odpowiedzi na pytania z poprzednich lat, Ogrodnictwo, Semestr II, Genetyka, Genetyka egzaminnn

Pobierz dokument
odpowiedzi.na.pytania.z.poprzednich.lat.doc
Rozmiar 27 KB

1. Genetyka zajmuje się :
- zmienno
ścią i dziedzicznością organizmu

2. Telegonia:
- pogl
ąd przednaukowy

3. Posta
ć Malinowskiego
- za
łożył katedrę na SGGW
- zajmowa
ł się genami letalnymi , petunia

4.
Łysenkowski
( nie mam odpowiedzi)

5. Geny strukturaln
e w operonie lac:
- gen permeazy
- gen transacetylazy

6. Budowa DNA w chromosomie
- 2 nici

7. Zadanie


8. Ile bia
łek jest kodowanych przez heterozygotę z Hbs?
- 3

9. Apoptoza
- zaprogramowana
śmierć komórki
- by
ło coś o mitochondrium

10. Przyczyny zmi
enności genetycznej :
- mutacje
- rekombinacje

11. Informacje o operonie lac
- umo
żliwia wykorzystanie laktozy pod nieobecność glukozy
- znajduje si
ę w plazmidzie

12. Rekombinacja gen. jest procesem:
- wymiany materia
łu gen
- sk
łada się na nią rekombinacja i segregacja

13. Autoploidy
- truskawka i rzepak
- kilka r
óżnych chromosomów

14. Elementy buduj
ące gen:
- promotor
- cz. koduj
ąca

15. Opinie dotycz
ące mutacji
- zachodz
ą zawsze
- r
óżne geny mutują z charakterystyczną dla siebie częstotliwością

16. G
eny kodujące hemoglobinę:
- s
ą zbudowane z 3 egzonów i 2 intronów
- s
ą różnej długości

17. Hemoglobina doros
łego człowieka:
- zlokalizowana TYLKO w czerwonych krwinkach
- kodowana przez 2 geny

18. Zmiana fazy odczytu
- mutacja w cz kodujacej genu
- mutac
ja, której efekt oddziaływania na fenotyp jest zależny

19. Wielko
ść genomu:
- sta
ła w obrębie gatunku
- zmienna w zale
żności od ( i tutaj nie wiem ) - a podobno są 2 poprawne

20. Anemia sierpowata:
- zmiana w kszta
łcie erytrocytów

21. Malaria z Hbs
( dobra odp tam, gdzie by
ło o zarodźcu )

22. Dziedziczenie cytoplazmatyczne
- ekspresja gen
ów geny --> cyto ( nie wiem czy dobrze)

23. Onkogeneza:
- niekontrolowany podzia
ł kom
- ekspresja specyficznych szkodliwych gen
ów

24. Cytoplazmatyczna m
ęska sterylność
- mutacja z plazmidem
- odwrotna krzy
żówka ???

25. Mutacja represora podowuje:
- szybkie wykorzystanie laktozy
- nie dochodzi do u
życia laktozy

26. Starzenie si
ę i śmierć
- etapy
życia
- wp
ływ środowiska i genomu

27. Inf prawdziwe o promotorze lac
- miejsce rozpoznawane przez bia
łko CAP
- miejsce rozpoznawane przez polimeraz
ę DN


Pobierz dokument
odpowiedzi.na.pytania.z.poprzednich.lat.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Odpowiedzi na pytania z kartki, Prywatne, Uczelnia, Budownictwo, II Semestr, Materiały Budowlane, ma
Odpowiedzi na pytania uporzadkowane, Mechatronika PG, semestr 4, Infa
odpowiedzi na pytania, Budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr III, III Semestr, Przodki 3 sem,
odpowiedzi na pytania z filozofii, Studia, Oligofrenopedagogika - st. licencjackie, Filozofia-zagadn
To samo ale w u, Ogrodnictwo, Semestr II, Genetyka, Genetyka egzaminnn
Genetyka To samo ale w umy, Ogrodnictwo, Semestr II, Genetyka, Genetyka egzaminnn
zagadnienia do egzaminu MOJE, Ogrodnictwo, Semestr II, Genetyka, Genetyka egzaminnn
gen test, Ogrodnictwo, Semestr II, Genetyka, Genetyka egzaminnn
GENETYKA pytania opracowane, Zootechnika SGGW, semestr II, genetyka
genetyka pyt konsult 0612, Ogrodnictwo, Semestr II, Genetyka, Genetyka egzaminn
Genetyka - test 2012, Ogrodnictwo, Semestr II, Genetyka, Genetyka, genetyka test
Dendrologia opracowane pytania na kolokwium 1, Ogrodnictwo, Semestr II, Dendrologia
Odpowiedzi na pytania, Mechatronika, Rok II, Semestr IV, Infa
Pytania z poprzednich lat, Studia na KA w Krakowie, 3 semestr, Finanse publiczne
ua2 - kolejne odpowiedzi na pytania, wat elektronika, analogi, Układy analogowe, analogi, analogizal
odpowiedzi na pytania Administracja cd, WSPiA bezpieczeństwo wewnętrzne, I rok, I semestr, administr
pkm odpowiedzi na zadania, PWr Mechaniczny [MBM], Semestr 6, PKM II, 2 termin PKM+notatki Krawiec
odpowiedzi na pytania, politechnika łódzka, inżynieria chemiczna i procesowa, rok I semestr 2, przet
Odpowiedzi na pytania testu, zostań profesionalnym ochraniarzem, licencja II stopnia, testy

więcej podobnych podstron