wykład 2 część 2, Podatki w przedsiębiorstwie- semestr VI

Pobierz dokument
wyklad.2.czesc.2.podatki.w.przedsiebiorstwie.doc
Rozmiar 41 KB

Koszty przedsiębiorstwa a opodatkowanie dochodów

Dochód = Przychody - Koszty Uzyskania Przychodów (KUP)

Nie wszystkie koszty można zaliczyć do KUP. Podstawowe koszty, które są KUP to m.in.: płace pracowników, amortyzacja środków trwałych, amortyzacja wartości niematerialnych
i prawnych, ubezpieczenie, zakup surowców, materiałów, energii, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych.

Celem przedsiębiorstwa jest minimalizacja kosztów, zgłasza gdy podatki dochodowe nie są zbyt wysokie. W Polsce obciążenia podatkowe i para podatkowe są wysokie. Można realizować odmienną strategię: wysokie koszty i niskie dochody, np. w przedsiębiorstwach państwowych - przy silnych związkach zawodowych podwyżki płac.

W celu zwiększenia i utrzymania poziomu sprzedaży firma ponosi wydatki na reklamę - nie wszystkie można zaliczyć do KUP: wydatki na reklamy prowadzone publicznie (prasa, radio, telewizja) - tak, inne sposoby reklamy - nie, wydatki powyżej 0,25% przychodów - nie.

Używanie samochodu osobowego do prowadzonej działalności gospodarczej - problemem jest wliczanie wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego właściciela przedsiębiorstwa do prowadzonej przez niego działalności.

Bodźce ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych w zakresie prac badawczych zakończonych powstaniem projektów wynalazczych, sprzedażą licencji - określenie KUP na poziomie 50% osiągniętego przychodu, również 50% KUP w przypadku korzystania z prac autorskich.

Prowadzący działalność gospodarczą powinni unikać wszelkich nieprawidłowości w regulowaniu zobowiązań w stosunku do innych podmiotów: budżetu, banków i innych przedsiębiorstw, bo dodatkowych uciążliwości finansowych z tego tytułu nie można zaliczyć do KUP, np. kar umownych, odszkodowań, odsetek za zwłokę, grzywien i kar pieniężnych orzeczonych przez sądy.

Dla ograniczenia sytuacji, w których podatnicy dokonują wydatków na zakupy określonych przedmiotów wliczanych w ciężar kosztów, ale wykorzystywanych dla celów osobistych wprowadzono w ustawach o podatku dochodowym osób fizycznych/prawnych zapisy zmierzające do ograniczenia tego typu zachowań. Wydatków tych nie można zaliczyć do KUP, gdy przedmioty te nie znajdują się w siedzibie firmy, jednak jest to trudne do udowodnienia.

Pewne formy strategii kosztowej podatnika mogą wynikać z możliwości odliczenia strat poniesionych w danym roku od dochodów uzyskanych w następnych latach. Ustawy PIT i CIT zawierają zapis, że o wysokość straty można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Jest to duża zaleta dla przedsiębiorców podejmujących ryzyko inwestycyjne, a więc ponoszących koszty, w razie poniesienia strat istnieje możliwość ich kompensaty w przyszłych latach).

Ważny element KUP - amortyzacja środków trwałych:

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych:

str. 2


Pobierz dokument
wyklad.2.czesc.2.podatki.w.przedsiebiorstwie.doc
Rozmiar 41 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PODATKI W PRZEDSIEBIORSTWIE WYKLAD 08, Podatki w przedsiębiorstwie- semestr
PODATKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE, Podatki w przedsiębiorstwie- semestr VI
Podatki egzamin, Podatki w przedsiębiorstwie- semestr VI
wyklad rachunkowosc, Zootechnika SGGW, semestr VI, rachunkowość
Ochrona własności intelektualnej - wykład 2013, PB-materiały, semestr VI, ochrona własności intelekt
wykłady mięso, Technologia żywności, semestr VI, technologia mięsa
STRATEGIE PODATKOWE PRZEDSIĘBIORSTW - wykłady, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Strat
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA PODATKOWE PRZEDSIĘBIORSTWA WYKŁADY
Bazan - brakujące pytania (2, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Gospodarka wodna WYKŁAD
Ćwiczenia semestr VI, Lekarski GUMed, III rok, INTERNA, PLAN WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ 2011
EPS semestr VI, Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Semestr VII, Eksploatacja Pojazdów Samoc
Egzamin Stal 2011, Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
STRATEGIE PODATKOWE PRZEDSIĘBIORSTW wykłady
tematyka wykladw z piel.neur., III rok semestr VI, Neurologia i piel. neurologiczne
Kolokwium bolonia, PWR ETK, Semestr VI, Podstawy automatyki Wykład, kolo

więcej podobnych podstron