logopedyczne , ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Pobierz dokument
logopedyczne.cwiczenia.logopedyczne.dla.doc
Rozmiar 105 KB

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

1. Ćwiczenia usprawniające język

- wysuwanie języka do przodu, unoszenie go na górną wargę, opuszczanie do brody

- kierowanie języka w kąciki ust (w kierunku lewego i prawego ucha)

- oblizywanie podniebienia od górnych zębów do podniebienia miękkiego

- oblizywanie warg ruchem okrężnym

- dotykanie czubkiem języka górnych zębów i górnej wargi oraz dolnych zębów i

wargi

- skrobanie grzbietu języka poprzez przesuwanie go przez zbliżone szczęki

- zwijanie języka w rulonik

- wysuwanie języka jak najdalej z ust i chowanie go jak najdalej

-mlaskanie czubkiem języka, mlaskanie środkiem języka, przyssanie języka do

podniebienia przy szeroko otwartych ustach (ssania cukierka).

2. Ćwiczenia warg

- wysuwanie warg, jak przy „u” rozchylanie warg, jak przy „e”. Ruchy wysuwania i

rozchylania warg należy wykonywać naprzemiennie

- rozciąganie warg, jak przy „i”

- układanie dolnej wargi na górną i górnej na dolną

- wysunąć wargi do przodu, ściągnąć je i przesuwać w kąciki ust

- dmuchanie przez złączone wargi lekko wysunięte do przodu

- gwizdanie, parskanie, cmokanie

- podnoszenie wargami ołówka lub innego przedmiotu

- nabieranie powietrza pod górną, później pod dolną wargę

- ssanie górnej i dolnej wargi

- podtrzymywanie wargami kartki papieru

- wymawianie spółgłosek: i-u, a następnie a, e, u, i, o, y (należy zachować tę

kolejność).

Powyższe ćwiczenia języka i warg można prowadzić w formie zabawowej, np.

oblizujemy się, jak kotek po wypiciu mleka, lub miś po zjedzeniu miodu, itp.

Rodzaj stosowanych zabaw zależy od inwencji nauczyciela oraz od tematyki

realizowanego ośrodka pracy.

Zabawa „Zjadacz makaronu”, ma na celu poprawienie muskulatury warg. Polega ona na

stopniowym wciąganiu do ust nitki makaronu (stopniowo coraz dłuższej). W przypadku

zawodów zwycięża to dziecko, które pierwsze wciągnie do buzi nitkę makaronu.

3. Ćwiczenia szczęki dolnej

-opuszczanie i unoszenie szczęki (naśladowanie ziewania)

- przesuwanie dolnej szczęki w lewą a następnie w prawą stronę

- przy rozchylonych wargach wysuwanie dolnej szczęki do przodu oraz cofanie

- wykonywanie ruchów żucia

- chwytanie dolnymi zębami górnej wargi.

4. Ćwiczenia podniebienia miękkiego

-głębokie oddychanie - wdech nosem, wydech ustami

- oddychanie tylko przez nos lub tylko ustami

- energiczna wymowa połączeń głoskowych: ku, gu, ko, go, oko, ogo, uchu, ugu, np.

naśladowanie głosów ptaków

- chrapanie, naśladowanie kaszlu.

Powyższe ćwiczenia należy prowadzić w formie zabawowej.

Ćwiczenia słuchu mownego służą usprawnianiu zdolności precyzyjnego słyszenia i

różnicowania dźwięków w wypowiedziach własnych i otoczeniu. Dzieci upośledzone

1. Ćwiczenia słuchowe

- rozpoznawanie odgłosów naturalnych z otoczenia, np. z ulicy

- rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków za pomocą słuchu, np. uderzenie łyżeczką

o szklankę

- rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków tylko słuchowo (polecamy dzieciom

zamknąć oczy lub odwrócić się)

- rozpoznawanie różnych przedmiotów w zamkniętym pudełku przez potrząsaniem

pudełkiem, np. kamyki, gwoździe, groch

- rozpoznawanie źródła dźwięku, odszukiwanie go, np. zegarka lub radia

- nadawanie, odtwarzanie i różnicowanie głosów zwierząt i ptaków

- różnicowanie i odtwarzanie odgłosów otoczenia, np. stukot pociągu, świst czajnika

- rozpoznawanie osób po głosie, tzn. poszczególnych dzieci w klasie lub głosu

dziecka, które naśladuje głosy zwierząt

- rozróżnianie i naśladowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty muzyczne.

