stanowisko elektromonter, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko zawodowe -zawody

Pobierz dokument
stanowisko.elektromonter.bhp.i.ppoz.doc
Rozmiar 78 KB

Promotor 11/05

Promotor 11/05

a

zawodowego

na stanowisku elektromontera

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie

szczegółowych zasad stwierdzania

posiadania kwalifikacji przez

osoby zajmujące się eksploatacją

urządzeń i sieci (Dz.U. nr 89/2003,

poz. 828) stwierdza się, że eksploatacją

urządzeń, instalacji i sieci

mogą zajmować się osoby, które

spełniają wymagania kwalifikacyjne

w zakresie obsługi, konserwacji,

remontów, montażu i kontrolno-

pomiarowe. Osoby te powinny

ponadto poddać się wymaganym

dla danego stanowiska badaniom

lekarskim oraz muszą zostać przeszkolone

w zakresie znajomości

przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy (instruktaż wstępny ogólny,

instruktaż stanowiskowy, szkolenie

okresowe), zgodnie z Rozporządzeniem

MGiP (Dz.U. nr 180/2004,

poz. 1860 ze zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 17 września

1999 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy urządzeniach

i instalacjach elektrycznych

(Dz.U. nr 80/1999, poz. 912 ze zm.)

prace przy urządzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych,

w zależności od zastosowanych

metod i środków zapewniających

bezpieczeństwo pracy, mogą być

wykonywane:

• przy całkowicie wyłączonym

napięciu,

• w pobliżu napięcia,

• pod napięciem.

Przed przystąpieniem do wykonywania

prac przy urządzeniach

i instalacjach elektroenergetycznych

wyłączonych spod napięcia

należy:

• zastosować odpowiednie zabezpieczenie

przed przypadkowym

załączeniem napięcia,

• wywiesić tablicę ostrzegawczą

w miejscu wyłączenia obwodu

o treści: „Nie załączać”,

Ryszard Bryła

• sprawdzić brak napięcia w wyłączonym

obwodzie,

• uziemić wyłączone urządzenia.

Uziemienia należy wykonać tak,

aby miejsce pracy znajdowało

się w strefie ograniczonej uziemieniami,

a co najmniej jedno

uziemienie powinno być widoczne

z miejsca pracy. W razie wielostronnego

zasilania uziemienia

powinny być wykonane od każdej

strony,

• zabezpieczyć i oznaczyć miejsce

pracy odpowiednimi znakami

i tablicami ostrzegawczymi.

Charakterystyka

stanowiska pracy

Elektromonter wykonuje następujące

czynności:

• konserwuje urządzenia i instalacje

elektryczne wewnątrz

budynków i na zewnątrz,

• montuje, kontroluje i naprawia

urządzenia i instalacje elektryczne,

• zakłada linie napowietrzne, wykonuje

przyłącza do budynków,

• układa kable elektroenergetyczne,

• obsługuje elektronarzędzia

oraz maszyny i urządzenia

elektryczne,

• dokonuje pomiarów elektrycznych.

Elektromonter może podejmować

prace bez polecenia lub na

polecenie ustne (proste czynności

lub czynności ujęte w instrukcjach

stanowiskowych) i na polecenie

pisemne (m.in. przy urządzeniach

pod napięciem, w pobliżu urządzeń

pod napięciem, w pomieszczeniach

zagrożonych pożarem

lub wybuchem). Niektóre prace

zlecone do wykonania elektromonterowi,

zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U.

nr 62/1996 r., poz. 288), powinny

być wykonywane przez dwie osoby.

Wykaz takich prac zobowiązany

jest przygotować pracodawca.

Metodyka oceny

ryzyka zawodowego

Oceny ryzyka zawodowego dokonano

tutaj dwoma metodami:

wg PN-N-18002/2000 i RISK SCORE.

Opis tych metod przedstawiliśmy

w poprzednich numerach „Promotora”,

m.in. w „Promotorze” 9/05. Należy

traktować je jako przykładowe,

gdyż przydzielony zakres czynności

na określonym stanowisku może się

zmieniać w zależności od specyfiki

konkretnego zakładu pracy. .

www.elamed.com.pl/promotor 27

Promotor 11/05

Promotor 11/05

0

Lp. Zagrożenie Możliwe źródła zagrożeń Możliwe skutki

zagrożenia

Przed oceną

Środki profilaktyczne

Po realizacji zadań

Uwagi

o realiza-

cji zadań

Ciężkość (C)

Prawdopodo-

bieństwo (P)

Ryzyko (R)

Ciężkość (C)

Prawdopodo-

bieństwo (P)

Ryzyko (R)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Upadek na

tym samym

poziomie.

