Badanie 3-fazowego silnika klatkowego, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 06.Badanie 3-fazowego silnika indukcyjnego klatkowego

Pobierz dokument
badanie.3.fazowego.silnika.klatkowego.doc
Rozmiar 48 KB

Temat Ćwiczenia: Badanie 3-fazowego silnika klatkowego

1. Cel Ćwiczenia :

Celem ćwiczenia jest badanie wpływu różnych połączeń stojana na właściwości ruchowe silnika indukcyjnego

jednoklatkowego. Stosujemy połączenia trójkąt i gwiazda i badamy zmiany obrotów , prądów stojana i mocy

w funkcji momentu obciążenia . Obserwujemy także zachowanie się silnika w przypadku przerwy w jednej z

faz zasilających i wpływ kompensacji tej niesymetrii po zastosowaniu baterii kondensatorów .

2. Dane znamionowe silnika :

Un = 220 / 380 [V] In = 4,9 / 2,8 [A] ( D / Y ) Pn = 1,1 [kW]

cos fn = 0,77 nn = 1390 [obr/min]

3. Schemat połączeń :

4. Określenie początkowych wartości prądów i momentów na wale przy obniżonym napięciu sieci dla rozruchu z przełącznikiem Y/D

Układ

IR

IS

IT

l

Mr

Ir

U

PRS

PST

[A]

[A]

[A]

[m]

[Nm]

[A]

[V]

[W]

[W]

D

4.9

4.9

4.9

0.03

0.8

4.9

62

40

260

Y

1.7

1.6

1.7

0.01

0.26

1.7

62

10

100

Obliczenia stosunków prądów i momentów Obliczenia prądu rozruchowego dla Un :

D IRN = IR UN / U = 17.4 A

Y IRN = IR UN / U = 10.4 A

Z powyższych wyliczeń wynika, że prąd rozruchowy przy połączeniu uzwojenia wzbudzenia w Y jest trzy razy mniejsza niż przy połączeniu w D. Takie postępowanie ma na celu zmniejszenie prądu rozruchowego silnika indukcyjnego. Duży prąd powoduje nadmierne obciążenie sieci zasilającej i może prowadzić do zadziałania zabezpieczeń przeciw przeciążeniowych. Niestety zmniejszenie prądu rozruchowego niesie za sobą zmniejszenie momentu co przy dużym obciążeniu może spowodować unieruchomienie maszyny. Działanie przełącznika Y/D polega na zmianie napięcia fazowego uzwojeń stojana z 220 V dla Y do 380 V dla układu D.

5. Wyznaczenie charakterystyk mechanicznych dla napięcia zasilającego symetrycznego.

P = PST + PRS

[wyniki pomiarów dla zamieszczono w TABELI 1]

[wykresy zależności n=f(M), P=f(M), I=f(M), cosf=f(M)

zamieszczono na WYKRESACH 1,2,3,4]

6. Wyznaczenie składowych symetrycznych dla układu z przerwą w jednej fazie (stan awaryjny)

[wyniki pomiarów dla zamieszczono w TABELI 2]

7. Wyznaczenie składowych zgodnych i przeciwnych w układzie z częściową symetrią

(układ zasilany napięciem z kondensatora w jednej fazie).

[wyniki pomiarów dla zamieszczono w TABELI 3]

[charakterystykę mechaniczną n=f(M) zamieszczono na WYKRESIE ]

8. Wyznaczenie składowych symetrycznych dla układu z przerwą w jednej fazie.

9. Wyznaczenie składowych zgodnych i przeciwnych w układzie z częściową symetrią

(układ zasilany napięciem z kondensatora w jednej fazie).

- składowe zgodne

- gdzie a i a2 wyrażają następujące wzory:

- składowe zgodne przyjmują następujące wartości:

10. Wnioski:

W ćwiczeniu przeprowadzone zostały pomiary prądów rozruchowych, charakterystyk mechanicznych maszyny indukcyjnej jednoklatkowej oraz przeprowadzono obserwacje jaki wpływ na prace mają różne spsoby zasilania obwodu wzbudzenia . Duży prąd pobierany przez silnik przy rozruchu jest niepożądany nie tylko dla samego silnika ale i dla sieci zasilającej , w której wywołuje znaczne nieraz spadki napięcia , co niekorzystnie wpływa napracę pozostałych odbiorników , zasilanych z tej sieci . Aby zapobiec tym szkodliwym stanom powszechnie stosuje się przełacznik gwiazda - trójkąt , co powoduje :

- 3 krotnie mniejsze napięcia znamionowe

- ok 3 krotnie mniejszy prąd

- ok 3 krotnie zmniejszoną wartość momentu rozruchowego

Istotnym czynnikiem jest właściwy dobór typu silnika i dostosowaniu jego napięc znamionowych do napięcia sieci zasilającej np dla sieci 3x380 V należy w celu umożliwienia rozruchu za pomocą przełącznika gwiazda - trójkąt

dobrać silnik o napięciu znam. 380V (przy poł. w D ).

Przy przerwaniu jednego z przewodów zasilających silnik trójfazowy zachowuje się jak jednofazowy. Jeżeli przerwa nastąpi podczas pracy ,silnik pracuje dalej, natomiast gdy przerwa jednobiegunowa nastąpi przed uruchomieniem w chwili przyłączenia silnik nie ruszy.

Gdy zasilamy silnik jednofazowo w obwodzie wzbudzenia powstaje pole pulsujące. W takich warunkach silnik nie ruszy. Aby otrzymać pole kołowe należy w obwód jednego z uzwojeń stojana włączyć kondensator. Napięcie na kondensatorze zostaje przesunięte o kąt 90o. Wytworzone pola sumując się tworzą pole kołowe-eliptyczne.


Pobierz dokument
badanie.3.fazowego.silnika.klatkowego.doc
Rozmiar 48 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie 3-fazowego silnika komutatorowego typu Schrage - f, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny El
Badanie silnika indukcyjnego - l, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 0
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elek
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - z, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
moje synchro wisni, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Bad
Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
silnik obcowzbudnym, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 09.Ba
Badanie maszyny synchronicznej e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
Transformator jednofazowy, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium,
Badanie maszyny synchronicznej b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
moje synch, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Badanie 3-f
Badanie przebiegu czasowego e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator

więcej podobnych podstron