W ramach słuchowych, stosujemy również takie, których celem jest

rozpoznawanie przez dzieci melodii nuconej przez nauczyciela, rozpoznawanie jej rytmy,

tempa i czasu trwania.

2. Ćwiczenia związane z mówieniem

- wyróżnianie wyrazów w zdaniu (ile wyrazów, tyle klocków ustawiają dzieci, tyle

razy klaszczą, rysują kółka, itp.). Początkowo nauczyciel posługuje się zdaniami

prostymi, później stosuje zdania bardziej rozbudowane.

- wydzielanie sylab w wyrazach; punktem wyjścia jest rysunek ilustrujący wyraz

dwusylabowy, np. kura. Dzieci wyklaskują i wystukują sylaby w wyrazach.

Nauczyciel prowadzi ćwiczenia na podstawie zestawów obrazków, potem bez nich,

np. rzucanie woreczka do dziecka z jednoczesnym wypowiadaniem pierwszej sylaby

wyrazu, który ono musi skończyć.

- wyodrębnianie samogłoski w nagłosie wyrazu, np. E-la, O-la, u-le. Wymawiając

wyrazy należy przedłużać trwanie samogłoski nagłosowej.

-wyodrębnianie spółgłoski nagłosowej poprzez przedłużanie jej trwania, np. ssssanki,

szszszafa, itp.

- wyszukiwanie przedmiotów (zestawy obrazków lub zabawek) rozpoczynających się

np. spółgłoską „s”

- wyodrębnianie głoski w łatwych wyrazach, np. w imionach dzieci P-a-w-e-ł

-wyodrębnianie spółgłoski w wygłosie, np. lasss (zestawy obrazków lub zabawek)

- różnicowanie wyrazów, które różnią się tylko jedną głoską, np.:

domek - Tomek

góra - kura

biurko - piórko

bije - pije

kasa - kasza

buty - budy.

Ćwiczenia logorytmiczne odgrywają również dużą rolę w pracy rewalidacyjnej z dziećmi,

których rozwój psychoruchowy nie przebiega w sposób prawidłowy. Dzieci te cechuje słabe

poczucie rytmu oraz niezborność ruchowa. Ma to swoje odzwierciedlenie w sposobie

mówienia przez dziecko, jako, że czynności oddychania, fonacji, artykulacji mają charakter

ruchowy. Tak więc doskonalenie motoryki całego ciała łączymy ściśle z usprawnianiem

motoryki narządów mownych i ćwiczeniami oddechowymi.

Bardzo dobre efekty rewalidacyjne w zakresie usprawniania rozwoju

psychoruchowego daje stosowanie metody dobrego startu, w której wyodrębnia się trzy

podstawowe rodzaje ćwiczeń

- ćwiczenia ruchowe (usprawniające analizator kinestetyczno-ruchowy)

- ćwiczenia ruchowo-słuchowe (usprawniające analizator kinestetyczno-ruchowy i

słuchowy)

- ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe (usprawniające analizatory: kinestetyczno-

ruchowy, słuchowy i wzrokowy).

Zainteresowanych tą metodą odsyłam do książki M. Bogdanowicz „Metoda dobrego startu”.

Ćwiczenia artykulacyjne (korekta głosek) należy prowadzić tylko w porozumieniu z

logopedą, który opiekuje się dzieckiem. Logopeda może zalecić ćwiczenia w szkole, ale tylko

utrwalające wywołane głoski.

Ponadto chciałabym również zaproponować nauczycielom i wychowawcom klas i

gryp młodszych aby wykorzystywali podczas prowadzonych zajęć, ćwiczenia ortofoniczne.

Poniżej przedstawiam przykłady tychże ćwiczeń

ĆWICZENIA ORTOFONICZNE - to ćwiczenia wymowy w tekstach językowych

słownych stosowane w celu prawidłowego kształtowania wymowy oraz zapobiegania

zaburzeniom artykulacyjnym.

Rodzaje:

1) wstępne ćwiczenia ortofoniczne:

a) ćwiczenia oddechowe

b) ćwiczenia fonacyjne - mające na celu ustawienie prawidłowej emisji głosu

c) ćwiczenia logorytmiczne - muzyczno-ruchowe i słowno-ruchowe, których

składnikiem wiodącym jest rytm

d) ćwiczenia słuchu fonematycznego - mające na celu rozwijanie zdolności

różnicowania głosek opozycyjnych

e) ćwiczenia usprawniające narządy mowy - mające na celu podniesienie poziomu

sprawności ruchomych narządów mowy oraz zdobycie umiejętności układania

narządów mowy w sposób charakterystyczny dla danej głoski

2) ćwiczenia bezpośrednio związane z procesem mówienia - ćwiczenia artykulacyjne.

Stosowanie ćwiczeń ortofonicznych szczególnie zalecane jest w przedszkolach. Przeprowadza

się je ze wszystkimi dziećmi:

- przy prawidłowym rozwoju mowy jako utrwalanie prawidłowej artykulacji,

- przy opóźnionym rozwoju mowy jako zapobieganie wadom wymowy

- w przypadku zaburzeń mowy, jako kontynuację terapii rozpoczętej przez logopedę.

Ćwiczenia ortofoniczne należy przeprowadzać w formie zabawy jako integralną część

wychowania. Podczas ortofonicznych należy stosować wszystkie podstawowe

elementy (oddychanie, fonację, logorytmikę, kształcenie słuchu fonematycznego, gimnastykę

narządów mowy i artykulację). Wszystkie grupy ćwiczeń łączą się ze sobą i należy

wykonywać je równolegle-łączyć np. proste ćwiczenia oddechowe z prostymi fonacyjnymi

czy logorytmicznymi. Należy przy tym tak dobierać zabawy, by zwiększając stopień trudności przyzwyczajać dzieci do poprawnego wypowiadania się na co dzień. Ćwiczenia na głoskach należy zawsze poprzedzić ćwiczeniami usprawniającymi narządy mowy.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ ORTOFONICZNYCH

A. ćwiczenia 2-minutowe

Ćwiczenia na głoskach

1. Po obserwacji trzmiela lub pszczoły dzieci naśladują dźwięki ,,żż..., zz...". Jest to

ćwiczenie wyrabiające przód języka, który zbliża się do dziąseł (ż) lub do zębów (z), tworząc

szczelinę. Jednocześnie przy wymawianiu głoski ż wargi wysuwają się naprzód, przy

wymawianiu głoski z cofają się ku tyłowi; jest to więc również ćwiczenie na wyrobienie

mięśni warg. Ćwiczenie nadaje się dla 4 — 4,5-letnich dzieci jako indywidualne, dla 5 - 6-

letnich — jako grupowe.

2. Usypiając lalki w ich łóżeczkach lub w wózkach na dworze, dzieci powtarzają

rytmicznie dźwięk ,,a-a-a, a-a-a". Lalka nie może usnąć i cichutko płacze — dzieci

wymawiają cicho, ale bardzo wyraźnie: ,,u-u-u... u-u-u.... Jest to ćwiczenie mięśni szczęki i

warg, które rozwierają się szeroko (a), a następnie wysuwaj ą się ku przodowi i zwężają(u).

Ćwiczenie odpowiednie dla trzylatków w niewielkich grupkach, dla dzieci 4-letnich — w

całym zespole.

3.Podczas opowiadania o koniu, względnie podczas omawiania obserwacji poczynionych

o koniu, dzieci naśladują jego rżenie: ,,e-e-e-e-e... e-e-e-e-e-e" i głos źrebięcia: „i-i-i-i-i-i... i-i-

i-i-i", przy czym wargi cofają się ku tyłowi, rozwarcie ich zwęża się, język nieznacznie

wysuwa się ku przodowi. Ćwiczenie odpowiednie dla dzieci 5—6-letnich jako zbiorowe.

