spółka komandytowa-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza

Pobierz dokument
spolka.komandytowa.sciaga.prawo.doc
Rozmiar 62 KB

- jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 KSH). Spółka komandytowa podobnie jak inne spółki osobowe regulowane przez KSH nie posiada osobowości prawnej, ale może nabywać we własnym imieniu prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana

- aktu notarialnego pod rygorem nieważności

- Spółka podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowego i powstaje dopiero z chwilą wpisu (art. 109 * 1 KSH

- Nazwiska komandytariuszy nie mogą być zamieszczone w firmie, w razie ich zamieszczenia w firmie spółki komandytowej, będą bowiem oni odpowiadali wobec osób trzecich tak jak komplementariusze.

- , bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu odpowiadają za skutki czynności wobec wierzycieli bez ograniczenia (art. 118 KSH).

- jedynie jako pełnomocnicy

-Zawieranie umów i dokonywanie jednostronnych czynności prawnych przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymaga zgody komandytariusza w braku odmiennych postanowień umowy (art. 121 * 2 KSH

-Komandytariusz ma jednocześnie obowiązek pokrywania strat (szczegółowo kwestię tę powinna regulować umowa spółkI)jeżeli nie to, Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej (art. 112 KSH).

-W razie śmierci komandytariusza (inaczej niż komplementariusza) nie następuje rozwiązanie spółki. Spadkobiercy komandytariusza powinni zawsze wskazać jedną osobę do wykonywania jego praw. Gdy zaś tego nie uczynią, komplementariusze mogą działać w pełnym zakresie bez ich zgody

- Spółka komandytowo - akcyjna w świetle przepisów KSH jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (art. 125 KSH).

-Zamieszczenie w firmie spółki komandytowo - akcyjnej nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza skutkuje tym, iż taki akcjonariusz będzie odpowiadał za zobowiązania wobec osób trzecich jak komplementariusz

- Statut spółki winien być sporządzony pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego oraz podpisany przez co najmniej wszystkich komplementariuszy.

- Spółka komandytowo - akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru sądowego

-Natomiast akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki tzn. ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wkładów wniesionych na akcje (art. 135 KSH).

od chwili wpisu w rejestrze zwolnienie z tej odpowiedzialności komplementariusza pozbawionego wbrew jego sprzeciwowi prawa reprezentowania spółki (art. 137 § 5 KSH).

- Spółkę komandytowo - akcyjną reprezentują komplementariusze

-, Natomiast akcjonariusze mogą reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnicy (art. 138 KSH

- Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki z wyłączeniem spraw przekazanych przez przepisy prawa lub statut do kompetencji walnego zgromadzenia. Statut spółki może przewidywać, że prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu albo kilku komplementariuszom (art. 140 § 1 i 2 KSH).

- Ustanowienie rady nadzorczej jest obligatoryjne w spółkach, w których liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób

- Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, przy czym w skład rady nadzorczej nie może wchodzić komplementariusz albo jego pracownik.

-. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszowi oraz komplementariuszowi również gdy nie jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej.

 

zgromadzenia, w sprawach:

- podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom,

- Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej

-Wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewiduje to statut spółk

- Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki.

- Likwidatorami są komplementariusze mający prawo prowadzenia spraw spółki, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia, powzięta za zgodą wszystkich komplementariuszy, stanowi inaczej.

- Spółka akcyjna jest rozwiniętą formą spółki kapitałowej

- Spółkę akcyjną zawiązać może jedna lub więcej osób

- założycieli spółki, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (minimum trzy). Założycielami spółki akcyjnej są osoby podpisujące statut

- Statut spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego (art. 304 § KSH.),

- pokrycie objętych udziałów gotówka lub aportem.. Każdy akcjonariusz obowiązany jest do pełnej wpłaty należności za akcje

-odpowiadają wartością akcji

- Minimum kapitału akcyjnego to 500 000 zł, a wartość minimalna akcji 1 zł.

- Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne (aporty) powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu

- najbliższe walne zgromadzenie sprawozdania i rachunków- chyba ?

-Osobowość Prawna - chyba ?

-Podstawowym obowiązkiem akcjonariusza jest pokrycie objętych udziałów gotówka lub aportem.. Każdy akcjonariusz obowiązany jest do pełnej wpłaty należności za akcje. Wpłaty te powinny być dokonywane równomiernie na wszystkie akcje

-Statut - chyba ?

