EDUKACJA CHOREGO PO UDARZE MÓZGU, Udar Mózgu

Pobierz dokument
edukacja.chorego.po.udarze.mozgu.udar.mozgu.doc
Rozmiar 48 KB

EDUKACJA CHOREGO PO UDARZE MÓZGU

Wystąpienie powaSnych, często zagraSających Syciu objawów udaru mózgu jest

niespodziewane zarówno dla chorego, jak i dla jego rodziny. Najczęściej występuje nag³y

deficyt ruchowy — niedow³ad lub poraSenie kończyny.

U niektórych pacjentów dochodzi do zaburzenia kontaktu z otoczeniem (zaburzenia mowy,

rozumienia, pamięci) oraz utraty kontroli nad czynnościami fizjologicznymi.

W polskim spo³eczeństwie stopień edukacji medycznej jest niski, a wiedza dotycząca

początkowych objawów udaru oraz jego powik³ań — niewystarczająca.

Dlatego istnieje konieczność przekazania pacjentowi w początkowym okresie hospitalizacji

podstawowych informacji na temat przyczyny i objawów udaru mózgu.

NaleSy wyjaśnić róSnice między udarem niedokrwiennym (zawa³ mózgu) a udarem

krwotocznym („wylew”). Chorego i jego opiekunów powinno się poinformować o

konsekwencjach udaru (ewentualnym zagroSeniu Sycia, trwa³ym kalectwie, degradacji

spo³eczno-zawodowej). Niezbędne jest takSe omówienie planowanych badań oraz dzia³ań

terapeutycznych.

Znajomość czynników ryzyka udaru mózgu w spo³eczeństwie jest ma³a, zaś konieczność

ich leczenia często się bagatelizuje.

Szczególnie waSnym zagadnieniem jest uświadomienie pacjentowi i jego opiekunom

znaczenia naleSytej kontroli nadciśnienia tętniczego, cukrzycy oraz innych

przewlek³ych chorób sprzyjających wystąpieniu udaru mózgu. Wskazane jest

przedstawienie mechanizmów prowadzących do udaru, z uwzględnieniem istniejących

wcześniej jednostek chorobowych, czynników środowiskowych i stylu Sycia .Niedostatek

zachowań prozdrowotnych w polskim

spo³eczeństwie dotyczy równieS pacjentów z udarem mózgu. Modyfikacja czynników

ryzyka, takich jak: styl Sycia, nieprawid³owe zwyczaje Sywieniowe, naduSywanie tytoniu i

alkoholu lub brak regularnych badań zapobiegawczych,jest niezbędna w profilaktyce

wtórnej udaru.

Wskazania do stosownych zmian w tym zakresie naleSy zawrzeć w programie edukacji

poudarowej — zarówno chorego, jak i jego rodziny, szczególnie w okresie po

pobycie w szpitalu. Obecnie pacjenci i ich bliscy nie mają wystarczającej wiedzy o

zasadach organizacji opieki i rehabilitacji poszpitalnej.

CELE EDUKACJI POUDAROWEJ

Edukację chorego po udarze mózgu naleSy dostosować

do jego stanu ogólnego i neurologicznego — do stopnia nasilenia deficytów ruchowych

oraz poznawczych.

Zakres tej edukacji powinien odpowiadać poziomowi intelektualnemu

pacjenta i jego opiekunów, a takSe etapowi choroby. Zakres wiedzy przekazywanej osobom

z niewielkim ubytkiem neurologicznym moSe być szeroki, natomiast w przypadku chorych z

duSym stopniem niepe³nosprawności poudarowej trzeba edukować przede wszystkim

rodzinę, opiekunów oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjent w ostrej fazie udaru powinien uzyskać podstawowe informacje o jego przyczynie,

przebiegu i powik³aniach.

W ramach opieki poszpitalnej najistotniejsza jest wiedza na temat kontroli czynników

ryzyka, sposobów pielęgnacji i rehabilitacji chorego oraz zmiany stylu i warunków jego

Sycia.

Edukacja pacjenta u osób samodzielnych, bez nasilonych deficytów ruchowych, bez

zaburzeń afatycznych, objawów zespo³u otępiennego obejmuje:

• wyjaśnienie przyczyny udaru, zapewnienie niezbędnych informacji na temat jego

przebiegu i powik³ań;

Edukacja chorego po udarze mózgu

• ukazanie konieczności i sposobu zmiany stylu Sycia (promocja zachowań

prozdrowotnych) oraz poprawy kontroli czynników ryzyka po udarze;

• zwiększenie aktywnego udzia³u chorego w procesie leczniczym;

• planowaną i dostosowaną do moSliwości pacjenta rehabilitację spo³eczno-zawodową.

