umowa kupna sprzedazy samochodu, Umowy

Pobierz dokument
umowa.kupna.sprzedazy.samochodu.umowy.doc
Rozmiar 18 KB


Umowa kupna - sprzedaży
samochodu

zawarta w …..............................(miejscowość) dnia ……………………………..(data)

pomiędzy:

………………………………………………………………………………………….............................…………................................................................(imię i nazwisko, adres)
legitymujący się dowodem osobistym seria …... nr …......................

zwanym dalej Sprzedawcą
a
………………………………………………………………………………………….............................…………................................................................(imię i nazwisko, adres)
legitymujący się dowodem osobistym seria …... nr …......................

zwanym dalej Kupującym.

§ 1

 1. Sprzedawca oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem samochodu osobowego
  …............................................................................................................................................................................................................................................. (marka, kolor, rocznik, numer rejestracyjny, nr silnika, przebieg itp. ).

 2. Sprzedawca oświadcza, iż wskazany w punkcie 1 samochód jest w pełni sprawny i określa jego stan techniczny jako dobry.

 3. Ponadto Sprzedawca oświadcza, iż opisany w pkt 1 samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i innych zabezpieczeń oraz obciążeń.

§ 2

 1. Kupujący oświadcza, że samochód określony w pkt 1 § 1 umowy widział, a także dokonał jego wnikliwego przeglądu technicznego osobiście i w autoryzowanym warsztacie …………………………………………………………………………………………..(dane warsztatu)

 2. Ponadto Kupujący oświadcza, iż nie posiada zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, parametrów, właściwości a także wyglądu.

§ 3

 1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1 pkt 1 za cenę …..................................... zł.

 2. Potwierdzenie uiszczenia ceny będzie poświadczone pokwitowaniem na podstawie potwierdzonego przelewu. Z tytułu niezapłaconej w terminie raty naliczane będą odsetki umowne w wysokości …….... proc. w skali roku.

 3. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z samochodu, w tym dwa komplety kluczyków. Sprzedawca wyda także Kupującemu niezbędne dokumenty związane z samochodem, w tym dowód rejestracyjny, instrukcję obsługi oraz wykaz autoryzowanych stacji i serwisów.

 4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

§ 4

 1. Koszta zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd w Sopocie.

 5. Załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną jej część.

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron, odczytano i podpisano.


…........................................ …...........................................
Sprzedający Kupujący


Pobierz dokument
umowa.kupna.sprzedazy.samochodu.umowy.doc
Rozmiar 18 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umowa kupna - sprzedaży samochodu, UMOWY
Umowa kupna-sprzedaży samochodu, Umowy Pisma Druki, Druki umowy - wzory
umowa kupna sprzedazy samochodu, Umowy i Protokoły
Umowa kupna - sprzedaży samochodu, UMOWY
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
umowa kupna-sprzedazy samochodu, pisma umowy druki wzory
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
Umowa kupna sprzedaży samochodu na 2 kupujących

więcej podobnych podstron