Śliskie i nierówne powierzchnie, zatara-

sowane przejścia.

Złamania

kończyn,

zwichnięcia,

potłuczenia.

S S S Utrzymywać porządek na stanowisku pracy.

Zabezpieczyć właściwy stan dróg transportowych. S M M

2.

Upadek

na niższy

poziom.

Prace montażowe i naprawcze wykony-

wane na wysokości.

Złamania,

zwichnięcia, po-

tłuczenia, urazy

wewnętrzne,

śmierć.

D S D

Stosować odpowiednio dobrane i zabezpieczone

drabiny oraz pomosty robocze. W razie konieczności

stosować sprzęt zabezpieczający, m.in. słupołazy

i uprzęże bezpieczeństwa. W razie potrzeby stosować

asekurację, prowadzoną przez drugiego pracownika.

S M M

3. Pyły

i odpryski.

Wiercenie, szlifowanie i cięcie mate-

riałów.

Urazy oczu,

choroby układu

oddechowego.

S S S Stosować okulary ochronne, osłony twarzy i półmaski. M M M

4.

Uderzenie

spowo-

dowane

ruchomymi

przedmio-

tami.

Zły stan narzędzi ręcznych (tępe ostrza,

źle oprawione rękojeści). Brak lub

uszkodzone osłony ruchomych elemen-

tów maszyn i urządzeń. Niezamierzone

uruchomienie maszyny lub urządzenia.

Obrażenia ciała,

śmierć. D S D

Stosować prawidłowo oprawione narzędzia ręczne.

Rozmiary i typy narzędzi dobierać do rodzaju wykony-

wanej pracy. Przestrzegać właściwego zamocowania

osłon ruchomych elementów maszyn i urządzeń. Prze-

nosić na inne miejsce elektronarzędzia po uprzednim

wyłączeniu ich spod napięcia. Przestrzegać właściwe-

go zamocowania osłon ruchomych elementów maszyn

i urządzeń. Zachować szczególną ostrożność.

D M S

5.

Praca w wy-

muszonej

pozycji ciała.

Prace instalacyjne i remontowe wyko-

nywane na wysokości (drabiny, słupy

elektryczne czy podesty) oraz na tym

samym poziomie.

Zwyrodnienia

kostno-sta-

wowe.

S S S

Stosować odpowiednią rotację pracowników przy

wykonywaniu prac wymagających wymuszonej pozycji

ciała. Stosować odpowiednie do zagrożeń i ergono-

miczne ochrony osobiste, m.in. nakolanniki, przy

pracach uzasadniających korzystanie z tego rodzaju

wyposażenia.

S M M

6. Słabe

oświetlenie.

Niedostateczne oświetlenie naturalne.

Brak lub źle dobrane źródła światła. Źle

dobrane oprawy oświetleniowe.

Osłabienie lub

uszkodzenie

wzroku.

S S S

Dbać o właściwe oświetlenie naturalne stanowisk

pracy, m.in. poprzez zapewnienie czystości okien,

świetlików i naświetli. Stosować zgodne z normami

sztuczne oświetlenie stanowisk pracy. Oprócz oświe-

tlenia ogólnego stosować oświetlenie stanowiskowe.

M M M

7. Pożar.

Źle dobrane parametry instalacji el.

Niedbale wykonane prace instalacyjne.

Materiały łatwo palne umieszczone

obok rozgrzanych przedmiotów lub obok

urządzeń elektrycznych.

Oparzenia,

śmierć. D M S

Prace wykonywać ściśle według zatwierdzonego pro-

jektu robót. Stosować właściwie dobrane zabezpiecze-

nia nadprądowe. Wyposażyć stanowisko w wymagany

sprzęt ppoż. Zachować szczególną ostrożność.

S M M

8.

Hałas

i wibracje.

Wiercenie i cięcie materiałów. Odgłosy

dochodzące z innych stanowisk pracy

i z ulicy.

Choroby

narządu słuchu,

zwyrodnienia

stawów.

S S S Stosować w razie potrzeby ochronniki słuchu. Stoso-

wać sprawne technicznie elektronarzędzia. S M M

9.

Zmienne

warunki

atmosferyczne.

Niskie lub wysokie temperatury, opady

deszczu lub śniegu.

Przeziębienie

lub przegrzanie

organizmu.