Edukacja rodziny/opiekunów chorych z utrwaloną niepe³nosprawnością poudarową,

zaburzeniami mowy,demencją obejmuje:

• wyjaśnienie zakresu oraz konsekwencji trwa³ych deficytów neurologicznych

występujących u chorego;

• naukę czynności pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych;

• instruktaS w zakresie przygotowania zaplecza socjalnego (adaptacja mieszkania,

wyposaSenia w sprzęt rehabilitacyjny);

• podanie informacji o moSliwości uzyskania wsparcia (opieka spo³eczna, pielęgniarki

środowiskowe, organizacje kościelne, pomoc psychologiczna);

• ukazanie konieczności konsekwentnej rehabilitacji w warunkach domowych oraz

sposobów jej prowadzenia.

Edukacja lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej pe³niących poszpitalną

opiekę nad chorym i jego rodziną obejmuje:

• uświadomienie, Se chory po udarze to pacjent specyficzny, wymagający szczególnego

nadzoru neurologicznego i ogólnolekarskiego oraz ścis³ej kontroli czynników ryzyka;

• wskazanie, Se niezbędne jest dostosowanie terapii do moSliwości i konkretnych potrzeb

pacjenta, przekazanie standardów postępowania leczniczego w warunkach

ambulatoryjnych;

• promowanie fachowego nadzoru pielęgnacyjnego w warunkach poszpitalnych (sta³a

opieka domowa).

KORZYŚCI Z EDUKACJI

• Pog³ębienie wiedzy chorych i ich rodzin dotyczącej czynników ryzyka udaru mózgu,

zrozumienie jego przyczyny oraz przebiegu i konsekwencji.

• Usprawnienie wspó³pracy z lekarzem, zwiększenie częstości wizyt oraz lepsze

przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjenta i jego rodzinę.

• Poprawa kontroli modyfikowalnych czynników ryzyka i większa skuteczność ich leczenia

(zmniejszenie liczby i dawek leków, wprowadzenie dzia³ań niefarmakologicznych).

• Promocja zachowań prozdrowotnych, zmiana niekorzystnego stylu Sycia.

• Usprawnienie opieki domowej nad pacjentem oraz rehabilitacji poszpitalnej.

PROGRAM DZIA£AŃ EDUKACYJNYCH

Metody przekazywania informacji:

• bezpośrednia rozmowa lekarza z pacjentem oraz jego rodziną (NAJISTOTNIEJSZA);

• publikacje informacyjne dla chorych po udarze mózgu i ich rodzin (prasa, broszury);

• programy szkoleniowe dla pacjentów i ich rodzin lub opiekunów (w Polsce prowadzone

tylko w kilku ośrodkach); ogólne za³oSenia programów edukacyjnych:

— spotkania indywidualne lub w ma³ych grupach;

— prezentacja materia³ów dydaktycznych (przystępnie

opracowanych);

— edukacja prowadzona przez odpowiednio przeszkolony, fachowy personel —

pielęgniarki edukacyjne;

— proste i zrozumia³e informacje przekazywane z wykorzystaniem

materia³ów dydaktycznych: plansz,

tabel, prezentacji audiowizualnych;

• prezentacja informacji edukacyjnych przez środki masowego przekazu — programy

telewizyjne i radiowe, witryny internetowe;

• upowszechnianie krótkich hase³ wyjaśniających istotę udaru mózgu, jego leczenia i

profilaktyki, takich jak: „atak mózgu”, „czas to mózg”.

Szczegó³owe zadania i zakres edukacji

Nadciśnienie tętnicze

• Konieczność sta³ej kontroli ciśnienia tętniczego i konsekwentnej, d³ugotrwa³ej terapii

hipotensyjnej.

• Nauka norm odpowiadających kryteriom oceny skuteczności leczenia choroby

nadciśnieniowej.

• Nauka wykonywania codziennych samodzielnych pomiarów

ciśnienia tętniczego.

• Regularny zapis pomiarów ciśnienia tętniczego (prowadzenie dzienniczka).

• Konieczność sta³ej kontroli (choroba „bez dolegliwości”).

• Umiejętność rozpoznania sytuacji wymagającej wizyty u lekarza w celu zmiany terapii

(wzrost i obniSenie ciśnienia!).

• Unikanie preparatów dzia³ających gwa³townie (np.nifedipiny).

, Edukacja chorego po udarze mózgu

Terapia przeciwdepresyjna (usprawniająca rehabilitację,poprawiająca stan ogólny i

neurologiczny oraz polepszająca komfort Sycia chorego)

• Uświadomienie choremu/rodzinie, Se depresja to powaSny

i częsty problem osób z udarem, a leczenie jest

konieczne i nie jest niczym wstydliwym.

Palenie tytoniu

• Uświadomienie choremu i jego rodzinie, Se konieczne jest ca³kowite zaniechanie palenia,

co przynosi następujące

korzyści:

— obniSenie ryzyka udaru;

— poprawa skuteczności terapii hipotensyjnej;

— zwiększenie odporności organizmu;

— spowolnienie postępu miaSdSycy.

Alkohol

• Dopuszczalne spoSycie jedynie w ma³ych ilościach (poniSej kilkunastu gramów na dobę).

• Zakaz naduSywania.

Wysi³ek fizyczny

• Konieczność sta³ej, regularnej aktywności ruchowej

— nie tylko w ramach leczenia rehabilitacyjnego.

• Promowanie „korzystnego” wysi³ku (ćwiczenia dynamiczne: bieganie, p³ywanie, jazda na

rowerze), eliminacja wysi³ku statycznego (np. ćwiczenia si³owe).

• Pozytywne efekty sta³ej aktywności fizycznej, na przyk³ad redukcja masy cia³a, poprawa

kontroli ciśnienia tętniczego i glikemii, polepszenie ogólnego samopoczucia.

• U osób z dodatkowymi obciąSeniami, na przyk³ad kardiologicznymi, niezbędny

indywidualny dobór ćwiczeń.

Przygotowanie mieszkania

• Likwidacja barier architektonicznych (u³atwienie choremu przemieszczania się): usunięcie

progów, poszerzenie otworów drzwiowych, budowa podjazdów

— ewentualnie instalacja windy (umoSliwienie wychodzenia na zewnątrz mieszkania).

• Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych: za³oSenie uchwytów przyściennych, podpór i

barierek, dostosowanie sanitariatów i kabiny prysznicowej.

• Przygotowanie pokoju chorego: ³óSka z moSliwością regulacji wezg³owia — ewentualnie z

materacem przeciwodleSynowym, zapewnienie dostępu z obu

Cukrzyca

• Szkodliwość nadmiernych wahań glikemii, niedopuszczanie do hipoglikemii.

• Konieczność utrzymywania prawid³owych stęSeń glukozy we krwi.

• Wsparcie terapii odpowiednią dietą oraz regularnym wysi³kiem fizycznym.

• Samodzielne pomiary glikemii z wykorzystaniem glukometru.

Dieta

• Dostosowanie (zmniejszenie) dziennej porcji kalorii do zapotrzebowania energetycznego.

• Uzupe³nienie niedoborów — szczególnie bia³kowych

i witaminowych.

• Zmiana diety — rezygnacja z pokarmów zawierających t³uszcze zwierzęce (tzn.

„nasycone”) i zastąpienie ich t³uszczami pochodzącymi z roślin lub ryb.

• Ograniczenie dobowego spoSycia soli, w tym —przedstawienie listy tak zwanych

pokarmów „bogatych w sól”.

• Zwiększenie ilości spoSywanych świeSych warzyw i owoców (pokarmy „bogate w potas”) i

produktów pe³noziarnistych (bogatoresztkowych).

• W³ączenie pokarmów zawierających witaminę B6 i kwas foliowy

• U osób z zaburzeniami po³ykania — podawanie pokarmów pó³p³ynnych, karmienie przez

sondę.

Redukcja masy cia³a (umoSliwiająca optymalną rehabilitację)

• Konieczność utrzymywania naleSnej masy cia³a (BMI

< 25 kg/m2, ew. wg zasady: wzrost - 100 = naleSna

masa cia³a).

• Metody zmniejszenia masy cia³a u osób z nadwagą lub

oty³ością (dieta, regularny wysi³ek fizyczny, ewentualnie metody farmakologiczne).

Hiperlipidemia

• Konieczność utrzymywania prawid³owych parametrów lipidogramu.

• Wyjaśnienie udzia³u hiperlipidemii w powstawaniu miaSdSycy i udaru mózgu.

• Przedstawienie terminów „z³y” i „dobry” cholesterol.

• Przekazanie sposobów poprawy stęSenia lipidów/diety, leczenie farmakologiczne.

• Omówienie roli t³uszczów zwierzęcych i roślinnych w diecie.


Pobierz dokument
edukacja.chorego.po.udarze.mozgu.udar.mozgu.doc
Rozmiar 48 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Edukacje chorego po udarze mozgu
EDUKACJA CHOREGO PO UDARZE MÓZGU, edukacja po udarze
PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pielęgnowanie chorego po udarze mózgu pielęgnowanie chorego z RZSx
5 Udar mózgu opieka pielęgniarska nad pacjentem po udarze mózgu
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Jakość życia po udarze mózgu Część I — badanie prospektywne
Nowe kierunki w fizjoterapii po udarze mózgu
Usprawnianie kończyny górnej po udarze mózgu w fazie podostrej(1), Fizjoterapia w neurologii
Wskazówki do usprawniania chorych po udarze mózgu, terapia zajęciowa
Masaż po udarze mózgu, TEORIA MASAŻU
Jakość życia po udarze mózgu Część II — uwarunkowania
Fizjoterapia po udarze mózgu
Neuropsychologiczna ocena dysfunkcji poznawczych w depresji po udarze móżgu
BÓL I OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI W KOŃCZYNIE GÓRNEJ U CHORYCH PO UDARZE MÓZGU
REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU, neurologia
Plan opieki nad chorym po udarze mózgu
Dieta po udarze mózgu, Medycyna Naturalna

więcej podobnych podstron