ćwiczenia na zgłoskach i wyrazach

1. Dzieci wybrały się na wycieczkę na łąkę, gdzie zobaczyły bociana. Naśladują jego głos

i głos żab: ,,kle-kle-kle-kle", ,,rech-rech- rech-rech" lub ,,kum-kum-kum-kum". Ćwiczenie ma

na celu pracę mięśni warg (e, u, m), tyłu języka (k), przodu języka (r, l), Odpowiednie jest dla

dzieci 4 — 5-letnich. Wartość ćwiczenia jest większa, o ile odbywa się ono na świeżym

powietrzu. Przy rytmicznym czterokrotnym powtarzaniu zgłoski staje się doskonałym

ćwiczeniem oddechowym. Można też przeprowadzić to ćwiczenie przy oglądaniu i

omawianiu odpowiednich ilustracji, np. w książce Łąka Różańskiej, Wiosna Siemaszkowej.

2. Oglądając książkę Las Juriewicza, omawiając niektóre ilustracje, dzieci naśladują

szum wiatru w krzewach: „szszu-szszu" lub usłyszany podczas wycieczki głos kukułki: ,,ku-

ku, ku-ku". Ćwiczenie ma na celu pracę przodu języka (sz) i warg (u), przy wymawianiu „ku-

ku" — tyłu języka (k), ćwiczenie nadaje się również do wykonywania podczas pobytu na

powietrzu. Odpowiednie dla dzieci 4- i 5-letnich a nawet 6 letnich.

3. Podczas 4-minutowej gimnastyki dzieci naśladują ruchy wykonywane przy szorowaniu

podłogi i wypowiadają zgłoski: ,,szuru--buru". Jest to ćwiczenie na wyrobienie warg (sz, b, u)

i przodu języka (r). Nadaje się dla dzieci 5—6-letnich.

4. Ćwiczenia ortofoniczne stosowane podczas zabaw ruchowych.

Podczas zabawy w samochody, wyjeżdżające i wracające do garażu, można zachęcić

dzieci do powtarzania dźwięku trąbki samochodowej ,,truu, truu" lub ,,tru"tru- „tru-tru”, ,,

tuu... tuu... tuu" (zabawa dla grupy średniej — dzieci 5-letnie).

W zabawie „Myszki i kot" dzieci mogą powtórzyć kilka razy miauczenie kota.

Po zabawie „Wiatraki i wiatr" można zaproponować dzieciom naśladowanie szumu

wiatru, zmieniając natężenie głosu ,,szu-szu-szu, szu-szu-szu". Podczas trwania samej zabawy

nie należy jednak stosować powtarzania dźwięków, gdyż łączenie intensywnego ruchu dzieci

z jednoczesnym wypowiadaniem dźwięków jest nie wskazane, a nawet szkodliwe.

Wykorzystując niektóre zabawy ruchowe do ćwiczeń ortofonicznych, należy pamiętać, że te

ostatnie — w tym wypadku — są jedynie drobnym elementem i nie mogą w żadnym razie

przesłonić celu ruchowej zabawy.

5. Podczas krótkiego opowiadania, np. o lalce zapomnianej w parku, dzieci naśladują jej

wołanie „ma-ma", „ma-ma" — to ciszej, to znów głośniej. Jest to ćwiczenie mięśni warg.

ćwiczenie nadaje się dla dzieci 3—4-letnich.

6. Podczas opowiadania wychowawczyni O tym, jak się rzep do psiego ogona przyczepił

L. Krzemienieckiej dzieci włączają się, powtarzając po słowach „Odczep się rzepie!: „A

właśnie że się nie odczepię".

Jest to ćwiczenie przodu języka (przy wymawianiu grupy spółgłoskowej dcz; stosować je

można dla 5,5— 6-letnich dzieci.

