Zagadnienia egzaminacyjne z prawa ochrony środowiska, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony środowiska

Pobierz dokument
zagadnienia.egzaminacyjne.z.prawa.ochrony.doc
Rozmiar 35 KB

Zagadnienia egzaminacyjne z prawa ochrony środowiska

1. Początki prawodawstwa z zakresu ochrony środowiska w Polsce i na świecie.

2. Rozwój prawa ochrony środowiska w XIX i XX w.

3. Polskie ustawodawstwo dotyczące ochrony przyrody ( rys historyczny ).

4. Rola i znaczenie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980r.

5. Dostosowanie polskiego prawa ochrony środowiska. do prawa wspólnotowego.

6. System aktów normatywnych prawa ochrony środowiska.

7. Struktura i rola ustawy z 27. 04. 2001 r. POŚ.

8. Podstawowe pojęcia prawa ochrony środowiska.(m.in. środowisko, ochrona środowiska, ekologia, emisja, instalacja).

9. Cechy charakterystyczne norm prawa ochr. środowiska.

10. Przesłanki ochrony środowiska (biologiczne, społeczne, ekonomiczne).

11. Etyka a środowisko.

12. Etyka środowiska.

13. Kub Rzymski i jego działalność w zakresie ochrony środowiska.

14. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska.

15. Sposoby korzystania ze środowiska.

16. Pojęcie zrównoważonego rozwoju.

17. Ochrona środowiska w Konstytucji RP.

18. Polityka ekologiczna państwa.

19. Programy ochrony środowiska.

20. Dostęp do informacji o środowisku.

21. Udział społeczeństwa w procedurach decyzyjnych dotyczących środowiska.

22. Oceny oddziaływania na środowisko.

23. Ochrona powietrza.

24. Ochrona wód.

25. Pozwolenia wodnoprawne.

26. Ochrona lasów.

27. Zasady prowadzenia gospodarki leśnej.

28. Organy administracji leśnej.

29. Pojęcie i rodzaje odpadów.

30. Zasady gospodarowania odpadami.

31. Obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów.

32. Międzynarodowy obrót odpadami.

33. Prawne formy ochrony przyrody.

34. Parki narodowe.

35. Rezerwaty przyrody.

36. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

37. Ochrona krajobrazu.

38. Obszary Natura 2000.

39. Administracja ochrony przyrody.

40. Geneza ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.

41. Mechanizm handlu emisjami.

42. Zbywalne prawa do emisji zanieczyszczeń.

43. Obszar jako kategoria prawa ochrony środowiska.

44. Obszar ograniczonego użytkowania.

45. Normy dopuszczalnych zanieczyszczeń.

46. Opłaty w ochronie środowiska.

47. Kary w ochronie środowiska.

48. Fundusze ochrony środowiska.

49. Sytuacje prawne jednostki w ochronie środowiska.

50. Instrumenty finansowe i niefinansowe w ochr. środowiska.

51. Naczelne i centralne organy ochrony środowiska.

52. Kompetencje organów administracji zespolonej w ochronie środowiska.

53. Kompetencje organów administracji niezespolonej w ochronie środowiska.

54. Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego w ochronie. środowiska.

55. Swoiste organy ochrony.

56. Podmioty społeczne w ochronie środowiska.

57. Rozwój wspólnotowego prawa ochrony środowiska.

58. Źródła wspólnotowego prawa ochr. środowiska.

59. Programy ochrony środowiska UE.

60. Zasady wspólnotowego prawa ochr. środowiska.

61. Zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń.

62. Ochrona wód w prawie wspólnotowym.

63. Ochrona powietrza w prawie wspólnotowym.

64. Początki przedsięwzięć międzynarodowych w ochronie środowiska.

65. Konferencja Sztokholmska w 1972 r.

66. Konferencja w Rio de Janeiro w 1992r.

67. Konwencja Berneńska z 1980r.

68. Konwencja klimatyczna z 1992r. i Protokół z Kioto.

69. Rodzaje odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska.

70. Odpowiedzialność administracyjna.

71. Odpowiedzialność cywilna.

72. Odpowiedzialność karna.

73. Odpowiedzialność międzynarodowa.

74. Prawo ochrony środowiska. jako odrębna gałąź prawa.

75. Aktualne kierunki polityki ekologicznej państwa.


Pobierz dokument
zagadnienia.egzaminacyjne.z.prawa.ochrony.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka