Grunty EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty

Pobierz dokument
grunty.egzamin.studia.1.stopien.inzynierka.doc
Rozmiar 25 KB

Grunty, które ustawa rozumie jako grunty rolne(art.2, ust.1):

-grunty rolne określone w ewidencji gruntów

-pod stawami i zbiornikami rolnymi

-pod budynkami gospodarczymi, mieszkalnymi, przemysłowymi

-pod działami produkcji specjalnej, np.szklarnie

-pod parkami i zadrzewieniami

-pod ogródkami działkowymi

-pod urządzeniami zaopatrzeniowymi w wodę

-zrekultywowane grunty dla rolnictwa

-pod torfowiskami i oczkami wodnymi

-pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych

Główne cele w ochronie gruntów rolnych i leśnych(art.3):

-ograniczanie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne

-zapobieganie procesom degradacji i dwastacji

-wprowadzenie rekultywacji i zagospodarowania gruntów na cele rolnicze

-zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych

Cele dla gruntów leśnych:

-j.w

-j.w oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej

-przywracanie wartości użytkowej gruntom, które ją utraciły

-poprawienie wartości użytkowi

Należność-jednoroczna opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji(art.3 pkt.12). Opłata roczna-z tytułu użytkoania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji(10% z należności płacona przez 10 lat)(art.3. pkt.13)

Ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne-na cele nierolnicze i nieleśne można przekazywać nieużytki i najsłabsze grunty(kl.V, VI). Żeby inne grunty przeznaczyć na cele nierolnicze i nieleśne potrzebna jest zgoda odpowiedniego organu administrayjnego.

>0,5 ha I i III kl.-Minister

>1 ha Iva-Ivb-Wojewoda

grunty org. V-VI-wojewoda

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej-wyłączenie może nastąpić po wydaniu decyzji na wyłączenie. Sama zgoda nie wystarczy musi być decyzja. Trzeba uiścić należność i opłatę roczną, np.

-wyłączeniu podlega 10ha kl IIIb

-za 1 ha takiego gruntu trzeba zapłacić 450 ton żyta(450t*300zł=135 000zł), a 10ha 1 350 000z

Dodatkowo jeszcze opłata jednorazowa za przedwczesny wyrąb lasu, czyli wartość jaką miałby ten drzewostan normalnie wycięty minus cena jaką osiągnął w chwili cięcia.

Zapobieganie degradacji-obowiązek przeciwdziałania degradacji spoczywa na właścicielu gruntu. Właściciel-ma notarialny zapis, że jest właścicielem. Właścicielowi można nakazać wykonanie jakiegoś zabiegu w drodze decyzji(wójt, burmistrz). Właściciel musi dbać o urządzenia, np. melioracyjne, przeciwerozyjne(jeżeli tego nie wykona to płaci za wykonanie tego innej osobie). Gmina podejmuje uchwałę o planach zagospodarowania strefy ograniczonego użytkowania. W wyniku takiej uchwały zakład musi pokryć poniesione straty, a jeżeli ktoś odstąpi od takiej uchwały musi zapłacić karę.

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów-sprawca musi wykonać rekultywację swoich zniszczeń. Sprawca na własny koszt wykonuje rekultywację. Sprawca nieustalony(nie wiemy kto zniszczył lub wystąpiły klęski żywiołowe)to rekultywację wykonuje właściwy organ z Funduszu Ochrony Gruntów.

Rekultywację planuje się i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej. Rekultywacja musi być zakończona w 5 lat po zakończeniu działalności. W razie nie zakończenia rekultyacji w okresie 5 lat stosuje się opłatę roczną podwyższoną o 200%.


Pobierz dokument
grunty.egzamin.studia.1.stopien.inzynierka.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BIOCHEMIA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
STEP-EKOLOGIA EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
FITOPATOLOGIA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
GISY-EGZAMIN POPRAWKOWY, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
biochemia cz 1, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
BIAŁKA DO 10, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
OSADY ŚCIEKOWE, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
GEODEZJA I KARTOGRAFIA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
EGZ.BIOCHEMIA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
BIOCHEMIA-EGZ.2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
ENZYMY OD33 DO 42, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
FIZJOLOGICZNE ASPEKTY KONSERWACJI TERENÓW ZIELENI, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
FORMUŁA PASQUILLA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
EKOLOGIA LĄDOWA 2 POPRAWKA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
GIS, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
CUKRY OD54 DO 58e, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
aga1, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty, Do uporządkowania
ww, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty, Do uporządkowania
BIOCHEMIA EGZ, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty

więcej podobnych podstron