konstytucja i konstytucjonalizm europejski, S. Wronkowska Podstawowe Pojęcia prawa i Prawoznawstwa, Konstytucjonalizm

Pobierz dokument
konstytucja.i.konstytucjonalizm.europejski.s.doc
Rozmiar 89 KB

KONSTYTUCJA I KONSTYTUCJONALIZM EUROPEJSKI

Konstytucja <łac. constituere - ustanawianie, urządzanie, uporządkowanie, nadawanie określonej formy> jest to akt prawny (względnie akty prawne) o najwyższej mocy, regulujący najbardziej podstawowe zagadnienia ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego państwa. Najczęściej konstytucja odróżnia się też od innych aktów prawnych trybem jej uchwalania i zmieniania. Państwo ma tylko jedną konstytucję (choć może się ona składać z kilku aktów prawnych), natomiast liczba wszelkich innych ustaw może być nieograniczona.

POWSTANIE KONSTYTUCJI

Powstanie Konstytucji wiąże się bezpośrednio z epoką odrodzenia, kiedy narodził się pomysł stworzenia takiego dokumentu. Uważano wtedy, że spisanie najważniejszych praw i zasad zagwarantuje ład społeczny. Pierwszą formalną konstytucją była Konstytucja Wirginii, w 1776r. konstytucja Ameryki.

II konstytucją była konstytucja z 3 maja 1791r. Polska, a III z września 1791 francuska.

Konstytucja amerykańska początkowo nie zawierała katalogu praw dlatego, że przyjęto iż ochrona praw jednostki należy do ustawodawstwa stanowego, więc na szczeblu federalnym nie istnieje konstytucyjna ochrona praw.

generacje konstytucji:

CHARAKTERYSTYKA KONSTYTUCJI

Konstytucja jest aktem normatywnym i powszechnie obowiązującym, musi być stosowana przez wszystkie organy władzy publicznej i inne podmioty, które są adresatami zawartych w niej norm i zasad. Jednocześnie jest ustawą szczególną, określana mianem ustawy zasadniczej, odróżniającą się od innych ustaw swoją szczególną treścią, szczególną formą i specjalną mocą prawną.

Na treść współczesnych konstytucji składają się trzy zasadnicze elementy, stanowiące tzw. materię konstytucyjną:

  1. określenie szczególnych zasad ustroju państwa

  2. określenie ustroju naczelnych organów państwowych

  3. określenie statusu jednostki w państwie

Szczególna treść konstytucji - polega na zakresie (szerokości) regulowanych przez nią materii i na sposobie (głębokości, szczegółowości) ich regulowania.

Materia konstytucyjna to całokształt kwestii ustrojowych (triada), tzn.:

Głębokość regulacji jest różna w rożnych państwach, ale panuje zasada, że konstytucja powinna normować zagadnienia o charakterze podstawowym, ale ich określenie ma charakter polityczny, dlatego obok konstytucji lakonicznych (USA, Francja z 1958) są konstytucje obszerne (większość konstytucji w państwach postkomunistycznych, np. polska konstytucja- spowodowane jest to doświadczeniami autorytaryzmu oraz słabością i/lub niewiarą we władzę sądowniczą i jej zdolność twórczego interpretowania konstytucji i wypełniania luk)

Szczególna forma konstytucji - polega na jej :

Szczególna moc prawna - przyznanie konstytucji najwyższego miejsca w systemie prawa stanowionego (zbudowanego na zasadzie hierarchiczności.

Zakaz naruszania i nakaz realizowania są skierowane do wszystkich organów państwa.

SZCZEGÓLNY TRYBU UCHWALANIA I ZMIANY KONSTYTUCJI

Konstytucja dochodzi do skutku wg procedury bardzo restryktywnej niż ustawy zwykłe. Procedury te mogą ograniczać się do minimum nieznacznie utrudniając zmiany w konstytucji. Konstytucja może zawierać przepisy różnicujące kwestie jej zmiany w zależności od treści.

PROCEDURY mogą być bardzo zróżnicowane:

- parlament po przyjęciu wniosku o zmianę konstytucji podejmuje nad nią prace i po jej utworzeniu rozwiązuje się. Po nowych wyborach jeżeli parlament przyjmie tę konstytucję to jest ona przyjęta, jeżeli nie to upada i procedura zaczyna się od nowa - powoduje to rozciągłość w czasie,

- wymóg ratyfikacji w drodze referendum,

- parlament większością 2/3 głosów przy połowie obecnych.

Niemcy swą konstytucję traktują dość roboczo, zachodzą liczne zmiany - było ich ok. 40.

FAKTYCZNA ZMIANA KONSTYTUCJI- polega na ukształtowaniu się polityki nieprzystającej do tekstu lub z nim sprzecznej np. konstytucja jest stara, obowiązuje kilka lat i w międzyczasie następowało przeobrażenie konstytucji.

Faktyczna zmiana polega na czynności jednorazowej polegającej na odstąpieniu od brzmienia tekstu konstytucji.

Konstytucja może zawierać przepisy łatwiej i trudniej zmienialne. Najczęściej jest tak, że te partie konstytucji, które wyrażają pewne ideowe założenia ustroju, pewną ideologię ustrojową mogą być obejmowane trudniejszą procedurą zmiany, albo z konstytucji może wynika, że nie można dokonywać zmian konstytucji sprzecznych z duchem tych przepisów wyrażających owa ideologię ustrojową. Zazwyczaj jest mało takich przepisów. Wyjątek stanowi konstytucja Rumunii, która zawiera katalog takich przepisów.