B. ćwiczenia ortotoniczne jako zajęcia 10—20-minutowe

Zabawy oparte na wymawianiu głosek

l. Dzieci siedzą półkolem przed wychowawczynią, która wyraźnie, prawidłowo wymawia

głoski a, i, u. Następnie „wymawia" je bezgłośnie, a dzieci rozpoznają każdą z nich z ruchów

warg. Po tym wstępie dzieci umawiają się, jaką głoskę będą bezgłośnie wypowiadać, a

wychowawczyni zgaduje, wskazując u których dzieci ruchy warg były prawidłowe. Ostatnim

etapem zabawy może być indywidualne bezgłośne wypowiadanie głosek przez dzieci i

zgadywanie również przez poszczególne dzieci. Zgaduje ten, kto uprzednio dobrze wargami

pokazał wymawiane głoski.

Same głoski a, i, u odpowiednie są jako ćwiczenia dla 4 — 5-letnich dzieci, różnice

ruchów warg przy ich wypowiadaniu są duże, łatwe do zaznaczenia. Dobierając głoski a e

— i, a — o — u, lub a e—o, wymagamy większej precyzji ruchów warg, gdyż różnice są tu

małe (zwłaszcza przy wymawianiu e — i, o —u). Te trudniejsze ćwiczenia nadają się przede

wszystkim dla 5- 6-latków.

W zabawie tej dzieci ćwiczą mięśnie warg.

2. Zabawa w pociąg. Dzieci ustawiają się jedno za drugim, naśladując pociąg. Na dany

sygnał „pociąg" rusza, a dzieci wypowiadają dźwięk ,,sz-sz-sz... sz-sz-sz" początkowo

wolniej, później prędko (wargi wysuwają się, przód języka zbliża się do dziąseł). W

oznaczonym miejscu ,,pociąg" wjeżdża na most, słychać dudnienie kół — dzieci naśladują

je: ,,dż-dż-dż... dż-dż-dż" i znów ,,sz-sz-sz... sz-sz-sz". Wreszcie pociąg staje, wydając coraz

ciszej dźwięk ,,ssss...".

Jest to ćwiczenie przodu języka, który początkowo zbliża się do dziąseł, tworząc

szczelinę (sz), następnie zwiera się z nimi na krótki ułamek sekundy, po czym znów tworzy

szczelinę (dż — zwarto-szczelinowe), przy wymawianiu ostatniej głoski (s) przód języka

zbliża się do zębów.

Ćwiczenie jest odpowiednie dla 5 — 6-letnich dzieci. Początkowo należy je prowadzić w

niewielkich zespołach liczących od czworga do ośmiorga dzieci, gdyż wymaga ono wnikliwej

kontroli sposobu wymawiania głosek przez poszczególne dzieci. Następnie można je

stosować w całej grupie. Różne akcesoria, jak czapka dla konduktora, sygnał dla zawiadowcy,

latarki i komin dla lokomotywy wzmagają zainteresowanie zabawą. Musimy jednak pamiętać,

żeby nie dawać ich dzieciom od razu, początkowo muszą się bawić bez tych pomocy. Zabawę

można uzupełnić (dla sześciolatków) jazdą pociągu przez tunel — naśladowanie dźwięku ,,ż-

ż-ż-ż" i gwizdu lokomotywy ,,uuu...".

Podczas ćwiczenia należy zwracać uwagę na wyraźne, rytmiczne powtarzanie dźwięków.

Zbiorowy charakter zabawy nie wyklucza zajęcia się poszczególnymi dziećmi: ,,wagony

zepsute" (dzieci źle powtarzające dźwięki) ,,odczepiamy" na najbliższej ,,stacji" i po ,,

naprawieniu" (przećwiczeniu dźwięku indywidualnie), włączamy znów do szeregu lub dajemy dziecku inną rolę.

Dzieciom 6- i 7-letnim możemy przy tej zabawie polecić, aby wypowiadały nie

jednobrzmiące głoski, lecz grupy spółgłoskowe: jazdę pociągu po szynach może naśladować

rytmiczne powtarzanie dźwięków ,,ż-cz-sz... ż-cz-sz", jazdę po moście ,,dż-cz... dż-cz", za-

trzymywanie się pociągu — ,,sz-ss, cz-sss".

