głównych),

c) urządzenia uniemożliwiające samoczynne przesuniecie się pasa z koła wolnego na robocze,

d) urządzenia zabezpieczające przed opadnięciem górnych walców posuwowych w czasie przeprowadzania wymiany sprzętu pił lub prac konserwacyjnych i remontowych,

e) urządzenia blokujące (w pilarkach z hydraulicznym lub pneumatycznym dociskiem górnych walców posuwowych) napęd walców posuwowych
i napęd ramy piłowej w przypadku zaniku ciśnienia w układzie.


Pobierz dokument
download.bhp.i.ppoz.przygotowanie.do.szkolen.doc
Rozmiar 61 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
stolarnia, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, BHP stolarnia
Bezpieczna obsługa podstawowych pilarek do drewna, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, BHP stolarni
elekt statyczna, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, BHP stolarnia
ORZ, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, BHP stolarnia
OSP Pytania egzaminacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
ppoż, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Jak często przeprowadzać próbną ewakuację, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Instrukcja BHP dla ¶lusarzy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Ochrona ogniowa w systemach suchej zabudowy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
roboty transportowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Dziennik Ustaw z 2008 r BHP STRAŻAK, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
SF uruzw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
pedagogika pracyrt, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Pedagogika pracy
obsługa piły tarczowej do cięcia mięsa i kości, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
stanowisko elektromonter, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko zawodowe -zawody

więcej podobnych podstron