obsługa piły tarczowej do cięcia mięsa i kości, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP

Pobierz dokument
obsluga.pily.tarczowej.do.ciecia.miesa.i.kosci.doc
Rozmiar 29 KB

obsługa piły tarczowej do cięcia mięsa i kości
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI PIŁY TARCZOWEJ DO CIĘCIA MIĘSA I KOŚCI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat , wymagana sprawność fizyczna
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- przy obsłudze urządzeń nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy, nosić biżuterię i ręczne zegarki oraz przystępować do pracy z długimi, polakierowanymi lub naklejonymi paznokciami u rąk
Pracownicy z uszkodzonym naskórkiem rąk nie powinni być dopuszczeni do pracy wymagającej bezpośredniej styczności z przetwarzanym surowcem, półproduktem i produktem.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania odpadów
- dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi piły tarczowej
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan techniczny piły i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej-przewodów i sprzętu elektrycznego
- sprawdzić trwałość i właściwość zamocowania narzędzia tnącego
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu
- oczyścić piłę, sprawdzić i uzupełnić smar
- próbnie uruchomić piłę i sprawdzić jakość jej działania (występowanie szumów, nadmiernych drgań)
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru
- wznawiać pracę piły bez usunięcia uszkodzenia
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn i narzędzi
- używać maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego (zerowania) lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu
- obsługiwać piłe bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
- uruchamiać piły w przypadku stwierdzenia przerwy w instalacji elektrycznej
- dokonywać jakichkolwiek poprawek, napraw, sprawdzeń, regulacji, konserwacji, czyszczenia piły gdy jest podłączona do sieci
- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane
- samowolnego naprawiania urządzeń elektrycznych, kontaktów, wyłączników itp.,
- dotykania nie izolowanych przewodów elektrycznych, przełączników itp.
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy

NAKAZUJE SIĘ:
- podwieszone przecinarki ręczne do przepoławiania tusz powinny być wyposażone w przeciwwagi oraz osłony chroniące przed odpryskami kości i mięsa
- chronić instalację elektryczną przed zamoknięciem
- w czasie pracy narzędzia tnącego prowadzić piłę prostopadle, nie krzywić aby nie występowało pękanie narzędzia tnącego
- nie stosować nadmiernego nacisku piły przy przecinaniu
- używać obowiązujące ochrony osobiste
- sukcesywnie usuwać odpady
- przyłączać maszyny do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny, dokładnie oczyścić piłę
- wyłączyć piłę wyłącznikiem (głównym)

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach piły należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- piła, której uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinna być niezwłocznie zatrzymana i odłączona od zasilania
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
-narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zero-wania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bez pośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebez-pieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.


Pobierz dokument
obsluga.pily.tarczowej.do.ciecia.miesa.i.kosci.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
instrukcja bhp przy obsludze pily tarczowej do ciecia miesa i kosci
Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej do cięcia drewna
i1 Obsługa piły taśmowej do drewna, BHP, Instrukcje-Jednostronicowe
INSTRUKCJA BHP - obsługi piły rozbiorowej do mięs, GOTOWANIE I ŻYWIENIE, GASTRONOMIA
Instrukcja BHP przy obsłudze ręcznej piły tarczowej do metalu
BHP piła tarczowa do drewna, instrukcje BHP
INSTRUKCJA OBSŁUGI PIŁY TARCZOWEJ - ROZBIOROWEJ, GASTRONOMIA
obsługa osadzaka hilti, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Instrukcja BHP-piła tarczowa DO DREWNA, Instrukcje BHP drewno
obsługa koparko, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Instrukcja BHP dla ¶lusarzy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
roboty transportowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Instrukcja BHPprzy kapowaniu pakietów, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP

więcej podobnych podstron