Przy wypowiadaniu tych grup spółgłoskowych praca przodu języka jest bardzo intensywna,

gdyż spółgłoski te wymagają precyzyjnych różnic tak pod względem zwarcia (zwarto-

szczelinowe i szczelinowe), jak i pod względem miejsca artykulacji (przednio-językowo-

dziąsłowe i przednio językowo-zębowe).

3. Zabawa ,,Wiosna budzi owady". Dzieci podzielone są na grupy:

pszczoły —- zzz..., zzz..., zzz...,

muchy — bzzz..., bzzz..., bzzz...,

komary - ssss... ssss... ssss..., ;

pasikoniki — pst, pst, pst, pst,

chrabąszcze — żżż..., żżż..., żżż...,

jaskółka — ćwir — ówirr!

Wychowawczyni (lub jedno z dzieci) chodzi wśród dzieci naśladujących owady i dotyka

je ,,różdżką czarodziejską", ,,owady" budzą się, poruszają się, wydając określone dźwięki.

Gdy ukazuje się jaskółka — owady odlatują Można ćwiczenie to przeprowadzić jako zgady-

wankę. Wychowawczyni siedzi na środku sali z zasłoniętymi oczami. Jedno z dzieci wskazuje

na grupę kolegów — owadów, które wylatują" na środek sali, powtarzając umówione

dźwięki. Wychowawczyni odgaduje, jakie to są owady. Zgadującym może być również

dziecko.

Jest to ćwiczenie na wzmocnienie przodu języka na poszczególnych głoskach i grupach

spółgłoskowych. Odpowiednie jest dla dzieci 5,5 6-letnich.

Zabawy oparte na wymawianiu zgłosek

l. ,,Zgadnij, kto ja jestem". Wybieramy jedno dziecko, które będzie rozwiązywało

zagadkę. Wybrane dziecko staje w jednym końcu sali. Wychowawczyni z resztą dzieci

umawia się (w drugim końcu sali), co lub kogo będą samym głosem lub głosem i ruchem

naśladować. Np. ,,Będziemy naśladowali miotłę, gdy miotła zamiata, słychać dźwięk ,,szszur-

szszur-szszur". Gdy wybrane dziecko odgadnie i powie słowo ,, miotła", wszystkie dzieci

uciekają, a zgadujące goni je. Kogo złapie, ten będzie rozwiązywać następną zagadkę.

Jest to bardzo dobre ćwiczenie dla dzieci 5—6-letnich. Służy do usprawnienia dowolnej

grupy mięśni narządów mowy, zależnie od tego, jakie dźwięki dzieci będą wypowiadały, co

będą naśladowały. Można naśladować warkot samolotu i ćwiczyć przód języka i wargi

(wypowiadanie głoski "rrr" z wysuniętymi naprzód, a następnie cofniętymi wargami), oddając

jednocześnie ruchem jazdę samolotem; można naśladować trąbkę samochodową (,,tu... tu.,,

tu..."), udając jednocześnie ruch kręcenia kierownicą. Można też powtarzać dźwięki

wydawane przez zwierzęta, owady itp. Dobieranie dźwięków do naśladowania

poszczególnych głosek, sylab, zależne jest od tego, jakie mięśnie narządów mowy mają być

ćwiczone. Z treści zabawy dzieci wiedzą, że chodzi tu o dobre, dokładne wypowiadanie

głosek, gdyż zgadujący kolega musi poznać, co one naśladują. Element ruchu pomaga

dzieciom lepiej uzmysłowić sobie to, co naśladują. Ma to duże znaczenie, zwłaszcza gdy

przeprowadzamy zabawę z pięciolatkami, z sześciolatkami natomiast nie koniecznie musimy

stosować naśladowanie ruchu. Zabawa staje się tym ciekawsza, im zagadka jest trudniejsza do

odgadnięcia, a ruchy mięśni narządów mowy sprawniejsze. Dobrze jest przeprowadzić tę

zabawę na dworze, gdzie dzieci mogą swobodnie pobiegać.

