Egzamin testowy (wersja 111) Chemia Ogólna, Biotechnologia PWR, Semestr 1, Chemia ogólna, Chemia ogólna - Drożdżewski

Pobierz dokument
egzamin.testowy.wersja.111.chemia.ogolna.doc
Rozmiar 43 KB

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

0x08 graphic
Wydział Chemiczny

CHEMIA OGÓLNA

Egzamin testowy w semestrze 07z.

Termin pierwszy w dniu 01.02.2008.

------------------------------------------------------------ ---------------------

IMIĘ I NAZWISKO NUMER ALBUMU

--------------------------------- PYTANIA EGZAMINACYJNE ---------------------------------

1. Atomowa jednostka masy jest równa:

a) 1/16 masy atomu nuklidu0x01 graphic
b) 12 g

c)* 1/12 masy atomu nuklidu0x01 graphic
d) dokładnie 1 g

2. Rozpuszczono w wodzie jednakowe liczności CH3COOH i CH3COONa. Ułamek molowy rozpuszczalnika wynosi 0,92. Jakie są ułamki molowe substancji rozpuszczonych?

a)* 0,04 i 0,04 b) 0,06 i 0,02 c) 0,46 i 0,92 d) 0,08 i 0,04

3. Reakcja Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 ΔH = -342 kJ/mol, jest reakcją:

a) endotermiczną, heterogeniczną b) wymiany, homogeniczną

c)* egzotermiczną, redoks d) homogeniczną, jonową

4. Współczynniki stechiometryczne reakcji chemicznej
Cu + SO42- + H+ = SO2 + Cu2+ + H2O, są następujące:

a) 1, 5, 1 = 5, 1, 3 b) 2, 1, 6 = 2, 1, 3

c)* 1, 1, 4 = 1, 1, 2 d) 1, 3, 4 = 1, 3, 2

5. Orbitalny moment pędu elektronu kwantowany jest poprzez:

a)* poboczną liczb kwantową l o wartościach 0, 1, 2, 3, …. n-1

b) poboczną liczbę kwantową l o wartościach 1, 2, 3, …. n-1

c) poboczną liczbę kwantową l o wartościach 1, 2, 3, …. n

d) spinową liczbę kwantową s o wartościach +1/2, -1/2

6. Struktura elektronów walencyjnych anionu siarki S2- wynosi:

a) 3s23p4 b) 3s23p4 c) 2s22p5 d)*3s23p6

0x08 graphic

7. Rozmiar atomu, obrębie okresu drugiego i w miarę przechodzenia do coraz cięższych pierwiastków, zmienia się w następujący sposób:

a) nie zmienia się b) nieregularnie maleje lub rośnie

c)* maleje d) rośnie

8. Liczba elektronów wiążących i antywiążących w cząsteczce tlenu (O2) wynosi odpowiednio:

a) 8 i 2 b)* 8 i 4 c) 8 i 6 d) 6 i 4

9. Hybrydyzacja typu sp2 wiąże się z następującą geometrią wiązań:

a) trójkąt b) tetraedr c) kwadrat d) oktaedr

10. Energia cząsteczek substratów niezbędna do tego, aby ich zderzenie mogło zakończyć się reakcją, to:

a) energia reakcji b) energia wiązania

c) energia aktywacji d) energia zderzenia

11. Następująca reakcja znajduje się w stanie równowagi:

2SO2 (g) + O2 (g) ⇆ 2SO3 (g) ΔH < 0

Stan równowagi przesuniemy w stronę substratów jeżeli:

a) dodamy pewną ilość tlenu lub podwyższymy temperaturę

b)* obniżymy ciśnienie w zbiorniku lub podwyższymy temperaturę

c) podwyższymy ciśnienie w zbiorniku lub dodamy ditlenku siarki

d) obniżymy temperaturę lub dodamy tritlenku siarki

12. Jeżeli pH roztworu wodnego wynosi 2,00 to stężenie molowe jonów OH- równa się:

a) 0.50 M b) 2,00 M c) 1,0·10-2 M d)* 1,0·10-12 M

13. W 2,00 M roztworze amoniaku, stopień dysocjacji wynosi 0,48%. Jak będzie przybliżona wartość stopnia dysocjacji po czterokrotnym rozcieńczeniu tego roztworu?

a)* 0.96 % b) 0.24 % c) 1.92 % d) 0.12 %

14. Wodny roztwór chlorku amonu o stężeniu 1,0 M ma następującą właściwość:

a) jest roztworem buforowym b)* ma odczyn lekko kwaśny

c) ma odczyn lekko zasadowy d) ma odczyn obojętny

15. Przemiana jądrowa, która dany pierwiastek przekształca w pierwiastek o wyższej liczbie atomowej to:

a) przemiana α b) przemiana β+ c)* przemiana β- d) rozbicie jądra

WERSJA
111

WERSJA
111


Pobierz dokument
egzamin.testowy.wersja.111.chemia.ogolna.doc
Rozmiar 43 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Chemia Ogólna - PROGRAM WPC1002w (Walkowiak), Biotechnologia PWR, Semestr 1, Chemia ogólna, Chemia o
Chemia Ogólna - PROGRAM CHC011001w (Drozdzewski), Biotechnologia PWR, Semestr 1, Chemia ogólna, Chem
Ćwiczenie 1 - oznaczanie stalej i stopnia dysocjacji, Biotechnologia PWR, Semestr 3, Chemia fizyczna
Ćwiczenie 10 - katalityczny rozpad wody utlenionej, Biotechnologia PWR, Semestr 3, Chemia fizyczna -
Ćwiczenie 2 - liczby przenoszenia i ruchliwosc jonow, Biotechnologia PWR, Semestr 3, Chemia fizyczna
PYTANIA BIOLOGIA MOLEKULARNA egz[1].aga, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biologia Molekularna - Wykła
Pytania - 2007, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biologia Molekularna - Wykład, egzamin - stare pytani
Noworyta-opracowanie zagadnien, Biotechnologia PWR, Semestr 3, Inżynieria Chemiczna - wykład (Nowory
Pytania z mikrobiologii, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Mikrobiologia Przemysłowa - Wyklad, Egzaminy
Biologia molekularna - egzaminy, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biologia Molekularna - Wykład, egzam
biol II baza pytan z 2010, Biotechnologia PWR, Semestr 2, Biologia II Wykład, Egzamin
Ćwiczenie 6 - diagram fazowy, Biotechnologia PWR, Semestr 3, Chemia fizyczna - Laboratorium, Chemia
Inzynieria (nie nasza), Biotechnologia PWR, Semestr 3, Inżynieria Chemiczna - wykład (Noworyta), egz

więcej podobnych podstron