Pozycja konstytucji a:

OBOWIĄZYWANIE KONSTYTUCJI

Konstytucja jest aktem normatywnym powszechnie obowiązującym - wiąże wszystkie organy władzy publicznej i obywateli. Specyfika konstytucji polega na:

strukturze i charakterze prawnym przepisów konstytucji

zasadach i formach stosowania konstytucji

gwarancjach przestrzegania konstytucji

Powstał na podstawie orzeczenia Marbury v. Madison z 1803 r., potem przyjęty w krajach Ameryki Łacińskiej, Kanadzie, Australii, Indiach, Izraelu, a po II wojnie w Japonii

Powstał w Austrii, potem Czechosłowacji. Rozpowszechnił się po II wojnie (w końcu nawet Francja utworzyła Radę Konstytucyjną w 1985 r.)

INNE ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Ustawa konstytucyjna - ta sama moc prawna, ten sam tryb uchwalenia i zmiany. Z reguły regulują wąskie kwestie materii konstytucyjnej:

Inne akty normatywne - też mogą dotyczyć materii konstytucyjnej, ale nie mają szczególnej mocy prawnej (np. ustawy o samorządzie, o TK, ordynacje wyborcze, uchwała - regulamin sejmu i senatu, i in.)

Prawo zwyczajowe - normy prawne powstałe w drodze długotrwałego stosowania zwyczajowo przyjętych rozwiązań, charakteryzujące się przekonaniem, że są prawem. W Polsce nie ma mocy prawnej, ale pewne zasady są stosowane, np. zasada dyskontynuacji prac parlamentu choć nie została nigdzie zapisana, uznaje się ją za obowiązującą; mazurek Dąbrowskiego do 1976 r. uznawano jedynie za hymn Polski.

Zwyczaj konstytucyjny - ustabilizowana (długotrwała i powtarzalna) praktyka postępowania w jakiejś sytuacji, rodząca domniemanie, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji zostanie potraktowana w taki sam sposób- pomimo, że przepisy pozostawiają kilka możliwości, stale wybiera się jedno rozwiązanie. Powstaje tam, gdzie regulacja prawna nie jest wyczerpująca (sytuacja typowa w prawie konstytucyjnym).

Przykłady- funkcjonowanie RM oparte jest w dużej mierze na zwyczaju; kompetencja Marszałka Sejmu do poprawek technicznych tekstu.

Dysonans konstytucyjny - przełamanie konwenansu konstytucyjnego.

Precedens konstytucyjny - jednorazowe, świadome rozstrzygnięcie w praktyce, w nadziei na takie same rozwiązania w przyszłości. Jeśli się spełni, da początek nowemu zwyczajowi. Poprzez precedens może dojść do zmiany zwyczaju konstytucyjnego.

Orzecznictwo - nie stanowi źródła prawa konstytucyjnego. Rozstrzygnięcia sądów (w tym TK) nie mogą dodawać niczego nowego do istniejących norm, a jedynie precyzować ich znaczenie i sposób stosowania, co czasem uzyskuje walor wiążący (art. 190 ust. 2 K.). Jednak duża ogólnikowość i pojemność sformułowań konstytucji daje możliwość wzbogacania zawartości tych norm. Zjawisko to jest typowe dla obecnego rozwoju konstytucjonalizmu (np. interpretacja zasady demokratycznego państwa prawnego). Dlatego sądownictwo (zwłaszcza TK) jest bliskie źródłom prawa.

Doktryna - zespół naukowych poglądów i twierdzeń formułujących siatkę pojęć prawa konstytucyjnego i określających metody i zasady jego interpretacji. Ale poglądy doktryny pełnią ważna rolę w tworzeniu prawa i orzecznictwie.

Ustawa organiczna (semi-konstytucyjna) - ustawa mająca moc prawną pomiędzy konstytucją a ustawą, przeważnie dotyczy bardzo ważnych kwestii, jak ordynacja wyborcza, stany nadzwyczajne, ustawy podatkowe, kodeksy. Występuje min. we Francji.

Arenga - krótki wstęp, bez historycznego i aksjologicznego podłoża, np. przed małą konstytucją.

Bibliografia:

  1. Garlicki Leszek „Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu.”

  2. Gudlewicz Ewa „Konstytucyjny system organów państwowych”

  3. Banaszak Bogusław „Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych”


Pobierz dokument
konstytucja.i.konstytucjonalizm.europejski.s.doc
Rozmiar 89 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA STOSUNKI PRAWNE
podstawowe pojecia prawa, studia prawnicze, 2 rok
Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, ~FARMACJA, I rok, chemia (ciul wie co), Semestr I
Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, Notatki i materiały dodatkowe, Chemia, materiały dodatkowe
podstawowe pojecia prawa, Podstawy prawa
podstawowe pojęcia i prawa
I.wykl nieorg, Wprowadzenie - podstawowe pojęcia, prawa chemiczne, jednostki
PODSTAWOWE POJĘCIA Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, Nauka, Administracja
PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA STOSUNKI PRAWNE
Mariusz Piechota Prawo medyczne Wyklad 1 Podstawowe pojecia z zakresu prawoznawstwa
Podstawowe zasady prawa konstytucyjnego, Prace Kontrolne Technik Administracji
1. PODSTAWOWE POJĘCIA I TERMINY ORAZ KONSTYTUTYWNE ¬RÓDŁA DO DZIEJÓW JUDAIZMU
Podstawowe zasady prawa konstytucyjnego, Prace Kontrolne Technik Administracji

więcej podobnych podstron