Metodologia badań społecznych - wykład 6, Metodologia nauk społecznych

Pobierz dokument
metodologia.badan.spolecznych.wyklad.6.doc
Rozmiar 92 KB

METODOLOGIA - WYKŁAD 6, 23.11.2010r.

STRUKTURA WYJAŚNIANIA NOMOLOGICZNO - DEDUKCYJNEGO

Explanans (to co wyjaśnia - zdania wykorzystywane do wyjaśnienia)

Składa się z :

  1. Zdania ogólne stwierdzające związek między Bi Z

2) Warunki brzegowe(empiryczny stan rzeczy, który skłania nas do postawienia pytania o warunkowanie)

-zajście Z

Jeśli jest konkurencja, to występuje wrogość wobec cudzoziemców.

W społeczności X występuje konkurencja. (zjawisko w stosunku do którego stawiane jest pytanie; można wyjaśnić odwołując się do prawa ogólnego i sprawdzić czy istnieją warunki brzegowe; Prawem ogólnym jest, np. to pierwsze zdanie)

Explanandum (zjawisko, które chcemy wyjaśnić)

  1. Zjawisko do wyjaśnienia

W społeczności X występuje wrogość wobec cudzoziemców

Zdania ogólne

Warunki brzegowe

Explanandum(co się wydarzy)

Wyjaśnianie

Szukane

Szukane

Dane

Prognozowanie(przewidujemy explanandum)

Dane

Dane

Szukane

WYJAŚNIENIA WIELOCZYNNIKOWE

WYJAŚNIENIA KONKURENCYJNE

B jest przyczyną Z

Zaszło B

Zaszło Z

A jest przyczyną Z

Zaszło A

Zaszło Z


Występują różne(w tym przypadku 2) teorie warunkujące zajście Z

WYJAŚNIENIE INDUKCYJNO - STATYSTYCZNE

Twierdzenie statystyczne (prawidłowość)

Warunki brzegowe

W 90% - jeśli miesięcznie dochody osób przekraczają 3tys. zł, to chodzą one do opery.

Osoba X zarabia miesięcznie 3200zł.(nie odnosi się do 100% populacji, ale do 90%, więc my nie wiemy do której grupy dana osoba należy)

Explanandum

Osoba X chodzi regularnie do opery

Pozwala nam określić tendencje, prawidłowości występujące w jakiejś zbiorowości. Gdy chcemy użyć do określenia zachowania pojedynczej osoby, to trzeba przyjąć to wyjaśnienie z pewnym prawdopodobieństwem. Wyjaśnienie statystyczne ma charakter prawdopodobny.

KRYTERIA PRZYCZYNOWOŚCI

PRZYCZYNY WYSTARCZAJĄCE I KONIECZNE

PARADYGMATYCZNY ROZWÓJ NAUKI W KONCEPCJI T. KUCHNA

Modele te były konstruowane niezależnie od praktyki badawczej. Funkcjonowały również bezdyskusyjnie gdy uważano naukę za kwintesencję racjonalności. Kuchn nie opisał nauki, jaka być powinna, ale taką jaką ona jest, jaką ona jest uprawiana.

PODSTAWOWE TEZY

PARADYGMAT

ROZWÓJ NAUKI

To jest ta skokowość, a nie ciągłość. Nowa teoria nie wchłania starej teorii, ale nowa teoria zastępuje starą teorię.

PŁASZCZYZNY NIEWSPÓŁNIERNOŚĆI TEORII

WIEDZA MILCZĄCA

STYL MYŚLOWY (L. FLECK)

Opracował koncepcję uprawiania nauki.

METODOLOGICZNY ANARCHIZM P. FEYERABENDA (wydał książkę „Przeciwko metodzie”)

KONSTRUKTYWIZM

OBIEKTYWISTYCZNY(odwołuje się do założeń pozytywizmu) I KONSTRUKTYWISTYCZNY MODEL POZNANIA

Obiektywistyczny

Konstruktywistyczny

Rzeczywistość jest zewnętrzna i niezależna wobec poznania

Rzeczywistość jest konstruowana poprzez praktyki społeczne

Przedmiot wyznacza treść świadomości podmiotu, kształt wiedzy wyznaczony jest przez świat, wiedza jest odkrywana.(eliminuje się czynnik ludzki z procesu badawczego)

Nie ma rozdziału świata od wiedzy, „fakty” są społecznie tworzone a nie odkrywane. Każdy fakt jest interpretacją.

Relacja korespondencji(korespondencja między obiektami w rzeczywistości a zdaniami obserwacyjnymi, które muszą być zgodne z tymi obiektami)(klasyczna koncepcja prawdy)

Prawdą jest to, co za prawdę zostaję uznane.(na mocy decyzji społecznej a nie jakiś reguł)

PARADYGMAT NORMATYWNY I INTERPRETATYWNY (T. P. WILSON)

NORMATYWNY

INTERPRETATYWNY

Interakcja wyznaczona przez prawa rządzące rzeczywistością społeczną. (W tym modelu przebieg interakcji określony jest przed ich rozpoczęciem. Wiadomo co wolno, a czego nie wolno. Dążąc do jakiegoś celu ludzie robią to co wolno - jest to określone normami)

Interakcja jest uporządkowana, ale procesualna. (ponieważ za źródło ładu przyjmuje się proces społecznych negocjacji. Relacja jest określona, ale jej przebieg uzależniony jest od zachowań, a nie od norm społecznych)

Role społeczne są odgrywane, ponieważ te role realizują oczekiwania społeczne. (postępowanie zgodnie ze scenariuszem) Role są relatywnie stabilne.

Role społeczne są tworzone (widzenie siebie cudzymi oczami). (W zależności od jednego zachowania zmienia się drugie.)

Wszyscy mają taką samą „mapę poznawczą”. (każdy członek danej zbiorowości w podobny sposób myśli - dlatego bez kłopotu się porozumiewamy)

Konsensus jest negocjowany.(w zależności od komunikatów nadawanych przez uczestników to konsensus(uzgodnienie) może przyjąć różną formę)

Normy mają charakter obiektywny. (są elementem danego społeczeństwa. Obowiązują wszystkich członków społeczeństwa.

Normy należą do zasobów interpretacji(każdy człowiek dokonuje interpretacji rzeczywistości)


Pobierz dokument
metodologia.badan.spolecznych.wyklad.6.doc
Rozmiar 92 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metodologia badań społecznych - wykład 7, Metodologia nauk społecznych
Metodologia badań społecznych - wykład 1, Metodologia nauk społecznych
Metodologia badań społecznych - wykład 2, Metodologia nauk społecznych
Metodologia badań społecznych - wykład 3, Metodologia nauk społecznych
Metodologia badań społecznych - wykład 4, Metodologia nauk społecznych
Metodologia nauk spolecznych wyklad id 294758
Metodologia - wykład 5.12.2010 - dr Cyrański, Metodologia nauk społecznych
Metodologia nauk społecznych wykłady
metodologia nauk społecznych wykłady
Metodologia badan spolecznych - wyklady, Pedagogika
metodologia badań społecznych- wykłady Banaszak, pedagogika UAM I SUM, metodologia badań społecznych
Metodologia badan spolecznych wyklady id 294912
3.Metodologia bad 8.11 wykład, IV rok, Metodoogia badań społecznych- wykłady
logika odcinek 4 , Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (KUL) I stopień, Rok 1, semestr 2, Logika,
Ogólna metodologia nauk, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki badań społeczny
Metodologia, metodologia-wyklady, Metodologia nauk społecznych 28
Metodologia, metodologia-wyklady, Metodologia nauk społecznych 28

więcej podobnych podstron