S S S

Wyposażyć pracownika w odpowiednią do warunków

atmosferycznych odzież ochronną. Zapewnić napoje

i posiłki profilaktyczne w czasie prac na otwartej prze-

strzeni lub w niekorzystnym mikroklimacie, zgodnie

z wymogami Rozporządzenia RM (Dz.U. nr 60/1996,

poz. 279).

S M M

10. Stres.

Zbyt duże wymagania w stosunku

do możliwości pracownika. Prace

w nadgodzinach. Obawa o własne życie

i zdrowie podczas pracy w warunkach

zagrożenia. Konflikty międzyludzkie.

Choroby ogól-

noustrojowe,

nerwice.

S D D

Dostosowywać wymagania do możliwości psychofi-

zycznych pracownika. Przestrzegać norm dotyczą-

cych czasu pracy. Doskonalić metody instruktażu

i szkoleń, kładąc szczególny nacisk na sposoby

ograniczenia zagrożeń na stanowisku. Ustalić jasne

zasady wynagradzania, premiowania i nakładania kar

regulaminowych.

S M M

11.

Porażenie

prądem elek-

trycznym.

Prace naprawcze lub montażowe

przy urządzeniach elektrycznych

bez odłączenia napięcia

lub bez właściwego zabezpieczenia

przed przypadkowym załączeniem.

Śmierć. D S D

Unikać prac prowadzonych pod napięciem, a jeśli są

one konieczne, to stosować środki do bezpiecznego

ich wykonywania. Stosować sprawny sprzęt ochronny

i nieuszkodzone narzędzia - drążki i kleszcze

izolacyjne, wskaźniki napięcia, rękawice dielektrycz-

ne, izolacyjne narzędzia monterskie. Zastosować

odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym

załączeniem - zgodnie z instrukcją stanowiskową.

Omawiać zagadnienie podczas codziennych odpraw

z pracownikami.

D M S

Prace z użyciem lamp przenośnych

i elektronarzędzi w warunkach dużej

wilgotności lub dokonywane w metalo-

wych zbiornikach.

Śmierć. D S D Stosować w takich przypadkach zasilanie napięciem

bezpiecznym 24 V. M M M

Kontakt z metalowymi obudowami ma-

szyn, urządzeń i elektronarzędzi, które

mogą znaleźć się pod napięciem.

Śmierć. D M S

Kontrolować stan techniczny wyłączników różnicowo-

-prądowych. Sprawdzać ich działanie każdorazowo

przed przystąpieniem do pracy. Przeprowadzać

okresową kontrolę zerowań i uziemień. Stosować

elektronarzędzia wyposażone w sprawne uchwyty

wykonane z materiałów izolacyjnych. Nie eksploato-

wać elektronarzędzi na zewnątrz budynków podczas

opadów atmosferycznych.

S M M

Możliwość natrafienia na przewody

elektryczne pod napięciem, podczas

wiercenia wiertarką el. w ścianach.

Śmierć, urazy

ciała. D S D

Wyłączać zagrożone obwody spod napięcia. Stosować

detektory napięcia. Korzystać z dokumentacji budow-

lano-montażowej.

S M M

Uszkodzenia izolacji przewodów wiodą-

cych prąd. Śmierć. D S D

Zabezpieczyć przewody przed przypadkowymi uszko-

dzeniami mechanicznymi. Kontrolować okresowo stan

izolacji przewodów.

S M M

28 www.elamed.com.pl/promotor

Promotor 11/05

Promotor 11/05

E

Lp. Zagrożenie Źródło zagrożenia Możliwe skutki

zagrożenia

Przed oceną

Środki profilaktyczne

Po realizacji zadań

Uwagi

o

realizacji

zadańSkutki (S)

Ekspozycja (E)

Prawdopodo-

bieństwo (P)

Ryzyko (R)

Skutki (S)

Ekspozycja (E)

Prawdopodo-

bieństwo (P)

Ryzyko (R)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Upadek na

tym samym

poziomie.

Śliskie i nierówne

powierzchnie,

zatarasowane przejścia.

Złamania

kończyn,

zwichnięcia,

potłuczenia.

3 6 6

108

Śred-

-nie

Utrzymywać porządek na stanowisku pracy.

Zabezpieczyć właściwy stan dróg transportowych. 3 6 3 54

Małe

2.

Upadek

na niższy

poziom.

Prace montażowe

i naprawcze wykonywane

na wysokości.

Złamania,

zwichnięcia, po-

tłuczenia, urazy

wewnętrzne,

śmierć.