- Akcja jest papierem wartościowym

- Wyraz „akcja” używany jest w potrójnym znaczeniu, a mianowicie do oznaczenia: ułamka kapitału zakładowego, papieru wartościowego oraz ogółu praw i obowiązków akcjonariusza wobec spółki.Rodzaje akcji - na okaziciela (bezimienne), gotówkowe, uprzywilejowane.

- Natomiast akcje aportowe wydawane w zamian za wkłady niepieniężne powinny aż do chwili zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie sprawozdania i rachunków za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione. Stanowią one bowiem w ciągu tego okresu zabezpieczenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu umów dotyczących wkładów niepieniężnych.

-posiada akcje

-- Rocznego zysku spółki.

- Świadectwa te mogą być wydawane założycielom spółki najwyżej na okres 10 lat od chwili zarejestrowania spółki

- Może on być jedno lub wieloosobowy, wybrany w sposób i w trybie przewidzianym przez statut spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona

- walne zgromadzenie lub wybrany w sposób i w trybie przewidzianym przez statut

- max 5 lat

- przez walne zgromadzenie

- zarządu

-po kadencji (max 5) lat lub po odwołaniu

-Jeśli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania przewiduje statut. Jeżeli statut spółki nie zawiera stosownych postanowień w tej kwestii obowiązuje zasada reprezentacji łącznej tj. do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki, konieczne jest współdziałanie 2 członków zarządu bądź 1 członka zarządu łącznie z prokurentem

- Jeżeli statut spółki nie zawiera stosownych postanowień w tej kwestii obowiązuje zasada reprezentacji łącznej tj. do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki, konieczne jest współdziałanie 2 członków zarządu bądź 1 członka zarządu łącznie z prokurentem

-Spółka akcyjna musi posiadać radę nadzorczą. Rada nadzorcza powinna składać się z co najmniej 3 członków wybranych przez walne zgromadzenie, statut może ustanowić inny sposób powoływania członków rady nadzorczej

- wykonywać stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa (w szczególności bada bilans, rachunek zysków i strat, co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, sprawozdanie zarządu i jego wnioski co do podziału zysków i pokrycia strat)

- Mandaty członków rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania, Członków rady nadzorczej powołuje się na pięć lat, z możliwością przedłużenia mandatu bądź odwołania w każdej chwili

- nie może bez zezwolenia spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi

- Akcjonariusze, wierzyciele

Walne zgromadzenie zwyczajne powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

- kapitały rezerwowe, zmniejszenie kapitału zakładowego

- Walne zgromadzenie zwołuje z reguły zarząd przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 tygodnie przed terminem zgromadzenia

- Natomiast walne zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane jest w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i statucie spółki, a ponadto wówczas, gdy organy spółki lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane

- co najmniej na 3 tygodnie przed terminem zgromadzenia

- Walne zgromadzenie zwyczajne powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego

- Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie i statucie (gdy wymagane jest quorum

Akcjonariusze mają prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub też przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności, musi być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu.

- Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności, musi być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu WIĘCEJ NIE MA

- Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie i statucie (gdy wymagane jest quorum

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej (podobnie jak obniżenie), wiąże się zawsze z podjęciem stosownej uchwały walnego zgromadzenia o podwyższeniu (obniżeniu) kapitału zakładowego wraz z uchwaleniem zmiany statutu nawet wówczas, gdyby zmiana ta miała polegać wyłącznie na podniesieniu (obniżeniu) wysokości kapitału (art. 431 § 1 KSH).- warunkowego podwyższenia kapitału w przypadku zgody wierzycieli na zapłatę długu przez spółkę

-Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej (podobnie jak obniżenie), wiąże się zawsze z podjęciem stosownej uchwały walnego zgromadzenia o podwyższeniu (obniżeniu) kapitału zakładowego wraz z uchwaleniem zmiany statutu nawet wówczas, gdyby zmiana ta miała polegać wyłącznie na podniesieniu (obniżeniu) wysokości kapitału (art. 431 § 1 KSH).


Pobierz dokument
spolka.komandytowa.sciaga.prawo.doc
Rozmiar 62 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
spółka jawna ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
podstawowe pojęcia prawne-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnic
rozdział III ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
sprawozdanie-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
forma czynności prawnych-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
rozdział VI ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
pełnomocnictwo-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
rozdział I ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
utworzenie spółki akcyjnej-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
rzecznik praw obywatelskich-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
rozdział IV ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
spółki-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
prawo handlowe - ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
pojęcie mienia i majątku-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
wszystko o spółce partnerskiej-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
pojęcie prawa-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza

więcej podobnych podstron