zgapy z fizyki, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka

Pobierz dokument
zgapy.z.fizyki.ochrona.srodowiska.pliki.doc
Rozmiar 46 KB

Zestaw1

1zt- z zasady tej wynika że praca i ciepło są sobie

równoważne, tzn. że zarówno praca jak i ciepło

mogą spowodować zmianę energii wewnętrznej układu.

Ciepło dostarczone do układu i pracę wykonana nad

układem przyjmuje się za wielkości dodatnie,

a Q oddane otoczeniu i W wykonaną przez układ

za wielkości ujemne. 0x01 graphic
U= Q+W

2zt - głosi że wszystkie procesy w przyrodzie mają

charakter nieodwracalny. Zawiera więc ona informacje

o kierunku przebiegu procesów. Inna def: niemożliwy

jest proces w którym energia wewnętrzna przechodziłaby

samorzutnie na sposób ciepła od ciała o temp.

Niższej do ciała o temp. Wyższej.

3zt- entropia układu o ustalonych parametrach i temp.

Zmieniającej do zera bezwzględnego również zmierza do zera.

Ef. Cieplarniany jest to zjawisko atmosferyczne wywołane przez tzw.

Gazy cieplarniane ( co2, ozon - 03, freony, metan - ch4,para wodna h20)

powodujące wzrost temperatury planety. Promieowanie krótkofalowe

w postaci promieniowania widzialnego podczerwonego i ultrafioletowego

które emituje słońce dociera do powierzchni ziemi i nagrzewa ją.

Większość emitowanej energii zostaje pochłonięta(zabsorbowana)

rozproszona(dyspersja) i odbita(refleksja) więc nie cała energia

dochodzi do Ziemi. Energia która dotarła do ziemi zostaje wypromieniowywana

w postaci promieniowania długofalowego . warstwa gazów atmosferycznych

nie przepuszcza całego promieniowania długofalowego wiec mamy

doczynienia z nagrzewaniem się planety.

Fotosynteza składa się z 2 faz jasnej i ciemnej. W jasnej energia świetlna

zostaje przekształcona w energie chemiczna,w fazie ciemnej energia zgromadzona

w ATP i NADPH wykorzystana jest do związania CO2. Fotosynteza jest o tyle

ważna że cała energia zawarta w paliwach kopalnych jak i również

składnikach atmosfery jest jej skupiskiem.

Jakie jadro atomu powstało w wyniku rozpadu B- izotopu C14

0x01 graphic

Zestaw 2

TELEDETEKCJA metoda pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych o

 powierzchni Ziemi oraz innych planet i ich księżyców za pomocą zdalnego

pomiaru przede wszystkim promieniowania elektromagnet., a także fal akust.,

grawitacyjnych i pola magnetycznego. Pomiary przeprowadza się przy użyciu

specjalnych urządzeń umieszczanych na pokładach samolotów i sztucznych

satelitów. Są to gł. różnego rodzaju kamery fot., a także radiometry, spektrometry,

skanery, urządzenia radiolokacyjne, grawimetry i magnetometry. Wyniki pomiarów

rejestruje się na filmach fot. lub na taśmach magnet., a zarejestrowane dane

poddaje się zwykle dalszej obróbce, mającej na celu usunięcie wpływu czynników

zakłócających oraz umożliwiającej przetworzenie danych w pożądane informacje.

Rozróżnia się teledekcję aktywną i pasywną. W pierwszym wypadku pomiar

polega na odbiorze i rejestracji sygnału wyemitowanego ze specjalnie przygotowanego

źródła (np. nadajnika mikrofalowego), w drugim — ogranicza się do odbioru i 

rejestracji sygnału ze źródła naturalnego (np. Słońca, Ziemi). Teledekcja jest

obecnie uznawana za jedno z gł. źródeł pozyskiwania informacji o obiektach,

zjawiskach i procesach zachodzących na powierzchni

Ziemi oraz innych ciał Układu Słonecznego.

Pzyczyna zaniku zaniku zaotu jest zamiana jego tlenków w kwas azotowy(V).

Istotna rolę w tym procesie przypisuje się wodnym hydroksylom ch-

Jadro Ra wyemitowało cząstke alfa.

Tworzy się rodon

0x01 graphic

Zestaw 3

Rola ozonu stratosferycznego i troposferycznego

Zadania ozonu stratosferycznego jest pochłanianie

części promieniowania UV docierającego z słońca do

ziemi. Jest to tak zwany dobry ozon . natomiast ozon

troposferyczny jest szkodliwym dla ludzi silnym gazem

szklarniowym może wytwozyc tak zwany smog ozonowy.