2. ,, Sklep z zabawkami". Dzieci podzielone są na kilka grup, które przedstawiają, np.

lalki, misie, kolej, piłki i umawiają się, że lalki wypowiadają słowo „ma-ma", dzieląc je na

zgłoski, tak jak prawdziwe lalki, misie — „mru-mru", kolej — ,,pach-pach-pach", piłki —

„pac-pac-pac" (podskakując jednocześnie).

Jedno z dzieci jest kupującym, wychowawczyni sprzedaje zabawki. Dziecko wchodzi

do sklepu i prosi np. o lalkę, wtedy wychowawczyni wskazuje na stojącą grupę lalek, które

wyraźnie wypowiadają słowo ,,ma-ma". Dzieci (jedno, dwoje lub troje), które zdaniem

sprzedawczyni najwyraźniej wypowiedziały dźwięki, odchodzą z kupującym. Zabawa kończy

się, gdy zabraknie zabawek.

Ćwiczenie wzmacnia u wszystkich dzieci mięśnie warg (m, p, u, a) oraz u jednej grupy

— przód języka (r, s), u innej tył języka (h).

Rodzaj zabawek można zmieniać, aby ćwiczyć coraz to inne zgłoski, wprowadzamy do

sklepu traktory (tur, tur, tur), bąki (rrr), samochody (tu... tu... tu) itp. Wymawiając te zgłoski i

głoski dzieci będą wzmacniać przede wszystkim przód języka (t, r) i wargi (u).

3. Zabawa ,,Jak Kubuś Puchatek szukał kolegów". Opowiadamy dzieciom, jak to Kubuś

Puchatek zabłądził w lesie i szukał przyjaciół wołając ,,hej, heej!". Na to odezwały się głosy:

wilki ,,huu-huu", ptaki (wilgi) — ,,fija, fija, fija", śmiech krasnoludków "cha-cha-cha",

wreszcie przyjaciele Kubusia — ,,hop, hop!" Puchatek początkowo szedł za każdym

usłyszanym głosem, wreszcie zrozumiał swój błąd, zaczekał aż odezwały się głosy przyjaciół

i poszedł w ich kierunku. W czasie inscenizacji tego opowiadania odzywaniem się dzieci

kieruje wychowawczyni — Puchatkiem jest sprawniejszy przedszkolak.

Ćwiczenie to jest odpowiednie dla 4-letnich dzieci. Cel jego — ćwiczenie warg

(f, a, u, i) i tyłu języka (h).

4. Zabawa ,,Co się działo na podwórku". Mama kurka chodzi po podwórku ze swymi

kurczętami: ,,ko-ko-ko" - woła kurka — chodźcie do mnie dzieci, mam tu smaczne jedzenie

dla was, ,,ko-ko-ko". ,,Pii-piii-piii" — odpowiadają kurczątka — już biegniemy do mamusi, ,,

pii-piii-piii". Kurę naśladuje wychowawczyni, dzieci są pisklętami. W dalszym ciągu zabawy

zrywa się burza (wicher, deszcz), kurczęta gubią swoją mamę, chowają się w krzakach. Kurka

nawołuje je: ,,ko-ko-ko", kurczątka odzywają się ,,pii-piii-piii". Mama kurka szuka dzieci, ale

nie słyszy ich głosu, nie wie, gdzie one się skryły. Kurczątka muszą wołać bardzo wyraźnie.

Wreszcie kurka znajduje swe dzieci.

Zabawę można zmienić, dzieci są kurką i wołają „ko-ko-ko'', a wychowawczyni jest

niesfornym kurczątkiem, które daje znać o sobie, wołając ,,pii-pii". W końcu zabawy

kurczątko odnajdzie swoją mamę.

Jest to ćwiczenie na mięśnie warg i przód języka (pii...) lub tył języka (ko-ko-ko).

Jednocześnie przy rytmicznym wypowiadaniu sylab uczą się dzieci prawidłowego oddechu i

regulowania siły głosu. Ćwiczenie jest odpowiednie dla 3—4-letnich dzieci.