15 6 6

540

B.

duże

Stosować odpowiednio dobrane i zabezpieczone

drabiny oraz pomosty robocze. W razie konieczności

stosować sprzęt zabezpieczający, m.in. słupołazy

i uprzęże bezpieczeństwa. W razie potrzeby stosować

asekurację, prowadzoną przez drugiego pracownika.

3 6 3 54

Małe

3. Pyły

i odpryski.

Wiercenie, szlifowanie

i cięcie materiałów.

Urazy oczu,

choroby układu

oddechowego.

3 6 10

180

Śred-

nie

Stosować okulary ochronne, osłony twarzy i półmaski. 1 6 3

18

B.

małe

4.

Uderzenie

spowodowane

ruchomymi

przedmiotami.

Zły stan narzędzi

ręcznych (tępe ostrza,

źle oprawione rękojeści).

Brak lub uszkodzone

osłony ruchomych

elementów maszyn i urzą-

dzeń. Niezamierzone

uruchomienie maszyny

lub urządzenia.

Obrażenia ciała,

śmierć. 7 6 7 252

Duże

Stosować prawidłowo oprawione narzędzia ręczne.

Rozmiary i typy narzędzi dobierać do rodzaju wykony-

wanej pracy. Przestrzegać właściwego zamocowania

osłon ruchomych elementów maszyn i urządzeń. Prze-

nosić na inne miejsce elektronarzędzia po uprzednim

wyłączeniu ich spod napięcia. Przestrzegać właściwe-

go zamocowania osłon ruchomych elementów maszyn

i urządzeń. Zachować szczególną ostrożność.

3 6 3 54

Małe

5.

Praca w wy-

muszonej

pozycji ciała.

Prace instalacyjne

i remontowe wykonywane

na wysokości (drabiny,

słupy elektryczne czy

podesty) oraz na tym

samym poziomie.

Zwyrodnienia

kostno-stawowe. 3 6 6

108

Śred-

nie

Stosować odpowiednią rotację pracowników przy wyko-

nywaniu prac wymagających wymuszonej pozycji ciała.

Stosować odpowiednie do zagrożeń i ergonomiczne

ochrony osobiste, m.in. nakolanniki, przy pracach uza-

sadniających korzystanie z tego rodzaju wyposażenia.

1 6 3

18

B.

małe

6. Słabe oświe-

tlenie.

Niedostateczne oświetle-

nie naturalne. Brak lub

źle dobrane źródła świa-

tła. Źle dobrane oprawy

oświetleniowe.

Osłabienie lub

uszkodzenie

wzroku.

3 6 6

108

Śred-

nie

Dbać o właściwe oświetlenie naturalne stanowisk

pracy, m.in. poprzez zapewnienie czystości okien,

świetlików i naświetli. Stosować zgodne z normami

sztuczne oświetlenie stanowisk pracy. Oprócz oświetle-

nia ogólnego stosować oświetlenie stanowiskowe.

1 6 3

18

B.

małe

7. Pożar.

Źle dobrane parametry

instalacji el. Niedbale

wykonane prace insta-

lacyjne. Materiały łatwo

palne umieszczone obok

rozgrzanych przedmio-

tów lub obok urządzeń

elektrycznych.

Oparzenia,

śmierć. 15 6 3 270

Duże

Prace wykonywać ściśle według zatwierdzonego pro-

jektu robót. Stosować właściwie dobrane zabezpiecze-

nia nadprądowe. Wyposażyć stanowisko w wymagany

sprzęt ppoż. Zachować szczególną ostrożność.

3 6 1

18

B.

małe

8. Hałas i wi-

bracje.

Wiercenie i cięcie mate-

riałów. Odgłosy docho-

dzące z innych stanowisk

pracy i z ulicy.

Choroby

narządu słuchu,

zwyrodnienia

stawów.

7 6 3

126

Śred-

nie

Stosować w razie potrzeby ochronniki słuchu. Stoso-

wać sprawne technicznie elektronarzędzia. 3 6 3 54

Małe

9.

Zmienne

warunki at-

mosferyczne.

Niskie lub wysokie tem-

peratury, opady deszczu

lub śniegu.

Przeziębienie

lub przegrzanie

organizmu.

3 6 10

180

Śred-

nie

Wyposażyć pracownika w odpowiednią do warunków

atmosferycznych odzież ochronną. Zapewnić napoje i po-

siłki profilaktyczne w czasie prac na otwartej przestrzeni

lub w niekorzystnym mikroklimacie, zgodnie z wymogami

rozporządzenia RM (Dz.U. nr 60/1996, poz. 279).