MASA KRYTYCZNA, najmniejsza ilość materiału

rozszczepialnego, w której może się rozwinąć →

jądrowa reakcja łańcuchowa; zależy od wielu czynników,

m.in. rodzaju materiału rozszczepialnego i jego rozmieszczenia.

MASY NIEDOBÓR, deficyt masy, różnica między

sumą mas poszczególnych składników układu fiz.

a masą tego układu; dla jądra atom. złożonego z Z protonów i

 N neutronów niedobór masy wynosi (Z, N) = Zmp + Nmn -m (Z, N),

gdzie mp — masa protonu, mn — masa neutronu, m(N, Z) — masa jądra;

niedobór masy jest miarą → energii wiązania układu

wykorzystanie; można wykorzystac w reaktorach jadrowych gdzie

rozpad pierwiastka (uranu)nagrzewa prety grafitowe w reaktorze

które z kolei nagrzewaja wode. Oraz w militariach do produkcji

materiałów wybuchowych(bomby jadrowe)

w wyniku rozpadu C14 powstaje;

0x01 graphic

Zestaw 4

promieniowanie dochodzące do dowolnego

punktu atmosfery od Słońca, Ziemi i gwiazd.

Głównym źródłem promieniowania w atmosferze

ziemskiej jest strumień energii wysyłany

przez Słońce. Promieniowanie słoneczne

docierające do górnych warstw atmosfery to gł.

krótkofalowe promieniowanie elektromagnet.

o dł. fali 0,1-4 µm (9% przypada na nadfiolet,

45% na promieniowanie widzialne,

46% na podczerwień).

PROMIENIOTWÓRCZY ROZPAD,

przemiana promieniotwórcza, promieniotwórczość,

radioaktywność, samorzutna przemiana jądra atom.,

której towarzyszy emisja promieniowania jądrowego. Emitowaną

cząstką promieniowania mogą być: foton (rozpad γ), elektron lub para

elektron-pozyton (konwersja wewn.), elektron lub pozyton i antyneutrino

lub neutrino (rozpad ), nukleon lub jądro (rozpad protonowy,

rozpad , rozpad egzotyczny, rozszczepienie).

PIERWIASTEK CHEMICZNY, substancja złożona z atomów

o jednakowej liczbie protonów w jądrze atom. (→ atomowa liczba).

Atomy danego pierwiastka chemicznego mogą się różnić liczbą

neutronów, a zatem i masą jądra (→ izotopy). Niektóre pierwiastki

chemiczne tworzą odmiany alotropowe (→ alotropia). Przemiany

jednych pierwiastków w inne zachodzą samorzutnie w przypadku

pierwiastków promieniotwórczych (→ promieniotwórczy rozpad)

, a w przypadku innych pierwiastków tylko w wyniku

bombardowania jąder atom. wysokoenerg.

IZOTOPY [gr.], nuklidy o tej samej liczbie protonów a różnej

liczbie neutronów, tj. o jednakowej liczbie atom.

Z i różnej liczbie masowej A,

. Ze względu na taką samą strukturę powłoki elektronowej

(→ atom) zajmują to samo miejsce w okresowym układzie pierwiastków.

Izotopy mogą być naturalne (występujące w przyrodzie) lub sztuczne

(otrzymane w reakcjach jądr.), trwałe lub promieniotwórcze (radioizotopy).

ATOM-najmniejszy niepodzielny składnik materii niepodzielny metodami

chemicznymi. Składa się z jadra i otaczających go elektronów.

SODDY'EGO-FAJANSA, reguła przesunięć,

reguła określająca liczbę masową i położenie w układzie okresowym

pierwiastka powstającego w wyniku rozpadu promieniotwórczego lub ;

głosi że: wskutek rozpadu powstaje pierwiastek o liczbie atom. A mniejszej o 4,

znajdujący się w układzie okresowym pierwiastków o 2 miejsca przed

pierwiastkiem wyjściowym, wskutek zaś rozpadu — pierwiastek o takiej

samej liczbie masowej znajdujący się w układzie okresowym pierwiastków

o jedno miejsce za pierwiastkiem wyjściowym, np. 0x01 graphic
;

rozpad alfa Ra226

0x01 graphic


Pobierz dokument
zgapy.z.fizyki.ochrona.srodowiska.pliki.doc
Rozmiar 46 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
113MOJA, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
cw 3, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
LAB25, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
NASZA52, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Lab82b, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
NASZA61A, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Energia wodna na Fizykę, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
61-obliczenia2, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
113A, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
nasza 9, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
ENERGIA WODNA1, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Lab61, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
NASZA51, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
LAB51, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
Pobieranie, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
sprawozdanie 4 fizyka, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
82MOJE, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
lab121 wyn, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka

więcej podobnych podstron