5. Zabawa „Na wiejskim podwórku". Jest to zabawa podobna do poprzedniej z tym

urozmaiceniem, że prócz mamy kurki z kurczętami po podwórku spaceruje kaczka „kwaa-

kwaaa" z kaczętami ,,tii... lii...liii". Dzieci dzielą się na dwie grupy: kaczęta i kurczęta. Wy-

chowawczyni jest mamą kaczką i mamą kurą. Umawia się z dziećmi, że gdy zawoła „kwa-

kwa", biegną do niej kaczątka, otaczają ją i wołają ,,lii...lii...". Gdy zawoła „ko-ko-ko-",

przybiegają kurczęta, otaczają ją i wołają „pii-pii". Rolę kwoczki i kaczki mogą spełniać

również dzieci. Można też wprowadzić pieska ,,hau, hau" lub kotka ,,miau, miau".

Zabawa odpowiednia dla 3 -4-letnich dzieci; jest to ćwiczenie na mięśnie warg (i, o,

a, p, f) i przodu języka (t), oraz tyłu języka (k).

6. ,,Zgadnij, kto tak woła". Wychowawczyni umawia się z dziećmi, jakie zwierzę lub

ptaka domowego będą naśladować. Jedno z dzieci zgaduje. Zależnie od tego, jakie mięśnie

narządów mowy chcemy przećwiczyć, dzieci naśladują głosy różnych zwierząt, ćwiczenie

warg: muuu (cielęta), bee (owce), wau-wau (pies), miau, miau (kot). Ćwiczenie tyłu języka:

gul-gul-gul (indyki), iihi-hi-hi (konie), ko-ko-ko (kury), gę, gę, gę (gęsi). Ćwiczenie przodu

języka: tii... tiii (kaczęta), tak-tak-tak- (kaczki).

Zabawa jest odpowiednia dla dzieci 3—5-letnich, zależnie od wybranych zgłosek.

Ćwiczenia ortofoniczne przy użyciu dobranych wyrazów

l. Zabawa w zgadywanie przy pomocy dotyku. Na stole układamy szyszkę, szczotkę,

muszelkę, mysz), książkę (prawidłowa wymowa ,,ksiąszka"). Dziecko z zasłoniętymi oczami

wybiera przedmiot leżący na stole i wymawia jego nazwę. Jeśli odgadło, wszystkie dzieci

powtarzają to słowo).

Celem zabawy jest przećwiczenie przodu języka na przednio-językowo-dziąsłowej

spółgłosce sz. Występuje tu ona w różnych pozycjach: na początku wyrazu, na końcu, w

środku — między samogłoskami i w grupie spółgłoskowej. Częste wypowiadanie głoski sz w

różnych pozycjach wydatnie wzmacnia przód języka.

Literatura wykorzystana do stworzenia zestawu ćwiczeń:

1. Antos B., Demel G., Styczek A.: Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy,

Warszawa 1971, PZWS

2. Mystkowska H.: Kształcenie wymowy dzieci w przedszkolu. Ćwiczenia ortofoniczne,

Warszawa 1959, PZWS

3. Skorek E. M.: Z logopedia na ty. Podręczny Słownik Logopedyczny, Kraków 2000,

Oficyna Wydawnicza „Impuls”

4..Nowak J. E.: Wybrane zagadnienia logopedyczne, Bydgoszcz 1997, WSP w

Bydgoszczy


Pobierz dokument
logopedyczne.cwiczenia.logopedyczne.dla.doc
Rozmiar 105 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zestaw logopedycznych cwiczen dla dzieci w wieku przedszkolnym
Ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym usprawniające koordynację wzrokowo, III rok
Ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym usprawniające koordynację wzrokowo
Nietypowe zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci o specjalnych potrzebach?ukac
model profilaktyki stomatologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym
Zestaw ćwiczeń oddechowych dla dzieci w wieku 7 13
Nietypowe zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci o specjalnych potrzebach?ukac
Plan zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym(1), PLANY(1)
Zabawy dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, 4. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (hasł
Program kółka teatralnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, plany miesięczne
PLAN ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

więcej podobnych podstron