3 6 3 54

Małe

10. Stres.

Zbyt duże wymagania

w stosunku do możliwości

pracownika. Prace

w nadgodzinach. Obawa

o własne życie i zdrowie

podczas pracy w warun-

kach zagrożenia. Konflikty

międzyludzkie.

Choroby

ogólnoustrojo-

we, nerwice.

7 6 6 252

Duże

Dostosowywać wymagania do możliwości psychofi-

zycznych pracownika. Przestrzegać norm dotyczących

czasu pracy. Doskonalić metody instruktażu i szkoleń,

kładąc szczególny nacisk na sposoby ograniczenia

zagrożeń na stanowisku. Ustalić jasne zasady wyna-

gradzania, premiowania i nakładania kar.

3 6 3 54

Małe

11.

Porażenie

prądem elek-

trycznym.

Prace naprawcze

lub montażowe przy

urządzeniach el. bez odłą-

czenia napięcia lub bez

właściwego zabezpiecze-

nia przed przypadkowym

załączeniem.

Śmierć. 15 6 6

540

B.

duże

Unikać prac prowadzonych pod napięciem, a jeśli są

one konieczne, to stosować środki do bezpiecznego

ich wykonywania. Stosować sprawny sprzęt ochronny

i nieuszkodzone narzędzia - drążki i kleszcze izolacyjne,

wskaźniki napięcia, rękawice dielektryczne, izolacyjne

narzędzia monterskie. Zastosować odpowiednie zabez-

pieczenie przed przypadkowym załączeniem - zgodnie

z instrukcją stanowiskową. Omawiać zagadnienie

podczas codziennych odpraw z pracownikami.

7 6 3

126

Śred-

nie

Prace z użyciem lamp prze-

nośnych i elektronarzędzi

w warunkach dużej wil-

gotności lub dokonywane

w metalowych zbiornikach.

Śmierć. 15 6 3 270

Duże

Stosować w takich przypadkach zasilanie napięciem

bezpiecznym 24 V. 3 6 1

18

B.

małe

Kontakt z metalowymi

obudowami maszyn,

urządzeń i elektronarzę-

dzi, które mogą znaleźć

się pod napięciem.

Śmierć. 15 6 6

540

B.

duże

Kontrolować stan techniczny wyłączników różnicowo-

-prądowych. Sprawdzać ich działanie każdorazowo przed

przystąpieniem do pracy. Przeprowadzać okresową

kontrolę zerowań i uziemień. Stosować elektronarzędzia

wyposażone w sprawne uchwyty wykonane z materia-

łów izolacyjnych. Nie eksploatować elektronarzędzi na

zewnątrz budynków podczas opadów atmosferycznych.

7 6 1 42

Małe

Możliwość natrafienia

na przewody elektryczne

pod napięciem podczas

wiercenia wiertarką el.

w ścianach.

Śmierć, urazy

ciała. 15 6 3 270

Duże

Wyłączać zagrożone obwody spod napięcia. Stosować

detektory napięcia. Korzystać z dokumentacji budow-

lano-montażowej.

3 6 1

18

B.

małe

Uszkodzenia izolacji prze-

wodów wiodących prąd. Śmierć. 15 6 3 270

Duże

Zabezpieczyć przewody przed przypadkowymi uszko-

dzeniami mechanicznymi. Kontrolować okresowo stan

izolacji przewodów.

3 6 3 54

Małe

www.elamed.com.pl/promotor 29


Pobierz dokument
stanowisko.elektromonter.bhp.i.ppoz.doc
Rozmiar 78 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
VIII, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko zawodowe -zawody
Roboty dachowe i dekarski1, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko zawodowe -zawody
elekrromonter ciekawe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko zawodowe -zawody
Brukarz, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko zawodowe -zawody
mechanik, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko zawodowe -zawody
Jakie ograniczenia czasu pracy dotyczą kobiet w ciąży, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko z
PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO biuro, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Szkolenia- BHP
nowa norma przeglad elektronarzedzi, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Elektrycy BHP i DOZÓR
kartoteka-elektronarzedzia, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Elektrycy BHP i DOZÓR
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instr
OSP Pytania egzaminacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
ppoż, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Jak często przeprowadzać próbną ewakuację, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Instrukcja BHP dla ¶lusarzy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Ochrona ogniowa w systemach suchej zabudowy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ

więcej podobnych podstron