Projekt własnej firmy i źródła jej finansowania, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE

Pobierz dokument
projekt.wlasnej.firmy.i.zrodla.jej.doc
Rozmiar 61 KB

Projekt własnej firmy i źródła jej finansowania.

Moja firma miałaby się zajmować transportem drogowym paliw płynnych. Postanowiłem założyć taką właśnie firmę ponieważ obrót paliw na rynku jest ciągły oraz dość intensywny. Jednocześnie biorę pod uwagę szereg warunków jakie należy spełnić aby zgodnie z prawem i wszelkimi warunkami bezpieczeństwa wykonywać zarobkowy przewóz takich właśnie towarów. Większość warunków jakie należy spełnić określona jest m.in. w ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Jest to przewóz międzynarodowy.

Działalność gospodarcza to: Transport drogowy produktów naftowych cysternami

Kod działalności gospodarczej: PKWiU 49.41.12

Przewóz wykonywany w mojej firmie podlega pod sekcje transportu drogowego towarów a ta obejmuje:

Sekcja ta nie obejmuje:

Stosowanie stawek VAT

Transport drogowy produktów naftowych cysternami

Stawkę 0% można stosować, gdy usługi są zaliczane do usług transportu międzynarodowego.
Według definicji zawartej w art. 83 ust. 3 ustawy o VAT transport międzynarodowy to:
1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:
  a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,
  b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
  c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
  d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;
2) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:
  a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
  b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
  c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);
3) usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.
Nie jest usługą transportu międzynarodowego przewóz osób lub towarów w przypadku, gdy miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych osób lub towarów znajduje się na terytorium kraju, a przewóz poza terytorium kraju ma wyłącznie charakter tranzytu (art. 83 ust. 4 ustawy o VAT).
Aby stosować stawkę 0%, podatnik musi mieć dokumenty stanowiące dowód świadczenia usług. Są to w przypadku transportu:
1) towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
2) towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
3) towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów; dowód taki powinien zawierać co najmniej:
  * imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania eksportera towarów,
  * określenie towarów i ich ilości,
  * potwierdzenie wywozu przez urząd celny;
4) osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.
Na podstawie przepisów § 9 pkt 1-4 rozporządzenia stawkę 0% można również stosować do:
* usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
* wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
* usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:
  - z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub
  - z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
* usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem w wysokości 0%.
Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 pkt 23,art. 146a pkt 1 ustawy,§ 9 pkt 1-4 rozporządzenia

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Głównym źródłem skąd mogłbym uzyskać dotacje do założenia swojej firmy to finansowanie ze środków unijnych. Innym źródłem finansowania może być dotacja z urzędu pracy dla bezrobotnych chcących założyć własną firmę.

Dotacje z urzędu pracy, warunki, korzyści tego rozwiązania.

Urząd pracy w oparciu o przyjęte kryteria dokona oceny pomysłu bezrobotnego, zwracając w szczególności uwagę na:

Własna firma z dotacji

Korzystne rozpoznanie wniosku o dotację z urzędu pracy daje możliwość prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem dodatkowych środków. Bezrobotny musi jednak pamiętać, że nie może ich przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. Musi kierować się wymogami wydatkowania stawianymi przez jego urząd.

Kwota dotacji

W roku 2012 kwota dotacji będzie wahała się w przedziale 4-6 krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2011r. wynosiło 3416 zł. Zakładając iż w IV kwartale 2011 średnie przeciętne wynagrodzenie będzie podobne, możliwa do uzyskania kwota dotacji z Urzędu Pracy zamknie się w przedziale: 13644 zł - 20496 zł. (Kwota dotacji w niektórych Urzędach Pracy wyniesie jedynie 4-krotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z uwagi na ograniczenie wydatków Funduszu Pracy w latach 2011-2012 związane z niwelowaniem deficytu budżetowego.)

Czas uzyskania dotacji

Czas uzyskania dotacji zależy głównie od sprawności danego PUP. Zazwyczaj Urzędy Pracy dają sobie miesiąc na rozpatrzenie złożonego przez osobę bezrobotną wniosku. Po uzyskaniu przychylnej opinii zostaje wyznaczony termin w którym zostaje zawarta umowa pomiędzy Urzędem Pracy a osobą bezrobotną oraz poręczycielami. Zazwyczaj jest to kolejny tydzień oczekiwania. Po podpisaniu umowy pieniądze wpływają na konto zwykle w przeciągu kilku dni. (Oczywiście zdarzają się rzadkie wyjątki od tej reguły i na rozpatrzenie wniosku i otrzymanie przelewu z PUP trzeba poczekać trochę dłużej, nawet 3-4 miesiące.) Z reguły czas oczekiwania na realne pieniądze licząc od dnia złożenia wniosku o dotacje z PUP to około 1,5 miesiąca.

Dotacje unijne

Aby uzyskać dotacje najrozsądniej udać się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego biorąc pod uwagę swoje miejsce zameldowania. Jeżeli ubiegam się o dotację z UP to tam dostanę wszystkie wytyczne z pierwszej ręki. Jeżeli o dotacje unijne dostanę wykaz tzw. Operatorów (Najczęściej klika firm i instytucji na danym terenie), które odpowiedzialne są za poszczególne działania.

