Rozwiazanie stosunku pracy w razie czasowej niezdolnosci do pracy, kadry-i-awans

Pobierz dokument
rozwiazanie.stosunku.pracy.w.razie.czasowej.doc
Rozmiar 29 KB

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM ZATRUDNIONYM NA PODSTAWIE MIANOWANIA W RAZIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ CHOROBĄ TRWAJĄCĄ DŁUŻEJ NIŻ 182 dni*)

............................................... ................................., dnia ........................

(nazwa przedszkola) (miejscowość i data)

Pani /Pan

(imię i nazwisko nauczyciela)

(stanowisko nauczyciela)

w

(nazwa przedszkola)

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) rozwiązuję z Panią/Panem stosunek pracy z dniem ..............................................................................................................**)

Powodem rozwiązania stosunku pracy jest czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą, trwającą od dnia ..................................................................***)

Jednocześnie informuję, że przysługuje Pani /Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ....................................................................................,
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

...........................................................
(podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)

____________

* w szczególnie uzasadnionych wypadkach - po stwierdzeniu przez lekarza leczącego poprawy stanu zdrowia nauczyciela i możliwości powrotu do pracy - okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia

** rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy

*** do okresu czasowej niezdolności wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w przedszkolu, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia

portalPRZEDSZKOLNY.pl


Pobierz dokument
rozwiazanie.stosunku.pracy.w.razie.czasowej.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
casy nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, KADRY I PŁACE
Zawiadomienie zwiazku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
Orzecznictwo o czasowej niezdolności do pracy
Orzekanie o czasowej niezdolnosci do pracy
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
ZMIANA DO USTAWY ZASAD ROZWIĄZYWANIA STOSUNKÓW PRACY Z PRACOWNIKAMI Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY
ORZEKANIE O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy
Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy, Medycyna, Zdrowie Publiczne & Organizacja i ekonomika w
Rozwiazanie stosunku pracy w razie czesciowej likwidacji przedszkola, kadry-i-awans
Zasady i tryb orzekania o czasowej niezdolności do pracy
w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy, Medycyna, Zdrowie Publiczne & Organizacja i ek
Orzecznictwo o czasowej niezdolności do pracy
Orzekanie o czasowej niezdolnosci do pracy
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
Orzekanie o czasowej niezdolnosci do pracy

więcej podobnych podstron