Jeżeli zamierzam korzystać z dotacji z Urzędu Pracy w kwocie do 20 200 zł lub z działania 6.12 to nie rejestruje firmy. Jeżeli o dofinansowanie unijne to moge zarejestrować, bowiem dotacje unijne są dla firm już istniejących. Ale uwaga, niektóre działania wymagają aby firma nie była "starsza" niż np. 12 miesięcy.

Należy pamiętać że , w większości wypadków mam szansę na dotację. Ale to czy jednak otrzymam wsparcie ze środków unijnych zależy ściśle od programu, w ramach którego wezmę udział, Unia Europejska udziela wsparcia początkującemu przedsiębiorcy, ale stawia mu także określone warunki. Złamanie którejś z zasad otrzymania wsparcia unijnego zawartego w umowie o dofinansowanie powoduje zwrot otrzymanej dotacji.

Programy unijne dostępne dla osób, które chcą założyć firmę

Co muszę wiedzieć korzystając z tych programów

Bardzo często wymagany jest wkład własny, choć są dotacje gdzie nie jest on konieczny. W obecnych programach unijnych wysokość wkładu własnego uzależniona będzie od programu. W momencie ubiegania się o dotacje posiadanie własnych środków nie będzie gruntowanie weryfikowane, dlatego będzie je można zdobyć już po otrzymaniu pozytywnej decyzji, np. z pożyczki.

Kiedy startują programy unijne?

Programy unijne trwają w latach 2007 - 2013, ale nie oznacza to, że wnioski można składać cały czas. Nabór wniosków realizowany jest raz lub kilka razy do roku w określonych terminach, dlatego warto śledzić strony internetowe Urzędu Pracy oraz operatorów.

Warunki jakie muszę spełnić aby ubiegać się o dotacje.

W pierwszej kolejności trzeba znaleźć tę dotację lub inny rodzaj pomocy, które są w moim przypadku najbardziej atrakcyjne. Często jest tak, że poszczególne formy pomocy na założenie firmy wzajemnie się wykluczają, dlatego przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwiązań i wybranie tego najatrakcyjniejszego dla siebie jest tak istotne.

Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie prac nad biznes planem, który jest podstawowym dokumentem podlegającym ocenie komisji i decydującym o tym czy dotacja zostanie mi przyznana. Dobrze sporządzony biznesplan dla tzw. „start-upu” powinien obejmować wiele aspektów związanych z przygotowaniami do powstania firmy.

Nie ma co ukrywać, że biznesplan, który ma posłużyć uzyskaniu konkretnych środków powinien zostać napisany „pod osoby”, które będą go oceniać. Inaczej piszę się biznesplan pod kredyt, pożyczkę w banku, inaczej pod dotacje unijne, a jeszcze inaczej dla zewnętrznego inwestora.

Etapy pozyskiwania dotacji

 Wyboru odpowiedniego programu,

 Przygotowanie dokumentacji,

 Złożenie projektu (wniosku, biznesplanu),

 Pozytywna decyzja w sprawie przyznania dotacji.

 Podpisywanie umowy,

 Realizacja projektu,

 Rozliczenie projektu.

Inne źródła finansowania.

Dofinansowanie można jeszcze pozyskać również ze środków Funduszu Pracy w ramach dotacji przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy do 20 200,00 zł a dla osób niepełnosprawnych do 47 967,75 zł. Jest jeszcze sporo innych, okazjonalnych projektów (w tym także wiele ogólnopolskich konkursów), w ramach których przyznawane jest różnego rodzaju wsparcie finansowe dla startujących firm.


Pobierz dokument
projekt.wlasnej.firmy.i.zrodla.jej.doc
Rozmiar 61 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Oferta ubezpieczeń transportowych firmy Allianz, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Analiza wybranych ofert usługodawców logistycznych- firmy kurierskie, STUDIA - Kierunek Transport,
Procedura Dopuszczenia Do Obrotu, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
mimika twarzy - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
przenoszenie ręczne, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
referat RODZAJE POŁĄCZEŃ W KONSTRUKCJACH MASZYN, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Układy Bezpieczeństwa Biernego W Samochodach Osobowych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATE
referat - Mechanizm planowania ruchu i mechanizm kontroli ruchów dowolnych, STUDIA - Kierunek Transp
Referat - Techniki czytania, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Podstawowe parametry kontenerów 20 i 40 stopowych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY
wspólnotowy obszar celny, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
ocena ryzyka zawodowego kierowcy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
cites - konwencja wszyngtońska, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
tektura wykozystywana na kartony - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Charakterystyki stanu jałowego - wykresy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOW
Referat Móżdżek i jego znaczenie w koordynacji ruchowej- Fizjoterapia, STUDIA - Kierunek Transport,
referat Charakterystyka cyklu płciowego kobiety, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Ocena Stanowiska Pracy Elektryk, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Instrukcja Intouch, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE

więcej podobnych podstron